Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

“Ɩmaɣzɩnɩ mba pɛcɛyɩɣ pa-tɩ nɛ tisuu nɛ lidaʋ, se pehiɣ ñɩm mbʋ pɔyɔɔdɩ pɩ-tɔm yɔ.”—EBREE 6:12.

1, 2. Ɛbɛ wɩlɩɣ se ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ nʋmɔɖɔnʋ nɔɔyʋ kpakɩɣ Bibl taa ɛyaa siɣsiɣ mba se pɛkɛ ɛ-taabalaa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛyaa mba, papɩzɩɣ nɛ pɛkɛ ɖa-taabalaa kɩbama?

KOOBU halɩñɩnʋ nɔɔyʋ welisi ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ nʋmɔɖɔnʋ nɔɔyʋ weyi ɛkpadɩyaa yɔ, ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ lɛ, ɛtɔ se: “Ɛyɔɔdʋʋ Bibl taa ɛyaa tɔm ɛzɩ ɛ nɛ wɛ pɛkɛ taabalaa ɖooo lɔŋ yɔ.” Koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ, ɛɛwɛnɩ toovenim. Ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ nʋmɔɖɔnʋ ɛnʋ, ɛkpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ ɛkpɛlɩkɩnɩ Bibl taa ɛyaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ, pɔ-tɔm. Mbʋ yebina nɛ ɛsɩm-wɛ camɩyɛ nɛ ɛɛyɔɔdʋʋ pa-taa nɔɔyʋ tɔm lɛ, pɩwɛ ɛzɩ ɛ nɛ ɩ pɛkɛ taabalaa ɖooo lɔŋ yɔ.

2 Pɩɩwɛɣ ɖeu se Bibl taa ɛyaa mba, pa-taa sakɩyɛ ɩkɛ ɖa-taabalaa na? Ŋmaɣzɩɣ se ña nɛ wɛ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩɖʋ taabalɩyɛ na? Maɣzɩ se ña nɛ pa-taa nabɛyɛ ɛzɩ Noa, Abraham, Ruti, Eliya nɛ Ɛstɛɛrɩ iɖiɣni ɖɔm nɛ ɛkɛdɩɣ nɛ pɩha-ŋ waɖɛ se ŋtɩlɩ-wɛ camɩyɛ. Ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Maɣzɩ ɖoŋ kɩbaŋ weyi papɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, ɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Papɩzɩɣ nɛ patasɩ-ŋ lɔŋ nɛ pakpazɩ-ŋ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ!​—Kalɩ Aduwa 13:20.

3. (a) Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa abalaa nɛ halaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ pɔ-tɔm yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ? (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ?

3 Toovenim, ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩɖʋ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ, alɩwaatʋ ndʋ “ɛyaa kiɖeɖema . . . kaɣ fem” yɔ. (Tʋma 24:15) Ɛlɛ, ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa abalaa nɛ halaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ, pɔ-tɔm yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ sɔnɔ maɣmaɣ. Ɛzɩma tɩyɛ? Apostoloo Pɔɔlɩ cosaa se: “Ɩmaɣzɩnɩ mba pɛcɛyɩɣ pa-tɩ nɛ tisuu nɛ lidaʋ, se pehiɣ ñɩm mbʋ pɔyɔɔdɩ pɩ-tɔm yɔ.” (Ebr. 6:12) Pʋcɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ yɔɔdʋʋ abalaa nɛ halaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ pɔ-tɔm lɛ, yele nɛ ɖɩtazɩ Pɔɔlɩ tɔm taa pazɩ: Ɛbɛ tisuu kɛnɩ ɖeyi ɖeyi nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ-pʋ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɛyaa siɣsiɣ ñɩma mba Bibl yɔɔdʋʋ pɔ-tɔm yɔ?

Ɛbɛ tisuu kɛnaa nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛnɩ-pʋ?

4. Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ɛbɛ tisuu kɛnaa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pa-lɩmaɣza ana atɩtʋʋzɩ?

4 Tisuu kɛ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ ñɩm pɩdɩɩfɛyɩ abalaa nɛ halaa mba ɖɩkaɣ pɔ-tɔm yɔɔdʋʋ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, pɛ-ɛzɩdaa. Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ ɩɩsɩŋ mbʋ tisuu siŋŋ kɛnaa yɔ nɛ pamaɣzɩɣ se weyi ɛwɛnɩ tisuu yɔ, ɛmʋʋ tɔm tɩŋa yem nɛ ɛɛmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ pa-lɩmaɣza ana atɩtʋʋzɩ. Tisuu siŋŋ tɩkɛ paa mbʋ lɛ, pɩ-yɔɔ tisuu yem. Ye ɖitisiɣ tɔm tɩŋa yɔɔ yem yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖitisi sɔnɔ, ɛlɛ cee ɖɩpaɣzɩ pɩtʋʋ. Halɩ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa lɛ, tisuu ɖeke tɩmaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bibl tɔm se: “Aleewaa tisiɣ ɖɔɖɔ, kɛlɛ peseliɣ.”​—Yak. 2:19.

5, 6. (a) Wondu naalɛ ndʋ kɛ ɖe-tisuu tigila nɛ paanaɣ-tʋ? (b) Ɛbɛ wɩlɩɣ se ɖe-tisuu kam lila camɩyɛ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

5 Tisuu siŋŋ tɩkɛ tɔm tɩŋa yɔɔ tisuu yem. Ðɩtɔzɩ ɛzɩma Bibl lɩzɩ tisuu taa yɔ: “Tisuu kɛnɩ liu taʋ siŋŋ, mbʋ pɩwɛnɩ ɛzɩdaa yɔ nɛ mbʋ pɩwɛ keekee ɛlɛ paanaɣ-pʋ nɛ ɛza yɔ, pɩ-wɩlʋʋ kaɣlaa.” (Kalɩ Ebr. 11:1, NW) Pɔɔlɩ yɔɔdɩ wondu naalɛ ndʋ paanaɣ yɔ, tɩ-tɔm se ndʋ kɛnɩnɩ tisuu tigila. Tigiɖe kajalaɣ ñɩnɖɛ lɛ mbʋ pɩwɛ keekee ɛlɛ “paanaɣ-pʋ nɛ ɛza” yɔ. Pɩ-taa lɛɛbʋ lɛ, mbʋ pɩwɛ ɛsɔdaa nɛ ɖɛ-ɛza ɩɩpɩzɩɣ nɛ ana yɔ ɛzɩ Yehowa Ɛsɔ, ɛ-Pɩyalʋ yaa Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga kapaɣzɩ tʋmɩyɛ labʋ ɛsɔdaa yɔ. Tigiɖe naalɛ ñɩnɖɛ lɛ “mbʋ pɩwɛnɩ ɛzɩdaa yɔ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. Sɔnɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔnʋʋ yɔ. Ye ɖɩɩnaɣ mbʋ ɖitisiɣ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖe-tisuu kɛ falaa pʋyʋ yaa we?

6 Aayɩ. Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se tisuu siŋŋ tigiɖe cɛyɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ tɔm loyaɣ “liu taʋ siŋŋ” taa ɖɔɖɔ se “takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se nɔɔyʋ tɩnɩ pʋyʋ yɔ.” Maɣzɩ se nɔɔyʋ caɣ se ɛha-ŋ ɖɩɣa nakɛyɛ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɛlɩ-ŋ ɖɩɣa ŋga ka-takayaɣ nɛ eheyi-i se: “Ŋnaɣ ña-ɖɩɣa kɩfalaɣ ŋga yɔ.” Toovenim taa lɛ, ɛɛcaɣ se eheyi-i se takayaɣ ŋga kapɩsɩ ña-ɖɩɣa, ɛlɛ ɛcaɣ ɛtɔ se ɛcɛlʋʋ-ŋ takayaɣ ŋga yɔ, ɖɩɣa ŋga kapɩsɩ ña-ñɩŋga mbʋ pʋyɔɔ yɔ takayaɣ wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ñatɩnɩ-kɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ, ɖe-lidaʋ wɛ ɖoŋ nɛ ɖɩɩpɩtɩɣ kɩ-yɔɔ.

7. Ɛbɛ cɔlɔ tisuu siŋŋ lɩɣna?

7 Ɛyʋ ɛɛcakɩ yem nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu; mbʋ ɛna e-wezuu caɣʋ taa nɛ ɛɛpɩtɩɣ pɩ-yɔɔ nɛ lidaʋ ŋgʋ ɛwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, pɩ-cɔlɔ tisuu siŋŋ lɩɣna. Ye ɖɩwɛnɩ tisuu yɔ, Yehowa kɛɣnɩ-ɖʋ caja kʋsɔɔlʋ weyi ɖɩtaɣ liu se mbʋ payɩ ɛɖʋwa yɔ, pɩkaɣ labʋ. Ɛlɛ pɩtɩsɩɩnɩ peeɖe. Ye nɔɔyʋ ɛɛtɔkɩ yɔ, pɩtɛŋnɩ-ɩ nɛ sɩm. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩɩtɩŋɩɣnɩ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ yɔ, ɖe-tisuu sɩkɩ.​—Yak. 2:26.

8. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩwɛɛnɩ tisuu?

8 Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩwɛɛnɩ tisuu? Pɔɔlɩ cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ kpayɩ kpayɩ. (Kalɩ Ebree 11:6.) Ye ɖɩfɛyɩnɩ tisuu yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Yehowa nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. Pɩwɛɛ se wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩwɛ lɔŋ yɔ, tɩñɔtɩnɩ Yehowa, ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ nɛ tɩsamɩ-ɩ. Ye ɖɩfɛyɩnɩ tisuu yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtalɩ kaɖʋwa kɩbaŋa ŋga.

9. Ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛnawa se pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ tisuu?

9 Yehowa nawa se pɩcɛyaa kpem se ɖɩwɛɛnɩ tisuu. Pʋyɔɔ ɛha-ɖʋ kɩɖaŋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ nɛ ɖɩwɩlɩ-pʋ. Ɛha-ɖʋ ɛyaa siɣsiɣ ñɩma, mba pɛɖɛɣ nɔɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ; ɛyaa mba, pɛkɛnɩ-ɖʋ wazaɣ. Bibl yɔɔdaa se: “Ɩwɛɛnɩ pe-tisuu.” (Ebr. 13:7) Ɛlɛ pɩtɩsɩɩnɩ mba ɛha-ɖʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pe-ɖeke. Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ caanaʋ taa abalaa nɛ halaa mba paha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tisuu nʋmɔʋ taa yɔ, pɔ-tɔm lɛ, ɛtɔm se pɛkɛ “aseɣɖe tɩnaa canɖaʋ sɔsɔʋ.” (Ebr. 12:1) Pɩtɩkɛ caanaʋ taa Yehowa sɛyaa siɣsiɣ mba tɩŋa hɩla Pɔɔlɩ ya Ebree ñʋʋ 11 taa. Toovenim kɛdɛsɩ sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ sɩyɔɔdʋʋ abalaa nɛ halaa, piya evelisi nɛ akpadɩyaa tɔm. Ɛyaa mba paalɩzɩ tisuu nɛ pawɩlɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ taa nɛ pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩwazɩ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tisuu tɩtɔyɩ sɔnɔ.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ lalaa tisuu?

10. Ɛzɩma tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Bibl taa abalaa nɛ halaa mba paawɛ siɣsiɣ yɔ?

10 Ye ŋtɩsɩ ɛyʋ camɩyɛ yɔ, ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ-ɩ. Ŋkaɣ naʋ takayaɣ kanɛ ka-taa se pañɩnɩ tɔm sakɩyɛ nɛ pama ka-taa se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ abalaa nɛ halaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ camɩyɛ. Ɛlɛ pɩɩwɛɣ ɖeu se ña-maɣmaɣ ŋtasɩ ñɩnʋʋ tɔm lɛɛtʋ ɛyaa mba pɔ-yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ-wɛ camɩyɛ na? Ŋŋlakɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋkpaɣ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ nzɩ ŋwɛna yɔ nɛ ŋtazɩ Bibl taa. Ñaɣ pana nɛ ŋmaɣzɩɣ ɖenɖe Bibl taa tɔm ndʋ ŋɖiɣni kalʋʋ yɔ, tɩɩlaba yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ pama-tʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Kpaɣ ña-tɩ nɛ ŋɖʋ lone nɖɩ ɖɩ-taa nɛ ŋla ɛzɩ ŋɖiɣni nɩʋ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ ɛzɩ kɔkɔɖɛ, sɔzɩŋ nɛ yɔɔdasɩ yɔ. Pɩcɛyaa siŋŋ se ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ ɛyaa mba paawɛ peeɖe yɔ, pa-lɩmaɣza. Ye ŋkpakɩɣ ña-tɩ nɛ ŋɖʋʋ abalaa nɛ halaa siɣsiɣ ñɩma mba po-lone taa yɔ, pakaɣ kɛʋ ɛyaa siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa, ŋñɔtʋʋnɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ nɛ halɩ pa-taa nabɛyɛ kaɣ wɛʋ ɛzɩ ña-taabalaa kɩbama, mba ŋsɩm-wɛ ɖooo lɔŋ yɔ.

11, 12. (a) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ Abram nɛ Saraayɩ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Hana, Eliya nɛ Samɩyɛɛlɩ pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩwazɩ-ŋ?

11 Ye ŋsɩm ɛyaa mba camɩyɛ yɔ, ŋkaɣ sɔɔlʋʋ se ŋmaɣzɩnɩ-wɛ. Maɣzɩ se ŋcaɣ labʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. Pɩtɩla, pɔpɔzʋʋ-ŋ se ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋwalɩsɩ ñɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Yaa se ŋkʋyɩ ñɛ-tɛ nɛ ŋwolo ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa kpɛdɛyɛ yɔ, yaa se ŋla tʋmɩyɛ nɛ tɔm susuu nʋmɔʋ ŋgʋ ŋŋsɩŋ camɩyɛ yɔ. Pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋkpaɣ Abram kɩɖaʋ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋmaɣzɩɣ nɛ ŋtɩmɩɣ ña-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ? Ɛ nɛ Saraayɩ pehiɣ wazasɩ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ petisi faaa nɛ pakʋyɩ Uuri ɛjaɖɛ taa nɛ peyele ñɩm wondu ndʋ tɩɩwɛ peeɖe yɔ. Ye ŋmaɣzɩɣnɩ-wɛ yɔ, ŋkaɣ-wɛ tɩlʋʋ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ.

12 Lɛɛlɛɛyɔ ye ña-taabalʋ nɔɔyʋ ɛlabɩ-ŋ kañatʋ nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋyele kediɣzisi wobu yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Ye ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma Hana tiyele Yehowa sɛʋ Peniina lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Pitibi-ŋ yɔɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋmaɣzɩɣ se ŋŋwazɩɣ pʋyʋ na? Ye mbʋ, ñɔtɩnɩ Eliya, tazɩ ɛzɩma ɛɛlabɩ kʋñɔŋ nɛ ɛzɩma Yehowa kpazɩ-ɩ ɖoŋ yɔ, pɩ-taa. Ŋkɛ pɩɣa evelaɣ nɛ ño-sukuli taa sukuli piya lɛɛsɩ ñɩkɩɣ ñɔ-yɔɔ se ŋcaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ na? Ye mbʋ, kpɛlɩkɩ ɛzɩma Samɩyɛɛlɩ kaaɖɔkɩ ɛ-tɩ Kizinziku tɛɛ se Elii pɩyalaa ɩtaawɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛ-yɔɔ yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ.

13. Ye ŋmaɣzɩɣnɩ Bibl taa ɛyaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ yɔ, piyeki nɛ ñe-tisuu ɛɛlɩɣ lɩm Yehowa ɛzɩdaa yaa we? Lɩzɩ pɩ-taa.

13 Ye ŋkpɛlɩkɩɣ mbʋ lalaa laba nɛ pawɩlɩ se pɛwɛnɩ tisuu yɔ, pɩwɩlɩɣ se ñe-tisuu tɩlɩɩ lɩm Yehowa ɛzɩdaa yaa we? Aayɩ! Tɔzɩ se Yehowa tɔm sazɩɣ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩnɩ ɛyaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ. (1 Kɔr. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Toovenim taa lɛ, ɛyaa mba ɖɩkaɣ pɔ-tɔm kpɛlɩkʋʋ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ maɣzɩnɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba paacaɣ wezuu pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ-wɛ yɔ, pe-tisuu. Ðɩkaɣ naʋ ñʋʋ 17 taa se Maarɩɩ yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ, nɛ tɔm ndʋ lɛ, Hana kaatɛm-tʋ yɔɔdʋʋ; pɩwɩlɩɣ se Maarɩɩ maɣzɩnɩ Hana kɩɖaʋ. Ɛzɩ piyeba nɛ Maarɩɩ tisuu tɩtasɩ wɛʋ ɖoŋ na? Aayɩ! Hana kɩɖaʋ sɩnɩ Maarɩɩ nɛ ɛkpazɩ e-tisuu ɖoŋ nɛ ɛpɩzɩ ɛwɛɛnɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ Yehowa Ɛsɔ ɛzɩdaa.

14, 15. Ɛbɛ nɛ ɛbɛ wɛ takayaɣ kanɛ ka-taa? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ-kɛ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ?

14 Palɩzɩ takayaɣ kanɛ se kasɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ. Ñʋŋ weyi ɩwɛnɩ ɛzɩdaa yɔ, ɩɩtɛm wɛʋ tɔm ñʋʋ “Maɣzɩnɩ pe-tisuu” ŋgʋ kɩwɛ La Tour de Garde taa, kpaɣnɩ pɩnaɣ 2008 nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 2013 yɔ. Ɛlɛ, pɔsɔzɩ tɔm natʋyʋ. Pɔsɔzɩ tɔm pɔzʋʋ se pɩsɩna nɛ patazɩ paa ñʋʋ ŋgʋ lɛ, kɩ-taa nɛ pana ɛzɩma pakpaɣ kɩ-taa tɔm nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Palɩzɩ ɖɔɖɔ kɩlɛmɩŋ ndɩ ndɩ takayaɣ kanɛ ka-taa se pɩsɩna nɛ panɩɩ kɔ-tɔm taa camɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, pɔsɔzɩ wondu lɛɛtʋ ɛzɩ mbʋ pɩwɩlɩɣ alɩwaatʋ ndʋ tɔm natʋyʋ laba yɔ nɛ ajɛɛ anjaʋwaa mbʋ yɔ. Papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ Maɣzɩnɩ pe-tisuu takayaɣ nɛ palabɩnɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ, hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ. Pɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩkɛdɩnɩ hɔŋ sakɩyɛ se ɩkalɩ ka-taa kɛdɛsɩ yem.

15 Ðɩtaɣ liu se takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋmaɣzɩnɩ caanaʋ taa Yehowa sɛyaa mba paawɛ siɣsiɣ yɔ, pe-tisuu. Tɛtɛ kaasɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ñe-tisuu paɣlɩ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa, ña-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ kpam!