Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 9

Ɛzɩmtaa paradisuu kaɣ kɔm?

Ɛzɩmtaa paradisuu kaɣ kɔm?

Ɛjaɖɛ yɔɔ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ wɩlɩɣ se pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ. Luka 21:10, 11; 2 Timootee 3:1-5

Bibl kaayɔɔdɩ lakasɩ nzɩ sɩlakɩ sɔnɔ yɔ, sɩ-taa sakɩyɛ tɔm. Kɩyɔɔdaa se ɛyaa kaɣ sɔɔlʋʋ liidiye tɔm, paakaɣ ñam pa-lʋlɩyaa, pɛwɛɣ ñaŋ nɛ pɔsɔɔlɩ aleɣya.

Tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ siŋŋ. Yoŋ, ñɔɔsɩ nɛ kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ kaɣ wɛʋ. Lakasɩ nzɩ siɖiɣni labʋ sɔnɔ.

Yesu tɔm ɖɔɖɔ se pakaɣ susuu Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.—Maatiyee 24:14.

 Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ hɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm tɩŋa. 2 Pɩyɛɛrɩ 3:13

Pɩkazɩ pazɩ Yehowa ɖeziɣ ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɩŋa.

Pakaɣ hɔm Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa pa-nɩŋgbaaŋ.

Mba pewelisiɣni Ɛsɔ yɔ, pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ nɛ pacaɣ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa sɔɔndʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ, ɛyaa kaɣ sɔɔlʋʋ ɖama nɛ pataa ɖama liu.