Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƲƲ LƲBƐ

“Ɛɖɔŋ paɣlʋʋ Yehowa cɔlɔ”

“Ɛɖɔŋ paɣlʋʋ Yehowa cɔlɔ”

1, 2. Ɛbɛ laba nɛ Samɩyɛɛlɩ yɔɔdʋʋnɩ Izrayɛɛlɩ samaɣ? Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzaa se ɛsɩnɩ-kɛ nɛ kekpiɖi ka-kɩwɛɛkɩm yɔɔ?

SAMƖYƐƐLƖ cɔŋnɩ ɛ-ɛyaa samaɣ ɛzɩdaa. Pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ ɛkɛʋ nayʋ nɛ tɔm hʋyʋ yɔ. Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ ɛnʋ ɛyanɩ samaɣ se kekpeɣli Gilgaalɩ tɛtʋ taa. Pɩɩkɛ lʋŋɩyɛ hɛkʋ taa. Mɩla sɛ hayɩm taa nɛ atalɩ kʋm. Ɛyaa samaɣ sum ɖiɣɖiɣ. Ɛzɩ tɔm ndʋ Samɩyɛɛlɩ kaɣ yɔɔdʋʋ se pitukuni samaɣ ŋga ka-laŋɩyɛ?

2 Samaɣ taatɩlɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kaawɛɛ yɔ. Kañɩŋaa se pasɩɩ-kɛ wiyaʋ nɛ ɛtɔɔ kewiyitu kɔ-yɔɔ. Katɩna se kaañamtʋ sɔsɔtʋ kɛwɛɛ nɛ kawɩlɩɣ kɛ-Ɛsɔ Yehowa nɛ ɛ-nayʋ. Toovenim taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ Yehowa kekizaa se ɛtaatasɩ tɔɔʋ kewiyitu kɔ-yɔɔ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ Samɩyɛɛlɩ kaɣ-kɛ sɩnʋʋ nɛ kekpiɖi ka-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-yɔɔ?

Samɩyɛɛlɩ pɩjatʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɖɩwɛɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ paa lalaa ɩlakɩ kɩdɛkɛdɩm ɖɔ-cɔlɔ yɔ

3, 4. (a) Ɛbɛ yɔɔ Samɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ e-evebitu tɔm? (b) Ɛbɛ yɔɔ kɩɖaʋ ŋgʋ Samɩyɛɛlɩ ha-ɖʋ tisuu nʋmɔʋ taa yɔ, kɩwazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ?

3 Samɩyɛɛlɩ heyi Izrayɛɛlɩ samaɣ se: “Ma yɔ mankpadɩyaa nɛ ma-ñʋʋ nɛ panzɩ.” Toovenim ɛ-ñʋʋ kaahʋlʋmaa nɛ pɩwɩlɩɣ se tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɛ yuŋ. Nɛ pʋwayɩ lɛ ɛtɔ se: “Ðooo me-evebitu taa mancaɣ mɩ-cɔlɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɔnɔ kɩyakʋ kʋnɛ yɔ.” (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ Samɩyɛɛlɩ kpadɩyaa, ɛlɛ ɛtɩsɔɔ e-evebitu yɔɔ. Ɛtɔzaɣ pɩnzɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩ-yɔɔ camɩyɛ. Lɩmaɣza kɩbana wena ɛɛkpaɣ e-evebitu taa yɔ, ayebina nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛcɛlɩ Yehowa Ɛsɔ, e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa.

4 Samɩyɛɛlɩ kaawɛ ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ tisuu nɛ pataawɛɛ siɣsiɣ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Ye mbʋ, ɛñakaɣ pana paa ɖooye se ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ e-tisuu. Sɔnɔ ɖɔɖɔ pɩcaɣ kaɖɛ se ɛyʋ ɛɖɔkɩ e-tisuu ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. (Kalɩ Luka 18:8.) Yele nɛ ɖɩna lɔŋ weyi Samɩyɛɛlɩ kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ kpaɣnɩ ɖooo ɛ-pɩjatʋ taa yɔ.

Ɛɛkɛ pɩɣa lɛ, ɛɖʋwaɣ ‘lɩm Yehowa ɛzɩdaa’

5, 6. Ɛzɩma tɩyɛ Samɩyɛɛlɩ pɩjatʋ kaawɛɛ ndɩ? Ɛbɛ yɔɔ ɛ-lʋlɩyaa nawa se pakaɣ ɛ-yɔɔ cɔnʋʋ camɩyɛ?

5 Samɩyɛɛlɩ pɩjatʋ kaawɛɛ ndɩ kpem. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ naanza mbʋ yɔ nɛ pɛcɛbɩ-ɩ hɩɖɛ lɛ, ɛpaɣzɩ Yehowa sɛʋ kizinziku tɛɛ Siiloo. Siiloo kaaposini Raamaa ɛzɩ kilomɛtawaa 30 mbʋ yɔ. Ɛ-lʋlɩyaa, Ɛlkaana nɛ Hana, ɖʋzɩ-ɩ Yehowa nesi tɛɛ se ɛpɩsɩ Naziireya tʋ e-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe taa. * Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se Samɩyɛɛlɩ lʋlɩyaa tɩsɔɔlɩ-ɩ yaa pɔlɔ-ɩ na?

6 Aayɩ, pɩtɩkɛ mbʋ. Panawa se pakaɣ pa-pɩyalʋ yɔɔ cɔnʋʋ camɩyɛ Siiloo peeɖe. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Cɔjɔ Sɔsɔ Elii kaɣ ɛ-yɔɔ cɔnʋʋ camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ nɛ ɩ pakaɣnɩ tʋmɩyɛ labʋ. Pɩtasɩ lɛ, halaa sakɩyɛ lakaɣ tʋmɩyɛ kizinziku tɛɛ peeɖe.​—Egl. 38:8; Th. 11:34-40.

7, 8. (a) Ɛbɛ Samɩyɛɛlɩ lʋlɩyaa lakaɣ paa pɩnaɣ ŋga se pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ? (b) Ɛbɛ Samɩyɛɛlɩ lʋlɩyaa tɔm kpɛlɩkɩ lʋlɩyaa sɔnɔ?

7 Ðɔɖɔ lɛ, Ɛlkaana nɛ Hana patɩsɔɔ pa-kajalaɣ pɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ kaaʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa cosini pa-adɩma yɔɔ nɛ palʋlɩ-kɛ. Hana kaapɔzɩ Ɛsɔ abalɩbɩɣa, nɛ eɖuu se ɛcɛlɩɣ-ɩ kɛ nɛ kɛsɛɛ-ɩ ke-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe taa. Paa pɩnaɣ ŋga Hana woki kizinziku tɛɛ se ɛna ɛ-pɩyalʋ lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛñɛyaɣ-ɩ toko ŋgʋ kɩfɛyɩnɩ hamɩŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ pɔkɔŋaɣ se pana Samɩyɛɛlɩ yɔ, ɛ-taa lakaɣ leleŋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se lɔŋ weyi ɛ-lʋlɩyaa tasaɣ-ɩ nɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ peheyaɣ-i yɔ, tɩkpazaɣ-ɩ ɖoŋ nɛ tɩtɔzʋʋ-ɩ se waɖɛ sɔsɔyɛ pɩkɛnɩ-ɩ se ɛsɛɛ Yehowa lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa.

8 Sɔnɔ, Ɛlkaana nɛ Hana pɔ-tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩkpɛlɩkɩ lʋlɩyaa lɔŋ sakɩyɛ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, lʋlɩyaa cɔŋnɩ pe-piya kɩcɛyɩm ɖeɖe tomnaɣ yɔɔ nɛ pɔsɔʋ si-fezuu taa kɩcɛyɩm yɔɔ. Ɛlɛ, fezuu taa kɩcɛyɩm Samɩyɛɛlɩ lʋlɩyaa ñaasɩ kajalaɣ lone taa. Pʋyɔɔ pa-pɩyalʋ paɣlaa lɛ, ɛpɩsɩ ɛyʋ kɩbanʋ.​Kalɩ Aduwa 22:6.

9, 10. (a) Kɛdɩ ɛzɩma kizinziku kaawɛɛ yɔ nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ Samɩyɛɛlɩ kaawɛnɩ lone kiɖeɖee nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ. (Cɔnɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ tɔm.) (b) Tʋma wena Samɩyɛɛlɩ lakaɣ kizinziku tɛɛ? Nɛ ŋmaɣzɩɣ se ɛzɩma tɩyɛ piya evelisi pɩzɩɣ nɛ sɩmaɣzɩnɩ-ɩ sɔnɔ?

9 Maɣzɩ nɛ ŋna Samɩyɛɛlɩ alɩwaatʋ ndʋ eɖiɣni paɣlʋʋ nɛ ɛyɛlɩɣ Siiloo piyisi yɔɔ yɔ. Ɛwɛɣ peeɖe lɛ, ɛnaɣ Siiloo tɛtʋ pɩ-tɛɛ nɛ kɛdɛɛŋa nakɛyɛ lemm Siiloo cɔlɔ. Nɛ ɛnaɣ ɖɔɖɔ Yehowa kizinziku lɛ, ɛ-taa hʋlʋmʋʋ yem nɛ ɛmʋʋyʋʋ. Toovenim, kizinziku ŋgʋ kɩɩkɛ lone kiɖeɖee. * Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 400 mbʋ yɔ, Moyizi ɖɛʋ Izrayɛɛlɩ piya nɔɔ nɛ palabɩ-kʋ yɔ. Ki-yeke kɩɩkɛnɩ Yehowa sɛtʋ kiɖeɖetu lone ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.

10 Pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ kɔm nɛ kɔsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ kizinziku tɛɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɛkɔɔ nɛ ɛkɛdɩ se: “Samɩyɛɛlɩ ɖʋwaɣ lɩm [Yehowa] ɛzɩdaa, pɩɣa kosu ka-tɩ anasaayɩ pɩsatʋ toko.” (1 Sam. 2:18) Toko ŋgʋ esuwaɣ yɔ, kɩfɛyɩnɩ hamɩŋ nɛ kɩwɩlaɣ se ɛkɛ cɔjɔnaa sɩnɩyʋ kizinziku tɛɛ. Paa Samɩyɛɛlɩ ɛtaalɩɩnɩ cɔjɔnaa liɖe taa yɔ, ɛtʋlaɣ kizinziku nɔnɔsɩ tanamɩŋ tɛɛ nɛ ɛɖʋʋ lɩm akpadɩyʋ Elii. Ɛɛsɔɔlɩ waɖɛ nɖɩ ɛwɛna yɔ. Ɛlɛ pɩkɔmaa lɛ, nabʋyʋ paɣzɩ ɛ-laŋɩyɛ cɛyʋʋ. Palakaɣ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ Yehowa ɖɩɣa taa.

Ɛɖɔkɩ e-kele kele wɛtʋ kɩwɛɛkɩm lakasɩ hɛkʋ taa

11, 12. (a) Ɛjandʋ sɔsɔtʋ ndʋ Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ paawɛna? (b) Kañatʋ nɛ kɩwɛɛkɩm lakasɩ nzɩ Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ palakaɣ kizinziku tɛɛ? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ tɔm.)

11 Samɩyɛɛlɩ kaakɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, ɛna kañatʋ nɛ kɩwɛɛkɩm lakasɩ sɔsɔsɩ nɛ ɛ-ɛza kalaŋŋ. Elii kaawɛnɩ pɩyalaa naalɛ nɛ payaɣ-wɛ se Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ. Ðɩkalɩɣ Samɩyɛɛlɩ takayaɣ taa se: ‘Elii pɩyalaa ñaakɛ Beliyaalɩ pɩyalaa [maawazɩɣ nabʋyʋwaa] mba paasɩŋ Yehowa’ yɔ. (1 Sam. 2:12) Nɔɔ kʋyʋmaɣ nakɛyɛ wɛ lɩmaɣza naalɛ wena awɛ kalɩtʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ, a-hɛkʋ taa. Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ paakɛ “Beliyaalɩ pɩyalaa” yaa “maawazɩɣ nabʋyʋwaa” mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataañaŋ Yehowa paa ññɩɩ. Pataamaɣzɩɣ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Pa-kaañamtʋ ndʋ tiyebina nɛ pɔtɔlɩ kɩdɛkɛdɩm lɛɛbʋ taa.

12 Ɛsɔ Paɣtʋ wɩlaɣ ɖeyi ɖeyi tʋma wena pɩɩwɛɛ se cɔjɔnaa ɩla nɛ ɛzɩma pɩɩwɛɛ se palaa kɩlaŋ kizinziku tɛɛ yɔ. Lɩmaɣza kɩbana yɔɔ Ɛsɔ kaaɖʋ Paɣtʋ ndʋ. Kɩlaŋ ɛnɩ, ɩɩsɩŋnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋaɣna se ekpeɣ ɛ-samaɣ ka-kɩwɛɛkɩm yɔ. Mbʋ yekina se kɛwɛɛ kele kele Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ kehiɣ ɛ-wazasɩ nɛ ɛtɛ eɖiyi-kɛ. Ɛlɛ, Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ peyeba nɛ cɔjɔnaa lalaa pɛŋ tɛtɛ haɖɛ nɖɩ ɛyaa kɔŋaɣna se palabɩnɩ kɩlaŋ yɔ. *

13, 14. (a) Kañatʋ ndʋ palakaɣ kizinziku tɛɛ yɔ, ɛzɩma tɩyɛ tɩwɛɛkɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa laŋa? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Elii tɩpɩzɩ nɛ ɛla mbʋ pɩɩwɛɛ se ɛla ɛzɩ caja nɛ cɔjɔ sɔsɔ yɔ?

13 Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩɖɩɣzɩ pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ se posuma nɛ pɔcɔŋnɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ yɔ. Kʋñɔndɩnaa, ajamaa nɛ mba pawɩlaɣ-wɛ ñaŋ yɔ, paakɔŋaɣ kele kele kizinziku ŋgʋ kɩ-tɛɛ se pehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ ɖoŋ fezuu taa ɛlɛ pa-taa ɛyaa ɛzɩma ɛtɩna papɩsaɣnɩ laŋwɛɛkɩyɛ, agbiɖa yaa fɛyɛ? Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩwa se Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ pataañaŋ ɖɔɖɔ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ kʋzʋʋ yɔɔ yɔ, nɛ halɩ pasʋʋnɩ halaa mba palakaɣ tʋmɩyɛ kizinziku tɛɛ peeɖe yɔ pa-taa nabɛyɛ yɔ lɛ, ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ? (1 Sam. 2:22) Pɩtɔma, ɛɛɖaŋ kpam se tɛtɛ nɛ Elii kaakuli ɛ-ɛza tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ pɩñɔɔzɩ.

Alɩwaatʋ ndʋ Samɩyɛɛlɩ naɣaɣ Elii pɩyalaa kɩdɛkɛdɩm yɔ, pɩɩcɛyɩ-ɩ siŋŋ

14 Elii pɩzaɣna kpem se ɛcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe. Ɛɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ, nɛ mbʋ pɩlakaɣ kizinziku tɛɛ peeɖe yɔ, pɩɩkɛ ɛ-sʋʋtʋ. Ɛnʋ kɛnɩ caja, nɛ pɩɩwɛɛ se ɛhɔ ɛ-pɩyalaa nɩŋgbaaŋ. Nɛ pɩtasɩ lɛ, ɛ-pɩyalaa mba paawɛɛ nɛ paɖʋzʋʋ pa-tɩ nɛ paɖʋzʋʋ ɖɔɖɔ ɛyaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ taa. Paa mbʋ yɔ, Elii tɩla mbʋ pɩɩwɛɛ se ɖɩɣa caja ɛla yɔ, ɛtɩla ɖɔɖɔ mbʋ pɩɩwɛɛ se cɔjɔ sɔsɔ ɛla yɔ. Ɛkalɩ ɛ-pɩyalaa kɩkalʋ yem hɛɛɛ. (Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 2:23-25.) Ɛlɛ pɩɩpɔzɩ ɛ-pɩyalaa mba nɩŋgbaaŋ hɔm sɔsɔm siŋŋ. Kɩwɛɛkɩm mbʋ palakaɣ yɔ, pɩɩmʋnɩ sɩm.

15. Tɔm yuŋ ñɩndʋ ndʋ Yehowa tiyaa se peheyi Elii? Nɛ ɛzɩma Elii hɔʋ laba alɩwaatʋ ndʋ kɩnɩ tɔm ndʋ yɔ?

15 Pɩkɔma nɛ pɩtɛzɩɣ kpaʋ ɖoŋ lɛ, Yehowa tiyi “Ɛsɔ tɛ ɛyʋ nɔɔyʋ,” nayʋ weyi Bibl tɩyaa ɛ-hɩɖɛ yɔ Elii cɔlɔ se eheyi-i nɩŋgbaaŋ hɔm tɔm yuŋ ñɩndʋ natʋyʋ. Yehowa heyi Elii se: “Ŋɖʋ hɩɖɛ ña-pɩyalaa nɛ pɩkɩlɩ-m.” Pʋyɔɔ lɛ Ɛsɔ tɔ se Elii pɩyalaa kɩdɛkɛdaa mba, pakaɣ sɩbʋ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ wiye nɛ ɛ-hɔʋ kaɣ tɔɔʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ, halɩ kɩkaɣ lesuu cɔjɔtʋ waɖɛ. Tɔm tʋnɛ, tiyeba nɛ Elii nɛ ɛ-hɔʋ pɛlɛɣzɩ wezuu caɣʋ na? Bibl wɩlɩɣ se patɩlɛɣzɩ pe-wezuu caɣʋ.​—1 Sam. 2:27-3:1.

16. (a) Tɔm ndʋ masɩ yɔɔdaa pɩlɩɩnɩ pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ pana ñaɣʋ yɔɔ? (b) Ŋmaɣzɩɣ se tɔm ndʋ, tɩkɛ tɔm kɩbandʋ na? Lɩzɩ pɩ-taa.

16 Ɛzɩma tɩyɛ kɩwɛɛkɩm lakasɩ nzɩ, situkuni pɩɣa evelaɣ Samɩyɛɛlɩ? Paa tɔm ndʋ tɩɩkɛ pʋtɔdɩyɛ tɔm yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ ɖɩnaɣ wɛtʋ kɩbandʋ Samɩyɛɛlɩ wezuu caɣʋ taa; ɛñakaɣ pana nɛ ɛɖɛɣnɩ ɛzɩdaa. Tɔzɩ se ɖɩɩkalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 2:18 taa se Samɩyɛɛlɩ “ɖʋwaɣ lɩm [Yehowa] ɛzɩdaa.” Paa ɛɛkɛ pɩɣa yem na alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɛɛkam ñʋʋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ. Pɔyɔɔdɩ ɖɔɖɔ tɔm kɩbandʋ lɛɛtʋ 1 Samɩyɛɛlɩ 2:21 taa se: “Pɩɣa Samɩyɛɛlɩ ɖiɣni paɣlʋʋ [Yehowa] cɔlɔ.” Ɛpaɣlaɣ lɛ, ɛ nɛ ɛ-caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, pa-taabalɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩcɛyɩsɩɣ. Ye taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩkandɩyɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ kɩwɛɛkɩm lakasɩ nasɩyɩ ɩɩwɛɣnɩ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ.

17, 18. (a) Ɛzɩma tɩyɛ piya evelisi pɩzɩɣ nɛ sɩmaɣzɩnɩ Samɩyɛɛlɩ alɩwaatʋ ndʋ sɩkatɩɣ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔ? (b) Ɛbɛ wɩlɩɣ se Samɩyɛɛlɩ kaacaɣ wezuu kɩbaŋʋ?

17 Pɩɩwɛ kɛlɛʋ se Samɩyɛɛlɩ ɛmaɣzɩ se ye cɔjɔ sɔsɔ maɣmaɣ nɛ ɛ-pɩyalaa papɩzaa nɛ pɔtɔlɩ kɩdɛkɛdɩm taa yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpɩzaɣ se ɛla mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Ye mbʋ, ɖɩtaawaanɩ lalaa lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩlakɩ kɩdɛkɛdɩm, paa pɩtɩɩkɛ mba pɛwɛnɩ waɖɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, piya evelisi sakɩyɛ maɣzɩɣnɩ Samɩyɛɛlɩ nɛ ‘sɩpaɣlɩɣ Yehowa cɔlɔ’ paa ɛyaa nabɛyɛ ɩɩhaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ sɩ-hɛkʋ taa yɔ.

18 Ɛbɛ lɩ Samɩyɛɛlɩ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ taa? Ðɩkalɩɣ se: ‘Piyele nɛ pɩɣa Samɩyɛɛlɩ kpaɣ ɖoŋ nɛ kapaɣlɩɣ nɛ keɖeni Yehowa nɛ ɛyaa.’ (1 Sam. 2:26) Ye mbʋ, mba paawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana Samɩyɛɛlɩ yɔɔ yɔ, paasɔɔlɩ ɛ-tɔm kpem. Yehowa maɣmaɣ kaasɔɔlɩ pɩɣa kanɛ kɔ-tɔm ɖɔɖɔ kpem. Nɛ Samɩyɛɛlɩ kaanawa se ɛ-Ɛsɔ kaɣ kʋyʋʋ nɛ ɛñɩŋ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ palakaɣ Siiloo yɔ, sɩ-yɔɔ. Ɛlɛ pʋtɔma yɔ, ɛpɔzaɣ ɛ-tɩ se ɖooye. Pocosi tɔm ndʋ ɛpɔzaɣ ɛ-tɩ yɔ, tɩ-yɔɔ ɖoo naayɛ taa.

“Yɔɔdɩ, mbʋ yɔ ña-lɩmɖʋyʋ welisiɣ”

19, 20. (a) Kɛdɩ mbʋ pɩtalɩ Samɩyɛɛlɩ tɛbɩyɛ naɖɩyɛ tɛɛ kizinziku tɛɛ yɔ. (b) Ɛzɩma Samɩyɛɛlɩ pɩzaa nɛ ɛtɩlɩ weyi ɛyaɣaɣ-ɩ yɔ? Nɛ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛwɩlɩ Elii?

19 Pɩɩkɛ tɛbɩyɛ tɛɛ, cɩkpɛndʋʋ kaawɛɛ nɛ kizinziku tɛɛ fɩtɩla miŋ taaɖemta. Pɩtɩŋa pusum nimm. Pɩkɛdaa lɛ, Samɩyɛɛlɩ nɩɣ nɔɔ nakɛyɛ yaɣ-ɩ. Ɛmaɣzɩ se Elii yaɣnɩ-ɩ. Lɛɛlɛɛyɔ Elii kpadɩyaa nɛ ɛ-ɛza ɩɩtasɩɣ naʋ camɩyɛ. Samɩyɛɛlɩ kʋyɩ nɛ “ese nɛ ewolo” Elii cɔlɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma eɖiɣni seu naataŋ kpɛɖɛ se ewolo nɛ ɛna se ɛbɛ yɔɔ Elii yaɣ-ɩ yɔ? Pɩwɛ ɖeu kpem se Samɩyɛɛlɩ ñaŋaɣ Elii nɛ ɛlakɩ-ɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Paa Elii kɩwɛɛkɩm kaaɖɔ ɛzɩma yɔ, ɛnʋ kɛnɩ Yehowa tɛ cɔjɔ sɔsɔ.​—1 Sam. 3:2-5.

20 Samɩyɛɛlɩ fezi Elii nɛ eheyi-i se: “Ma yɔ, mbʋ yɔ ŋya-m.” Nɛ Elii cosi-i se ɛnʋ tɩyaa-ɩ nɛ eheyi-i se ɛpɩsɩ nɛ ɛhɩnɩ. Nɛ tɔm kʋyʋmtʋ ndʋ tɩtasɩ labʋ mbʋ nabʋlɛ nɛ nabudozo. Pɩkɛdaa lɛ, Elii nɩɩ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ, pɩ-taa. Ðoza nɛ natʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛ-samaɣ yɔ, tɩtaatɔyɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa; nɛ pɩtaawɛɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛtɩlɩ mbʋ piyeba nɛ Yehowa taayɔɔdʋʋnɩ ɛ-samaɣ yɔ. Ɛlɛ Elii pɩzaa nɛ ɛtɩlɩ se Yehowa ɖaɣnɩ paɣzʋʋ yɔɔdɩnʋʋ abalɩbɩɣa kanɛ. Eheyi Samɩyɛɛlɩ se ɛpɩsɩ ɛhɩnɩ, nɛ ɛwɩlɩ-ɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩwɛɛ se ecosi ye patasɩ-ɩ yaʋ yɔ. Samɩyɛɛlɩ la mbʋ ɖɔɖɔ. Pitileɖi lɛ, nɔɔ ŋga katasɩ-ɩ yaʋ se: “Samɩyɛɛlɩ! Samɩyɛɛlɩ!” Ecosi se: “Yɔɔdɩ, mbʋ yɔ ña-lɩmɖʋyʋ welisiɣ.”​—1 Sam. 3:1, 5-10.

21. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwelisini Yehowa sɔnɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla mbʋ?

21 Lɛɛlɛɛyɔ Yehowa wɛnɩ lɩmɖʋyʋ weyi ɛɖʋʋ-ɩ nɩŋgbaaŋ yɔ Siiloo. Nɛ kpaɣnɩ puwiye lɛ, Samɩyɛɛlɩ welisaɣni Yehowa e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa. Ña yɔ, ŋwelisiɣni Yehowa paa ɖooye? Pɩtɩcɛyɩ se nɔɔ nakɛyɛ ɛlɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔyɔɔdɩnɩ-ɖʋ ɖoo taa nɛ pʋcɔ. Sɔnɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se ɖɩnɩɣ Ɛsɔ nɔɔ taŋ paa ɖooye. Ðɩnɩɣ ɛ-nɔɔ taŋ Bibl taa. Ye ɖiwelisiɣni Ɛsɔ nɛ ɖɩñaŋɩ-ɩ siŋŋ yɔ, ɖe-tisuu paɣlɩɣ nɛ pɩkɩlɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩɖɔm Samɩyɛɛlɩ tɔm taa.

Sɔɔndʋ kaakpa Samɩyɛɛlɩ, ɛlɛ tisuu sɩnɩ-ɩ nɛ eheyi Elii ɛzɩma Yehowa kaɣ ɛ-nɩŋgbaaŋ hɔm yɔ

22, 23. (a) Tɔm ndʋ sɔɔndʋ kpaɣaɣ Samɩyɛɛlɩ se eheyi Elii yɔ, ɛzɩma tɩyɛ tɩkɔm nɛ tɩla? (b) Ɛzɩma Samɩyɛɛlɩ hɩɖɛ kaawɛɛ nɛ ɖɩsɛɣ?

22 Ðoo ana, akɔnɩ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ Samɩyɛɛlɩ wezuu caɣʋ taa Siiloo mbʋ pʋyɔɔ yɔ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, taabalɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ paɣzɩ ɛ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa. Puwiye Samɩyɛɛlɩ pɩsɩ Ɛsɔ tɛ nayʋ nɛ ɛ-tɔm ɖɔkɩyʋ. Kajalaɣ lɛ, sɔɔndʋ kpaɣaɣ Samɩyɛɛlɩ se eheyi Elii tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa yɔ. Natʋ tɔm ndʋ, tɩwɩlaɣ se nɩŋgbaaŋ hɔm tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdɩ Elii hɔʋ yɔɔ yɔ, tɩwɩzɩ labʋ. Ɛlɛ, Samɩyɛɛlɩ ñaɣ pana nɛ eheyi Elii Yehowa tɔm nɛ abalɩtʋ; nɛ Elii luzi ɛ-tɩ nɛ etisi se Ɛsɔ ɛhɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ. Pitileɖi lɛ, tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ payɩ yɔ, tɩla. Izrayɛɛlɩ piya nɛ Filisti mba palakaɣ you lɛ, pakʋ Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ you ŋgʋ kɩ-taa kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ wiye. Elii nɩwa se Filisti mba lɛɣ Yehowa Aɖakaɣ kiɖeɖeɣa Izrayɛɛlɩ piya cɔlɔ lɛ, ɛtɔlɩ nɛ ɛsɩ.​—1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.

23 Samɩyɛɛlɩ ɛlɛ yɔ, ɛ-hɩɖɛ wɛɛ nɛ ɖɩsɛɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ nayʋ siɣsiɣ tʋ. Bibl tɔm se: ‘Yehowa kaawɛ ɛ-cɔlɔ’ nɛ halɩ kicuuzi se Yehowa tiyele ɛ-natʋ tɔm natʋyʋ se tɩtɔlɩ tataa.​Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 3:19.

‘Samɩyɛɛlɩ mabɩ kubusi nɛ Yehowa cɔlɔ kiŋ’

24. Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ Izrayɛɛlɩ piya kɔm nɛ sɩkpaɣ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm?

24 Ɛlɛ, ɛzɩ Izrayɛɛlɩ piya tɩŋ Samɩyɛɛlɩ kɩɖaʋ nɛ sɩpɩsɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba papɩ fezuu taa yɔ? Aayɩ. Halɩ pɩkɔma lɛ, sɩkpaɣ lɩmaɣza se sɩtɩtasɩ sɔɔlʋʋ se nayʋ yem ɛhʋʋnɩ sɩ-tɔm. Sɩñɩnɩɣ se sɩwɛɛ ɛzɩ ajɛɛ lɛɛna yɔ, nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ kɛ si-wiyaʋ. Nɛ Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se etisi nɛ ɛla ɛzɩ sɩyɔɔdʋʋ yɔ. Ɛlɛ pɩɩwɛɛ se ɛsɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩtɩlɩ se kɩwɛɛkɩm sɔsɔm sɩlabɩ mbʋ yɔ. Pɩtɩkɛ ɛyʋ sikizaa se ɛtaatasɩ-sɩ ɖiyuu, ɛlɛ Yehowa maɣmaɣ. Peeɖe Samɩyɛɛlɩ ya Izrayɛɛlɩ samaɣ nɛ ekpeɣli-kɛ Kilgaalɩ.

Samɩyɛɛlɩ tɩmnɩ Yehowa nɛ tisuu, nɛ ɛlɛ ñala nɛ tɛʋ nazɩ nɛ kɩnɩɩ

25, 26. Ɛzɩma tɩyɛ akpadɩyʋ Samɩyɛɛlɩ sɩnɩ samaɣ Kilgaalɩ nɛ kana se kɩwɛɛkɩm mbʋ kalabɩ Yehowa ɛzɩdaa yɔ, pɩpaɣlɩ siŋŋ?

25 Ðɩna ɛzɩma ɛyɔɔdɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa Kilgaalɩ yɔ. Samɩyɛɛlɩ weyi ɛpɩsɩ akpadɩyʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɛtɔzɩ Izrayɛɛlɩ piya ɛzɩma ɛɖɔm siɣsiɣ e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkalɩɣ se: “Samɩyɛɛlɩ ma kubusi nɛ [Yehowa] cɔlɔ kiŋ.” Nɛ ɛpɔzɩ Yehowa se eyele nɛ tɛʋ nazɩ nɛ kɩnɩɩ.​—1 Sam. 12:17, 18.

26 Tɛʋ ɛnazɩ nɛ kɩnɩɩ yaa? Lʋŋɩyɛ taa? Wiɖiyi nɔɔyʋ tɩna mbʋ nɛ ɛna! Paa nabɛyɛ ɩɩpɩtaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yaa powoŋaɣ-i yɔ, pitileɖi. Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛsɔdaa piyi. Helim paɣzɩ mabʋ nɛ pɩwɛlɩɣ mɩla hayɩm taa. Tɛʋ paɣzɩ nazʋʋ sakɩyɛ nɛ kɩpaɣzɩ nɩʋ. Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ samaɣ laba? “Sɔɔndʋ kpa ɛyaa samaɣ kpeekpe pɩŋŋ nɛ [Yehowa] nɛ Samɩyɛɛlɩ.” Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, peɖiɣzinaa se palabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm siŋŋ.​—1 Sam. 12:18, 19.

27. Lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ mba pɛwɛnɩ tisuu ɛzɩ Samɩyɛɛlɩ yɔ, pɔ-yɔɔ?

27 Pɩtɩkɛ Samɩyɛɛlɩ, ɛlɛ Yehowa Ɛsɔ maɣmaɣ tukunini Izrayɛɛlɩ piya laŋa wena aawɛ kpɩzɩŋ yɔ. Ðooo ɛ-pɩjatʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɛ-akpadɩyɩtʋ taa, Samɩyɛɛlɩ kaawɛnɩ tisuu ɛ-Ɛsɔ yɔɔ. Nɛ Yehowa wazɩ-ɩ pɩ-yɔɔ. Yehowa tɩlɛɣzɩ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ ɛsɩɣnɩ ɛyaa mba pɛwɛnɩ tisuu ɛzɩ Samɩyɛɛlɩ yɔ.

^ tay. 5 Naziireya mba kaakɛ ɛyaa mba poɖuuni Ɛsɔ se paañɔʋ sʋlʋm kɩbɩbɩm nɛ paahʋŋ pa-ñʋʋ ɖɔɖɔ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa pɩsaɣ pa-tɩ naziireya mba alɩwaatʋ pazɩ yem na. Ɛlɛ ɛyaa pazɩ ɛzɩ Samsɔɔ, Samɩyɛɛlɩ nɛ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ mbʋ yɔ, papɩsɩ naziireya mba pe-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe taa.

^ tay. 9 Kizinziku ɖaɣlaa ɛzɩ mɛtanaa 44 mbʋ yɔ nɛ kɩwalɩ ɛzɩ mɛtanaa 15 mbʋ yɔ. Nɛ palabɩ-kʋ nɛ ñɩm wondu ɛzɩ tɔna wena awɛ ɖɔfɩɩ, pɩsaŋ weyi pacanaa nɛ kpoŋgbolonaa mba pata-wɛ ñɩɣlɩm nɛ sika tɔlɩm yɔ. Kadaɣ ŋga ka-taa kizinziku kaawɛɛ yɔ, kaɖaɣlaa ɛzɩ mɛtanaa 146 mbʋ yɔ nɛ kawalɩ ɛzɩ mɛtanaa 73 mbʋ yɔ. Kɩlaʋ pɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ kaawɛ kadaɣ ŋga ka-taa. Pʋwayɩ lɛ, pama cɔjɔnaa ɖamɩŋ kizinziku cɔlɔ. Pɩtɩla yɔ, Samɩyɛɛlɩ hɩnaɣ ɖamɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nakʋyʋ tɛɛ na.

^ tay. 12 Bibl kɛdɩ hɔɔlɩŋ naalɛ weyi ɩ-taa cɔjɔnaa mba paawɩlɩ kaañamtʋ yɔ. Kajalaɣ lɛ, Moyizi Paɣtʋ wɩlɩ kpɩnɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɖeyi ɖeyi pɩɩwɛɛ se cɔjɔnaa ɩtɔɔ yɔ. (Wp. 18:3) Ɛlɛ, mbʋ cɔjɔnaa kɩdɛkɛdaa ñɔkɔm nɛ palakɩ kizinziku tɛɛ yɔ, pɩɩwɛ ndɩ kpem. Paɖaŋɩɣ kpam nɛ alɩwaatʋ ndʋ nandʋ ɖiɣni wasʋʋ ɖeɣa taa lɛ, pakpaɣ kela lɔɔyaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ pɛlɛkɩ ɖeɣa ŋga ka-taa nɛ paa nanʋʋ ŋgʋ pehiɣaa yɔ, palɩzɩ-kʋ. Nabʋlɛ lɛ, ɛyaa kɔŋnɩ pa-kɩlaŋ se pañaɣzɩ-ɩ miŋ kɩlaʋ pɩyɛ yɔɔ lɛ, cɔjɔnaa kɩdɛkɛdaa mba petiyiɣ pa-lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛñazɩ weyi ɛkɔnɩ kɩlaʋ yɔ nɛ ɛmʋ nandʋ lɛŋ ñɩndʋ, ŋgʋ patɩñaɣzɩta kɩlaʋ num se pɩkpa Yehowa cɔlɔ.​—Lev. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.