Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƲƲ HIU

Ɛlʋbɩ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Ɛlʋbɩ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

1, 2. (a) Ɛbɛ laba nɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ wɛɛ kʋñɔŋ taa? (b) Mba kaɖɩnɩ Eliya Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ?

ELIYA wɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛyaa samaɣ alɩwaatʋ ndʋ pañakaɣ pana se pakpa Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ yɔ. Pɩɩkɛ tɛbɩyɛ tɛɛ, ɛlɛ ye ŋcɔnɩ ɛyaa mba pɛ-ɛzɩdaa yɔ, ŋnaɣ kʋñɔŋ nɛ kɩcɛyɩm sɔsɔm mbʋ pɩ-taa paawɛɛ yɔ. Wɩlɩŋ kpa pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ, nɛ pɩkɔnɩ ɛyaa mba kaɖɛ.

2 Baalɩ nayaa 450 mba paawɛ cajayɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ papaɖɩɣ Yehowa tɛ nayʋ Eliya yɔ, paawɛ ɛyaa samaɣ ŋga ka-taa. Abiɖe Yezaabɛɛlɩ yeba nɛ pakʋ Yehowa sɛyaa sakɩyɛ, ɛlɛ Eliya ñowobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛkaɖɩɣnɩ Baalɩ sɛtʋ. Ɛlɛ ɛkaɣ pɩzʋʋ na? Pʋtɔma yɔ, layaa mba pamaɣzaa se ɛyʋ kʋɖʋm ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlʋbɩnɩ pa-tɩŋa nɛ ɛwabɩ-wɛ. (1 Aw. 18:4, 19, 20) Wiyaʋ Ahaabɩ kaacaɣ e-you lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ɛkɔɔ ɖɔɖɔ. Ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛtaasɔɔlɩ Eliya tɔm kpem.

3, 4. (a) Ɛbɛ yɔɔ sɔɔndʋ kaakpa Eliya alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ wɛɛ nɛ sɩkpaɣ kɩyakʋ nakʋyʋ wiye yɔ? (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ?

3 Nabʋyʋ kaɣ labʋ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, nɛ pɩtɩlabɩtɩ mbʋ wiɖiyi nayʋ kɩbanʋ ɛnʋ e-wezuu caɣʋ taa. Pɩkazɩ pazɩ lɛ, Eliya nɛ Baalɩ nayaa pakaɣ lʋbʋ. Pɩkɛnɩ lʋbɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ nɔɔyʋ tɩna wiɖiyi nɛ ɛna yɔ. Wɩsɩ wɛɛ nɛ sɩkpaɣ lɛ, ɛzɩma Eliya nɩɣaɣ ɛ-taa? Ɛzɩma ɛɛkɛ “ɛyʋ ɛzɩ ɖa yɔ,” pɩtʋʋ fɛyɩ se sɔɔndʋ kpaɣaɣ-ɩ. (Kalɩ Yakubu 5:17.) Ɛyaa kɩdɛkɛdaa, wiyaʋ tisuu yebiyu nɛ cɔjɔnaa ɛyaa kʋyaa, pa-tɩŋa paacɔnɩ Eliya nɛ pata, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se Eliya maɣzaɣ se e-ɖeke ɛwɛna.​—1 Aw. 18:22.

4 Ɛlɛ ɛbɛ kaalaba nɛ Izrayɛɛlɩ piya wɛɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa? Nɛ ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ kɛdaɣ kanɛ ka-taa? Iyele nɛ ɖɩna ɛzɩma Eliya wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu yɔ, nɛ ɛzɩma ɛ-kɩɖaʋ sɩɣnɩ-ɖʋ sɔnɔ yɔ.

Lʋbɩyɛ nɖɩ ɖɩkpa ɖoŋ

5, 6. (a) Lʋbɩyɛ nɖɩ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛɛ nɛ sɩlʋkɩ ɖooo lɔŋ? (b) Ɛzɩma wiyaʋ Ahaabɩ ɖʋ Yehowa ɖɩwɩzɩyɛ siŋŋ?

5 Eliya wezuu kɩyakɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, ɛna ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya kaalɔ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ nɛ sɩfɛyɩ-tʋ nɩŋgbanzɩ yɔ, ŋgʋ tɩɩkɛ pʋyʋ kɩbanʋ siŋŋ. Ɛlɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛla nabʋyʋ. Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ lʋbɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɖooo lɔŋ. Pɩɩwɛɛ se sɩlɩzɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ nɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ pɛ-hɛkʋ taa, Yehowa Ɛsɔ sɛtʋ nɛ sɩɩnaa latʋ pɛ-hɛkʋ taa. Eliya alɩwaatʋ taa, lʋbɩyɛ nɖɩ ɖɩkpa ɖoŋ siŋŋ.

6 Wiyaʋ Ahaabɩ ɖʋ Yehowa ɖɩwɩzɩyɛ siŋŋ. Ɛɛkpaɣ Sidɔɔ wiyaʋ pɛlɛ Yezaabɛɛlɩ nɛ ɛpɩsɩ ɛ-halʋ. Yezaabɛɛlɩ kaatɛm ɛ-taa se ɛlakɩ nɛ Baalɩ sɛtʋ huu Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ tɩŋa taa nɛ eɖezi Yehowa sɛtʋ. Pitileɖi lɛ, ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-walʋ Ahaabɩ yɔɔ. Nɛ Ahaabɩ ma Baalɩ sɛtʋ kuduyuu nɛ kɩlaʋ pɩyɛ nɛ ɛɖɛɛ samaɣ nɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ luŋuu cɛtɩm ɛsɔ ɛnʋ ɛ-tɛɛ.​—1 Aw. 16:30-33.

7. (a) Ɛbɛ yɔɔ Baalɩ sɛtʋ kaawɛ kʋzɔɔtʋ? (b) Alɩwaatʋ ɛzɩma wɩlɩŋ kaakpa Eliya wɛɛ taa yɔ, ɛzɩma pɩwɩlɩɣ se Bibl taa tɔm ɛɛkaɖɩɣnɩ ɖama? (Cɔnɩ  aɖakaɣ taa tɔm.)

7 Ɛbɛ yɔɔ Baalɩ sɛtʋ kaawɛ kʋzɔɔtʋ? Tipeɣzi Izrayɛɛlɩ piya nɛ pa-taa sakɩyɛ ha Ɛsɔ toovenim tʋ siɣye. Pɩɩkɛ ɖɔɖɔ sɛtʋ ndʋ tɩ-taa azuluma nɛ kañatʋ lakasɩ kaatɔyaa yɔ. Halaa nɛ abalaa palakaɣ hayitu Baalɩ kpaaŋ taa, nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ lakasɩ lɛɛsɩ. Halɩ pakpakaɣ piya nɛ palaɣ kɩlaʋ. Peeɖe Yehowa tiyi Eliya Ahaabɩ cɔlɔ se eheyi-i se wɩlɩŋ nɩɩyɩ kaɣ kpaʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ kɩyakʋ ŋgʋ Eliya ɖʋwa yɔ. (1 Aw. 17:1) Pʋwayɩ lɛ, pɩnzɩ sakɩyɛ ɖɛɛ nɛ pʋcɔ Eliya ɖaɣnɩ wobu Ahaabɩ cɔlɔ nɛ eheyi-i se ekpeɣli samaɣ nɛ Baalɩ nayaa Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ. *

Hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, Baalɩ sɛtʋ taa lakasɩ sɔsɔsɩ tɔyɩ sɔnɔ paa le

8. Ɛbɛ Baalɩ sɛtʋ yɔɔ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ sɔnɔ?

8 Ɛlɛ ɛbɛ lʋbɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ sɔnɔ? Nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se Baalɩ sɛtʋ tɔm tɩna-ɖʋ sɔnɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Baalɩ kpaamɩŋ nɛ e-kumola patɩtasɩ wɛʋ sɔnɔ. Ɛlɛ tɔm ndʋ, tɩtɩkɛ caanaʋ taa tɔm yem. (Rom. 15:4) Tɔm piye “Baalɩ” tɔbʋʋ lɛ se “pʋyʋ tʋ” yaa “kɩbaɣlʋ.” Yehowa kaaheyi ɛ-samaɣ se kalɩzɩ-ɩ nɛ ɛkɛ kɛ-tɛ “baalɩ”, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ka-tʋ yaa ka-walʋ. (Iz. 54:5) Sɔnɔ ɖɔɖɔ ɛyaa sɛɣ kɩbaɣlaa ndɩ ndɩ, ŋgʋ pɩɩwɛɛ se pɛsɛɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ na. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa kpakɩɣ pe-wezuu kpeekpe nɛ pañɩnɩɣnɩ liidiye, palakɩ pa-tʋma, palakɩnɩ aleɣya, pañɩnɩɣ se panɩɩ leleŋ kʋzʋʋ lakasɩ taa yaa pɛsɛɣ ɛsɔnaa lalaa Yehowa lone taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se kɩbaɣlʋ nɔɔyʋ palɩzɩ pa-tɩ mbʋ yɔ. (Mat. 6:24; kalɩ Roma 6:16.) Hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, Baalɩ sɛtʋ taa lakasɩ sɔsɔsɩ tɔyɩ sɔnɔ paa le. Lʋbɩyɛ nɖɩ ɖɩɩlabɩ Yehowa nɛ Baalɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩ-tɔm pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɩzɩ weyi ɖɩkaɣ sɛʋ yɔ nɛ lɛɣtʋ.

‘Pekpiliɣni hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

9. (a) Ɛbɛ yɔɔ Karmɛɛlɩ pʋʋ kɛnɩ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩɩwɛɛ se pokuli Baalɩ tɛ sɛtʋ yɔɔ yɔ? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ tɔm.) (b) Suwe Eliya heyi ɛyaa samaɣ?

9 Ye ɛyʋ ɛsɩŋ Karmɛɛlɩ pʋʋ taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛna Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ kpeekpe camɩyɛ: Kpaɣnɩ Kisɔɔnɩ pɔɔ ŋga kɛwɛ pʋʋ liu tɛɛ yɔ, nɛ piwolo Teŋgu Sɔsɔʋ (Mediiteraanee Teŋgu) nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Libaŋ pʋŋ weyi ɩwɛ ɖooo hayo kiŋ yɔ. * Ɛlɛ wɩsɩ paɣzɩ ñaɣʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, pɩnaɣaɣ kaɣlaa se ɛjaɖɛ kaawɛ pʋtɔdɩyɛ taa. Tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Yehowa kaaha Abraham piya yɔ, tɩpɩsɩ wɩlɩŋ tɛtʋ. Ɛsɔ samaɣ kɩmɛlɛndʋ maɣmaɣ yɔɔ lɛ, wɩsɩ ñaɣ tɛtʋ ndʋ nɛ tɩwɩlɩ kaŋ. Ɛyaa samaɣ kpeɣlaa nɛ pɩtɛ lɛ, Eliya ñɔtɩnɩ-kɛ nɛ eheyi-kɛ se: “Ɩwɛɣ ikpiliɣni hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɖooye? Ye [Yehowa] ɛkɛnɩ Ɛsɔ yɔ, ɩtɩŋ ɛnʋ na; ɛlɛ ye Baalɩ yɔ, ɩtɩŋ ɛnʋ na.”​—1 Aw. 18:21.

10. Ɛzɩma tɩyɛ Izrayɛɛlɩ piya kpilaɣni “hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ?” Nɛ toovenim tɔm sɔsɔtʋ ndʋ yɔɔ sɩɩsɔwa?

10 Eliya yɔɔdʋʋ se “ikpiliɣni hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛyaa mba, pataanɩɩ pɩ-taa se pɩpɔzʋʋ se palɩzɩ Yehowa sɛtʋ nɛ Baalɩ sɛtʋ pɛ-hɛkʋ taa. Pamaɣzaɣ se papɩzɩɣ nɛ pesidi sɛtʋ ndʋ tɩ-naalɛ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se papɩzɩɣ nɛ pɛhɛzɩ Baalɩ laŋɩyɛ nɛ kʋzɔɔtʋ sɔnzɩ, nɛ pɛtɛ pɔpɔzɩ Yehowa Ɛsɔ se ɛwazɩ-wɛ. Pɩtɩla, pa-lɩmaɣza kaawɛɛ se Baalɩ wazɩɣ pɔ-tɔɔnasɩ nɛ pa-kpɩna yɔɔ nɛ Yehowa “yoyaa tɛ Ɛsɔ” ɛlɛ sɩnɩ-wɛ you taa. (1 Sam. 17:45) Pɔsɔ toovenim tɔm sɔsɔtʋ natʋyʋ yɔɔ, nɛ halɩ nɛ sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ ɩɩnɩɣ toovenim tɔm ndʋ tɩ-taa. Ndʋ lɛ se Yehowa tɩsɔɔlɩ se pɛsɛɛ ɛsɔ nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ-ɩ. Ɛñɩnɩɣ se pɛsɛɛ-ɩ nɛ laŋɩyɛ pilim, nɛ ɛmʋnɩ mbʋ. Ye pakpaɣ ɛ-sɛtʋ nɛ pesidini sɛtʋ natʋyʋ yɔ, ɛɛmʋʋ-tʋ nɛ ɛ-ɛzɩdaa lɛ azuluma pɩkɛnaa.​—Kalɩ Egipiti Lɩʋ 20:5.

11. Tɔm ndʋ Eliya yɔɔdɩ Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ yɔ, ɛzɩma tɩyɛ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ mbʋ ɖɩsɩ kajalaɣ ɖeɖe ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɛzɩma ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ, pɩ-yɔɔ camɩyɛ?

11 Ye mbʋ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ, sikpilaɣni “hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ” ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛñɩnɩɣ se ɛtɩŋ nʋmɔŋ naalɛ kpaagbaa yɔ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɛyaa sakɩyɛ lakɩ tulutu ndʋ nɛ pahaɣ nʋmɔʋ “baalɩwaa” se pasʋʋ pe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɛkɛzɩɣ Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ. Tɔm ndʋ Eliya heyi Izrayɛɛlɩ piya se siyele kpiluu hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtasɩ maɣzʋʋ camɩyɛ nɛ ɖɩna se ɛbɛ ɖɩsɩ kajalaɣ ɖeɖe ɖe-wezuu caɣʋ taa, nɛ ɛzɩma tɩyɛ ɖɩsɛɣ Ɛsɔ.

Santaɖaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ

12, 13. (a) Santaɖaʋ ŋgʋ Eliya kaaɖʋwa? (b) Ɛzɩma tɩyɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩtaɣ Ɛsɔ liu ɛzɩ Eliya yɔ?

12 Pʋwayɩ lɛ, Eliya tɔ se pala santaɖaʋ nakʋyʋ. Pɩɩkɛ santaɖaʋ ŋgʋ kɩkaɣ sɩnaʋ se patɩlɩ weyi ɛwɛnɩ toovenim yɔ kɛlɛʋ yem. Eheyi Baalɩ cɔjɔnaa se pesiɣ kɩlaʋ pɩyɛ naɖɩyɛ nɛ pakʋ kɩlaʋ kpɩnɛ nɛ patɩnɩ pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ; pɛtɛŋ lɛ patɩmnɩ pɛ-ɛsɔ nɛ ɛla nɛ miŋ ñaɣ kɩlaʋ ŋgʋ. Nɛ Eliya maɣmaɣ ɖɔɖɔ kaɣ labʋ mbʋ pʋwayɩ. Nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛsɔ weyi eyeki miŋ tii yɔ, ɛnʋ na Ɛsɔ [toovenim tʋ].” Eliya kaatɛm tɩlʋʋ weyi ɛkɛ Ɛsɔ toovenim tʋ yɔ. E-tisuu kaapaɣlaa siŋŋ, pʋyɔɔ ɛha Baalɩ sɛyaa waɖɛ sakɩyɛ. Eyeba se Baalɩ tɛ nayaa ɩcalɩnɩ laʋ kɩlaʋ nɛ patɩmnɩ pɛ-ɛsɔ. *​—1 Aw. 18:24, 25.

13 Ða-alɩwaatʋ taa, maamaaci lakasɩ tɩtasɩ wɛʋ ɛzɩ nayaa alɩwaatʋ taa yɔ. Ɛlɛ, Yehowa tɩlɛɣzɩ. Ɛzɩ Eliya yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa-ɩ liu. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ nabɛyɛ nɛ paatisiɣ Bibl wɩlɩtʋ yɔɔ lɛ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ se ɖɩha-wɛ nʋmɔʋ nɛ pacalɩ yɔɔdʋʋ ndʋ tɩwɛ pa-laŋa taa yɔ. Ɛzɩ Eliya yɔ, ɖɩtaɣ Ɛsɔ na liu. Ðɩɩtaɣ ɖa-tɩ liu, ɛlɛ ɖɩñɩkɩɣ niye Ɛsɔtɔm yɔɔ na, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pama-tʋ se pɔñɔɔzɩnɩ tɔm nɛ tɩwɛɛ “yiɣ yiɣ.”​—2 Tim. 3:16.

Eliya kaanawa se Baalɩ sɛtʋ kɛ cɛtɩm nɛ hoŋa pʋyʋ, nɛ ɛñɩnaɣ se Ɛsɔ samaɣ eɖiɣzina se cɛtɩm sɛtʋ pɩkɛnaa

14. Ɛzɩma tɩyɛ Eliya hoŋi Baalɩ tɛ nayaa? Ɛbɛ yɔɔ ehoŋ-wɛ mbʋ?

14 Baalɩ tɛ nayaa ñɔɔzɩ pa-kɩlaʋ nɛ papaɣzɩ pɛ-ɛsɔ tɩmnʋʋ. Pokou nɛ pɛlɛlɩɣ nɛ pɔtɔŋ se: “Baalɩ, welisini-ɖʋ!” Pɛwɛɛ kou yɔɔ mbʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ. Nɛ Bibl tɔ se: “Ɛlɛ nɔɔ nakɛyɛ ɛɛsɛɣ nɛ nɔɔyʋ eecosuu.” Wɩsɩ siɣaa lɛ, Eliya paɣzɩ-wɛ hoŋuu nɛ ɛtadɩɣ-wɛ se Baalɩ nesi ɖɔkaa nɛ ɛɛpɩzɩɣ se ecosi-wɛ, yaa pɩtɩla ewobi keleɣsi taa, yaa eɖiɣni ɖou nɛ pɩwɛɛ se nɔɔyʋ efezi-i. Peeɖe Eliya heyi tɩyaa mba se: “Ɩma kubuka ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ.” Ɛɛnawa se Baalɩ sɛtʋ kɛ cɛtɩm nɛ hoŋa pʋyʋ, nɛ ɛñɩnaɣ se Ɛsɔ samaɣ eɖiɣzina se cɛtɩm sɛtʋ pɩkɛnaa.​—1 Aw. 18:26, 27.

15. Ɛzɩma tɩyɛ Baalɩ cɔjɔnaa tɔm wɩlɩɣ se tulutu pɩkɛnaa se ɛyʋ ɛlɩzɩ kɩbaɣlʋ nɔɔyʋ nɛ pɩtɩkɛ Yehowa?

15 Ɛyɔɔdaɣ mbʋ lɛ, pɩtɛzɩ seɣtuu Baalɩ cɔjɔnaa nɛ “pɛwɛɛ pamakɩ kubusi ɖoŋ nɛ pɔsɔkɩ pa-tɩ laɣɖa nɛ kɩgbɛzɛŋ, ɛzɩ pɛ-tɛ sɔnzɩ pɔzʋʋ yɔ, nɛ calɩm kpeŋ pɔ-yɔɔ.” Ɛlɛ pɩtɩŋa mbʋ yɔ kpɛɖɛ, ‘paanɩɣ nɔɔ nakɛyɛ nɛ nɔɔyʋ eecosuu, paanɩɣ pa-tɩmʋʋ.’ (1 Aw. 18:28, 29) Toovenim lɛ, Baalɩ tɩkɛ Ɛsɔ. Sataŋ lubuni lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ se epeɣzi ɛyaa nɛ paha Yehowa siɣye. Toovenim, ye ɖɩlɩzɩ nɔɔyʋ se ɛkɛ ɖa-kɩbaɣlʋ nɛ pɩtɩkɛ Yehowa yɔ, pʋɖʋzʋʋ-ɖʋ nɛ halɩ ɖɩkaɣ tɔɔʋ fɛyɛ.​—Kalɩ Keɣsi 24:3; 113B:4-8.

Ɛsɔ toovenim tʋ cosi tɔm yɔɔ

16. (a) Eliya kpaɣʋ pɛɛ 12 nɛ ɛñɔɔzɩnɩ Yehowa kɩlaʋ pɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ yɔ, pɩtɔzɩ samaɣ ɛbɛ yɔɔ? (b) Ɛzɩma Eliya wɩlaa se ɛtaɣaɣ ɛ-Ɛsɔ liu?

16 Ðanaɣ ɖanaa lɛ, pɩtalɩnɩ Eliya lɛ. Ɛɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ Yehowa kɩlaʋ pɩyɛ nɖɩ koyindinaa kaayɔkaa yɔ. Pɛɛ 12 ɛkpaɣ nɛ ɛñɔɔzɩnɩ kɩlaʋ pɩyɛ nɖɩ. Pɩtɩla yɔ, ɛlabɩ mbʋ se Izrayɛɛlɩ cejewe hiu taa mba ɩtɔzɩ se pɩmʋnaa se pɔɖɔ Moyizi Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaha Izrayɛɛlɩ piya kpeekpe yɔ, tɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛlaɣyɩ kɩlaʋ kpɩnɛ ɖasɩ yɔɔ. Nɛ polu lɩm nɛ papɩyɩ kɩlaʋ pɩyɛ nɛ ɖasɩ pɔ-yɔɔ nɛ lɩm su nɛ pɩwadɩ nɛ pikpeŋ. Mediiteraanee Teŋgu kaañɔtɩnɩ-wɛ kpam, nɛ pʋtɔma yɔ peeɖe polu lɩm mbʋ. Eeyeba nɛ pohuyi hɛɛʋ nɛ pɩcɔɔ kɩlaʋ pɩyɛ nɛ pɩtaa nɛ polu lɩm nɛ pusu hɛɛʋ ŋgʋ ɖo. Ɛɛha Baalɩ nayaa waɖɛ nɖɩ yɔ, ɛtɩha-ɖɩ Yehowa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtaɣaɣ ɛ-Ɛsɔ liu kpem.​—1 Aw. 18:30-35.

Eliya adɩma wɩlaa se ɛmaɣzɩɣ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnaɣ se Yehowa ‘ɛɖaɣnɩ ka-laŋɩyɛ pɩsʋʋ’

17. Eliya adɩma wɩlɩɣ se ɛbɛ cɛyɩ ɛ-ɛzɩdaa nɛ pɩkɩlɩ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ ɖa-adɩma taa?

17 Alɩwaatʋ talaa se palaa kɩlaʋ lɛ, Eliya tɩmnɩ Yehowa. Eheyi Yehowa mbʋ ɛñɩnɩɣ yɔ kpayɩ kpayɩ. Kajalaɣ lɛ, ɛñɩnaɣ se ɛyaa ɩtɩlɩ se Yehowa kɛnɩ ‘Izrayɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ’, pɩtɩkɛ Baalɩ. Nabʋlɛ lɛ, ɛñɩnaɣ se ɛyaa tɩŋa ɩtɩlɩ se Yehowa lɩmɖʋyʋ yem ɛkɛnaa. Pʋyɔɔ lɛ Yehowa pɩwɛɛ se pasa nɛ ɛnʋ pɩwɛɛ se paña. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ɛwɩlaa se ɛmaɣzɩɣ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnaɣ se Yehowa ‘ɛɖaɣnɩ ka-laŋɩyɛ pɩsʋʋ.’ (1 Aw. 18:36, 37) Toovenim taa lɛ, pa-maɣmaɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ pɔtɔkaɣ kʋñɔŋ mbʋ, ɛlɛ Eliya tiyele-wɛ sɔɔlʋʋ. Ða-adɩma wɩlɩɣ se ɖiluzuu ɖa-tɩ? Awɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Yehowa hɩɖɛ cɛyɩ siŋŋ ɖɛ-ɛzɩdaa? Awɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣ mba pɛwɛ nazɩm taa yɔ, pɔ-yɔɔ?

18, 19. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa cosi Eliya adɩma yɔɔ? (b) Eliya heyi samaɣ se kala we? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩtaamʋna se pana Baalɩ cɔjɔnaa pʋtɔdɩyɛ?

18 Pʋcɔ nɛ Eliya paɣzɩ ɛ-adɩma lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se samaɣ kaaɖiɣni ka-tɩ pɔzʋʋ se ɛzɩ Yehowa kaɣ kɛʋ kaabɩzaɣ ɛzɩ Baalɩ yɔ. Eliya tɩɩtɛm adɩma lɛ, pocosi pɔ-tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ. Bibl tɔm se: “[Yehowa] miŋ tii nɛ ɩñaɣ kɩlaʋ kpɩnɛ nɛ ɖasɩ nɛ pɛɛ, nɛ lɩm ɖɔɖɔ mbʋ pɩɩwɛ hɛɛʋ taa yɔ.” (1 Aw. 18:38) Ɛzɩma Yehowa cosi tɔm yɔɔ yɔ, pɩlabɩ piti pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛbɛ samaɣ ñalaba?

“Yehowa miŋ tii”

19 Samaɣ kpeekpe ma kubuka nɛ kɔtɔ se: “[Yehowa] maɣmaɣ kɛnɩ Ɛsɔ, [Yehowa] maɣmaɣ kɛnɩ Ɛsɔ.” (1 Aw. 18:39) Samaɣ na lɛɛlɛɛyɔ weyi ɛkɛ Ɛsɔ toovenim tʋ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩwɩlɩta se kɛwɛnɩ tisuu. Toovenim taa lɛ, ye ɛyʋ etisaa se Yehowa kɛ Ɛsɔ toovenim tʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ecosi adɩma naayɛ yɔɔ nɛ miŋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pʋdʋ wɛnɩ tisuu. Pʋyɔɔ Eliya pɔzɩ-wɛ se pala nabʋyʋ nɛ pɩwɩlɩ se pɛwɛnɩ tisuu. Ɛpɔzɩ-wɛ se pala mbʋ pɩɩwɛɛ se pala pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se paña Yehowa Paɣtʋ. Paɣtʋ ndʋ, tɩtɔŋ se pakʋ nayaa cɛtɩyaa nɛ sɩɩnaa layaa. (Wp. 13:5-9) Baalɩ cɔjɔnaa kɛ Yehowa koyindinaa, nɛ pakaɖaɣnɩ Yehowa tamaɣ kaɣlaa. Pɩɩwɛɛ se pana pa-pʋtɔdɩyɛ na? Cɔjɔnaa mba pataana piya nzɩ pañaɣzɩ miŋ se palaa-sɩ Baalɩ yɔ sɩ-pʋtɔdɩyɛ, ye mbʋ pɩtɩmʋna ɖɔɖɔ se pana pa-pʋtɔdɩyɛ. (Kalɩ Aduwa 21:13; Yer. 19:5) Toovenim taa lɛ, pɩtaamʋna kpem se pana abalaa mba pa-pʋtɔdɩyɛ. Pʋyɔɔ Eliya heyi samaɣ se kakpa-wɛ nɛ kakʋ-wɛ, nɛ kala mbʋ ɖɔɖɔ.​—1 Aw. 18:40.

20. Sɔnɔ Bibl yɔɔ ndɔnjɔɔlɩyɛ laɖaa tɔŋ se mbʋ pɩtɛmnɩ Baalɩ nayaa yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu. Ɛbɛ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩmʋna?

20 Sɔnɔ, Bibl yɔɔ ndɔnjɔɔlɩyɛ laɖaa tɔŋ se mbʋ pɩtɛmnɩ nayaa cɛtɩyaa Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu. Pɩtɩla yɔ, sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ se mba pɛɖɛlɛsɩɣ niye pe-tisuu yɔɔ kandɩyʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ tɔm ndʋ ɛzɩ kawanaɣ nɛ palakɩ ñam ñam lakasɩ Ɛsɔ sɛtʋ hɩɖɛ taa. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa mba palakɩ ñam ñam lakasɩ Ɛsɔ sɛtʋ hɩɖɛ taa yɔ, pɔtɔyɩ paa le sɔnɔ. Ɛlɛ Eliya taawɛɛ mbʋ. Ɛ-lakasɩ kaawɛ siɣsiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ Yehowa lone taa caɣyʋ, nɛ Yehowa hɩɖɛ taa pakʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba. Ɛlɛ Krɩstʋ mba toovenim mba nawa se paapɩzɩɣ nɛ pakpaɣ laɣɖɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔɔ ɛzɩ Eliya kaalabʋ yɔ. Pɩmʋnaa se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa tɩŋa ɩɖɔ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ tɔm ndʋ Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Yesu tɔm se: “Pɩsɩnɩ ña-laɣɖɛ ɖi-huyuu taa. Mba pɔɖɔkʋʋ laɣɖɛ yɔ, pe-kpeekpe pakaɣ lebu nɛ laɣɖɛ na.” (Mat. 26:52) Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ nɛ ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɔm.

21. Ɛzɩma Eliya ha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ Krɩstʋ mba toovenim mba sɔnɔ?

21 Pɩpɔzaa se Krɩstʋ mba toovenim mba ɩwɩlɩ pe-wezuu caɣʋ taa se pɛwɛnɩ tisuu. (Yoh. 3:16) Ye pamaɣzɩnɩ Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa ɛzɩ Eliya mbʋ yɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ. Eliya sɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim nɛ eseɣti lalaa se pala mbʋ ɖɔɖɔ. Ɛwɩlɩnɩ abalɩtʋ se cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ etuzuu ɛyaa se paha Yehowa siɣye. Pɩtasɩ lɛ, ɛtɩtaa ɛ-tɩ liu yaa ɛtɩla ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm, ɛlɛ Yehowa ɛta liu se ɛcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Eliya lʋbɩ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ. Tɛtɛ pɩla mbʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ e-tisuu.

^ tay. 7 Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga ka-ñʋʋ kɛ “ Pɩnzɩ ɛzɩma wɩlɩŋ kpa Eliya alɩwaatʋ taa?” yɔ.

^ tay. 9 Ñɩtʋ ñɔwaɣ Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ teŋgu yɔɔ helim mbʋ pɩkɔŋnɩ tɛʋ nɛ ɖoluu yɔ, pɩmakɩ pʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ. Pʋʋ ŋgʋ, kɩɩkɛ Baalɩ sɛtʋ lone sɔsɔyɛ naɖɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamaɣzaɣ se Baalɩ lakɩna nɛ tɛʋ nɩɣ. Ye mbʋ, Karmɛɛlɩ pʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ wɩlɩŋ kpa kaŋ yɔ, kɩkɛ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩɩwɛɛ se pokuli Baalɩ sɛtʋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ se tɩkɛ cɛtɩm yɔ.

^ tay. 12 Pɩwɛ ɖeu se ɖɩtɩlɩ se Eliya kaaheyi-wɛ se: “Ɩtaasɔ miŋ.” Bibl taa tazɩyaa nabɛyɛ tɔm se sɩɩnaa layaa mba, paawɛnɩ kɩlaʋ pɛɛ wena a-taa pahʋyɩ pɔŋ mɛsaɣ tɛɛ yɔ, nɛ paɖʋʋ miŋ nɛ peeɖe, nɛ pɩlakɩ ɛyaa ɛzɩ pɩkɛ maamaaci miŋ yɔ.