Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƲƲ NƐƐLƐ

“Mentisaa”

“Mentisaa”

1. Kɛdɩ siziŋ weyi Maarta nɩɣaɣ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɛnɩɣaɣ siziŋ ɛnɩ yɔ.

MAARTA naɣaɣ ɛ-lɩmaɣza taa e-neu pɩlaʋ ŋgʋ pakpaɣ pɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ nɛ paɖɩɣ yɔ. Siziŋ weyi ɛnɩɣaɣ yɔ, ɩɩwɛ-ɩ yuŋ ɛzɩ pɩyɛ nɖɩ yɔ. Pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ se etisi se e-neu Lazaarɩ sɩba. Ɛlɛ sɩbʋ yɔ, pɩlakɩ kɩyakɩŋ naanza yɔ, nɛ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa pɛwɛ wiluu yɔ nɛ ɛyaa kɔŋ nɛ pɛhɛzɩɣ pa-laŋa.

2, 3. (a) Maarta na Yesu lɛ, ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ? (b) Maarta yɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ yɔ, ɛbɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-yɔɔ?

2 Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Maarta wɛ Yesu weyi ɛkɛ Lazaarɩ taabalʋ sɔsɔ yɔ, ɛ-ɛzɩdaa. Pʋtɔma ɛna Yesu lɛ, ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ nɩʋ siziŋ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu ɖeke pɩzaɣna se ɛya e-neu ñʋʋ. Paa mbʋ yɔ, ɛlɩwa nɛ ɛkatɩ Yesu Betaanii tɛtʋ wayɩ lɛ, pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ pazɩ. Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ ɛ-camɩyɛ lakasɩ hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Yesu pɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ yɔ, tɩsɩnɩ-ɩ se ɛɖʋ ɛ-lɩmaɣza lidaʋ ŋgʋ ɛɛwɛnɩ sɩɖaa fezuu yɔɔ yɔ, kɩ-yɔɔ. Peeɖe Maarta yɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩɩkɩlɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa yɔ se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ mentisaa se ñɛkɛnɩ Krɩstʋ, Ɛsɔ ɛzadʋ Pɩyalʋ weyi ɛkɔm ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.”​—Yoh. 11:27.

3 Tɔm ndʋ, tɩwɩlɩɣ se Maarta kaakɛ halʋ weyi e-tisuu paɣlɩ siŋŋ yɔ. Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ ɛ-yɔɔ pazɩ yɔ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi ɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ yɔ. Kajalaɣ lɛ, yele nɛ ɖɩtazɩ tɔm ndʋ Bibl heyiɣ-ɖʋ Maarta yɔɔ yɔ, tɩ-taa nɛ ɖɩna ɛzɩma tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ yɔ.

“Ŋkɩlɩɣ ña-ñʋʋ yɔkʋʋ”

4. Mba kaawɛ Maarta hɔʋ taa? Nɛ taabalɩyɛ nɖɩ kaawɛ hɔʋ ŋgʋ nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa?

4 Tɔm tʋnɛ tɩlabɩ fenasɩ cabɩ pʋcɔ nɛ Lazaarɩ sɩkɩ. Ɛ-hɔʋ taa mba kaawɛ Betaanii, nɛ peɖiɣni pa-tɩ ñɔɔzʋʋ se pamʋ ɛgɔm sɔsɔ nɔɔyʋ; ɛnʋ lɛ Yesu Krɩstʋ. Mba kaawɛ Maarta hɔʋ taa? Lazaarɩ, Maarta nɛ Maarɩɩ. Ñɩnɩyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se Maarta kɛnɩ sɔsɔ pa-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ ɖɛɣaɣnɩ nɔɔ agɔma mʋʋ taa nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ɛ-hɩɖɛ pacalaɣ yaʋ. (Yoh. 11:5) Nabʋyʋ fɛyɩ Bibl taa nɛ pɩwɩlɩɣ se pa-taa nɔɔyʋ kaaɖɔkɩ nesi. Ɛlɛ paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, ndʋ ɖɩsɩma yɔ lɛ se pa nɛ Yesu paakɛ taabalaa siŋŋ. Yesu susaɣ tɔm Yudee egeetiye taa ɖenɖe pakaɖɩnɩ-ɩ sakɩyɛ yɔ lɛ, pɛ-tɛ ɛcakaɣ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kaasɔɔlɩ caɣʋ peeɖe mbʋ pʋyɔɔ yɔ, laŋhɛzɩyɛ nɛ ɖama sɩnaʋ kaawɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa.

5, 6. (a) Ɛbɛ yɔɔ Maarta ɛzɩyɛ sɛnɩ tʋmɩyɛ mbʋ kpem alɩwaatʋ ndʋ Yesu kɔŋaɣ se ɛna-wɛ lɛ? (b) Yesu kɔm pɛ-tɛ nɛ pɩha-wɛ waɖɛ nɖɩ yɔ, ɛzɩma Maarɩɩ labɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ?

5 Maarta ñakaɣ pana kpem agɔma mʋʋ nʋmɔʋ taa. Ɛɛkɛ halʋ weyi ɛwɛ kpekpeka nɛ ɛsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔ, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩɩɖɔkɩnɩ-ɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ ɛlaba alɩwaatʋ ndʋ Yesu kɔm pɛ-tɛ yɔ. Ɛɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ pana kpem se ɛla tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ nɛ ɛmʋnɩ Yesu nɛ mba patɩŋ ɛ-wayɩ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, agɔma mʋʋ kɛ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ. Ɛgɔm talɩɣ lɛ, palakɩ-ɩ aatuu, pɔhɔzɩ ɛ-naataŋgbala, pañalɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ, nɛ pataa ɛ-ñʋʋ num mbʋ pɩlɩɣ sɔzɩŋ camɩyɛ yɔ. (Kalɩ Luka 7:44-47.) Pɔñɔɔzaɣ ɖɔɖɔ ɛgɔm ɖɩzʋyɛ nɛ ɛ-tɔɔnaɣ camɩyɛ.

6 Maarta nɛ Maarɩɩ pɛ-ɛzɩyɛ kaasɛnɩ tʋmɩyɛ labʋ se pamʋ Yesu ɛgɔndʋ camɩyɛ. Paa nabɛyɛ ɩmaɣzɩɣ se Maarɩɩ kaakɩlɩ sɔɔlʋʋ tɔm kpɛlɩkʋʋ na yɔ, ɛsɩnɩ Maarta ɖɩɣa tʋmɩyɛ labʋ. Ɛlɛ Yesu talaa lɛ, eyele tʋmɩyɛ labʋ. Pɩɩkɛnɩ Yesu waɖɛ se ɛwɩlɩ tɔm mba paawɛ peeɖe yɔ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ ɛlaba. Yesu taawɛɛ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛñaŋaɣ halaa nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm. Maarɩɩ kaasɔɔlaa se ewelisini-i, pʋyɔɔ ɛcaɣ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ewelisiɣ tɔm ndʋ payɩ ɛyɔɔdaɣ yɔ.

7, 8. Ɛbɛ pɩsɩ Maarta hɔyɛ? Nɛ pɩkɛdaa lɛ, ɛbɛ ɛlaba?

7 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna ɛzɩma Maarta hɔyɛ wɛɛ nɛ ɖɩpɩsɩɣ pazɩ pazɩ yɔ. Ɛɛwɛɛ nɛ ɛyɔkʋʋ ɛ-ñʋʋ kpem mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eɖiɣni labʋ tɔɔnaɣ nɛ tʋma ndɩ ndɩ se ɛmʋ agɔma camɩyɛ. Ɛzɩ ɛwɛɛ nɛ emidiɣ nɛ ɛñɩŋɩɣ ɛzɩdaa alɩwaatʋ ndʋ ɛkpaɣaɣ nɛ etiki e-neu ɛzɩdaa, nɛ ɛlɛ ɛɛlakɩ nabʋyʋ se ɛsɩnɩ-ɩ yɔ? Ye mbʋ ɛɛlaba yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtaapɩzɩɣ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ e-yeke.

8 Pɩkɛdaa lɛ, Maarta ɛɛtasɩɣ pɩzʋʋ se ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ. Ɛcɛ Yesu nɔɔ yɔɔ, nɛ ɛyɔɔdɩnɩ pana se: “Kɩbaɣlʋ, me-neu yebi-m nɛ tʋmɩyɛ men-ɖeke, pɩɩlakɩ-ŋ pʋyʋ? Heyi-i se ɛsɩnɩ-m.” (Lk. 10:40) Pana tɔm pɩɩkɛnaa. Biblwaa nabɛyɛ taa pɛɖɛzɩ tɔm ndʋ se: “Kɩbaɣlʋ piiheyiɣ-ŋ natʋyʋ yaa we?” Nɛ eheyi Yesu se ɛlɛ ɛpɔzɩ Maarɩɩ se ɛkʋyɩ nɛ ɛla tʋmɩyɛ.

9, 10. (a) Suwe Yesu cosi Maarta? (b) Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Yesu taaniŋ pana wena Maarta ñakaɣ se ɛla tɔɔnaɣ kɩbaŋa yɔ?

9 Pɩtɩla tɔm ndʋ Yesu cosi Maarta yɔ, tɩlabɩ ɛ-maɣmaɣ nɛ mba pakalɩɣ Bibl yɔ, pa-taa sakɩyɛ piti. Eheyi-i nɛ nɔɔ kɩbaŋa se: “Maarta, Maarta, ŋkɩlɩɣ ña-ñʋʋ yɔkʋʋ. Pʋyʋ kʋɖʋm wɛnɩ kɛdɛɖaɣ. Maarɩɩ lɩzɩ mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ. Paakaɣ-pʋ e-nesi tɛɛ lɛɣʋ.” (Lk. 10:41, 42) Suwe Yesu caɣ yɔɔdʋʋ? Ɛcaɣ ɛtɔ se Maarta kɩlɩ sɔɔlʋʋ tomnaɣ yɔɔ wondu na? Enim pana wena ɛɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ se ɛla tɔɔnaɣ kɩbaŋa yɔ?

Paa Maarta ‘ɛyɔkaɣ ɛ-ñʋʋ’ nɛ tʋma sakɩyɛ labʋ yɔ, eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛmʋ Yesu lɔŋ tasʋʋ

10 Aayɩ. Yesu nawa se Maarta kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Pɩtasɩ lɛ, ɛtaacaɣ yɔɔdʋʋ se pɩwɛɛkaa se ɛyʋ ɛñaɣ pana nɛ ɛmʋ agɔma camɩyɛ. Maatiyee kaasa “kɩzaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ” nɛ ɛyaa-ɩ lɛ, etisaa nɛ ewolo. (Lk. 5:29) Tɔɔnaɣ ŋga Maarta lakaɣ yɔ pɩtɩkɛ kɔ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ, ɛlɛ mbʋ ɛsɩ kajalaɣ lone taa e-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ɛkɩlaɣ maɣzʋʋ tɔɔnaɣ ŋga ɛlakaɣ yɔ kɔ-yɔɔ, pʋyɔɔ ɛsɔ mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛbɛ pʋdʋ lɛ?

Ɛzɩma Maarta mʋ Yesu ɛgɔndʋ yɔ pɩɩkɛdɩnɩ-ɩ, nɛ ɛnawa se Maarta wɛnɩ lɩmaɣza kɩbana

11, 12. Ɛzɩma Yesu kpaɣ hɛɛɛ wɛtʋ nɛ ɛñɔɔzɩnɩ Maarta lɩmaɣza?

11 Yehowa Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ Yesu kaawɛ Maarta ɖɩɣa taa nɛ ɛwɩlɩɣ toovenim tɔm. Pɩtaapɔzɩ se tɔɔnaɣ labʋ yaa nabʋyʋ ɛmʋ ñɩm ɛ-ɛzɩdaa nɛ pɩkpaɖɩ tɔm ndʋ Yesu wɩlaɣ yɔ. Toovenim, pɩtaala Yesu leleŋ se waɖɛ nɖɩ Maarta kaawɛna se ɛkpazɩ e-tisuu ɖoŋ yɔ, eyeba nɛ ɖɩɖɛɣ ɛ-yɔɔ; ɛlɛ Yesu taakpa-ɩ nɛ ɖoŋ se ɛkɔɔ nɛ ewelisi ɛ-tɔm. * Ɛnawa se Maarta wɛnɩ waɖɛ se ɛla mbʋ e-liu wɛɛ yɔ. Ɛlɛ pɩtaapɔzɩ ɖɔɖɔ se Maarta ɛñɩɣ Maarɩɩ yɔɔ se eyele Yesu welisinuu.

12 Yesu kpaɣ sɔɔlɩm nɛ ɛñɔɔzɩnɩ Maarta lɩmaɣza. Ɛya ɛ-hɩɖɛ tam nabʋlɛ nɛ nɔɔ kɩbaŋa se ɛhɛzɩnɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ se pɩtɩcɛyɩ se ‘ɛkɩlɩɣ ɛ-ñʋʋ yɔkʋʋ.’ Ye ɛɛlabɩ tɔɔnaɣ ŋga kɛwɛ kɛlɛʋ yɔ, pɩɩha-ɩ waɖɛ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛtɔɔ fezuu taa ñɩŋga. Ye mbʋ, Yesu taapɩzɩɣ se eheyi Maarɩɩ se eyele labʋ “mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔtɔm welisuu.

13. Ɛzɩma Yesu ñɔɔzɩ Maarta lɩmaɣza yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

13 Tɔm tʋnɛ, tɩkpɛlɩkɩɣ lɔŋ sakɩyɛ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa sɔnɔ. Ðitaayele nɛ nabʋyʋ ɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩtaacɔnɩ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe kpa. (Mat. 5:3) Paa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ kʋjɔʋ nɛ kpekpeka ɛzɩ Maarta yɔ, ‘ɖɩtaakɩlɩɣ ɖa-ñʋʋ yɔkʋʋ’ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋʋ agɔma yɔ nɛ ɖɩsɔɔ mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖikpeɣliɣ yɔ, pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ kɩbaŋa tɔɔʋ kɩlɩnɩ cɛyʋʋ; mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ nɛ ɖɩha ɖama fezuu taa kʋjɔŋ. (Kalɩ Roma 1:11, 12.) Tɔɔnaɣ ŋga ɖɩtɔkɩ yɔ, paa kɛwɛ kɛlɛʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa.

Pe-neu kʋsɔɔlʋ sɩba nɛ pʋwayɩ lɛ efe

14. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se ɛzɩma Maarta tisaa nɛ patasɩ-ɩ lɔŋ yɔ, pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ?

14 Ɛzɩ Maarta mʋ tɔm ndʋ Yesu heyi-i yɔ camɩyɛ nɛ ɛkpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ pɩ-taa? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛɛ. Apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔdaɣ Maarta neu tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Yesu kaasɔɔlɩ Maarta nɛ Maarɩɩ nɛ Lazaarɩ.” (Yoh. 11:5) Yesu wobu Betaanii nɛ ɛna Maarta nɛ ɛ-hɔʋ yɔ, pɩlabɩ fenasɩ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ Yohanɛɛsɩ maɣ tɔm kɩfatʋ tʋnɛ. Ye mbʋ, pɩtaawɩzɩ Maarta nɛ ɛtɩkɔ pana nɛ Yesu, lɔŋ kɩbaŋ weyi ɛlɛ tasɩ-ɩ yɔ, ɩ-yɔɔ. Ɛmʋ lɔŋ ɛnɩ camɩyɛ. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tisuu nʋmɔʋ taa. Ða-taa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛtɔ se pɩtɩpɔzɩ se patasɩɣ-ɩ lɔŋ wiɖii wiɖii?

15, 16. (a) Lazaarɩ hɩnɩ kʋdɔŋ lɛ, ɛbɛ Maarta laba? (b) Ɛbɛ yeba nɛ Maarɩɩ nɛ Maarta pe-lidaʋ ɖʋ lɩm?

15 Maarta neu hɩnɩ kʋdɔŋ lɛ, ɛñaɣ pana siŋŋ se ɛcɔnɩ ɛ-yɔɔ. Ɛlabɩ mbʋ payɩ ɛpɩzɩɣ yɔ se ɛsɩnɩ e-neu nɛ ɛ-yɔɔ cɛ. Ɛlɛ pɩɩwɛɛ nɛ pɩkɔzʋʋ kɩkɔzʋ. Ðooo Lazaarɩ hɩnʋʋ kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ, Maarta nɛ Maarɩɩ pɛwɛ ɛ-cɔlɔ kpam nɛ pɔcɔŋnɩ ɛ-yɔɔ. Pɩtɩtɩlɩ Maarta cɔŋaɣnɩ e-neu ɛzɩdaa ɖoŋ ɖoŋ, nɛ ɛtɔzʋʋ ɛzɩma pa nɛ ɩ paanɩ leleŋ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, nɛ ɛzɩma pakpazaɣ ɖama ɖoŋ kʋñɔŋ alɩwaatʋ taa yɔ.

16 Maarta nɛ Maarɩɩ pɔkɔm nɛ panaɣ se pɩwɛ ɛzɩ Lazaarɩ caɣ sɩbʋ lɛ, petiyi se payaa Yesu. Pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛɖɔ ɛzɩ kɩyakɩŋ naalɛ mbʋ yɔ pʋcɔ nɛ ɛtalɩ ɖenɖe Yesu kaawɛɛ nɛ esusuu tɔm yɔ. Tɔm kɛlɛʋ ñɩndʋ tʋnɛ petiyini-i: “Kɩbaɣlʋ, weyi ŋsɔɔlɩ-ɩ yɔ, pɩwɩɣ-ɩ.” (Yoh. 11:1, 3) Panawa se Yesu sɔɔlɩ pe-neu, nɛ ɛkaɣ labʋ mbʋ payɩ ɛpɩzɩɣ yɔ nɛ ɛya ɛ-taabalʋ ñʋʋ. Ɛzɩ pataɣaɣ liu se Yesu kaɣ kɔm nɛ ɛwaa pe-neu kʋdɔŋ na? Ye mbʋ yɔ, pe-lidaʋ ɖʋ lɩm. Lazaarɩ sɩba.

17. Ɛbɛ yeba nɛ Maarta lɩmaɣza taa sidi nɛ ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma? Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩwa se Yesu ñɔtɩnɩ Betaanii yɔ, ɛbɛ ɛlaba?

17 Maarta nɛ Maarɩɩ pɛwɛɛ nɛ pewiɣ pe-neu, pɔcɔŋnɩ e-pim tɔm ɖeɖe nɛ pamʋʋ agɔma sakɩyɛ mba palɩnɩ Betaanii nɛ kɔfɩnaa mba pɔñɔtɩnɩ peeɖe yɔ. Ɛlɛ paanɩɣ Yesu taŋ. Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ nɛ Maarta lɩmaɣza taa sidi nɛ ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma. Lazaarɩ sɩba nɛ pɩla kɩyakɩŋ naanza lɛ, Maarta nɩɩ se Yesu wɛ nʋmɔʋ taa. Paa paawɛ kʋñɔŋ taa yɔ, Maarta weyi ɛwɛ kpekpeka pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, ɛkʋyɩ kpaka, etiheyi natʋyʋ Maarɩɩ nɛ ese se ɛkatɩ Yesu.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:18-20.

18, 19. Lidaʋ ŋgʋ Maarta wɩlaa se ɛwɛna? Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se e-tisuu paɣlɩ siŋŋ?

18 Maarta tɩɩna ɛ-Kɩbaɣlʋ lɛ, eheyi-i mbʋ pɩcɛyaɣ ɛ nɛ Maarɩɩ yɔ, se: “Kɩbaɣlʋ! ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ, me-neu taasɩ.” Ɛlɛ, Maarta taalesi e-tisuu nɛ e-lidaʋ. Pʋyɔɔ ɛsɔzaa se: “Ɛlɛ manawa se: lɛɛlɛɛyɔ, paa ŋpɔzɩ Ɛsɔ ɛbɛ yɔ, ɛhaɣ-ŋ pʋ.” Peeɖe peeɖe lɛ, Yesu heyi-i tɔm tʋnɛ se ɛkpazɩ e-tisuu ɖoŋ: “Ñe-neu feŋ.”​—Yoh. 11:21-23, ABT.

19 Maarta maɣzaɣ se ɖooo cee wayɩ femtu tɔm Yesu yɔɔdʋʋ. Pʋyɔɔ ecosaa se: “Manawa se efeŋ ɛjaɖɛ tɛm wiye.” (Yoh. 11:24) Maarta tisuu kaapaɣlɩ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa Masɩ ɩwɩlaɣ kaɣlaa se sɩɖaa kaɣ fem yɔ, Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba payaɣaɣ se Saduki mba yɔ, pataatisiɣ sɩɖaa femtu wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. (Dan. 12:13; Mk. 12:18) Maarta nawa se Yesu wɩlaa se pakaɣ sɩɖaa fezuu nɛ halɩ ɛ-maɣmaɣ efezi ɛyaa nabɛyɛ. Ɛlɛ etifeziti sɩɖʋ weyi ɛlabɩ kɩyakɩŋ naanza pɩlaʋ taa ɛzɩ Lazaarɩ yɔ. Ye mbʋ, Maarta taatɩlɩ mbʋ Yesu kaɣ labʋ yɔ.

20. Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ Yesu yɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 11:25-27 taa? Nɛ tɔm ndʋ Maarta cosaa yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

20 Peeɖe Yesu yɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ se: “Mɛnkɛnɩ wezuu nɛ femtu”. Toovenim, Yehowa Ɛsɔ ha ɖoŋ ɛ-Pɩyalʋ se efezi sɩɖaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ cee wayɩ. Pʋyɔɔ Yesu pɔzɩ Maarta se: “Ŋtisiɣ pɩ-yɔɔ?” Peeɖe ɛlɛ ñocosi-i nɛ tɔm ndʋ ɖɩpaɣzɩnɩ ñʋʋ kʋnɛ yɔ. Maarta kaawɛnɩ tisuu se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ yaa Mesiya; Ɛsɔ Pɩyalʋ weyi nayaa kaayɔɔdɩ ɛ-tɔm se ɛkaɣ kɔm ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.​—Yoh. 5:28, 29; kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:25-27.

21, 22. (a) Ɛzɩma Yesu wɩlaa se ɛnɩɣ mba pɛwɛ kʋñɔŋ taa yɔ, pa-wɩzasɩ? (b) Kɛdɩ ɛzɩma Yesu fezi Lazaarɩ yɔ.

21 Ɛzɩ Maarta tisuu mbʋ, pɩmʋ ñɩm Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ ɛzɩdaa? Mbʋ pɩlabɩ pʋwayɩ Maarta ɛzɩdaa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ese nɛ ewolo ɛyaa e-neu halɩñɩnʋ. Pʋwayɩ, Yesu yɔɔdaɣnɩ Maarɩɩ nɛ ɛyaa mba paakɔm nɛ pasɩɣnɩ-wɛ wiu yɔ lɛ, Maarta ɖiɣzina se mbʋ pɩtalɩ-wɛ yɔ piitukuni-i siŋŋ. Yesu wɩlaa se ɛnɩɣaɣ siziŋ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, etisi ɛzɩtɛɣlɩm. Pʋwayɩ lɛ, Yesu pɔzɩ se pokuli pɩyɛ nɖɩ paasuli pɩlaʋ yɔɔ yɔ.​—Yoh. 11:28-39.

22 Maarta taañɩnɩ se pala kʋñɔŋ falaa, pʋyɔɔ eheyi Yesu se Lazaarɩ sɩbʋ yɔ pɩtɛm labʋ kɩyakɩŋ naanza, nɛ ɛzʋnɔ ɛpaɣzɩ lɩʋ sɔŋ. Peeɖe Yesu tɔzɩ-ɩ se: “Mentiheyi-ŋ se ye ŋtisiɣ kɔyɔ ŋkaɣ naʋ Ɛsɔ ɖoŋ na?” Maarta kaawɛnɩ tisuu nɛ toovenim taa lɛ, ɛna ɖɔɖɔ Yehowa Ɛsɔ ɖoŋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ peeɖe peeɖe lɛ, Yehowa ha ɛ-Pɩyalʋ ɖoŋ nɛ ɛlɛ fezi Lazaarɩ. Maɣzɩ nɛ ŋna! Halɩ nɛ ɛ-sɩm wiye Maarta ɛɛkaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ sɔʋ kpa. Yesu mabɩ kubuka nɛ ɛtɔ se: “Lazaarɩ, lɩɩ awayɩ.” Kpaagbaa mbʋ lɛ, panɩɣ Lazaarɩ taŋ nɛ pɩlaʋ taa kiŋŋ nɛ ɛɖɔŋ lɩʋ yɔɔ. Lazaarɩ ɖɔ hɛɛɛ hɛɛɛ nɛ ɛlɩɩ, ɛɛwɛ pɩsaŋ weyi ɩ-taa paahɔkɩ-ɩ nɛ pepimi-i yɔ. Peeɖe Yesu tɔm se: “Iheɖi-i nɛ iyebi-i nɛ ewolo.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩlabɩ Maarta nɛ Maarɩɩ leleŋ kpem, nɛ pamʋ pe-neu aatuu. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:40-44.) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Maarta laŋɩyɛ hɛ yem niɣ niɣ!

Pawazɩ Maarta e-tisuu yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ Maarɩɩ pana pe-neu femtu yɔ

23. Ɛbɛ Yehowa nɛ Yesu pɔñɔɔzaa nɛ pasɩɩ-ɖʋ? Pʋcɔ nɛ ɖɩmʋ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ lɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?

23 Lazaarɩ femtu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se sɩɖaa fezuu wɩlɩtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩtɩkɛ ɖoziye tɔm na; ɛlɛ tɩkɛ toovenim tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ laŋa yɔ. (Yɔb 14:14, 15) Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɔsɔɔlaa se pawazɩ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ, ɛzɩ paawazʋʋ ɖɔɖɔ Maarta, Maarɩɩ nɛ Lazaarɩ yɔ. Ye ŋyeba nɛ ñe-tisuu paɣlɩ nɛ pɩwɛɛ ɖoŋ ɛzɩ Maarta ñɩmbʋ yɔ, pakaɣ-ŋ wazʋʋ ɖɔɖɔ.

“Maarta ɖʋwaɣ-ɩ lɩm”

24. Tɔm ndʋ Bibl tɛzɩ yɔɔdʋʋ Maarta yɔɔ?

24 Tam kʋyʋmam ɖeke Bibl tasɩ yɔɔdʋʋ Maarta tɔm pʋwayɩ. Pɩɩkɛ kɛdɛzaɣ kpɩtaʋ ŋgʋ Yesu caɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɩ-ɖɩbazɩyɛ. Yesu nawa se ɛkaɣ katʋʋ takɩm sakɩyɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-taa, pʋyɔɔ ɛtasɩ wobu ɛ-taabalaa mba pa-ɖɩɣa taa Betaanii. Ɛkʋyʋʋnɩ peeɖe lɛ, pɩwɛɛ se ɛɖɔ kilomɛtawaa naadozo pʋcɔ nɛ ɛtalɩ Yerusalɛm. Yesu nɛ Lazaarɩ pɔtɔkaɣ tɔɔnaɣ Siimɔɔ weyi ɛkɛ canaɣ yɔ ɛ-ɖɩɣa taa lɛ, pɛtɛzɩ yɔɔdʋʋ Maarta tɔm se: “Maarta ɖʋwaɣ-ɩ lɩm.”​—Yoh. 12:2.

25. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se agbaa wena a-taa koobiya halɩñɩma maɣzɩɣnɩ Maarta yɔ pɩkɛnɩ-yɛ wazaɣ?

25 Ðɩɩpɩtɩɣ se Maarta kaawɛ kpekpeka siŋŋ. Bibl calɩ yɔɔdʋʋ ɛ-tɔm lɛ, kɩtɔm se eɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ, nɛ kɩtɛzaɣ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ lɛ, eɖiɣni ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ labʋ; ɛlakaɣ e-ɖoŋ ɖeɖe se ɛcɔnɩ mba pɔcɔ-ɩ nɛ pata yɔ, pa-kɩcɛyɩm yɔɔ. Sɔnɔ, wazaɣ sɔsɔɔ pɩkɛnɩ Krɩstʋ agbaa se halaa mba pɛwɛ ɛzɩ Maarta yɔ, pɛwɛɛ a-taa; halaa mba pɛwɛ kpekpeka, pɔsɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ, pɛcɛlɩɣ pa-tɩ faaa nɛ pɩwɩlɩɣ se pɛwɛnɩ tisuu. Ɛzɩ Maarta wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛɖɔkɩ e-tisuu na? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛɛ. Nɛ mbʋ kaɣnɩ-ɩ sɩnʋʋ takɩm mbʋ ɛkaɣ katʋʋ pʋwayɩ yɔ, pɩ-taa.

26. Tisuu mbʋ Maarta kaawɛna yɔ, ɛbɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛla?

26 Kɩyakɩŋ cabɩ wayɩ lɛ, Maarta tasɩ sʋʋ kʋñɔŋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu sɩba. Pɩtasɩ lɛ, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ɛyaa mba pakʋ Yesu yɔ, pañɩnaɣ ɖɔɖɔ se pakʋ Lazaarɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, e-femtu yeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ tisuu paɣlɩ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 12:9-11.) Toovenim, sɩm kɔm nɛ pɩtayɩ Maarta, Maarɩɩ nɛ Lazaarɩ pɛ-hɛkʋ taa. Ðɩɩsɩŋ ɛzɩmtaa nɛ ɛzɩma pɩlabɩ mbʋ yɔ, ɛlɛ ɖɩɩpɩtɩɣ se tisuu sɔsɔm mbʋ Maarta wɛna yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩzaa nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye. Pʋyɔɔ pɩwɛ ɖeu se Krɩstʋ mba ɩmaɣzɩnɩ e-tisuu sɔnɔ.

^ tay. 11 Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, Yuda mba halɩñɩma taawɛɛnɩ waɖɛ se powolo wɩlɩyaa sɔsaa cɔlɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩ lɔŋ. Ðɩsɩ taa tʋma pɛkpɛlɩkaɣ-wɛ labʋ. Pʋtɔma yɔ, pʋyɔɔ Maarta maɣzaa se pɩtɩmʋna se halʋ ɛcaɣ wɩlɩyʋ nɩŋgbanzɩ tɛɛ se ɛkpɛlɩkɩɣ lɔŋ.