Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 12

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋhiɣ koboyaɣ ñɔ-hɔʋ taa?

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋhiɣ koboyaɣ ñɔ-hɔʋ taa?

Sɔɔlɩm lakɩna nɛ koboyaɣ wɛɛ hɔŋ taa. Efɛɛzɩ 5:33

Ɛsɔ ɖʋ paɣtʋ se pʋpɔzʋʋ se abalʋ ɛkpaɣ halʋ kʋyʋm na.

Walʋ kɩbanʋ nɩɣnɩ ɛ-halʋ nɛ ɛlakɩ-ɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ.

Pʋpɔzʋʋ se halʋ ɛsɩnɩ ɛ-walʋ.

Pʋpɔzʋʋ se piya ɩña sɩ-lʋlɩyaa.

 Wɛɛ ɖeu, la mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ. Taala kañatʋ yaa kɩdɛkɛdɩm. Koloosi 3:5, 8-10

Ɛsɔ yɔɔdɩ ɛ-paɣtʋ taa se pʋpɔzʋʋ se walʋ ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ yɔ. Pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se halʋ ɛña ɛ-walʋ siŋŋ.

Pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʋ ɛsʋʋnɩ weyi ɛtɩkɛ ɛ-walʋ yaa ɛ-halʋ yɔ. Pɩfɛyɩ ɖeu se abalʋ ɛkpaɣ halaa sakɩyɛ.

Bibl wɩlɩɣ hɔŋ ɛzɩma ɩla nɛ ɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔ.