Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƲƲ NAADOZO

“Mba pa-tɩŋa pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-caa”

“Mba pa-tɩŋa pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-caa”

1, 2. Pɩkpaɣʋnɩ Noa tɛ alɩwaatʋ taa yɔ, ɛzɩma tɩyɛ ɛjaɖɛ kaalɛɣzaa? Nɛ ɛzɩma tɩyɛ wɛtʋ ndʋ tiitukuni Abram?

ABRAM kʋsɩ ɛ-ɛza nɛ ɛcɔŋnɩ kɩlaʋ tilimiye nɖɩ ɖɩɩwɛ ɛ-ɖɩɣa cɔlɔ Uuri tɛtʋ taa yɔ. * Panɩɣ kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ taŋ peeɖe nɛ ñɔsɩ wɛɛ nɛ sɩkʋyʋʋ. Cɔjɔnaa nabɛyɛ kaaɖiɣni laʋ pɛ-ɛsɔ weyi ɛkɛ ɛsɔdaa fenaɣ yɔ kɩlaŋ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Abram kɛzɩ ɛ-ɛza nɛ hɔɔlʋʋ nɛ ɛkpɩɣyɩɣ ñʋʋ nɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ yɔ. Ɛɖɔŋaɣ ɛyaa samaɣ hɛkʋ taa habɩyɛ yɔɔ nɛ ekpeŋ ɛ-tɛ lɛ, pɩtɩla ɛmaɣzaɣ ɛzɩma sɩɩnaa latʋ kaatɔyɩ Uuri tɛtʋ taa kpem yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɩkpaɣʋnɩ Noa tɛ alɩwaatʋ taa yɔ sɩɩnaa latʋ paɣzɩ tɔyʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ kpem.

2 Noa sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ naalɛ lɛ, palʋlɩ Abram. Noa nɛ ɛ-hɔʋ palɩ aɖakaɣ taa Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ nɛ pɩtɛ lɛ, Noa laa kɩlaʋ Yehowa Ɛsɔ, nɛ ɛlɛ yele nɛ tɩŋgaɣyʋʋ lɩɩ nɛ kɩkaɣ. (Kiɖe 8:20; 9:12-14) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ ɖeke kaawɛnɩ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛlɛ ɛyaa paɣzɩ ɖɔʋ nɛ pohukuu tɛtʋ yɔɔ lɛ, Yehowa sɛyaa tɩtasɩ tɔyʋʋ. Paa le, ɛyaa sɛɣaɣ sɩɩnaa na. Halɩ Abram caa Teera kaakɛ sɩɩnaa layʋ ɖɔɖɔ, nɛ pɩtɩla yɔ elukaɣ sɩʋ kpelisi.​—Yos. 24:2.

Ɛzɩma pɩlaba nɛ Abram kɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ tisuu nʋmɔʋ taa?

3. Abram wezuu kaawɛɛ nɛ kiwokini ɛzɩdaa lɛ, wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛɛwɛna? Nɛ ɛbɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ?

3 Abram kaawɛ ndɩ. E-wezuu kaawɛɛ nɛ kiwokini ɛzɩdaa lɛ, ɛñaɣ pana nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kpam mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ. Halɩ apostoloo Pɔɔlɩ ya-ɩ pʋwayɩ se mba pa-tɩŋa pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-caa. (Kalɩ Roma 4:11.) Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩɩsɩnɩ Abram nɛ e-tisuu paɣlɩ mbʋ yɔ. Pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖe-tisuu paɣlɩ yɔ.

Ɛzɩma pɛsɛɣaɣ Yehowa Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ yɔ

4, 5. Pɩtɩla yɔ, a-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ Abram tɩlɩ Yehowa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɔŋ se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ toovenim?

4 Ɛzɩma pɩlaba nɛ Abram tɩlɩ Yehowa Ɛsɔ? Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa kaawɛ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Pa-taa nɔɔyʋ lɛ Sɛm. Ɛtaakɛ Noa kajalaɣ pɩɣa, ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ ɛ-hɩɖɛ pacalaɣ yaʋ. Pɩtɩla yɔ, palakaɣ mbʋ se pɩwɩlɩ se Sɛm tisuu kaapaɣlaa siŋŋ. * Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ lɛ, Noa ya Yehowa se “Sɛm tɛ Ɛsɔ.” (Kiɖe 9:26) Sɛm kaawɛnɩ ñamtʋ Yehowa nɛ kele kele sɛtʋ yɔɔ.

5 Abram kaasɩm Sɛm yaa we? Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɛɛsɩmɩ-ɩ. Maɣzɩ nɛ ŋna alɩwaatʋ ndʋ Abram kaakɛ pɩɣa yem yɔ. Ɛ-taa kaawɛ leleŋ siŋŋ se ɛ-cɔzɔ kaacaɣ wezuu pɩcɛzɩ pɩnzɩ ɛzɩ 400 mbʋ yɔ, nɛ ɛna mbʋ mbʋ pɩlabɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa yɔ. Sɛm kaana kañatʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩɩwɛ tɛtʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩɣ yɔ, nɛ ɛna ɛzɩma Tɛʋ Sɔsɔʋ kpezi kɩdɛkɛdɩm tɩŋa payɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ɛna ɖɔɖɔ ɛzɩma kajalaɣ ajɛɛ ñɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa paɣzɩ huuu tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɛ ɛna ɛzɩma Nimroodi kaalabɩ ñʋʋ taa ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛha nɔɔ se pama Babɛɛlɩ Tilimiye yɔ. Sɛm kaakɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ, pʋyɔɔ ɛtɩɖʋ e-nesi tilimiye nɖɩ ɖɩ-maʋ taa. Mbʋ yebina nɛ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa sidi tilimiye nɖɩ ɖɩ-mayaa kʋnʋŋ lɛ, Sɛm nɛ ɛ-hɔʋ paawobi pɩ-yɔɔ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɖooo kiɖe tɛɛ kʋnʋŋ. Kʋnʋŋ ŋgʋ ɖɔɖɔ Noa yɔɔdaɣ. Abram kaawɛ Noa hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa. Ye mbʋ, Abram paɣlaa lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana Sɛm yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, Sɛm kaawɛnɩ ɛ-ɛza pɩnzɩ sakɩyɛ Abram wɛɛ taa pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se Sɛm yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ Abram tɩlɩ Yehowa.

Abram kizi sɩɩnaa latʋ ndʋ tɩɩtɔyɩ Uuri tɛtʋ taa yɔ

6. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Abram wɩlaa se ɛɖɔkɩ lɔŋ kɩbaŋ weyi Tɛʋ Sɔsɔʋ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ ɛ-laŋɩyɛ taa? (b) Wezuu ŋgʋ Abram nɛ Saraayɩ paacaɣ pɔ-hɔʋ taa?

6 Pɩtɩŋa pɩ-taa lɛ, Abram kaaɖɔkɩ lɔŋ kɩbaŋ weyi Tɛʋ Sɔsɔʋ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ ɛ-laŋɩyɛ taa. Ɛñaɣ pana se ɛ nɛ Ɛsɔ pɔɖɔ ɛzɩ Noa kaalabʋ yɔ. Pʋyɔɔ ekizi sɩɩnaa latʋ nɛ ɛwɛɛ ndɩ nɛ Uuri tɛtʋ taa ɛyaa. Halɩ pʋtɔma yɔ, ɛɛwɛ ndɩ nɛ ɛ-hɔʋ taa mba ɖɔɖɔ. Ɛlɛ ɛkɔma nɛ ehiɣ sɩnɩyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ e-wezuu caɣʋ taa. Ɛkpaɣ Saraayɩ, halʋ weyi eeɖewa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛtɛ ɛwɛɛnɩ tisuu sɔsɔm Yehowa yɔɔ yɔ. * Paa pataawɛɛnɩ pɩɣa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se panɩɣaɣ leleŋ kpem ɛzɩma pa-naalɛ pɛsɛɣaɣ Yehowa yɔ pɩ-yɔɔ. Pɔcɔnɩ ɖɔɖɔ Abram ɖɛdʋ Looti, weyi ɛɛkɛ soliɣa yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛpaɣlɩ.

7. Ɛzɩma pɩwɛɛ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩmaɣzɩnɩ Abram?

7 Abram tiyele Yehowa wiɖiyi nɛ ɛpaɣzɩ Uuri sɩɩnaa laʋ. Ɛ nɛ Saraayɩ paatɛm pa-taa kpem se pɛwɛɣ ndɩ nɛ sɩɩnaa layaa samaɣ ŋga. Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ yɔ, pɩpɔzɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ wɛtʋ ndʋ. Pɩwɛɛ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩtɛ ɖa-taa nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ. Yesu tɔm se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɩkɛ “ɛjaɖɛ yɔɔ mba” nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛjaɖɛ kaɣ-wɛ paɖʋʋ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 15:19.) Ye wiɖiyi ŋnɩɣ wɩzasɩ se ñɔ-hɔʋ taa mba yaa ñe-egeetiye taa mba kizi-ŋ se pʋyɔɔ ŋlɩzaa se ŋsɛɣ Yehowa yɔ, tɔzɩ se pɩtɩkɛ ñe-ɖeke. Ŋwɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣnɩ Abram nɛ Saraayɩ mba paaɖɔm ɖɔɖɔ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ.

“Yele ñɛ-ɛjaɖɛ”

8, 9. (a) Tɔm ndʋ talɩ Abram nɛ tɩla ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ kpem? (b) Tɔm ndʋ Yehowa heyi Abram?

8 Kɩyakʋ nakʋyʋ nabʋyʋ talɩ Abram nɛ pɩla ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ kpem. Yehowa heyi-i tɔm natʋyʋ. Bibl tiheyi-ɖʋ ɖeyi ɖeyi nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛtɩŋna nɛ eheyi Abram tɔm ndʋ yɔ. Ɛlɛ kɩtɔm yem se “Ɛsɔ Ðoŋ tʋ” lɩ abalʋ siɣsiɣ tʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ. (Kalɩ Apostoloowaa Tʋma Labʋ 7:2, 3.) Pɩtɩla yɔ, pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔ lɛ, Abram pɩzaa nɛ ɛna kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ ɖoŋ sɔsɔŋ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma Abram taa kaalabɩ leleŋ se ɛpɩzaa nɛ ɛna tʋkaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ ɛzadʋ nɛ falaa ɛsɔnaa mba ɛ-alɩwaatʋ taa ɛyaa luŋaɣ pɛ-tɛɛ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa.

9 Tɔm ndʋ Yehowa kaaheyi Abram? “Yele ñɛ-ɛjaɖɛ nɛ ña-ñɩma nɛ ŋwolo ɛjaɖɛ nɖɩ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ yɔ ɖɩ-taa.” Yehowa tiheyi Abram tɛtʋ ndʋ tɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ yɔ. Eheyi-i yem se ɛkaɣ-ɩ tʋ wɩlʋʋ. Ɛlɛ, kajalaɣ lɛ pʋpɔzʋʋ se Abram eyele ɛ-ɛjaɖɛ nɛ ɛ-ñɩma. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, hɔʋ kaakɛ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ kpem yɔ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa peeɖe. Pamaɣzaɣ ɖoŋ ɖoŋ se ye ɛyʋ eyebi ɛ-ñɩma nɛ ɛɖɛɛ ɖooo poliŋ yɔ, pɩkɛ kigiluu tɔm kpem nɛ halɩ pɩcɛzɩ ɛzɩ ɛyʋ sɩkʋʋ yɔ.

10. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzɩ Abram nɛ Saraayɩ se pekizi piɖeni men-ɖeke wɛtʋ pʋcɔ nɛ pakʋyɩ nɛ peyele pa-ɖɩɣa ŋga kaawɛ Uuri yɔ?

10 Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩpɔzɩ Abram se ekizi piɖeni men-ɖeke wɛtʋ pʋcɔ etisi nɛ ɛkʋyɩ Uuri. Pañɩnaa nɛ pana se Uuri kaakɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa ñɩm kaawɛɛ nɛ ɛyaa ndɩ ndɩ sʋʋ nɛ palɩɣ yɔ. (Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga ka-ñʋʋ kɛ “ Tɛtʋ ndʋ Abram nɛ Saraayɩ pakʋyaa nɛ peyebini pa-wayɩ yɔ.”) Pohuyi tɛtɛɛ nɛ palɩzɩ wondu ndʋ yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɖɩsɩ sɔsɔsɩ kaawɛ Uuri. Ðɩsɩ nasɩyɩ taa ɖamɩŋ weyi ɩ-taa hɔʋ taa mba nɛ lɩmɖʋyaa pasʋwaɣ yɔ, ɩtalɩ hiu nɛ naalɛ mbʋ yɔ yaa pɩɩcɛzɩ mbʋ. Pama ɖamɩŋ ɛnɩ nɛ ɩcɔɔ taɣ ŋga pɛhɛlɩ camɩyɛ yɔ nɛ ɩta. Nɛ pɔmpɩnaa, lɩm ɖɩzɔyɛ, awayɩ ɖɩlɩyɛ nɛ lɔɔŋ weyi ɩ-taa kʋzɔɔtʋ lɩm kpeŋaɣ yɔ, pɩɩwɛɛ. Tɔzɩ ɖɔɖɔ se Abram nɛ Saraayɩ paapaɣzɩ kpadɩyʋʋ. Abram kaawɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩ 70 yɔ nɛ Saraayɩ ñaawɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 60 yɔ. Ɛzɩ paa walʋ kɩbanʋ weyi yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Abram kaasɔɔlaa se ɛcɔnɩ Saraayɩ yɔɔ camɩyɛ nɛ ɛlɛ nɩɩ leleŋ e-wezuu caɣʋ taa. Maɣzɩ kɛdaɣ ŋga palakaɣ alɩwaatʋ ndʋ pamaɣzaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-wɛ nɛ tɩlasɩ nzɩ pakaɣ katʋʋ yɔ, kɔ-yɔɔ nɛ ŋna. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Abram taa kaalabɩ leleŋ kpem alɩwaatʋ ndʋ Saraayɩ tisi mbʋ pɩpɔzaɣ-wɛ se pala yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ. Ɛzɩ Abram yɔ, etisaa se ɛkʋyɩ nɛ eyele ɛ-ɖɩɣa kɩbaŋa nɛ ɛ-wayɩ.

11, 12. (a) Ɛbɛ pɩɩpɔzaa se pekpeɣli, nɛ lɩmaɣza wena pɩɩpɔzaa se pala nɛ pʋcɔ pakʋyɩ Uuri? (b) Suwe ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkɛdɩ pɩlɩɩnɩ kɩyakʋ ŋgʋ pakʋyɩ Uuri yɔ kɩ-yɔɔ?

11 Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ Abram nɛ Saraayɩ pakpaɣ yɔ, ɖɩpɔzɩ-wɛ tʋmɩyɛ sakɩyɛ. Pɩɩpɔzɩ-wɛ se pekpeɣli po-wondu nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ. Ɛbɛ pakpaɣ nɛ ɛbɛ pataakpaɣ nɛ pɔɖɔmnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ? Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩwɛɛ se pamaɣzɩ nɛ pana pɔ-hɔʋ taa mba nɛ lɩmɖʋyaa mba pɩwɛɛ se pɛkpɛndɩna yɔ. Nɛ akpadɩyʋ Teera yɔ, ɛzɩma pakaɣ labʋ ɛlɛ tɔm? Pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pɛkpɛndɩɣnɩ-ɩ nɛ pɔcɔnɩ ɛ-yɔɔ nɛ piwolo pɩsɩɩnɩ ɛ-sɩm wiye. Bibl kɛdaa se Teera kpaɣnɩ-wɛ nɛ palɩɩ Uuri tɛtʋ taa, ye mbʋ pɩwɩlɩɣ se etisi faaa nɛ ɛtɩŋ Abram nɛ Saraayɩ. Pɩwɛ ɛzɩ Teera kɔm nɛ eyele sɩɩnaa laʋ yɔ. Abram ɖɛdʋ Looti kaɣ-wɛ tɩŋʋʋ ɖɔɖɔ.​—Kiɖe 11:31.

12 Kɩyakʋ ŋgʋ pɩɩwɛɛ se pɛɖɛɛ yɔ, kɩtalaa. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma paawɛɛ nɛ pekpeɣliɣ ɖama Uuri kolonzi wayɩ yɔ. Pɔhɔkɩ wondu kʋmmm aɖaaɖaanaa nɛ kpaŋasɩ yɔɔ, nɛ pekpeɣli pa-kpɩna. Abram hɔʋ nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa pɛtɛm pa-tɩ kpɩɩɖʋʋ nɛ paɖaŋ kpam se pakpaɣ nʋmɔʋ. * Pɩtɩla yɔ, paa weyi ɛɛɖaŋaa se Abram ɛha nɔɔ nɛ pɛɖɛɛ. Pɩkɛdaa lɛ alɩwaatʋ talɩ se pɛɖɛɛ, peeɖe pakʋyaa nɛ peyele Uuri nɛ pa-wayɩ.

13. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa sɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣnɩ Abram kɩlaʋ lɩmaɣza sɔnɔ?

13 Sɔnɔ, Yehowa lɩmɖʋyaa sakɩyɛ kpakɩɣ lɩmaɣza nɛ powoki hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩpɔzʋʋ Kewiyaɣ tɔm susuyaa sakɩyɛ yɔ. Pa-taa lalaa ñalakɩ lɩmaɣza nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ se papɩzɩ nɛ pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu. Yaa pañakɩ pana se patɩŋnɩ nʋmɔŋ kɩfaŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ posusi Kewiyaɣ tɔm paa pɩfɛyɩ-wɛ kɛlɛʋ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɩpɔzʋʋ kɩlaʋ lɩmaɣza pʋcɔ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza ana, pɩpɔzʋʋ se petisi faaa nɛ peyele pa-ñɩm nɛ wayɩ. Yehowa sɛyaa mba pamaɣzɩɣnɩ Abram nɛ Saraayɩ nɛ pawɩlɩɣ kɩlaʋ lɩmaɣza yɔ, pamʋnɩ samtʋ kpem. Ye ɖɩwɛnɩ tisuu mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ nɛ pɩcɛzɩ mbʋ ɖɩha-ɩ yɔ. Yehowa hɛyɩɣ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ. (Ebr. 6:10; 11:6) Ɛhɛyɩ Abram e-tisuu yɔɔ yaa we?

Pɛtɛzɩ Efraatɩ pɔɔ

14, 15. Ɛzɩma nʋmɔʋ ŋgʋ pɔɖɔm kpaɣnɩ Uuri nɛ ŋwolo Haaraɣ yɔ kɩɩwɛɛ? Nɛ pɩtɩla, ɛbɛ yɔɔ Abram kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pacaɣ Haaraɣ alɩwaatʋ cabɩ?

14 Pazɩ pazɩ lɛ, Abram nɛ ɛ-ɛyaa nɛ pa-kpɩna pɛ-ɛzɩyɛ sɛnɩ pa-nʋmɔʋ ɖɔm. Ðɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna Abram nɛ Saraayɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa, nabʋyʋ taa lɛ pacakɩ aɖaaɖaa nɔɔyʋ yɔɔ nɛ nabʋyʋ taa lɛ petiki nɛ pɔɖɔŋ. Peɖiɣni kɛdʋʋ nɛ agaŋgala wena pɛlɛ pa-kpɩna liŋ tɛɛ yɔ, alɛ ñɛwɛɛ nɛ akpooluu. Pazɩ pazɩ lɛ, nʋmɔɖɔnaa mba pa-tɩŋa papɩ kizinzikiŋ siɣu nɛ ɛ-kpɛzʋʋ taa, nɛ papɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pasɩnɩ akpadɩyʋ Teera nɛ ɛkpa ɛcaɣ aɖaaɖaa yaa kpaŋaɣ yɔɔ camɩyɛ yɔ. Pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ pɛɖɛɛnɩ hayo kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ pɔcɔlʋʋ Efraatɩ pɔɔ. Nɛ pɛwɛɛ ɖɔm yɔɔ kɩyakɩŋ sakɩyɛ nɛ kpɩtaŋ sakɩyɛ.

15 Nɛ pɔɖɔm ɛzɩ kilomɛtanaa 960 mbʋ yɔ habɩyɛ yɔɔ lɛ, patalɩ kesi kuduyuŋ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Haaraɣ yɔ tɩ-taa. Pɩɩkɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩɩwɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ tadɩyɛ habɛɛ ɖɩgbɛndɩyɛ yɔ. Hɔʋ kpeekpe sɩŋ peeɖe nɛ pacaɣ peeɖe alɩwaatʋ natʋyʋ cabɩ. Pɩtɩla yɔ, Teera ɖoŋ kaahʋwa nɛ pɩtaatasɩɣ sam se ɛtasɩ nʋmɔʋ ɖɔm nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa.

16, 17. (a) Ɛgbɛyɛ nɖɩ kpazɩ Abram ɖoŋ? (b) Alɩwaatʋ ndʋ Abram caɣ Haaraɣ yɔ, ɛzɩma Yehowa wazɩ-ɩ?

16 Pʋwayɩ lɛ, Teera sɩ, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 205. (Kiɖe 11:32) Abram hiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ siŋŋ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa tasɩ-ɩ yɔɔdɩnʋʋ. Ɛtɔzɩ-ɩ paɣtʋ ndʋ ɛɛtɛmɩ-ɩ ɖʋʋ Uuri yɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtasɩ tɔm kɩbandʋ lɛɛtʋ sɔzʋʋ tamaɣ ŋga ɛɛlabɩ-ɩ yɔ kɔ-yɔɔ. Abram kaɣ pɩsʋʋ “samaɣ sɔsɔɔ,” nɛ ɛ-yɔɔ lɛ pakaɣ wazʋʋ tataa ajɛɛ kpeekpe. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 12:2, 3.) Ɛgbɛyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ ɛ nɛ Abram pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ se ɛkʋyɩ nɛ ewolo ɛ-nʋmɔʋ yɔɔ.

17 Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ wondu ndʋ pɩɩwɛɛ se pekpeɣli yɔ tɩɖɔwa nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kaawazɩ Abram siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛcaɣ Haaraɣ yɔ. Bibl kɛdaa se ekpeɣli “ɛ-ñɩm kpeekpe mbʋ ɛcazaa yɔ, nɛ yomaa mba ɛɛyabɩ Haaraɣ yɔ.” (Kiɖe 12:5) Pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ ɛjaɖɛ lɛ, pɩɩwɛɛ se Abram ɛwɛɛnɩ ñɩm nɛ lɩmɖʋyaa sakɩyɛ yaa hɔʋ sɔsɔʋ. Pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa Yehowa pɩsɩɣ ɛ-sɛyaa ñɩm tɩnaa, ɛlɛ ɛhaɣ-wɛ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-wɛ yɔ se papɩzɩ nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm. Pakpazɩ Abram ɖoŋ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ekpeɣli ɛ-samaɣ nɛ pɛɖɛɛ, ɛlɛ ɛtaatɩlɩ ɖenɖe ewokaɣ yɔ.

Pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ se Abram nɛ Saraayɩ pakʋyɩ nɛ peyele pa-ñɩm Uuri

18. (a) Ɛzɩmtaa Abram sʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ɛsɔ nɛ ɛ-samaɣ pɛ-ɛgbɛyɛ paɣzaa yɔ? (b) Lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ tasɩ labʋ Nisaŋ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye pɩnzɩ lɛɛsɩ taa? (Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga ka-ñʋʋ kɛ “ Bibl taa kɩyakʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ” yɔ.)

18 Pakʋyɩ Haaraɣ lɛ, pɔɖɔ kɩyakɩŋ sakɩyɛ nɛ patalɩ Karkemisi ɖenɖe nʋmɔɖɔnaa tɛzɩɣ Efraatɩ pɔɔ yɔ. Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye Abram talɩ peeɖe yɔ, kɩcɛyɩ siŋŋ Ɛsɔ nɛ ɛ-samaɣ pɛ-ɛgbɛyɛ ɖʋʋ tɔm taa. Pɩkɛɣnɩ fenaɣ ŋga paya pʋwayɩ se Nisaŋ yɔ, ka-kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye pɩnaɣ 1943 P.Ð.A., Abram nɛ ɛ-ɛyaa pɛtɛzɩ Efraatɩ pɔɔ. (Egl. 12:40-43) Tɛtʋ ndʋ Yehowa kaata Abram liu se ɛwɩlɩɣ-ɩ tʋ yɔ, tiilemni hadɛ kiŋ lemm. Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Ɛsɔ nɛ Abraham pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩpaɣzaa.

19. Lidaʋ ŋgʋ ɖɔɖɔ Yehowa tasɩ taʋ Abram pɩlɩɩnɩ e-liɖe taa mba yɔɔ? Nɛ pɩtɩtɩlɩ, tɔm ndʋ yɔɔ pɩtɔzɩ Abram?

19 Abram tɛzɩ ɛjaɖɛ nɛ etiini hadɛ kiŋ, nɛ ɛ nɛ ɛ-ɛyaa patalɩ nɛ pasɩŋ Mooree tɩŋ sɔsɔŋ cɔlɔ, Siikɛm cɔlɔ. Peeɖe Yehowa tasɩ Abram yɔɔdɩnʋʋ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Ɛsɔ taa Abram liu se e-liɖe taa mba kaɣnɩ tɩnaʋ ɛjaɖɛ nɖɩ. Ɛzɩ tɔm ndʋ tiyeba nɛ Abram tɔzɩ natʋ tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdɩ Edɛɛnɩ yɔ, tɩ-yɔɔ? Yehowa kaayɔɔdaa se “liɖe” yaa pʋlʋlaɣ nakɛyɛ kaɣ yabʋ ɛyaa ñʋʋ wiɖiyi. (Kiɖe 3:15; 12:7) Pʋtɔma yɔ, Abram kaamaɣzɩ tɩ-yɔɔ. Peeɖe ɛpaɣzɩ pɩ-taa nɩʋ se ɛwɛnɩ lone Yehowa tamaɣ sɔsɔɔ taa.

20. Ɛzɩma tɩyɛ Abram wɩlɩ ɛsɩmɩyɛ hɩɖɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ, ɖɩ-yɔɔ?

20 Abram kaawɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ hɩɖɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Abram cɔwaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, ɛsɩŋaa nɛ ɛma Yehowa kɩlaʋ pɛɛ naayɛ; kajalaɣ lɛ Mooree tɩŋ sɔsɔŋ cɔlɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, Betɛɛlɩ. Ɛlɛ ɛlakaɣ hɛɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ Kanaŋ mba kaatɛm wɛʋ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛya Yehowa hɩɖɛ nɛ ɛsɛɛ-ɩ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim lidaʋ ŋgʋ ɛha e-liɖe taa mba yɔ, kɩ-yɔɔ. Pʋtɔma yɔ, esusi ɖɔɖɔ Ɛsɔtɔm Kanaŋ ñɩma mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 12:7, 8.) Ɛlɛ tɩlasɩ sɔsɔsɩ nzɩ sɩkaɣ takʋʋ e-tisuu yɔ, sɩɩwɛnɩ ɛzɩdaa. Abram kaasɩm lɔŋ, ɛtɩkpaɣ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛsɩɩ ɛ-ɖɩɣa nɛ ñɩm mbʋ eyebini ɛ-wayɩ Uuri yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ, ɛkpaɣ ɛ-lɩmaɣza kpeekpe nɛ ɛsɩɩ wazasɩ nzɩ sɩɖaŋɩ-ɩ nɛ ɛzɩdaa yɔ, sɩ-yɔɔ na. Pɔyɔɔdɩ Abram tɔm Ebree 11:10 taa nɛ pɔtɔ se: “Ɛɖaŋaɣ tɛtʋ ndʋ tɩwɛnɩ tigiɖe siŋŋ yɔ, ndʋ Ɛsɔ maɣmaɣ kɛ tɩ-mayʋ nɛ tɩ-laɖʋ yɔ.”

21. Ða nɛ Abram lɛ, akɩlɩ sɩm mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa yɔ? Nɛ ɛbɛ piseɣtiɣ-ŋ se ŋla?

21 Ða mba ɖɩsɛɣ Yehowa sɔnɔ yɔ, ɖɩsɩm fezuu taa tɛtʋ ndʋ Abram kaaɖaŋaa yɔ nɛ pɩkɩlɩ. Tɛtʋ ndʋ lɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ. Ðɩsɩm se Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩ ka-tʋmɩyɛ labʋ ɛsɔdaa nɛ pɩkazɩ pazɩ lɛ, keɖeziɣ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ. Ðɩsɩm ɖɔɖɔ se Abram liɖe taa tʋ weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ lɛ Yesu Krɩstʋ, nɛ ɛnʋ kɛnɩ wiyaʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. Pefeziɣ Abraham ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, pɩkaɣ-ɩ labʋ leleŋ siŋŋ se ɛna ɛzɩma Ɛsɔ tamaɣ ŋga kalaba yɔ. Ŋsɔɔlaa se ŋna ɛzɩma Yehowa kaɣ labʋ mbʋ mbʋ ɛɖʋwa se ɛlakɩ yɔ? Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋla mbʋ Abram kaalaba yɔ. Wɛɛnɩ kɩlaʋ lɩmaɣza, ñamtʋ nɛ ŋtɩmɩɣ nɛ ŋwɩlɩɣ ɛsɩmɩyɛ Yehowa tʋma wena payɩ ɛhaɣ-ŋ waɖɛ se ŋla yɔ, a-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋñakɩ pana se ŋmaɣzɩnɩ Abram tisuu yɔ, Abram weyi ‘ɛkɛ mba pa-tɩŋa pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-caa’ yɔ, ɛpɩsɩɣ ɖɔɖɔ ña-caa.

^ tay. 1 Pɩnzɩ cabɩ wayɩ lɛ, Yehowa lɛɣzɩ Abram hɩɖɛ nɛ ɛyaa-ɩ se Abraham, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “ɛyaa sakɩyɛ Caa.”​—Kiɖe 17:5.

^ tay. 4 Ɛzɩ Sɛm yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ Abram hɩɖɛ pacalaɣ yaʋ Teera pɩyalaa taa, ŋgʋ pɩtaakɛ ɛnʋ lɛ ɛ-kajalaɣ pɩɣa.

^ tay. 6 Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ lɛɣzɩ Saraayɩ hɩɖɛ nɛ ɛyaa-ɩ se Saara nɛ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Abiɖe.”​—Kiɖe 17:15.

^ tay. 12 Lɔŋsɩnɖaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se pataaɖɔʋ aɖaaɖaanaa Abram alɩwaatʋ taa. Ɛlɛ paapɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ pamaɣzɩɣ tɔm ndʋ yɔ. Bibl yɔɔdɩ tam sakɩyɛ se Abram kaawɛnɩ aɖaaɖaanaa.​—Kiɖe 12:16; 24:35.