Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Ðo-koobiya abalaa nɛ halaa kʋsɔɔlaa:

Kpaɣnɩ La Tour de Garde 1er janvier 2008 taa, papaɣzɩ tazʋʋ tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩ-ñʋʋ kɛ “Maɣzɩnɩ pe-tisuu” yɔ, tɩ-taa. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, palɩzɩ tɔm ndʋ tɩ-ñʋŋ sakɩyɛ se pɩwazɩ-ɖʋ. Palɩzɩɣ ñʋʋ nakʋyʋ nɛ pɩla fenasɩ naadozo lɛ, patasɩ lɛɛkʋ lɩzʋʋ.

Ɛzɩ tɔm ndʋ tɩkɛdɩnɩ ɛyaa na? Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kalɩ Maarta tɔm nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtɔ se: “Mankalɩ tɔm ndʋ lɛ, mohoŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ Maarta yɔ. Paa ɛzɩmtaa lɛ, mɔnsɔɔlɩ man-taabalaa mʋʋ camɩyɛ, malakɩ tʋmɩyɛ sakɩyɛ nɛ mɔnsɔʋ se pɩɩwɛɛ se mansɩŋ pazɩ nɛ ma nɛ man-taabalaa ɖɩla kɛdaɣ.” Pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ kalɩ Ɛstɛɛrɩ tɔm nɛ pɩtɛ lɛ, kɔyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ: “Pɩkɛ toovenim se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɔɔlɩ tokonaa kɩbama nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu kɩfatʋ ndʋ tɩlɩɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ camɩyɛ, paa mbʋ yɔ, ɖɩtaakɩlɩ ɖɛlɛsʋʋ niye.” Katasɩ tɔm se: “Mbʋ pɩwɛ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ, mbʋ kɛdɩɣnɩ Yehowa.” Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kalɩ Pɩyɛɛrɩ tɔm lɛ, pɩla ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ ɛtɔ se: “Mankalɩ kɛdaɣ ŋga lɛ, pitukuni-m pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩwɛ ɛzɩ ma-maɣmaɣ mɔn-tɔm pamawa yɔ. Manɖʋ man-tɩ mbʋ mankalaɣ yɔ pɩ-taa, nɛ pɩsɩnɩ-m nɛ manɩɩ Bibl hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa camɩyɛ.”

Ɛyaa panɛ nɛ lalaa mba pama-ɖʋ takayɩsɩ se pawɩlɩ pɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ, pɔ-tɔm ñɩkɩɣ niye tɔm ndʋ Pɔɔlɩ kaamawa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ɛɛmawa se: “Tɔm ndʋ pama-tʋ lɔndaa yɔ, pama-tʋ ti-kpeekpe se pawɩlɩ-ɖʋ tʋ nɛ ɖihiɣ abalɩtʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ.” (Rom. 15:4) Toovenim, Yehowa yeba nɛ pama kɛdɛsɩ nzɩ Bibl taa se pɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ. Ða-tɩŋa payɩ, paa ɖɩwɛ toovenim taa pileɖaa yaa pitileɖi yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-taa.

Alɩwaatʋ ndʋ ŋñɩtɩɣ nɛ ŋmʋ takayaɣ kanɛ lɛ, ɖɩsazɩɣ-ŋ se ŋñaɣ pana nɛ ŋkalɩ-kɛ. Ye ŋwɛnɩ piya yɔ, pɩkaɣ-sɩ kɛdɩnʋʋ ye ɩtazɩɣ ka-taa, alɩwaatʋ ndʋ ɩlakɩ mɩ-hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ. Paakpɛlɩkɩɣ-kɛ ɛgbɛyɛ taa lɛ, taayele nɛ kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɩɖɛɛ ñɔ-yɔɔ kpɩtaʋ nakʋyʋ. Kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋkalɩ-kɛ nɛ ŋmaɣzɩ ka-taa tɔm yɔɔ. Maɣzɩ tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ camɩyɛ, ɖʋ ña-tɩ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ, pɩ-taa. Ñaɣ pana nɛ ŋɖʋ ña-tɩ Bibl taa ɛyaa mba po-lone taa. Maɣzɩ nɛ ŋna se ye ŋŋwɛ po-lone taa yɔ, ŋŋlabɩ ɛzɩ palabʋ yɔ?

Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ se ña-ɖɔɖɔ ŋwɛnɩ takayaɣ kanɛ. Ðɩtaɣ liu se kakaɣ wazʋʋ ña nɛ ñɔ-hɔʋ. Ðɩsɔɔlɩ-mɩ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɖitendiɣ Ɛsɔ se ɛwazɩ-mɩ,

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ