Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ NƐƐLƐ NƐ KƲÐƲM

Ɛñaɣ pana nɛ ɛwa sɔɔndʋ nɛ abʋta

Ɛñaɣ pana nɛ ɛwa sɔɔndʋ nɛ abʋta

1-3. Ɛbɛ Pɩyɛɛrɩ nanɩ ɛ-ɛza kɩyakʋ nakʋyʋ? Nɛ ɛbɛ talɩ-ɩ teŋgu yɔɔ ɖoo naayɛ taa?

PƖYƐƐRƖ ɖiɣni pana ñaɣʋ nɛ ɛsaɣ ɛ-kpɩyʋʋ cɩkpɛndʋʋ taa. Ɛcɔŋnɩ poliŋ taa nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ lɛ, ɛnaɣ ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ. Ɛzɩ tɛʋ caɣnɩ fem na? Pɩnɩ e-siɣye nɛ ɛ-hazasɩ kpem mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛpaɣzʋʋ kpɩyʋʋ saʋ yɔ, pɩlabɩ ñɩɣtʋ sakɩyɛ yɔ. Helim sɔsɔm mbʋ pɩmakaɣ yɔ, piyeba nɛ Galilee teŋgu taa lɩm hola kʋyʋʋ nɛ pɩcɛŋɛsɩɣ kpɩyʋʋ cɛŋɛ cɛŋɛ nɛ lɩm sʋʋ ɛ-yɔɔ kpɩyʋʋ taa. Ɛlɛ paa mbʋ yɔ, Pɩyɛɛrɩ ɛzɩyɛ kaasɛnɩ kpɩyʋʋ saʋ.

2 Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛ-taabalaa peyebi Yesu teŋgu kidiiliŋ yɔɔ pʋcɔ nɛ pakpa kpɩyʋʋ taa. Puwiye pana ɛzɩma Yesu labɩ maamaaci nɛ ɛkpaɣ kpɔnʋnaa nɛ kpakpasɩ pazɩ yem nɛ ɛcalɩnɩ samaɣ sɔsɔɔ ŋga ñɔɔsɩ wɩɣaɣ-kɛ siŋŋ yɔ. Pɩɩlabɩ samaɣ ŋga leleŋ nɛ kañɩnɩɣ se Yesu ɛpɩsɩ ke-wiyaʋ; ɛlɛ, Yesu taasɔɔlɩ se ɛɖʋ ɛ-nɔɔ politiki tɔm taa. Ɛñaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ ɛsɩnɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pataaɖʋ pɔ-nɔsɩ politiki tɔm taa. Eyeba nɛ samaɣ ɖɛɛ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ pɛtɛzɩ Galilee teŋgu nɛ powolo kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ, nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛɖɛɛ ɛkpa pʋʋ taa se ɛtɩmɩ.​—Mk. 6:35-45; kalɩ Yohanɛɛsɩ 6:14-17.

3 Papaɣzɩ teŋgu tɛzʋʋ lɛ, fenaɣ ñandɩ camɩyɛ ɛsɔdaa. Lɛɛlɛɛyɔ kɛwɛɛ nɛ kowokini wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ nɛ keleki pazɩ pazɩ. Ɛlɛ, kilomɛtaanaa pazɩ yem pɛtɛm labʋ. Ɛzɩma pɩnɩ-wɛ nɛ helim makɩ ɖɔɖɔ nɛ lɩm hola kʋyʋʋ nɛ pɩñamsɩɣ kpɩyʋʋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, pataapɩzɩɣ se pala kɛdaɣ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Pɩyɛɛrɩ kaawɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ ɛ-ñʋʋ taa siŋŋ.

Mbʋ Pɩyɛɛrɩ kpɛlɩkɩ Yesu cɔlɔ pɩnzɩ naalɛ taa yɔ, pɩɖɔwa; ɛlɛ pɩkazɩ sakɩyɛ ɖɔɖɔ se ɛtasɩ kpɛlɩkʋʋ

4. Lʋbɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ Pɩyɛɛrɩ lʋba nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ?

 4 Mbʋ pʋyɔɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ yɔ, pɩɖɔwa. Ɛpaɣzʋʋ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ yɔ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ, nɛ mbʋ Yesu tɛm labʋ nɛ pana yɔ, pɩɖɔwa. Ɛtɛm tɔm sakɩyɛ kpɛlɩkʋʋ Yesu cɔlɔ, ɛlɛ pɩɖaɣnɩ kazʋʋ ɖɔɖɔ sakɩyɛ. Ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ sɔnɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔlɩ kpɛlɩkʋʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛlʋbɩnɩ kaɖɛ ɛzɩ abʋta nɛ sɔɔndʋ. Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma ɛlabɩ mbʋ yɔ.

“Ðɩna Krɩstʋ”!

5, 6. Tʋmɩyɛ nɖɩ Pɩyɛɛrɩ lakaɣ?

5 Kɩyakʋ ŋgʋ Pɩyɛɛrɩ calɩ katʋʋ Yesu yɔ, ɛɛkaɣ kɩ-yɔɔ sɔʋ kpa. Kajalaɣ lɛ, e-neu Andree heyini-i tɔm kɩbandʋ tʋnɛ: “Ðɩna Krɩstʋ.” Tɔm ndʋ tɩpaɣzɩnɩ lɛɣzʋʋ Pɩyɛɛrɩ wezuu caɣʋ. Nɛ wezuu ŋgʋ ɛkɔm nɛ ɛcaɣ pʋwayɩ yɔ, kɩwɛ ndɩ kpem nɛ wezuu ŋgʋ ɛɛcaɣaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ.​—Yoh. 1:41.

6 Pɩyɛɛrɩ kaawɛ tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ Galilee teŋgu cɔlɔ nɛ hayo kiŋ nɛ payaɣ-tʋ se Kapɛrnayum yɔ, tɩ-taa. Ɛ nɛ Andree nɛ Zebedee pɩyalaa Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ paaɖʋ ɛgbɛyɛ nɛ palakɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ. Pɩtɩkɛ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛ-halʋ pe-ɖeke paawɛnɩ ɖɩɣa, ɛlɛ ɛ-yɔsɔ nɛ e-neu Andree paawɛ ɛ-cɔlɔ ɖɔɖɔ. Pɩsa nɛ ɛcɔnɩ ɛyaa mba pɔ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɛla kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ nɛ kpekpeka. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna ɛzɩma pañakaɣ pana paa ɖoo wena a-taa, nɛ powoki teŋgu yɔɔ nɛ pɔlɔʋ piyiŋ nɛ pɔhɔŋɩ-ɩ se palazɩ kpakpasɩ nzɩ pakpawa yɔ. Ɛlɛ pa-tʋmɩyɛ ɛɛsɩɣnɩ peeɖe; tɛʋ feŋ lɛ, pɩwɛɛ se pɔtɔzɩ kpakpasɩ nɛ pɛpɛdɩ, nɛ pʋwayɩ lɛ pɔñɔɔzɩ piyiŋ nɛ pɔcɔtɩ-ɩ.

7. Tɔm ndʋ Pɩyɛɛrɩ nɩ Yesu yɔɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ tɩɩkɛ tɔm kɩbandʋ siŋŋ?

7 Bibl heyiɣ-ɖʋ se Andree kaakɛ Yohanɛɛsɩ Lɩm tɛɛ mɩyɩsɩyʋ tɔmkpɛlɩkɩyʋ. Paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, Pɩyɛɛrɩ welisaɣni e-neu camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ heyaɣ-i tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ susaɣ yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Andree na Yohanɛɛsɩ cɔnɩ Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ pɩŋŋ nɛ ɛtɔŋ se: “Ɛsɔ Heɣa lɛ.” Kpaagbaa mbʋ lɛ, Andree pɩsɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyʋ nɛ ɛkɔɔ nɛ eheyi Pɩyɛɛrɩ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ: Mesiya talaa! (Yoh. 1:35-40) Pakaɖɩnʋʋ Yehowa Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 4000 mbʋ yɔ nɛ Yehowa kaatɔm se ɛyʋ nɔɔyʋ kaɣ kɔm, ɛwɛ ŋgee, nɛ ɛkaɣ haʋ ɛyaa samaɣ lidaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. (Kiɖe 3:15) Andree na ñʋʋ yaɖʋ ɛnʋ, weyi ɛkɛ Mesiya yɔ. Pɩyɛɛrɩ se lɛɛ lɛɛ ɖɔɖɔ nɛ ewolo ɛna Yesu.

8. Hɩɖɛ nɖɩ Yesu ya Pɩyɛɛrɩ yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ɛbɛ yɔɔ halɩ nɛ sɔnɔ nabɛyɛ maɣzɩɣ se hɩɖɛ nɖɩ ɖɩtɩmʋnɩ-ɩ?

8 Pʋcɔ nɛ Pɩyɛɛrɩ katɩɣ Yesu lɛ, payaɣaɣ-ɩ se Siimɔɔ. Ɛlɛ Yesu cɔnɩ-ɩ lɛ, ɛtɔ se: “Ñɛkɛnɩ Siimɔɔ, Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ; pakaɣ-ŋ yaʋ  se Sefaasɩ: Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Kaaʋ [yaa Pɩyɛɛrɩ].” (Yoh. 1:42) “Sefaasɩ” kɛ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩɩtɔyaa yɔ, nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “pɩyɛ” yaa “kaaʋ.” Pɩnaɣ se tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Yesu nɔɔ taa yɔ, tɩkɛ natʋ tɔm na. Ɛnawa se Pɩyɛɛrɩ kaɣ wɛʋ ɛzɩ kaaʋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛkaɣ kam lila tisuu taa, ɛwɛɛ ɖoŋ, papɩzɩ nɛ pataa-ɩ liu nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa yɔɔ. Mbʋ Pɩyɛɛrɩ maɣmaɣ maɣzaɣ? Aayɩ, pɩwɛ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛtaana se e-tisuu wɛ ɖoŋ ɛzɩ kaaʋ yɔ. Halɩ mba pakalɩɣ Evaŋgilimwaa sɔnɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ maɣzɩɣ se Pɩyɛɛrɩ taawɛɛ ɖoŋ ɛzɩ kaaʋ yɔ. Lalaa ñɔtɔŋ se ɛtɩkɛ weyi ɛkam lila tisuu taa yɔ, ɛpɩtaɣ nɛ paapɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu.

9. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ paɖʋʋ pa-lɩmaɣza? Nɛ ŋmaɣzɩɣ se ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtaa-wɛ liu?

9 Pɩyɛɛrɩ kaawɛnɩ ɛ-ɛjandʋ nɛ Yesu kaasɩm mbʋ. Ɛlɛ ɛzɩ ɛ-Caa Yehowa lakʋʋ yɔ, paa ɛzɩmtaa lɛ, Yesu cɔŋnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛyaa wɛna yɔ na. Yesu nawa se Pɩyɛɛrɩ wɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ sakɩyɛ, nɛ ɛñɩnaɣ se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlabɩnɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ kɩbam mbʋ ɖɩlakɩ yɔ, pi-ɖeɖe Yehowa nɛ ɛ-pɩyalʋ pɔcɔŋna. Ða-maɣmaɣ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se Yehowa nɛ Yesu paapɩzɩɣ nɛ pana wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ ɖɔ-yɔɔ. Ɛlɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtaa liu Yehowa nɛ Yesu ɛzɩ Pɩyɛɛrɩ labʋ yɔ, nɛ ɖiyele ɖa-tɩ nɛ pafalɩsɩ-ɖʋ, nɛ pɔñɔɔzɩ-ɖʋ ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ.​—Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 3:19, 20.

“Taase sɔɔndʋ, taaseli”

10. Pɩtɩla ɛbɛ Pɩyɛɛrɩ nanɩ ɛ-ɛza? Ɛlɛ ɛbɛ wayɩ ɛpɩsaa?

10 Pɩwɛ ɛzɩ Yesu wokaɣ tɔm susuu hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, Pɩyɛɛrɩ tɩŋ ɛ-wayɩ. Pɩtɩla, Yesu lakaɣ ɛ-kajalaɣ maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-taa ɛlaba nɛ lɩm pɩsɩ vɛ Kana tɛtʋ taa yɔ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kaawɛ peeɖe. Mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ɛnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ lidaʋ tɔm kɩbandʋ ndʋ Yesu susaɣ yɔ. Ɛlɛ ɛkɔɔ nɛ eyele Yesu wayɩ tɩŋʋʋ, nɛ ɛpɩsɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ taa. Nɛ fenasɩ cabɩ wayɩ lɛ, Pɩyɛɛrɩ ɖaɣnɩ katʋʋ Yesu nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu yaa-ɩ se eyele ɛ-tʋmɩyɛ nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ nɛ ɛpɩsɩ tɔm susuyu kiya.

11, 12. (a) Pɩyɛɛrɩ wobi kpakpasɩ kpaʋ ɖoo naayɛ taa lɛ, pɩtɛmnɩ we? (b) Pɩyɛɛrɩ welisaɣ Yesu tɔm lɛ, pɩtɩtɩlɩ ɛbɛ yɔɔ ɛmaɣzaɣ?

11 Ðoo wena aɖɛwa yɔ, a-taa Pɩyɛɛrɩ tɩpɩzɩ nɛ ɛkpa kpakpasɩ. Ɛ nɛ ɛ-taabalaa pɔlɔ piyiŋ tam sakɩyɛ, ɛlɛ patɩkpa pʋyʋ. Pɩyɛɛrɩ kpaɣ lɛɣtʋ ndʋ ɛwɛnɩ kpakpasɩ kpaʋ nʋmɔʋ taa yɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ, ɛlɛ kpɛɖɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, ye Pɩyɛɛrɩ kaapɩzaɣ se etii lɩm tɛɛ nɛ eketi kpakpasɩ nɛ ɛɖʋ piyiŋ taa yɔ, ɛɛlabɩ mbʋ. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Pɩyɛɛrɩ taapɩzɩɣ se ɛla mbʋ. Ɛlɛ pɩtaakɛ aleɣya tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ. Pɩtɛmna se ɛ nɛ ɛ-taabalaa patɩkpa pʋyʋ ɖoo ana a-taa. Paa mbʋ yɔ, pɩɩwɛɛ se  pɔcɔtɩ piyiŋ, pɔñɔɔzɩ-ɩ nɛ pasɩɩ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu talaa yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ Pɩyɛɛrɩ ɛza kaasɛna.

Kewiyaɣ tɔm ndʋ Yesu susaɣ yɔ, ti-welisuu tɩnɩɩ Pɩyɛɛrɩ wiɖiyi kpa

12 Samaɣ nakɛyɛ kaacɔ Yesu nɛ kata, nɛ kañɩkɩɣ-ɩ nɛ kañɩnɩɣ se kewelisini-i. Ɛzɩma pañɩkaɣ Yesu yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ewolo nɛ ɛkpa Pɩyɛɛrɩ kpɩyʋʋ taa nɛ eheyi-i se ɛsaa-kʋ nɛ potuzi pa-tɩ lɩm taa pazɩ. Piyeba nɛ ɛ-nɔɔ kʋyɩ camɩyɛ nɛ samaɣ nɩɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaɣ yɔ. Pɩyɛɛrɩ welisini-i camɩyɛ ɛzɩ samaɣ ɖɔɖɔ yɔ. Kewiyaɣ tɔm ndʋ Yesu susaɣ yɔ, ti-welisuu tɩnɩɩ Pɩyɛɛrɩ wiɖiyi kpa. Ɛmaɣzaɣ se waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem pɩkɛɣnɩ-ɩ se ɛsɩnɩ Krɩstʋ nɛ posusi lidaʋ tɔm ndʋ. Ɛlɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ? Ɛzɩma Pɩyɛɛrɩ kaɣ labʋ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ? Pɩtɩla, ɛɖaɣnaɣ maɣzʋʋ ɛzɩma ɛñaɣ pana falaa ɖoo taa yɔ, pɩ-yɔɔ.​—Lk. 5:1-3.

13, 14. Maamaaci lakasɩ nzɩ Yesu labɩ Pɩyɛɛrɩ? Nɛ pɩlabɩ mbʋ lɛ, ɛzɩma Pɩyɛɛrɩ laba?

13 Yesu tɛm yɔɔdʋʋ lɛ, eheyi Pɩyɛɛrɩ se: ‘wolo lɩm taa nɛ ŋlɔ piyuu nɛ ŋkpa kpakpasɩ.’ Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ ñamaɣzaɣ se pɩkɛɣ falaa tʋmɩyɛ, pʋyɔɔ ɛtɔm se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖɩlabɩ tʋmɩyɛ ɖoo pilim, ɖitihiɣ pʋyʋ, ɛlɛ ñɔ-tɔm yɔɔ lɛ, mɔlɔʋ piyuu mbʋ.” Ɛcɔtɩ piyiŋ pitileɖita nɛ toovenim taa lɛ, ɛtaasɔɔlɩ se ɛtasɩ lɔʋ piyuu kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtaakɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa kpakpasɩ lɩɣ nɛ sɩtɔkɩ tɔɔnaɣ. Paa mbʋ etisaa; nɛ pɩwɛ ɛzɩ ɛya ɖɔɖɔ kpakpasɩ kpayaa mba paawɛ kpɩyʋʋ lɛɛkʋ taa yɔ, se patɩŋ-wɛ.​—Lk. 5:4, 5.

14 Pɩyɛɛrɩ paɣzɩ hɔm piyuu lɛ, pɩlabɩ-ɩ piti se kɩwɛ yuŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩlakaɣ-ɩ ɛzɩ ɖoziye yɔ, ɛlɛ pɩkɛdaa lɛ, ɛnaɣ kpakpasɩ sakɩyɛ piyuu taa, siɖiɣni lʋbʋ. Peeɖe pɩlabɩ-ɩ leleŋ siŋŋ nɛ ɛcaŋ ɛyaa kpakpasɩ kpayaa mba pɛwɛ kpɩyʋʋ lɛɛkʋ taa yɔ, se pɔkɔɔ lɛɛ lɛɛ nɛ pasɩnɩ-wɛ. Pɔkɔma lɛ, pana se kpakpasɩ nzɩ sɩwɛ piyuu taa yɔ, sɩɩpɩzɩɣ nɛ sɩmaɣ kpɩyʋʋ kʋɖʋmʋʋ taa. Palazɩ kpakpasɩ nɛ pusu kpɩyɩŋ naalɛ ɖo, nɛ ɛlɛ paɣzɩ sʋʋ lɩm. Pɩɖɩɣzɩ Pɩyɛɛrɩ kpem, nɛ ɛɛnaɣ se ɛyɔɔdɩ suwe. Ɛtɛm naʋ Yesu maamaaci lakasɩ nɛ pɩɖɛɛ, ɛlɛ sɩnɛ sɩ-tɔm kɩlɩnɩ-ɩ labʋ piti mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu maamaaci lakasɩ nzɩ, Pɩyɛɛrɩ ɛnʋ ɛ-maɣmaɣ sɩwazɩɣ. Yesu pɩzaɣ se ɛla nɛ kpakpasɩ sʋʋ piyuu taa! Tɔm tʋnɛ tɩkpa Pɩyɛɛrɩ sɔɔndʋ. Etii nɛ eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛtɔŋ se: “Kɩbaɣlʋ, ɖɛɛ mɔ-yɔɔ, mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.” Pɩyɛɛrɩ maɣzaɣ se ɛtɩmʋna se ɛ nɛ weyi Yehowa ha ɖoŋ se ɛla maamaaci lakasɩ yɔ, pala tʋmɩyɛ.​—Kalɩ Luka 5:6-9.

“Kɩbaɣlʋ, mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ”

15. Ɛzɩma tɩyɛ Yesu wɩlɩ Pɩyɛɛrɩ se pɩtɩmʋna se ɛpɩtɩ yaa ese nabʋyʋ sɔɔndʋ?

 15 Ɛlɛ Yesu ñeheyi-i nɛ sɔɔlɩm se: “Taase sɔɔndʋ, taaseli, pɩkpaɣʋ nɛ nɔɔnɔɔ yɔ, ɛyaa ŋkpeɣliɣ nɛ ŋkɔnɩ-m.” (Lk. 5:10, 11) Pɩtaakɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩɩwɛɛ se Pɩyɛɛrɩ ɛpɩtɩ yaa sɔɔndʋ ɛkpa-ɩ yɔ. Pɩtaawɛɛ se Pɩyɛɛrɩ ɛkɩlɩ maɣzʋʋ ɛ-kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ yɔɔ yaa ɛ-ɛjandʋ yɔɔ. Yesu kaawɛnɩ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ se ɛlakɩ, nɖɩ lɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkaɣ wɛnaʋ ɖoŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ ɛyaa wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ. Ɛsɔ weyi “ɛsɩm kpeɣu pɩŋŋ” yɔ ɛ-tʋmɩyɛ ɛlakaɣ. (Iz. 55:7) Ye mbʋ, Yehowa kaɣ Pɩyɛɛrɩ kɩcɛyɩm ɖeɖe cɔnʋʋ, tomnaɣ yɔɔ nɛ fezuu taa.​—Mat. 6:33.

16. Yesu ya Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ se patɩŋ ɛ-wayɩ lɛ, ɛzɩma palaba? Nɛ ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se lɩmaɣza kɩbana kpem pakpaɣ mbʋ yɔ?

16 Kpaagbaa mbʋ lɛ, Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ patɩŋ  Yesu. “Powoni kpɩyɩŋ kidiiliŋ yɔɔ lɛ, peyebi-i nɛ patɩŋ Yesu wayɩ.” (Lk. 5:11) Pɩyɛɛrɩ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu Yesu nɛ weyi etiyi-i yɔ, pɔ-yɔɔ. Ɛlabɩ lɩmaɣza kɩbana kpem. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, Krɩstʋ mba mba palʋkɩnɩ abʋta nɛ sɔɔndʋ nɛ palakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, pawɩlɩɣ se pɛwɛnɩ tisuu. Paa pɩlabɩ ɛzɩma yɔ, pakaɣ hiɣu wazasɩ, lidaʋ ŋgʋ pɛwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, kɩ-yɔɔ.​—Keɣa 21:5, 6.

“Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋcɔɔ ña-taa kiii?”

17. Pɩyɛɛrɩ wɛʋ Yesu cɔlɔ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɔzɩ?

17 Pɩyɛɛrɩ nɛ Yesu pakataa nɛ pɩla ɛzɩ pɩnzɩ naalɛ mbʋ yɔ lɛ, Pɩyɛɛrɩ wɛɛ nɛ ɛsaɣ kpɩyʋʋ Galilee teŋgu yɔɔ ɖoo naayɛ taa nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ wɛɛ nɛ pɩmakɩ, ɛzɩ ɖɩkɛdʋʋ ñʋʋ kʋnɛ ki-kiɖe tɛɛ yɔ. Toovenim ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ ndʋ Pɩyɛɛrɩ maɣzaɣ yɔ. Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɛpɩzaɣ se ɛmaɣzɩ yɔ, tɩɖɔwa mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu kaawa ɛ-yɔsɔ kʋdɔŋ. Ɛwɩlɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔtɔm pʋʋ yɔɔ. Yesu tɩŋnɩ ɛ-wɩlɩtʋ nɛ e-maamaaci lakasɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ tam sakɩyɛ se ɛnʋ lɛ Mesiya weyi Yehowa tiyaa yɔ. Fenasɩ wɛɛ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, Pɩyɛɛrɩ wɛɛ nɛ ɛwakɩ ɛ-ɛjandʋ ɛzɩ abʋta nɛ sɔɔndʋ yɔ. Halɩ Yesu lɩzɩ Pɩyɛɛrɩ se ɛkɛ apostoloowaa 12 taa lɛlʋ. Ɛlɛ piileɖiɣ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kaɣ naʋ se ɛtɩwabɩtɩ sɔɔndʋ nɛ abʋta cɩɖɩ cɩɖɩ.

18, 19. (a) Kɛdɩ mbʋ Pɩyɛɛrɩ na Galilee teŋgu yɔɔ yɔ. (b) Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ Yesu se eyele nɛ ɛnʋ ɖɔ lɩm yɔɔ lɛ, suwe Yesu cosi-i?

18 Pɩtalɩ tɛbɩyɛ tɛɛ lɛ, Pɩyɛɛrɩ yele kpɩyʋʋ saʋ nɛ ɛcaɣ. Ɛcɔŋnɩ ɖooo poliŋ taa lɛ, ɛnaɣ nabʋyʋ piɖiɣni ɖɔm. Ɛzɩ ɛbɛ pʋdʋ? Ɛzɩ fenaɣ ñalɩmɩyɛ ñɩlɩsɩɣnɩ lɩm hola yɔɔ nɛ pɩnaɣ mbʋ? Aayɩ, pɩwɛɛ pɩkɔŋnɩ pɔ-yɔɔ. Pɩɩkɛ ɛyʋ na, ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔŋ teŋgu lɩm yɔɔ! Ɛwɛɛ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ-wɛ. Sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ pamaɣzɩɣ se pɩkɛ ñazɩñazʋʋ na. Peeɖe ɛyʋ ɛnʋ ɛtɔm se: “Ɩtaalɛyɩ, na maa, itaase sɔɔndʋ!” Yesu pɩɩkɛnaa.​—Mat. 14:25-28.

19 Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ñɛ yɔ, tɔ se mɔnɖɔ lɩm yɔɔ nɛ mɔnkɔɔ ñɔ-cɔlɔ.” Ɛ-kajalaɣ lakasɩ wɩlaa se ɛwɛnɩ abalɩtʋ. Yesu maamaaci lakasɩ nzɩ, sɩkpazɩ Pɩyɛɛrɩ tisuu ɖoŋ nɛ ɛñɩnaɣ se ɛla ɛzɩ Yesu yɔ nɛ ɛlɩzɩ tisuu mbʋ nɛ ɛwɩlɩ. Yesu heyi-i nɛ nɔɔ kɩbaŋa se ɛɖɔ nɛ ɛkɔɔ ɛ-cɔlɔ. Peeɖe Pɩyɛɛrɩ lɩ kpɩyʋʋ taa nɛ ɛsɩŋ lɩm yɔɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩlakaɣ Pɩyɛɛrɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩŋ lɩm yɔɔ nɛ eetiki lɩm tɛɛ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩlabɩ-ɩ piti se ɛpɩzaa nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ewokini Yesu cɔlɔ. Ɛlɛ pɩkɛdaa lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-ɩ kpaʋ.​—Kalɩ Maatiyee 14:29.

“Ɛnawa se helim wɛɛ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ”

20. (a) Ɛbɛ laba nɛ Pɩyɛɛrɩ yele Yesu cɔnʋʋ? Nɛ ɛbɛ lɩ-ɩ pɩ-taa? (b) Nɛ lɔŋ weyi Yesu tasɩ Pɩyɛɛrɩ?

20 Pɩɩpɔzaa se Pɩyɛɛrɩ lɩmaɣza ɩwɛɛ Yesu yɔɔ. Yesu weyi ɛlakaɣ tʋmɩyɛ nɛ Yehowa ɖoŋ yɔ, ɛnʋ sɩnɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛɖɔŋ lɩm yɔɔ. Yesu labɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Pɩyɛɛrɩ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu  ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ, Pɩyɛɛrɩ tɩka ɛ-lɩmaɣza Yesu yɔɔ. Ðɩkalɩɣ se: “Ɛnawa se helim wɛɛ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ.” Pɩyɛɛrɩ na ɛzɩma helim wɛɛ nɛ pɩmakɩ ɖoŋ nɛ lɩm hola kɔŋ nɛ pɩmakɩ kpɩyʋʋ nɛ pɩmɩzɩɣ yɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ. Pɩtɩla sɔɔndʋ kpaɣaɣ-ɩ se pɩtaakɛdɩ nɛ lɩm libi-i. Mbʋ yebina nɛ e-tisuu hɛɛ. Payaɣaɣ-ɩ se Kaaʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ e-tisuu kam lila camɩyɛ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛwɛɛ nɛ etiki lɩm tɛɛ ɛzɩ pɩyɛ yɔ. Pɩyɛɛrɩ kaasɩm lɩm yaʋ camɩyɛ, ɛlɛ cɩnɛ lɛ ɛtɩpɩzɩ nɛ ɛtaa ɛ-tɩ liu. Ɛma kubusi se: “Kɩbaɣlʋ, ya ma-ñʋʋ!” Yesu sezi nesi nɛ ɛɖɔkɩ-ɩ nɛ ɛya ɛ-ñʋʋ. Pɛkpɛndɩ pɛwɛ lɩm yɔɔ peeɖe lɛ, Yesu pɔzɩ Pɩyɛɛrɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ: “Tisuu ññɩɩ tʋ ñɛ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋcɔɔ ña-taa kiii?”​—Mat. 14:30, 31.

21. Ɛbɛ yɔɔ abʋta pɩzɩɣ nɛ akɔnɩ ɛyʋ kaɖɛ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ?

21 Yesu wɛnɩ toovenim se ɛpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋcɔɔ ña-taa kiii?” Abʋta pɩzɩɣ nɛ awɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛyʋ yɔɔ. Ye ɖɩpɩtɩɣ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ fezuu taa nɛ piyele nɛ ɖe-tisuu hɛɛ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ abʋta kpem. Ɛlɛ ɛzɩma tɩyɛ? Pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ pɩwazɩɣ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ye ɖa-lɩmaɣza ɩwɛ mbʋ pɩkpaɣ-ɖʋ sɔɔndʋ, mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ, yaa mbʋ piposuu-ɖʋ nɛ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɖɩtɛzɩɣ pɩtʋʋ nɛ pɩkɩlɩ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɛtɛm labʋ, mbʋ peɖiɣni labʋ, nɛ mbʋ pakaɣ labʋ mba pɔsɔɔlɩ-wɛ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ, peeɖe lɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɩɣ abʋta nʋmɔʋ se ataawɛɛkɩ ɖe-tisuu.

22. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Pɩyɛɛrɩ tisuu?

22 Pɩyɛɛrɩ tɩŋaɣ Yesu se powolo nɛ pakpa kpɩyʋʋ taa lɛ, helim paɣzɩ hɛʋ. Helim yele mabʋ nɛ Galilee teŋgu yɔɔ hɛɛ niɣ niɣ. Pɩyɛɛrɩ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa pɛkpɛndɩ nɔɔ nɛ peheyi Yesu se: “Tɩtɩm taa, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” (Mat. 14:33) Tɛʋ feŋaɣ pazɩ pazɩ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Pɩyɛɛrɩ taa kaawɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ mbʋ pɩlaba yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛkpɛlɩkaa se pɩfɛyɩ se eyele nɛ sɔɔndʋ nɛ abʋta pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. Toovenim, pɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ weyi ɛkam lila ɛzɩ Yesu kaayɔɔdʋʋ yɔ. Ɛlɛ ɛɖʋ ɛ-taa se ewoki pɩ-yɔɔ nɛ ɛñaɣ pana nɛ e-tisuu paɣlɩ. Ña-ɖɔɖɔ ŋɖʋ ña-ñʋʋ taa se ŋñakɩ pana ɛzɩ Pɩyɛɛrɩ yɔ nɛ ŋka lila tisuu taa? Ŋkaɣ naʋ se Pɩyɛɛrɩ tisuu kɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ.