Welisini Ɛsɔ nɛ Ŋcaɣ Wezuu Tam

Ða-Lɩzɩyʋ sɔɔlaa se ɛwɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ, ɛkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛwazɩ-ɖʋ.

Kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛzɩma Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-yɔɔ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ wezuu caɣ ŋgʋ kɩ-kɩlɩ ɖeu yɔ.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwelisini ɛsɔ?

Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ weyi ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla-pʋ yɔ.

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩlɩ ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ

Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaawɛ Paradisuu taa?

Bibl kajalaɣ hɔɔlʋʋ yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ.

Ɛbɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ Tɔm Kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Pɩtɛkɛnɩ caanaʋ taa tɔm yem.

Anɩ Yesu Kɛnaa?

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ weyi Yesu kɛnaa yɔ?

Yesu Sɩm Wazɩɣ-ŋ we?

Pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖihiɣ wazasɩ kɩbanzɩ sakɩyɛ.

Ɛzɩmtaa paradisuu kaɣ kɔm?

Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ mbʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ nɛ pɩwɩlɩ se paradisuu ñɔtɩ kpam yɔ.

Mba pewelisiɣni Ɛsɔ yɔ, wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu?

Mbʋ ŋtɩsɔɔlɩ se pɩɖɛɛ ñɔ-yɔɔ yɔ.

Ɛzɩ Yehowa welisiɣ ɖa-adɩma na?

Tɔm ndʋ yɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩnɩ Yehowa?

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋhiɣ koboyaɣ ñɔ-hɔʋ taa?

Hɔʋ lɩzɩyʋ ɖeke haɣnɩ hɔŋ lɔŋ tasʋʋ kɩbaŋ.

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ?

Ɛpaɖɩɣ nabʋyʋ waa nɛ ɛsɔɔlɩ nabʋyʋ waa ɖɔɖɔ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa?

Ñe-siɣsiɣ wɛtʋ naɣ ña-lɩmaɣza kpaɣʋ taa.