Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 2

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Ɛsɔ toovenim tʋ kʋɖʋm ɖeke wɛna, ɛ-hɩɖɛ lɛ Yahve yaa Yehowa. (Egipiti Lɩʋ 3:15) Ɛkɛ Fezuu; ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna-ɩ. Ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ ɖɔɖɔ. Ɛñɩnɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa lɛlaa. (Maatiyee 22:35-40) Ɛnʋ kɛnɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ nɛ wondu kpeekpe Lɩzɩyʋ.

Weyi Ɛsɔ calɩ lɩzʋʋ yɔ ɛkɛ fezuu nɛ ɛwɛɛ ɖoŋ ɖɔɖɔ; ɛnʋ pɔkɔm payaa se Yesu Krɩstʋ. Yehowa lɩzɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔ tiyiyaa.

Yehowa lɩzɩnɩ mbʋ payɩ pɩwɛ ɛsɔdaa . . . nɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Natʋ 4:11

 Yehowa Ɛsɔ lɩzɩnɩ tɩɩnzɩ, tɛtʋ nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ tɩ-yɔɔ yɔ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:1.

Ɛkpaɣ cʋʋ na nɛ ɛmanɩ kajalaɣ abalʋ weyi payaɣ se Aɖam yɔ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:7.