Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƲƲ HIU NƐ LUTOZO

Ɛmaɣzaɣ tɔm ndʋ “tɩ-yɔɔ ɛ-laŋɩyɛ taa”

Ɛmaɣzaɣ tɔm ndʋ “tɩ-yɔɔ ɛ-laŋɩyɛ taa”

1, 2. Kɛdɩ nʋmɔʋ ŋgʋ Maarɩɩ ɖɔŋaɣ yɔ kɩ-tɔm, nɛ ŋyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-ɖɔm kaawɛ-ɩ kaɖɛ yɔ.

MAARƖƖ caɣ kpaŋaɣ yɔɔ ɛlɛ pɩɩcakɩ-ɩ camɩyɛ, nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛkɛzɩɣ ɛ-tɩ. Pɩlabɩ ñɩɣtʋ cabɩ yɔ, ɛcaɣʋ kpaŋaɣ ŋga kɔ-yɔɔ nɛ pɛɖɛɣ yɔ. Yosɛɛfʋ kaawɛ ɛzɩdaa nɛ ɛhɔŋ kpaŋaɣ nɛ powokini Bɛtɩlɛhɛm, tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ ɖooo poliŋ yɔ tɩ-taa. Pɩkɛdaa lɛ, Maarɩɩ nɩɣ pɩɣa ŋga kɛwɛ e-lotu taa yɔ ka-taŋ, keɖiɣni ciɣduu.

2 Maarɩɩ kaawɩzɩ lʋlʋʋ; Bibl kɛdaa se alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ “ɛɖɔŋaɣnɩ ɛ-tɩ.” (Lk. 2:5) Alɩwaatʋ ndʋ pɔɖɔŋaɣ nɛ pɛtɛzɩɣ hayɩm ndɩ ndɩ lɛ, pɩtɩla yɔ pɩɖɩɣzɩ haɖaa nabɛyɛ nɛ peyele hayʋʋ yaa ɖuu nɛ pɔcɔŋnɩ-wɛ, nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ ɛbɛ yɔɔ halʋ hoɣa tʋ ɛnʋ ɛkʋyaa nɛ ɛɖɛɣ nʋmɔʋ ɛ-wɛtʋ ndʋ tɩ-taa? Ɛbɛ yɔɔ Maarɩɩ kʋyɩ Nazarɛɛtɩ nɛ ɛɖɛɣ nʋmɔʋ ɖooo poliŋ mbʋ?

3. Tʋmɩyɛ nɖɩ paaɖʋ Maarɩɩ? Nɛ ɛbɛ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ ɛ-yɔɔ?

3 Pɩtɩŋa pɩpaɣzʋʋ yɔ, pɩlakɩ fenasɩ cabɩ yɔ; alɩwaatʋ ndʋ paɖʋ pɛlɛ Yuda tʋ ɛnʋ tʋmɩyɛ nɖɩ pataaɖʋtɩ ɛyʋ nɔɔyʋ wiɖiyi yɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ se ɛkaɣ lʋlʋʋ pɩɣa nɛ kapɩsɩ Mesiya, Ɛsɔ Pɩyalʋ. (Lk. 1:35) Pɩwɩzɩ talʋʋ se ɛlʋlɩ lɛ pɩkɔm nɛ pɩcɛyɩ se ɛɖɛɛ nʋmɔʋ ŋgʋ. Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-ɖɔm taa lɛ, Maarɩɩ katɩ tɩlasɩ sakɩyɛ nɛ pɩtakɩ e-tisuu. Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ ɖoŋ fezuu taa yɔ.

Powoki Bɛtɩlɛhɛm

4, 5. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pakʋyaa nɛ powoki Bɛtɩlɛhɛm? (b) Sezaarɩ ɖʋ paɣtʋ ndʋ yɔ, tiyeba nɛ natʋ tɔm ndʋ la?

4 Pɩtaakɛ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pe-ɖeke paakɛnɩ nʋmɔɖɔnaa. Pɩlakɩ pazɩ yɔ, Sezaarɩ Ogustɩ lɩzɩ paɣtʋ se pakalɩ ɛyaa mba pɛwɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ, nɛ pʋyɔɔ pɩɩwɛɛ se paa weyi lɛ ewolo tɛtʋ ndʋ tɩ-taa palʋlɩ-ɩ yɔ nɛ ɛma ɛ-hɩɖɛ peeɖe. Ɛbɛ Yosɛɛfʋ laba? Bibl kɛdaa se: “Mbʋ Yosɛɛfʋ lɩ Nazarɛɛtɩ, Galilee tɛtʋ taa, se ɛkpa Yudee nɛ ewolo Bɛtɩlɛhɛm, Daviid tɛtʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ Daviid ɖɩɣa taa tʋ nɛ e-liɖe taa ɛyʋ.”​—Lk. 2:1-4.

5 Pɩtɩkɛ yem nɛ Sezaarɩ ɖʋ paɣtʋ ndʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Paama natʋ tɔm natʋyʋ pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 700 mbʋ yɔ, nɛ tɩtɔŋ se pakaɣ lʋlʋʋ Mesiya Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ taa na. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, payaɣaɣ tɛtʋ natʋyʋ se Bɛtɩlɛhɛm nɛ tiiposini Nazarɛɛtɩ ɛzɩ cɛɛkɛ kilomɛtanaa 11 mbʋ yɔ. Ɛlɛ natʋ tɔm ndʋ tiicuuzi camɩyɛ se “Bɛtɩlɛhɛm Efrata” taa pakaɣ lʋlʋʋ Mesiya. (Kalɩ Mikee 5:1.) Ɛyʋ ɛkʋyɩ Nazarɛɛtɩ nɛ ɛtɩŋnɩ Samaarɩɩ piyisi nʋmɔʋ se ewoki Bɛtɩlɛhɛm peeɖe yɔ, ɛɖɔŋ ɛzɩ kilomɛtanaa 130 mbʋ yɔ. Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩɩwɛɛ se Yosɛɛfʋ ewolo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ peeɖe Wiyaʋ Daviid ɖɩɣa kaawɛɛ. Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-halʋ pa-naalɛ paakɛ Daviid hɔʋ taa mba.

6, 7. (a) Ɛbɛ yɔɔ nʋmɔʋ ŋgʋ pɔɖɔŋaɣ se powolo Bɛtɩlɛhɛm yɔ, kɩɩwɛ Maarɩɩ kaɖɛ? (b) Maarɩɩ pɩsɩ Yosɛɛfʋ halʋ lɛ, ɛzɩma pɩlɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza kpaɣʋ? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ tɔm.)

6 Maarɩɩ kaɣ ɖʋʋ nesi Yosɛɛfʋ se ɛɖɔ Sezaarɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ? Nʋmɔʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se pɔɖɔ yɔ, kɩkaɣ-ɩ wɛʋ kaɖɛ. Pʋtɔma yɔ, pɩɩkɛ lʋŋɩyɛ nɔɔ nɛ salaŋ tɛʋ pɩzaɣ se kɩkpa-wɛ nʋmɔʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, pɔyɔɔdʋʋ se “ɛkpa Yudee” yɔ, pʋmʋnɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bɛtɩlɛhɛm kaawɛ pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pʋʋ ŋgʋ kɩkʋyɩ ɛzɩ mɛtanaa 760 mbʋ yɔ. Nɛ pʋcɔ nɛ ɛyʋ kpa pʋʋ ŋgʋ nɛ ɛtalɩ peeɖe lɛ, pɩɩpɔzɩ-ɩ se ɛɖɔ kɩyakɩŋ sakɩyɛ. Pʋtɔma yɔ, Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ paakpaɣ kɩyakɩŋ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Maarɩɩ hoɣa yɔɔ lɛ pɔɖɔŋaɣnɩ hɛzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ. Nɛ pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ asɛyɩbɩɣa ŋga tɩsɔɔlɩ se kɔñɔtɩnɩ kɔ-hɔʋ taa mba nɛ ka-taabalaa, nɛ papɩzɩ nɛ pasɩnɩ-kɛ alɩwaatʋ ndʋ ka-lʋlʋʋ wɩzasɩ paɣzɩɣ yɔ? Ye mbʋ, pɩɩpɔzɩ Maarɩɩ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ etisi nɛ ɛɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ.

Nʋmɔʋ ŋgʋ pɔɖɔŋaɣ se powolo Bɛtɩlɛhɛm yɔ, kɩtaawɛɛ kɛlɛʋ

7 Paa mbʋ yɔ, Luka mawa se Yosɛɛfʋ “nɛ ɛ-asɛyʋ Maarɩɩ” powobina se “pama pa-hɩla takayaɣ taa.” (Lk. 2:4, 5) Ye mbʋ, Maarɩɩ kaapɩsɩ Yosɛɛfʋ halʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩwɛnɩ ɖoŋ lɩmaɣza wena Maarɩɩ kpakɩɣ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, a-yɔɔ. Ɛ-walʋ pɩɩwɛɛ se ɛɖɛɛ nɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa, nɛ ɛnʋ Maarɩɩ lɛ ɛkɛ ɛ-sɩnɩyʋ ɛzɩ Ɛsɔ pɔzʋʋ halaa yɔ, nɛ ɛsɩnɩ-ɩ lɩmaɣza kpaɣʋ taa. * Ye mbʋ, Maarɩɩ ñam ɛ-walʋ faaa nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛnɩ tisuu.

8. (a) Ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩzaa nɛ pituzi Maarɩɩ nɛ etisi se ɛ nɛ Yosɛɛfʋ powolo Bɛtɩlɛhɛm? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Maarɩɩ kɩɖaʋ wazɩɣ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa?

8 Ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩzaa nɛ pituzi Maarɩɩ nɛ ɛwɩlɩ ñamtʋ? Ɛzɩ ɛɛsɩm natʋ tɔm ndʋ tɩtɔŋaɣ se Bɛtɩlɛhɛm pakaɣ lʋlʋʋ Mesiya yɔ? Bibl ticosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ pɩfɛyɩ se ɖɩkɛzɩ lɩmaɣza ana hɔɔlʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa nɛ samaɣ taa ɛyaa sakɩyɛ kaasɩm tɔm ndʋ. (Mat. 2:1-7; Yoh. 7:40-42) Pɩtasɩ lɛ, Maarɩɩ kaasɩm Masɩ camɩyɛ. (Lk. 1:46-55) Paa pɩtɩɩkɛ se ɛ-walʋ yaa wiyaʋ paɣtʋ yaa Yehowa natʋ tɔm ɛñama, yaa lɩmaɣza ana a-tɩŋa ayebina nɛ etisi se ɛɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, Maarɩɩ ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Yehowa sɔɔlɩ abalaa nɛ halaa mba pɛwɛnɩ ti-luzuu nɛ ñamtʋ lɩmaɣza yɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ paa sɔnɔ ɛyaa ɩtɩkpaɣ ti-luzuu nɛ payaa pʋyʋ yɔ, Maarɩɩ kɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ Yehowa sɛyaa kpeekpe.

Krɩstʋ lʋlʋʋ

9, 10. (a) Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ pɔñɔtaɣnɩ Bɛtɩlɛhɛm lɛ, pɩtɩtɩlɩ ɛbɛ yɔɔ pamaɣzaɣ? (b) Le Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ paasʋwa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

9 Pʋtɔma, Maarɩɩ tisi fezuu fʋʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛna Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ poliŋ taa yɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ pakpaɣaɣ piyisi nɛ pɛtɛzɩɣ Oliivi tɩŋ weyi pɛtɛzaɣ koyuu i-pee pɩnaɣ taa yɔ lɛ, pɩtɩla yɔ paawɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩ-yɔɔ. Tɛtʋ ndʋ, tɩɩkɩlɩ ññɩɩ nɛ tɩtaamʋna se pakalɩnɩ-tʋ tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛɛ Yudee yɔ tɩ-taa, ɛzɩ nayʋ Mikee kaayɔɔdʋʋ yɔ. Ɛlɛ peeɖe paalʋlɩ Bowaazɩ, Nawomii nɛ pʋwayɩ lɛ Daviid, pɩcɛzɩ ɛzɩ pɩnzɩ kudoku mbʋ yɔ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu.

10 Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ patalaa lɛ, pana se ɛyaa su tɛtʋ ndʋ tɩ-taa kpem. Ɛyaa lalaa kaalɛyɩ-wɛ talʋʋ se pala kɩgalʋʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ patihiɣ lone agɔma kuduyuu tɛɛ se pacaɣ. * Mbʋ labɩna nɛ pɛtɛzɩ sʋʋ kalakʋ nakʋyʋ taa. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna ɛzɩma Yosɛɛfʋ kaawɛ nɩɣzɛ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣaɣ ɛ-halʋ wɛɛ nɛ epeendiɣ nɛ ɛnɩɣ siziŋ sɔsɔŋ weyi ɛtɩnɩɩ wiɖiyi nɛ ɛna yɔ, nɛ ɛzɩma siziŋ ɛnɩ ɩwɛɛ nɛ ɩtɛzɩɣ kpaʋ ɖoŋ kɩkpaʋ yɔ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se kalakʋ ŋgʋ kɩ-taa Maarɩɩ paɣzɩ e-hoɣa wɩzasɩ taŋ nɩʋ.

11. (a) Ɛbɛ yɔɔ halaa sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ panɩɩ siziŋ weyi Maarɩɩ nɩwa yɔ ɩ-taa? (b) Hɔɔlɩŋ weyi taa Yesu kɛ “kɔɔnɔɔ pɩyalʋ”?

11 Halaa sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ panɩɩ siziŋ weyi Maarɩɩ nɩwa yɔ, ɩ-taa. Pɩnzɩ 4000 pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ mbʋ lɛ, Yehowa kaatɔm se paa halʋ weyi lɛ ɛkaɣ nɩʋ siziŋ pɩŋŋ pʋcɔ nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa pɩlɩɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɛɖɛzɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. (Kiɖe 3:16) Nabʋyʋ fɛyɩ nɛ pɩwɩlɩɣ se Maarɩɩ tɩnɩɩ siziŋ ɛnɩ. Luka tɩkɛdɩ ɛzɩma Maarɩɩ nɩ siziŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlʋlaɣ yɔ, ɛlɛ ɛtɔm yem se: “Ɛlʋlɩ ɛ-kɔɔnɔɔ pɩyalʋ.” (Lk. 2:7) Toovenim pɩɩkɛ “ɛ-kɔɔnɔɔ pɩyalʋ” mbʋ pʋyɔɔ yɔ Maarɩɩ kaalʋlɩ piya sakɩyɛ, nɛ piya nzɩ sɩ-tɩŋa sɩkpɛndɩ ɛzɩ lʋbɛ mbʋ yɔ. (Mk. 6:3) Ɛlɛ pɩɣa kanɛ lɛ, kakaɣ wɛʋ ndɩ nɛ e-piya lɛɛsɩ. Nɛ pɩtaakɛ Maarɩɩ kajalaɣ pɩɣa ɖeke kaakɛnaa, ɛlɛ kaakɛ ɖɔɖɔ “weyi palʋlɩ-ɩ kɔɔnɔɔ tʋ wondu kɩlɩzɩtʋ kpeekpe taa yɔ,” Yehowa Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ.​—Kol. 1:15.

12. Le Maarɩɩ kaahɛzɩ ɛ-pɩɣa? Nɛ ɛzɩma tɩyɛ mbʋ pɩlabɩ ɖeyi ɖeyi yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ Yesu lʋlʋʋ kazandʋ aleɣya nɛ kɩlɛmɩŋ weyi ɛyaa lakɩ yɔ?

12 Bibl kɛdɩ Yesu lʋlʋʋ tɔm tʋnɛ nɛ pɩtɛ lɛ, kɩsɔzɩ tɔm ndʋ ɛyaa sakɩyɛ sɩm sɔnɔ yɔ se: “Ɛɖʋ-kɛ pɩsaʋ taa nɛ ɛhɛzɩ-kɛ ɖenɖe paɖʋʋ wondu tɔɔnaɣ yɔ.” (Lk. 2:7, ABT) Tɔm ndʋ pɛkɛdɩ cɩnɛ yɔ, Yesu lʋlʋʋ kazandʋ wiye ɛyaa lakɩ aleɣya nɛ palɩzɩɣ kɩlɛmɩŋ pɩ-yɔɔ nɛ pɛɖɛlɛsɩɣ niye se pitukuni ɛyaa laŋa. Ɛlɛ, yele nɛ ɖɩna ɛzɩma pɩɖɔm ɖeyi ɖeyi yɔ. Tɔzɩ se hɔʋ kʋnɛ kɩsʋ kalakʋ nakʋyʋ taa na. Paa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yaa sɔnɔ yɔ, kalakʋ kɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa helim kɩbam ɛɛmakɩ yɔ nɛ ɖenɖe pɩfɛyɩ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ. Lʋlɩyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ etisi nɛ ɛlʋlɩ ɛ-pɩɣa kalakʋ taa ye lone kɩbanɖɛ naɖɩyɛ ɛwɛɛ yɔ. Lʋlɩyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se piɖeni pe-piya. Mbʋ ɖɔɖɔ Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ pañɩnaɣ kpem se piɖeni Ɛsɔ Pɩyalʋ.

13. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pakpaɣ mbʋ pɛwɛna yɔ nɛ pala mbʋ papɩzɩɣ yɔ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ sɔnɔ lʋlɩyaa kɩbama pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ, nɛ patɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se pasɩɩ kajalaɣ lone taa yɔ?

13 Ɛlɛ patiyele se wɛtʋ ndʋ tɩ-taa paawɛɛ yɔ, titibi-wɛ yɔɔɔ. Pakpaɣ mbʋ pɛwɛna yɔ nɛ pala mbʋ papɩzɩɣ yɔ. Maarɩɩ maɣmaɣ cɔnɩnɩ pɩɣa yɔɔ nɛ ɛhɔkɩ-kɛ pɩsaʋ taa camɩyɛ se pisoŋi-kɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ ɛhɛzɩ-kɛ ɖenɖe paɖʋʋ kpɩna tɔɔnaɣ yɔ se koɖoo, nɛ ɛcɔnɩ kɔ-yɔɔ camɩyɛ se nabʋyʋ ɛtaalabɩ-kɛ. Maarɩɩ tiyele se wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ, tɩha-ɩ lɩmaɣza nɛ eyele labʋ mbʋ ɛpɩzɩɣ yɔ se ɛcɔnɩ ɛ-pɩɣa yɔɔ. Ɛ nɛ Yosɛɛfʋ paanawa ɖɔɖɔ se mbʋ pɩɩkɩlɩ cɛyʋʋ se pala pɩɣa ŋga yɔ lɛ se pɔcɔnɩ ke-fezuu taa kɩcɛyɩm yɔɔ. (Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6-8.) Sɔnɔ, mbʋ ɖɔɖɔ lʋlɩyaa kɩbama sɩɣ fezuu taa kɩcɛyɩm kajalaɣ lone taa alɩwaatʋ ndʋ paacɔŋnɩ pe-piya yɔɔ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ.

Nabɛyɛ woba pana-wɛ nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ

14, 15. (a) Ɛbɛ yɔɔ ninɖiɣyaa ñɩnaɣ kpem se pana pɩɣa ŋga? (b) Ninɖiɣyaa na pɩɣa ŋga kalakʋ taa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ palaba?

14 Piisum lone nɖɩ ɖɩ-taa sum mbʋ yɔ, pɩkɛdɩ tuda lɛ, panɩɣ kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ taŋ peeɖe. Ninɖiɣyaa nabɛyɛ sʋʋ kalakʋ taa kpidi kpidi, pañɩnaɣ kpem se pana hɔʋ ŋgʋ, nɛ kɔzɩ kɔzɩ pɩɣa ŋga. Pa-taa kaawɛ leleŋ kpem nɛ pɛ-ɛzɩdaa kaahʋlʋmɩ yem. Pese kiseu nɛ piyisi yɔɔ, ɖenɖe pa nɛ pa-kpɩna paawɛɛ yɔ, nɛ patalɩ. * Peheyi Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ se pana maamaaci lakasɩ nasɩyɩ lɛɛlɛɛyɔ. Paawɛ piyaɣ yɔɔ peeɖe lɛ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ pɔ-yɔɔ tuda ɖoo hɛkʋ taa. Yehowa mintʋsʋʋ ñandɩ pɔ-yɔɔ nɛ pɔ-cɔlɔ kpɛɛɛ, nɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi-wɛ se palʋlɩ Krɩstʋ yaa Mesiya Bɛtɩlɛhɛm. Pakaɣ naʋ pɩɣa ŋga, pɔhɔkɩ-kɛ pɩsaʋ taa nɛ pɛhɛzɩ-kɛ ɖenɖe paɖʋʋ kpɩna tɔɔnaɣ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, nabʋyʋ tasɩ labʋ nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛsɔ tiyiyaa canɖaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ lɩwa nɛ kiteɣ hendu nɛ kɩsaŋ Ɛsɔ.​—Lk. 2:8-14.

15 Ye mbʋ, pɩɩlakɩ-ɖʋ piti se ninɖiɣyaa panɛ pakʋyɩ lɛɛ lɛɛ nɛ powolo Bɛtɩlɛhɛm. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pa-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ pana pɩɣa cɩɩɩ pɛhɛzɩ-kɛ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu kaaheyuu-wɛ yɔ. Pataasɩɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ pa-tɩ. Ɛlɛ “pɛkɛdɩ ɛyaa ndʋ paaheyi-wɛ . . . yɔ. Nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa kpeekpe yem nɛ ndʋ ninɖiɣyaa kɛdaɣ yɔ.” (Lk. 2:17, 18) Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa mba paawɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, patɩkpaɣ ninɖiɣyaa nɛ payaa nabʋyʋ. Ɛlɛ, pɩnaɣ kaɣlaa se Yehowa ɛlɛ ñaaɖʋ hɩɖɛ ninɖiɣyaa siɣsiɣ tɩnaa mba. Ɛlɛ ɛzɩma tɩyɛ tɔm ndʋ tiitukuni Maarɩɩ?

Pɩnaɣ kaɣlaa se Yehowa ɖʋ hɩɖɛ ninɖiɣyaa siɣsiɣ tɩnaa mba

16. Ɛzɩma Maarɩɩ wɩlaa se ɛmaɣzaɣ tɔm yɔɔ camɩyɛ? Nɛ ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɩzɩ ɛɖɔkɩ e-tisuu kpam?

16 Lʋlʋʋ ñɩŋanzɩ kaawɛ Maarɩɩ yɔɔ, ɛlɛ ewelisi ndʋ payɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdaɣ yɔ. Halɩ ɛlaba nɛ pɩkɩlɩ mbʋ: “Maarɩɩ ɖɔkɩ tɔm tɩŋa nɛ ɛmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ ɛ-laŋɩyɛ taa.” (Lk. 2:19) Toovenim, asɛyɩbɩɣa kanɛ kamaɣzaɣ tɔm yɔɔ camɩyɛ. Kaanawa se tɔm ndʋ Ɛsɔ tiyiyu yɔɔdaa yɔ, tɩwɛ wazaɣ siŋŋ. Yehowa Ɛsɔ ñɩnaɣ se katɩlɩ ɛyʋ weyi ka-pɩyalʋ kɛnaa yɔ, nɛ kanɩɩ pɩ-taa se ɛkaɣ kɛʋ ɛyʋ sɔsɔ. Mbʋ yebina nɛ Maarɩɩ taawelisiɣ kiwelisuu yem, ɛlɛ ɛɖɔkaɣ tɔm ndʋ ɛ-laŋɩyɛ taa se ɛɛpɩzɩ nɛ ɛmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ fenasɩ nɛ pɩnzɩ cabɩ wayɩ. Mbʋ sɩnɩnɩ Maarɩɩ nɛ ɛpɩzɩ ɛɖɔkɩ e-tisuu kpam e-wezuu caɣʋ taa.​—Kalɩ Ebree 11:1.

Maarɩɩ welesini ninɖiɣyaa camɩyɛ nɛ ɛɖɔkɩ pɔ-tɔm ɛ-laŋɩyɛ taa

17. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔ Maarɩɩ kɩɖaʋ yɔɔ pɩlɩɩnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ?

17 Ŋkaɣ maɣzɩnʋʋ Maarɩɩ kɩɖaʋ na? Yehowa yeba nɛ pama toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ sakɩyɛ Bibl taa. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ toovenim tɔm ndʋ tɩwazɩ-ɖʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ tɩ-yɔɔ. Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl ɖoŋ ɖoŋ ɛlɛ ɖɩtaakpaɣ-kʋ ɛzɩ takayaɣ nakɛyɛ yem, ɛlɛ ɛzɩ takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. (2 Tim. 3:16) Nɛ pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ Maarɩɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ Ɛsɔtɔm ɖa-laŋɩyɛ taa nɛ ɖɩmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ ɖɩñɩnɩɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ Yehowa lɔŋ tasʋʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ ɖe-tisuu nɛ pɩpaɣlɩ.

Tɔm ndʋ ɛtasɩ ɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ

18. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pɔɖɔm Moyizi paɣtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaakɛ pɩɣa cɩɩɩ yɔ? (b) Haɖɛ nɖɩ paha Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ yɔ, ɛbɛ ɖɩwɩlɩɣ pɔ-yɔɔ?

18 Palʋlɩ pɩɣa ŋga nɛ pɩtalɩ kɩyakʋ lutozo ŋgʋ wiye lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ peyele nɛ pɛpɛlɩ-kɛ ɛzɩ Moyizi Paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, nɛ paha-kɛ hɩɖɛ se Yesu ɛzɩ Gabrɩyɛɛlɩ kaaheyuu-wɛ yɔ. (Lk. 1:31) Nɛ kɩyakʋ 40 ŋgʋ wiye lɛ, pakpaɣ-kɛ nɛ Bɛtɩlɛhɛm nɛ pɔɖɔ kilomɛtanaa 10 mbʋ yɔ nɛ powoni-kɛ Yerusalɛm Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Powobi peeɖe se paha azuluma kpizuu haɖɛ, ɛzɩ Moyizi paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ. Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ paakɛ kʋñɔndɩnaa, pʋyɔɔ paha haɖɛ nɖɩ pɩwɛɛ se kʋñɔndɩnaa ɩha yɔ: Hoomataŋ naalɛ yaa ahoo naalɛ. Paa pɩɩwɛ-wɛ fɛyɛ se patɩpɩzɩ nɛ paha ɛyaʋ nɛ hoomataʋ ɛzɩ lʋlɩyaa lalaa yɔ yɔ, pañaɣ pana nɛ pɔɖɔ paɣtʋ yɔɔ. Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, pehiɣ ɖoŋ kpazʋʋ alɩwaatʋ ndʋ paawɛ kpaaŋ taa peeɖe yɔ.​—Lk. 2:21-24.

19. (a) Siimeyɔɔ tɔm ndʋ Maarɩɩ ɖɔkɩ ɛ-laŋɩyɛ taa? (b) Ana na Yesu lɛ, ɛbɛ ɛlaba?

19 Paawɛ kpaaŋ taa peeɖe lɛ, abalʋ akpadɩyʋ nɔɔyʋ payaɣ-ɩ se Siimeyɔɔ, ɛñɔtɩnɩ-wɛ nɛ eheyi-wɛ tɔm kɩbandʋ sakɩyɛ, nɛ Maarɩɩ ɖɔkɩ-tʋ kpam ɛ-laŋɩyɛ taa. Paata-ɩ liu se ɛkaɣ naʋ Mesiya nɛ pʋcɔ nɛ ɛsɩ, nɛ Yehowa fezuu kiɖeɖeu wɩlɩ-ɩ se Yesu kɛnɩ ñʋʋ yaɖʋ weyi ɛ-tɔm paayɔɔdaa yɔ. Siimeyɔɔ heyi ɖɔɖɔ Maarɩɩ se ɛkaɣ nɩʋ siziŋ nɩɩyɩ wiɖiyi. Eheyi-i se ɛkaɣ nɩʋ siziŋ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ pɔsɔbɩ-ɩ laɣɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yɔ. (Lk. 2:25-35) Paa pɩtaakɛ taa leleŋ tɔm yɔ, tɩsɩnɩ Maarɩɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ alɩwaatʋ ndʋ kaɖɛ tɔm ndʋ tɩlaba pɩnzɩ niidozo nɛ naadozo wayɩ yɔ. Siimeyɔɔ wayɩ lɛ, halʋ nayʋ nɔɔyʋ payaɣ-ɩ se Ana, ɛna Yesu nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-tɔm kɛdʋʋ mba paaɖaŋ Yerusalɛm holuu tɔm yɔ, pe-kpeekpe.​—Kalɩ Luka 2:36-38.

Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ pehiɣ ɖoŋ kpazʋʋ siŋŋ Yehowa kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm

20. Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se powonuu Yesu Yerusalɛm Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ yɔ, pɩkɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ?

20 Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ palabɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ kpem se powoni pa-pɩɣa Yehowa kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm. Pa-lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩ Yesu Yehowa kpaaŋ taa wobu nʋmɔʋ kɩbaŋʋ, nɛ mbʋ ɛkaɣ labʋ e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa. Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ peeɖe paha Yehowa mbʋ paawɛna yɔ. Peeɖe ɖɔɖɔ patasɩ-wɛ lɔŋ nɛ pakpazɩ-wɛ ɖoŋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se puwiye Maarɩɩ lɩɣaɣ kpaaŋ taa lɛ, e-tisuu kaakpa ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ lidaʋ tɔm ndʋ ɛkaɣ tɩ-yɔɔ maɣzʋʋ nɛ ɛkɛdɩ lalaa yɔ, tiisu ɛ-laŋɩyɛ taa ɖo.

21. Ɛzɩ Maarɩɩ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖe-tisuu kpa ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ?

21 Pɩwɛ ɖeu kpem se lʋlɩyaa mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ tɩŋɩɣ kɩɖaʋ ŋgʋ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛkɛ lʋlɩyaa yɔ, pañakɩ pana nɛ powokini pe-piya kediɣzisi. Lʋlɩyaa mba, palakɩ mbʋ papɩzɩɣ yɔ nɛ pakpazɩɣ po-koobiya ɖoŋ. Nɛ paalɩɣnɩ kediɣzisi nzɩ sɩ-taa nɛ pekpeŋ lɛ, pehiɣ ɖoŋ nɛ koboyaɣ pɩkpaɖɩ, nɛ tɔm kɩbandʋ sakɩyɛ ndʋ paakɛdɩ lalaa yɔ. Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ kpem se ɖa nɛ ɛyaa mba ɖikpeɣliɣ. Ðɩɩlakɩ mbʋ lɛ, ɛzɩ Maarɩɩ yɔ, ɖɩkaɣ naʋ se ɖe-tisuu kpaɣ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ.

^ tay. 7 Cɔnɩ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ tɔm ndʋ pɛkɛdɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ kajalaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ Maarɩɩ kaaɖɔma yɔ, pɛ-hɛkʋ taa: “Maarɩɩ kʋyɩ . . . nɛ ɛkpa” se ɛna Elizaabɛɛtɩ. (Lk. 1:39) Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Maarɩɩ taawalɩtɩ Yosɛɛfʋ, pʋyɔɔ ɛkʋyaa se ewoki nʋmɔʋ lɛ, etiheyi ɛlɛ natʋyʋ. Pʋwayɩ pɔɖɔkɩ nesi lɛ, pɔtɔm se Yosɛɛfʋ kpaɣnɩ lɩmaɣzɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ pakʋyaa se powoki nʋmɔʋ yɔ, pɩtaakɛ Maarɩɩ.

^ tay. 10 Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, paa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, paañɔɔzɩ kuduyuu kʋɖʋmʋʋ nakʋyʋ nɛ pasɩɩ se nʋmɔɖɔnaa nɛ tadɩyɛ laɖaa papɩzɩ nɛ pasʋʋ kɩ-tɛɛ.

^ tay. 14 Pɛkɛdʋʋ se ninɖiɣyaa nɛ pa-kpɩna paawɛ awayɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Yesu lʋlʋʋ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim. Kɩwɩlɩɣ se patɩlʋlɩ Yesu Saŋayɩŋ fenaɣ taa, alɩwaatʋ ndʋ paɖɩkɩ kpɩna kalakɩŋ taa ɖɩsɩ cɔlɔ yɔ, ɛlɛ palʋlɩ-ɩ Aloma fenaɣ ɖɩbazɩyɛ mbʋ yɔ na.