Maɣzɩnɩ pe-tisuu

Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa abalaa nɛ halaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ pɔ-tɔm kɔyɔ ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ lɛɛlɛɛyɔ?

Pe-wezuu caɣʋ alɩwaatʋ kpata

Pe-wezuu caɣʋ alɩwaatʋ kpata nɛ ajɛɛ anjaʋwaa sɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋna lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa mba paawɛnɩ tisuu Bibl taa yɔ pacaɣ wezuu yɔ.

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩkalɩ nɛ ɖɩlabɩnɩ takayaɣ ŋga tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ nɛ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ.

Kɔɔnɔɔ tɔm

Toovenim kɛdɛsɩ sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ sɩyɔɔdʋʋ abalaa nɛ halaa mba paawɛnɩ tisuu yɔ pɔ-tɔm. Ɛzɩma pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩwazɩ-ɖʋ?

AABƐƐLƖ

“Paa ɛsɩba yɔ, ɛɖɔŋ yɔɔdʋʋ mbʋ”

Ndʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ pɩlɩnɩ Aabɛɛlɩ tisuu yɔɔ paa patɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm pɩɖɔɔ Bibl taa yɔ?

NOA

“Ɛ nɛ Ɛsɔ pɔɖɔŋaɣ na”

Kala wena Noa nɛ ɛ-halʋ pakatɩ alɩwaatʋ ndʋ pafalɩsaɣ pe-piya yɔ? Ɛzɩma pawɩlaa se pɛwɛnɩ tisuu alɩwaatʋ pamaɣaɣ aɖakaɣ yɔ?

ABRAHAM

“Mba pa-tɩŋa pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-caa”

Ɛzɩma Abraham wɩlɩ e-tisuu? Ŋsɔɔlaa se ŋmaɣzɩnɩ Abraham tisuu na?

RUTI

“Ðenɖe ŋwoki yɔ, mowoki ɖɔɖɔ peeɖe”

Ɛbɛ Ruti kaasɔɔlaa se ɛɖɛɛ eyele ɛ-tɛtʋ nɛ ɛ-hɔʋ? Wɛtʋ ndʋ ɛwɩlaa nɛ ɛmʋ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa?

RUTI

“Halʋ kɩbanʋ”

Ruti nɛ Bowaazɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ tɔbʋʋ lɛ suwe? Ruti nɛ Nawomii pa-kɩɖaŋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ suwe hɔʋ yɔɔ?

HANA

Ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ eheyi-i mbʋ pɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ

Tisuu mbʋ Hana ɩɩwɛna Yehowa yɔɔ yɔ piyeba nɛ ɛpɩzɩ ɛwa kaɖɛ nɖɩ ɛmaɣzaɣ se ɩɩpɩzɩɣ yɔ.

SAMƖYƐƐLƖ

“Ɛɖɔŋ paɣlʋʋ Yehowa cɔlɔ”

Ɛbɛ kaawɛ ndɩ Samɩyɛɛlɩ pɩjatʋ taa? Ɛbɛ kaasɩnɩ e-tisuu se kɩpaɣlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ kizinziku tɛɛ yɔ?

SAMƖYƐƐLƖ

Ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ, paa pɩtɩŋa pɩtaaɖɔŋ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ

Ða tɩŋa payɩ ɖɩkatɩɣ kala nɛ pɩɩɖɔŋ ɛzɩ ɖɩsɔɔlʋʋ yɔ, nɛ pitiki ɖe-tisuu yɔɔɔ. Samɩyɛɛlɩ tɛ kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ suwe?

ABIGAYƐƐLƖ

Ɛlabɩ lɛɣtʋ lakasɩ

Ɛbɛ Abigayɛɛlɩ nesi ɖɔkʋʋ kaɖɛ ñɩmbʋ mbʋ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

ELIYA

Ɛlʋbɩ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ Eliya alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala ɖa nɛ mba paatisuu Bibl wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ?

ELIYA

Ɛcaɣnɩ ɛ-ɛza nɛ ɛɖaŋ

Alɩwaatʋ ndʋ Eliya ɖaŋaa se Yehowa tamaɣ ɛla yɔ, ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛkɛ adɩma tɛ ɛyʋ?

ELIYA

Ɛ-Ɛsɔ hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ

Ɛbɛ laba nɛ piti Eliya yɔɔɔ sakɩyɛ halɩ ɛñɩnɩ sɩm?

YOONAASƖ

Ɛ-kɩwɛɛkɩm kpɛlɩkɩ-ɩ lɔŋ

Maɣzɩ nɛ ŋna sɔɔndʋ ndʋ tɩɩkpa Yoonaasɩ alɩwaatʋ ndʋ petiyi-i yɔ? Ɛ-kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa suuɖu nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ.

YOONAASƖ

Ɛkpɛlɩkɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ

Yoonaasɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ suwe lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-yɔɔ hɔɔlʋʋ taa?

ƐSTƐƐRƖ

Ɛlʋbɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ

Tɩ-laʋ sɔɔlɩm yɔɔ ɛzɩ Ɛstɛɛrɩ yɔ, pɔzʋʋ tisuu nɛ abalɩtʋ.

ƐSTƐƐRƖ

Ɛlabɩ lɛɣtʋ, abalɩtʋ nɛ ɛtɩñɩnɩ e-ɖeke ɛ-kɛzɛɣa

Ɛzɩma tɩyɛ Ɛstɛɛrɩ wɩlaa se ɛtɩñɩnɩ e-ɖeke ɛ-kɛzɛɣa Yehowa nɛ samaɣ pɔ-yɔɔ?

MAARƖƖ

“Yehowa lɩmɖʋyʋ yɔ ma”

Tɔm ndʋ Maarɩɩ cosi tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ yɔ, ɛzɩma tɩ-wɩlʋʋ se ɛwɛnɩ tisuu? Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɔɖɔ ɛtasɩ wɩlʋʋ?

MAARƖƖ

Ɛmaɣzaɣ tɔm ndʋ “tɩ-yɔɔ ɛ-laŋɩyɛ taa”

Mbʋ mbʋ Maarɩɩ katɩ Bɛtɩlɛhɛm yɔ, pɩkpazɩ e-tisuu ɖoŋ Yehowa lidaʋ tɔm na yɔɔ.

YOSƐƐFƲ

Ɛkandɩyɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ, ɛcɔnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ɛɖɔkɩ e-tisuu

Hɔɔlɩŋ weyi taa Yosɛɛfʋ kandɩyɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ ɛkpaɣ Maarɩɩ nɛ pese powolo Egipiti?

MARTHA

“Mentisaa”

Alɩwaatʋ ndʋ Maarta kaawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ?

PƖYƐƐRƖ

Ɛñaɣ pana nɛ ɛwa sɔɔndʋ nɛ abʋta

Abʋta kɛnɩ ɖoŋ weyi ɛpɩzʋʋ eɖezi nabʋyʋ yɔ. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ wabɩ abʋta nɛ sɔɔndʋ ndʋ ɛɛwɛna pɩlɩnɩ Yesu wayɩ tɩŋɩɣ yɔ.

PƖYƐƐRƖ

Ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm alɩwaatʋ taa

Ɛzɩma Pɩyɛɛrɩ tisuu nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ sɩnɩ-ɩ etisi Yesu nɩŋgbaaŋ hɔm?

PƖYƐƐRƖ

Ɛkpɛlɩkɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu Kɩbaɣlʋ cɔlɔ

Suwe Yesu kpɛlɩkɩ Pɩyɛɛrɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu yɔɔ? Ɛzɩma Yesu wɩlɩ Pɩyɛɛrɩ se ɛnʋ kpeɣ-i ɛ-kɩwɛɛkɩm?

Kɛdɛzaɣ tɔm

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ nɛ ŋwɛɛnɩ lidaʋ?