Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƲƲ HIU NƐ LƲBƐ

“Yehowa lɩmɖʋyʋ yɔ ma”

“Yehowa lɩmɖʋyʋ yɔ ma”

1, 2. (a) Sɛtʋ ndʋ ɛgɔm nɔɔyʋ tanɩ Maarɩɩ? (b) Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ pɩɩwɛɛ se Maarɩɩ ɛkpaɣ? Nɛ ɛzɩma ɖitukuni e-wezuu caɣʋ?

PƖLABƖ Maarɩɩ piti alɩwaatʋ ndʋ ɛgɔm sʋ ɛ-yɔɔ ɖɩɣa taa yɔ. Ɛgɔm tɩpɔzɩ ɛ-caa yaa e-ɖoo yɔɔ. Ɛkɔm se ɛna Maarɩɩ maɣmaɣ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Maarɩɩ kaaɖiɣzinaa se ɛtɩkɛ Nazarɛɛtɩ tʋ. Ɛzɩma tɛtʋ ndʋ tɩɩkɛ cikpetu yɔ, ɛyʋ ɛkɛ ɛgɔm yɔ, pɩnaɣ kɛlɛʋ. Ɛlɛ ɛgɔm ɛnʋ yɔ, pɩnaɣ se ɛwɛ ndɩ kpem. Eheyi Maarɩɩ tɔm ndʋ yɔ, tɩɩwɛ piti. Ɛtɔm se: “Sɛɛ ɖeu, kʋjɔʋ su ña-taa ɖo, [Yehowa] wɛ ñɔ-cɔlɔ.”—Kalɩ Luka 1:26-28.

2 Mbʋ Bibl paɣzɩ-ɖʋ kɛdʋʋ Maarɩɩ tɔm. Ɛɛkɛ Elii pɛlɛ nɛ ɛwɛɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ tɩ-taa, Galilee egeetiye taa. Bibl paɣzɩ Maarɩɩ tɔm yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pɩɩpɔzɩ-ɩ se ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔyɛ siŋŋ e-wezuu caɣʋ taa yɔ. Kafɩnda Yosɛɛfʋ kaasu-i. Paa Yosɛɛfʋ ɛtaakɛ ñɩm tʋ yɔ, ɛɛwɛnɩ tisuu siŋŋ Ɛsɔ yɔɔ. Ye mbʋ, Maarɩɩ maɣzaɣ se e-wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ kɛlɛʋ. Ɛkaɣ labʋ tʋmɩyɛ ɖɩɣa nɛ ɛsɩnɩ ɛ-walʋ Yosɛɛfʋ nɛ pɔcɔnɩ piya nzɩ pakaɣ lʋlʋʋ yɔ, sɩ-yɔɔ. Ɛlɛ tuda lɛ, ɛgɔm ɛnɛ ɛtanɩ-ɩ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ, nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɛ-Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ, ɖɩkaɣ e-wezuu caɣʋ lɛɣzʋʋ.

3, 4. Pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyʋ weyi Maarɩɩ kɛnaa yɔ camɩyɛ lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔ? Nɛ ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩpamnɩ ɛza?

3 Pɩlakɩ ɛyaa sakɩyɛ piti se Bibl tɩkɛdɩ-ɖʋ tɔm sakɩyɛ Maarɩɩ yɔɔ. Kɩtɩyɔɔdɩ tɔm caaa ɛ-hɔʋ yɔɔ, kɩyɔɔdɩ tɔm pazɩ yem na ɛ-wɛtʋ yɔɔ, nɛ kɩtɩyɔɔdɩ natʋyʋ paa ññɩɩ ɛ-ɛzɩdaa wɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ tɔm ndʋ Ɛsɔtɔm yɔɔdɩ Maarɩɩ yɔɔ yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛyʋ weyi ɛkɛnaa yɔ.

4 Pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyʋ weyi Maarɩɩ kɛnaa yɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkɛzɩ hɔɔlʋʋ wɩlɩtʋ ndɩ ndɩ ndʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wɩlɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩsɔɔ ɛ-kɩlɛmɩŋ weyi ɛyaa maɣzaa nɛ palɩzɩ yaa polu yɔ, ɩ-yɔɔ. Ðɩsɔɔ ɖɔɖɔ hɩla sɔsɔna wena cɛtɩm wɩlɩtʋ sʋkɩ Maarɩɩ yɔ ɛzɩ “Ɛsɔ ɖoo” yaa “Ɛsɔdaa Abiɖe” yɔ, a-yɔɔ. Ɛlɛ iyele nɛ ɖɩpa ɖɛ-ɛza nɛ tɔm ndʋ ɖeyi ɖeyi Bibl wɩlɩɣ yɔ. Kɩwɩlɩɣ-ɖʋ tɔm kɩbandʋ sakɩyɛ Maarɩɩ tɛ tisuu yɔɔ nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ yɔ.

Tiyiyu nɔɔyʋ kɔm Maarɩɩ cɔlɔ

5. (a) Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Maarɩɩ lakasɩ taa alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩ tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ sɛtʋ yɔ? (b) Lɔŋ kɩbaŋ weyi Maarɩɩ kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

5 Ɛgɔm weyi ɛtalɩ Maarɩɩ yɔ ɛtɩkɛ ɛyʋ yem, ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ na. Eheyi Maarɩɩ se “kʋjɔʋ su ña-taa ɖo” lɛ, Maarɩɩ “laŋɩyɛ maa pɩŋŋ” nɛ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ se ɛzɩ sɛtʋ ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe. (Lk. 1:29) A-cɔlɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩlɩnaa? Maarɩɩ taamaɣzɩ se ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlabɩ-ɩ kʋjɔʋ ŋgʋ. Ɛlɛ, Ɛsɔ tiyiyu ñɔyɔɔdaɣ Yehowa Ɛsɔ kʋjɔʋ tɔm na. Paa Maarɩɩ kaasɔɔlɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ yɔ, etaakuyuu ɛ-taa se ɛtɛm-kʋ wɛnʋʋ. Maarɩɩ kɩɖaʋ wɩlɩɣ-ɖʋ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖihiɣ Yehowa kʋjɔʋ yaa lootiye, ɛlɛ ɖɩtaakpazɩɣ ɖa-tɩ ɛzɩ ɖɩtɛm-kʋ wɛnaʋ yɔ. Ɛsɔ kaɖɩɣnɩ mba pakpazɩɣ pa-tɩ yɔ, ɛlɛ ɛsɔɔlɩ mba poluzuu pa-tɩ yɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-wɛ.—Yak. 4:6.

Maarɩɩ taakuyi ɛ-taa se ɛtɛm Ɛsɔ kʋjɔʋ wɛnʋʋ

6. Waɖɛ ŋgee ñɩnɖɛ nɖɩ Ɛsɔ tiyiyu kɔnɩ Maarɩɩ?

6 Pɩɩpɔzɩ Maarɩɩ ti-luzuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ waɖɛ nɖɩ tiyiyu kɔnɩ-ɩ yɔ, ɖɩɩwɛ ŋgee kpem. Ɛlɩzɩ-ɩ pɩ-taa se ɛkaɣ lʋlʋʋ pɩɣa nɛ kapɩsɩ ɛyʋ kɩlɩm tɛtʋ yɔɔ. Gabrɩyɛɛlɩ tɔm se: “[Yehowa] Ɛsɔ kaɣ-kɛ cɛlʋʋ ka-caa Daviid kewiyaɣ kpelaɣ. Kakaɣ kewiyaɣ tɔɔʋ tam Yakɔɔb ɖɩɣa taa, nɛ ke-kewiyaɣ ɛɛkaɣ tɛm kaaʋ.” (Lk. 1:32, 33) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Maarɩɩ kaasɩm lidaʋ ŋgʋ Yehowa kaata ɛ-cɔzɔ Daviid pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ kudoku mbʋ yɔ, se e-liɖe taa tʋ nɔɔyʋ kaɣ kewiyitu tɔɔʋ tam. (2 Sam. 7:12, 13) Ye mbʋ, ɛ-pɩyalʋ kaɣnɩ kɛʋ Mesiya weyi Ɛsɔ samaɣ ɖaŋaa pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔ.

Tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ kɔnɩ Maarɩɩ waɖɛ nɖɩ yɔ, ɖɩɩwɛ ŋgee kpem

7. (a) Tɔm ndʋ Maarɩɩ pɔzɩ Ɛsɔ tiyiyu yɔ, ɛbɛ tɩwɩlɩɣ ɛ-yɔɔ? (b) Ɛbɛ Maarɩɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ piya evelisi sɔnɔ?

7 Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se pakaɣ ɛ-pɩyalʋ ɛnʋ yaʋ se “Ɛsɔ kɩlɩm Pɩyalʋ.” Ɛzɩma halʋ yem yaa ɛyʋ yem pɩzɩɣ nɛ ɛlʋlɩ Ɛsɔ pɩyalʋ? Ɛlɛ, ɛzɩma tɩyɛ kpem Maarɩɩ pɩzaɣ se ɛlʋlɩ pɩɣa? Yosɛɛfʋ kaasu-i, ɛlɛ pataaɖɔkɩtɩ nesi. Pʋyɔɔ Maarɩɩ pɔzɩ Ɛsɔ tiyiyu kpayɩ se: “Maasɩŋ abalʋ yɔ, pɩlakɩ ɛzɩma nɛ pɩla mbʋ?” (Lk. 1:34) Pɩtaawɛɛ Maarɩɩ fɛyɛ se ɛtɔ se ɛɛsɩ-ŋ abalʋ, ɛlɛ pɩɩkɛnɩ-ɩ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ. Sɔnɔ yɔ, piya evelisi sakɩyɛ ñɔsɔɔlaa se sɩtɩlɩ halʋ yaa abalʋ lɛɛ lɛɛ, nɛ sihoŋuu sɩ-taabalaa mba pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ yɔ. Toovenim se ɛjaɖɛ lɛɣzaa. Ɛlɛ Yehowa ñatɩlɛɣzɩ. (Mal. 3:6) Ɛzɩ Maarɩɩ alɩwaatʋ taa yɔ, sɔnɔ ɖɔɖɔ ɛsɔɔlɩ mba pɔɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nʋmɔʋ taa yɔ.—Kalɩ Ebree 13:4.

8. Ɛzɩma tɩyɛ Maarɩɩ weyi ɛtɩtalɩ pilim yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa ŋga katalɩ pilim yɔ?

8 Paa Maarɩɩ kaawɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ, ɛtaatalɩ pilim. Ye mbʋ, ɛzɩma ɛpɩzaɣ se ɛlʋlɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ weyi ɛlɛ ñatalɩ pilim yɔ? Tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Fezuu kiɖeɖeu kaɣ ñɔ-yɔɔ tibu nɛ ɛsɔdaa kɩlɩm ɖoŋ kuzotuu kaɣ ñɔ-yɔɔ huuzuu; mbʋ pʋyɔɔ pɩɣa ŋga ŋlʋlʋʋ yɔ, kakaɣ kɛʋ kiɖeɖeɣa, nɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Ɛsɔ Pɩyalʋ.” (Lk. 1:35) Kiɖeɖeu tɔbʋʋ lɛ se mbʋ pɩwɛ “kele kele” nɛ pɩwɛɛ “cɩɖɩ cɩɖɩ” yɔ. Toovenim taa lɛ, ɛyaa ɖɛzɩɣ pe-piya pa-kɩwɛɛkɩm. Ɛlɛ cɩnɛ lɛ, Yehowa kaɣ labʋ ŋgee maamaaci nakʋyʋ. Ɛkpakɩɣ ɛ-Pɩyalʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ e-wezuu nɛ ɛɖʋ Maarɩɩ lotu taa. Nɛ fezuu kiɖeɖeu yaa ɖoŋ weyi Ɛsɔ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, e-kuzotuu ‘huuzi’ Maarɩɩ yɔɔ, se kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ ɛtaataa pɩɣa ŋga. Maarɩɩ tisi tiyiyu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Ɛzɩma ɛlaba?

Maarɩɩ cosi Gabrɩyɛɛlɩ

9. (a) Ɛbɛ yɔɔ ndɛŋgbɛzaɣ tɩnaa fɛyɩnɩ toovenim se papɩtɩ Maarɩɩ tɔm yɔɔ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Gabrɩyɛɛlɩ kpazɩ Maarɩɩ tisuu ɖoŋ?

9 Pɩwɛ kaɖɛ ndɛŋgbɛzaɣ tɩnaa nɛ coocinaa taa wɩlɩyaa nabɛyɛ se petisi se halʋ weyi etitukuni abalʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa. Paa pasɩm takayaɣ siŋŋ yɔ, patɩpɩzɩ nɛ panɩɩ toovenim tɔm cikpetu natʋyʋ taa. Toovenim tɔm ndʋ Gabrɩyɛɛlɩ yɔɔdaa se: “Nabʋyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ pɩ-labʋ.” (Lk. 1:37) Maarɩɩ tisaa se tɔm ndʋ Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i yɔ tɩkɛ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ pɛlɛ weyi ɛɛwɛnɩ tisuu siŋŋ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ etisaɣ yem. Pʋcɔ nɛ Maarɩɩ tisi tɔm ndʋ Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i yɔ lɛ, ɛmaɣzɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɛna se tɩkɛ toovenim. Nɛ Gabrɩyɛɛlɩ tasɩ-ɩ heyuu tɔm lɛɛtʋ ndʋ tɩñɩkɩɣ niye se ɛ-tɔm kɛ toovenim yɔ. Eheyi-i ɛ-hɔʋ taa tʋ halʋ akpadɩyʋ weyi payaɣ-ɩ se Elizaabɛɛtɩ yɔ, ɛ-tɔm. Paasɩmɩ-ɩ ɖooo lɔŋ se ɛkɛ kaalʋlaɣ, ɛlɛ Ɛsɔ la maamaaci lakasɩ nɛ ɛhaɣ hoɣa.

10. Paa pɩɩkɛnɩ Maarɩɩ waɖɛ se ɛlʋlɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩtɩmʋna se ɖɩmaɣzɩ se pɩɩwɛ-ɩ kɛlɛʋ?

10 Lɛɛlɛɛyɔ ɛbɛ Maarɩɩ kaɣ labʋ? Tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɩ yɔ ɖɩɖaŋɩ-ɩ, nɛ pɩtasɩ lɛ ɛwɛnɩ lidaʋ se tɔm ndʋ payɩ Gabrɩyɛɛlɩ yɔɔdaa yɔ, Ɛsɔ kaɣ labʋ tɩ-yɔɔ. Paa waɖɛ pɩɩkɛnɩ Maarɩɩ se ɛlʋlɩ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, pɩfɛyɩ se ɖɩmaɣzɩ se pɩɩwɛ-ɩ kɛlɛʋ. Kajalaɣ lɛ, ɛtɛm tisuu se ɛwalɩɣ Yosɛɛfʋ. Yosɛɛfʋ kɔŋ nɛ ɛna se ɛ nɛ hoɣa lɛ, ɛtasɩɣ tisuu se ɛ nɛ ɩ pɔɖɔkɩ nesi na? Nabʋlɛ lɛ, pɩwɛ ɛzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɩ yɔ ɖɩkaɣ-ɩ kɛʋ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ. Ɛsɔ Pɩyalʋ maɣmaɣ, weyi ɛkɩlɩ sɔɔlʋʋ e-wondu kɩlɩzɩtʋ kpeekpe taa yɔ, e-hoɣa pɩɩwɛɛ se ɛhaɣ. Nɛ ɛlʋlʋʋ pɩɣa ŋga lɛ, pɩpɔzʋʋ-ɩ se ɛcɔnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩ kɔ-yɔɔ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa, nɛ kɔkɔɔ nɛ kapaɣlɩ. Toovenim taa lɛ, pɩɩkɛ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ siŋŋ.

11, 12. (a) Ɛyaa mba paawɛ ɖoŋ nɛ pɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ, ɛzɩma palaba alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ-wɛ tʋma sɔsɔna naayɛ yɔ? (b) Tɔm ndʋ Maarɩɩ cosi Gabrɩyɛɛlɩ yɔ, ɛbɛ tɩwɩlɩɣ ɛ-yɔɔ?

11 Bibl wɩlɩɣ se ɛyaa mba paawɛ ɖoŋ nɛ pɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ, halɩ nabʋyʋ taa pataatisiɣ se pala tʋma sɔsɔna wena Ɛsɔ ɖʋ-wɛ yɔ. Moyizi kizaa se ɛɛkɛɣ Ɛsɔ tɔm ɖɔkɩyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛpɩzɩɣ yɔɔdʋʋ camɩyɛ. (Egl. 4:10) Yeremiya ñɔtɔm se ɛkɛ “pɩɣa taŋayʋ,” se ɛtɩtalɩ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ yɔ. (Yer. 1:6) Yoonaasɩ ɛlɛ yɔ, ekizi tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ yɔ nɛ ese. (Yon. 1:3) Maarɩɩ yɔ, ɛbɛ ɛlɛ ñakaɣ labʋ?

12 Maarɩɩ yɔɔdɩ tɔm nɛ ti-luzuu nɛ ñamtʋ, nɛ halɩ nɛ sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ ɖiɣni tɩ-yɔɔ tɔzʋʋ. Eheyi Gabrɩyɛɛlɩ se: “[Yehowa] lɩmɖʋyʋ yɔ ma, pɩlabɩ-m ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ.” (Lk. 1:38) Lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ kaakɛnɩ lɩmɖʋyaa taa tɔyaɣ nɛ e-wezuu kpeekpe kaawɛ ɛ-tʋ nesi tɛɛ na. Mbʋ ɖeyi ɖeyi Maarɩɩ maɣzaɣ ɛ-Tʋ Yehowa yɔɔ. Ɛnawa se ɛwɛ pɛɛyɛ taa Yehowa nesi tɛɛ, nɛ Yehowa wɛ siɣsiɣ nɛ mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ, nɛ ɛkaɣ-ɩ wazʋʋ ye ɛñaɣ pana nɛ ɛla tʋmɩyɛ kaɖɛ ñɩnɖɛ nɖɩ yɔ.—Keɣa 17:26.

Maarɩɩ kaanawa se ɛwɛ pɛɛyɛ taa ɛ-Ɛsɔ Yehowa nesi tɛɛ

13. Ye Ɛsɔ ɛpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩla nabʋyʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ se pɩkɩlɩ kaɖɛ yaa pɩɩcɔʋ labʋ yɔ, ɛzɩma Maarɩɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ?

13 Nabʋyʋ taa Ɛsɔ pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla nabʋyʋ lɛ, pʋtɔma yɔ ɖɩmaɣzɩɣ se pɩkɩlɩ kaɖɛ yaa pɩɩcɔʋ labʋ. Ɛlɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ Bibl taa lɩmaɣza sakɩyɛ wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtaa-ɩ liu nɛ ɖɩɖʋzɩ ɖa-tɩ e-nesi tɛɛ ɛzɩ Maarɩɩ yɔ. (Ad. 3:5, 6) Ðɩkaɣ-ɩ taʋ liu na? Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ wazʋʋ nɛ piyeki nɛ ɖe-tisuu kpa ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ.

Maarɩɩ wobi Elizaabɛɛtɩ tɛ

14, 15. (a) Ɛzɩma Yehowa wazɩ Maarɩɩ alɩwaatʋ ndʋ ewobi Elizaabɛɛtɩ nɛ Zekariya pɛ-tɛ yɔ? (b) Ɛbɛ tɔm ndʋ Maarɩɩ yɔɔdɩ Luka 1:46-55 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ ɛ-yɔɔ?

14 Tɔm ndʋ Gabrɩyɛɛlɩ heyi Maarɩɩ Elizaabɛɛtɩ yɔɔ yɔ, titukuni-i pɩŋŋ. Halaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ payɩ yɔ pa-taa lɛ, apɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ mbʋ pɩtalɩ Maarɩɩ yɔ pɩ-taa nɛ pɩkɩlɩ Elizaabɛɛtɩ? Maarɩɩ kʋyɩ nɛ ɛɖɔmnɩ seya nɛ ɛkpa pʋʋ taa Yudee tɛtʋ natʋyʋ taa, nɛ pɩtɩla yɔ ɛɖɔm kɩyakɩŋ naadozo yaa naanza mbʋ yɔ, pʋcɔ nɛ ɛtalɩ peeɖe. Ɛsʋwaɣ Elizaabɛɛtɩ nɛ cɔjɔ Zekariya pɛ-tɛ lɛ, Yehowa la lakasɩ nasɩyɩ se pɩtasɩ kpazʋʋ e-tisuu ɖoŋ. Elizaabɛɛtɩ tɩɩnɩ Maarɩɩ sɛtʋ lɛ, pɩɣa ŋga kaawɛ e-lotu taa yɔ, kɛmɛyɩ amɛya. Fezuu kiɖeɖeu su Elizaabɛɛtɩ taa ɖo nɛ ɛyaa Maarɩɩ se “man-Kɩbaɣlʋ ɖoo.” Ɛsɔ wɩlɩ Elizaabɛɛtɩ se pɩɣa ŋga Maarɩɩ kaɣ lʋlʋʋ yɔ, kakaɣ kɛʋ ɛ-Kɩbaɣlʋ yaa Mesiya. Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ fezuu labɩ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ nɛ ɛsa Maarɩɩ ɛ-ñamtʋ sɔsɔtʋ yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Ŋkɛ koboyaɣ tʋ, ña weyi ŋtisaa yɔ.” (Lk. 1:39-45) Toovenim, tɔm ndʋ payɩ Yehowa heyi Maarɩɩ yɔ, tɩkaɣ labʋ.

Taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ Maarɩɩ nɛ Elizaabɛɛtɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩwazɩ pa-naalɛ

15 Pʋwayɩ lɛ, Maarɩɩ ñɔyɔɔdɩ. Pama tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ Bibl taa nɛ pasɩɩ-tʋ camɩyɛ. (Kalɩ Luka 1:46-55.) Bibl taa lɛ, tɔm ndʋ Maarɩɩ kɩlɩ yɔɔdʋʋ nɛ pɩɖaɣlɩ, nɛ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ weyi ɛkɛnaa yɔ. Ɛ-tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ Yehowa yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsamɩ-ɩ se ɛha-ɩ waɖɛ se ɛkɛ Mesiya ɖoo. Tɩwɩlɩɣ se e-tisuu kaapaɣlaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɔm se Yehowa tuzuu mba pakpazɩɣ pa-tɩ yɔ nɛ ɖoŋ tɩnaa, nɛ ɛsɩɣnɩ ajamaa nɛ kʋñɔndɩnaa mba pañɩnɩɣ se pɛsɛɛ-ɩ yɔ. Ɛ-tɔm ndʋ, tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɛɛsɩm Masɩ pɩŋŋ. Akɔnta nakʋyʋ wɩlɩɣ se Ebree masɩ nzɩ ɛkpaɣ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ taa yɔ, sɩcɛzɩ ɛzɩ 20 mbʋ yɔ. *

16, 17. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Maarɩɩ nɛ ɛ-pɩyalʋ pawɩlɩ wɛtʋ ndʋ pʋmʋnaa se ɖɩkpɛlɩkɩ yɔ? (b) Maarɩɩ wobu nɛ ɛcaɣ Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ yɔ, wazaɣ ŋga yɔɔ pɩtɔzʋʋ-ɖʋ?

16 Toovenim taa lɛ, Maarɩɩ maɣzaɣ Ɛsɔtɔm yɔɔ siŋŋ. Ɛlɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɛ ti-luzuu wɛtʋ kpam mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩkpaɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ, ɛlɛ Masɩ ɛɖɛzɩ nɔɔ. Pɩɣa ŋga kɛwɛ e-lotu taa yɔ, kakaɣ ka-tɩ luzuu ɖɔɖɔ mbʋ wiɖiyi nɛ kɔtɔ se: “Mɔn-tɔm tɩlɩɩnɩ mɔn-cɔlɔ, tɩlɩnɩ weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ na.” (Yoh. 7:16) Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Mañaŋ Ɛsɔtɔm nɛ manɖʋʋ-tʋ hɩɖɛ ɖɔɖɔ yaa we? Yaa ma-maɣmaɣ ma-lɩmaɣza mɔnsɔɔlɩ wɩlʋʋ? Ɛzɩma Maarɩɩ ñaacosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩnaɣ kaɣlaa.

17 Maarɩɩ caɣ Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ fenasɩ naadozo, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pakpazɩ ɖama ɖoŋ sakɩyɛ. (Lk. 1:56) Ɛzɩma Maarɩɩ nɛ Elizaabɛɛtɩ pacaɣ ɖama cɔlɔ yɔ, pɩtɔzʋʋ-ɖʋ wazaɣ ŋga kɛwɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɖʋʋ taa yɔ. Ye ɖɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ mba pɔsɔɔlɩ Yehowa toovenim taa yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ kpam nɛ pɩkɩlɩ. (Ad. 13:20) Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, alɩwaatʋ talaa se Maarɩɩ ɛpɩsɩ ɛ-tɛ. Suwe Yosɛɛfʋ kaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩɣ se ɛ nɛ hoɣa yɔ?

Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ

18. Tɔm ndʋ Maarɩɩ heyi Yosɛɛfʋ? Nɛ ɛzɩma Yosɛɛfʋ laba?

18 Maarɩɩ tɩɖaŋ se e-lotu ɛlɩɩ pʋcɔ nɛ eheyi e-hoɣa tɔm Yosɛɛfʋ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɛkɛdɩ-ɩ tɔm lɛ, pʋtɔma yɔ ɛpɔzaɣ ɛ-tɩ se ɛzɩma abalʋ kɩbanʋ ɛnʋ ɛkaɣ labʋ. Paa mbʋ yɔ, ewobi ɛna-ɩ nɛ ɛkɛdɩ-ɩ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ pɩtɩŋa. Nɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se tɔm ndʋ, tiyeba nɛ Yosɛɛfʋ ñʋʋ taa cɔɔ kiii. Ɛɛsɔɔlaa se etisi tɔm ndʋ Maarɩɩ kɛdaɣ-ɩ yɔ, ɛlɛ pɩwɛ-ɩ ɛzɩ Maarɩɩ tɩɖɔkɩ ɛ-tɩ yɔ. Bibl tɩkɛdɩ lɩmaɣza wena akɔm Yosɛɛfʋ ñʋʋ taa, yaa ndʋ ɛmaɣzaɣ yɔ. Ɛlɛ kɩtɔm se ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ekiziɣ-i mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛyʋ esu pɛlɛ yɔ pɩwɛ ɛzɩ ɛtɛmɩ-ɩ kpaɣʋ yɔ. Ɛlɛ ɛtaasɔɔlɩ se ɛɖʋ-ɩ fɛyɛ samaɣ ɛzɩdaa, pʋyɔɔ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ekiziɣ-i mɛsaɣ tɛɛ. (Mat. 1:18, 19) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛzɩma Yosɛɛfʋ kaawɛɛ nɛ ɛnɩɣ siziŋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɩha Maarɩɩ lɩmaɣza. Ɛlɛ Maarɩɩ taakɔ pana se pʋyɔɔ Yosɛɛfʋ titisi ɛ-tɔm yɔɔ.

19. Ɛzɩma Yehowa sɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɛla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ?

19 Yehowa sɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ sɔɔlɩm, se ɛpɩzɩ nɛ ɛla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi-i ɖoziye taa se Maarɩɩ haɣ hoɣa ŋga yɔ, pɩkɛ maamaaci lakasɩ na. Alɩwaatʋ ndʋ Yosɛɛfʋ nɩ tɔm ndʋ yɔ, pɩtɩla etisi fezuu fʋʋʋ. Yosɛɛfʋ la Yehowa sɔɔlɩm yɔɔ, ɖɔɖɔ ɛzɩ Maarɩɩ kaapaɣzʋʋ labʋ kiɖe tɛɛ yɔ. Ɛkpaɣ Maarɩɩ nɛ ɛpɩsɩ-ɩ ɛ-halʋ, nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ se ɛcɔnɩ Yehowa Pɩyalʋ yɔɔ.—Mat. 1:20-24.  

20, 21. Lɔŋ weyi mba pɔɖɔkɩ nesi nɛ mba pacaɣ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ pɔ-tɔm taa?

20 Pɩwɛɣ ɖeu se mba pɔɖɔkɩ nesi nɛ mba pañɩnɩɣ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, pɛkpɛlɩkɩ kɩɖaʋ ŋgʋ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ paha-ɖʋ pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 2000 yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yosɛɛfʋ naɣaɣ ɛzɩma ɛ-asɛyʋ cɔŋaɣnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ camɩyɛ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛ-taa kaahʋlʋmɩ yem se Yehowa tiyiyu sɩnɩ-ɩ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ. Yosɛɛfʋ pɩzaa nɛ ɛna ɛzɩma pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛtaa Yehowa liu alɩwaatʋ ndʋ ɛkpakɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna yɔ. (Keɣa 36:5; Ad. 18:13) Paa pɩɩla yɔ, ɛɛkɛ hɔʋ ñʋʋdʋ kɩbanʋ weyi ɛkpakaɣ lɩmaɣza camɩyɛ yɔ.

21 Pɩtasɩ lɛ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma Maarɩɩ tisi faaa se ɛwalɩɣ Yosɛɛfʋ, paa ɛlɛ kaapɩtɩ ɛ-yɔɔ yɔ? Paa pɩɩlabɩ Yosɛɛfʋ kaɖɛ se ɛnɩɩ Maarɩɩ tɔm taa kiɖe tɛɛ yɔ, Maarɩɩ ɖʋ suuɖu nɛ ɛɖaŋ se Yosɛɛfʋ ɛkpaɣnɩ lɩmaɣzɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kaɣnɩ kɛʋ pɔ-hɔʋ ñʋʋdʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkpɛlɩkɩ-ɩ lɔŋ kɩbaŋ, nɛ pɩkpɛlɩkɩɣ ɖɔɖɔ lɔŋ kɩbaŋ halaa mba pɛkɛ Krɩstʋ mba sɔnɔ yɔ. Kɛdɛzaɣ lɛ, mbʋ pɩlaba yɔ pɩkpɛlɩkɩ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ se pɔyɔɔdʋʋnɩ ɖama nɛ laŋɩyɛ kpayɩ nɛ peheyiɣ ɖama toovenim.—Kalɩ Aduwa 15:22.

22. Ɛzɩma Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ paasɩ pɔ-hɔʋ tigiɖe? Nɛ waɖɛ nɖɩ ɖaŋ-wɛ nɛ ɛzɩdaa?

22 Toovenim lɛ, hɔʋ kɩfalʋʋ kʋnɛ kɩsɩ kɩ-hɔʋ tigiɖe camɩyɛ. Pa-naalɛ pɔsɔɔlɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pañakɩ pana se pɛkɛ lʋlɩyaa kɩbama. Toovenim se wazasɩ sɔsɔsɩ ɖaŋ-wɛ nɛ ɛzɩdaa, ɛlɛ pakaɣ katʋʋ tɩlasɩ sɔsɔsɩ ɖɔɖɔ. Paawɛnɩ waɖɛ se pɔcɔnɩ Yesu weyi ɛkaɣ kɛʋ ɛyʋ kɩlɩm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, ɛ-yɔɔ nɛ ɛpaɣlɩ.

^ tay. 15 Adɩma wena Hana laba alɩwaatʋ ndʋ Yehowa wazɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa, nɛ pama-yɛ nɛ pasɩɩ Masɩ taa yɔ, pɩwɛ ɛzɩ Maarɩɩ kpaɣ adɩma ana nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.—Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga ka-ñʋʋ kɛ: “Adɩma kɩbana naalɛ naayɛ” yɔ Ñʋʋ 6 taa.