Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Takayaɣ ŋga Bibl kɛnaa?

Takayaɣ ŋga Bibl kɛnaa?

Ŋmaɣzɩɣ se kɛkɛ . . .

  • ɛyaa lɔŋsɩnɖɛ takayaɣ na?

  • mʋya nɛ ɖimɖimnaa takayaɣ na?

  • ɛsɔ tɔm takayaɣ na?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na.”—2 Timootee 3:16, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ PƖWAZƖ-Ŋ?

Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ, tɩ-taa camɩyɛ nɛ pɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ.—Aduwa 2:1-5.

Ŋwɛɣnɩ lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ piɖiyi-ŋ nɛ paa evemiye nɖɩ lɛ piɖeni-ŋ yɔ.—Keɣa 118:105.

Ŋwɛɣnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ kɩbaŋʋ.—Roma 15:4.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ; ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naadozo ɖeke tɔm:

  • Kɩ-taa tɔm wɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ pɩdɩɩfɛyɩ: Alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ nɛ pamanɩ Bibl yɔ, tɩ-cɛzɩ pɩnzɩ 1600. Ɛyaa ndɩ ndɩ ɛzɩ 40 mbʋ yɔ manɩ-kʋ. Pa-taa sakɩyɛ tɩkatɩ ɖama wiɖiyi nɛ pana; ɛlɛ tɔm ndʋ pa-tɩŋa pamawa yɔ, tɩwɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ tɩla kʋɖʋm nɛ tɔm ñʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ pa-tɩŋa pɛwɛɛ pɔyɔɔdʋʋ kɩ-tɔm yɔ.

  • Bibl kɛdasɩ mayaa wɛ toovenim: Ɛjaɖɛ yɔɔ kɛdasɩ mayaa lɛ, pɛmɛsɩɣ pa-ajɛɛ ɛjandʋ nɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa picoɖi-yɛ yɔ. Ɛlɛ Bibl mayaa ñɛkɛdɩ tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ tɩlabʋ yɔ, halɩ pɔyɔɔdaa pɛkpɛndɩnɩ pa-maɣmaɣ pa-kɩwɛɛkɩm nɛ pa-ajɛɛ ɛjandʋ.—4 Awiya 36:15, 16; Keɣa 50:3-6.

  • Bibl taa natʋ tɔm kɔŋ pɩ-taa ɖeyi ɖeyi: Pɩnzɩ 200 pʋcɔ nɛ pɔyɔkʋʋ caanaʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Babilooni yɔ lɛ, Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ se mbʋ pɩkaɣ labʋ. (Izaayii 13:17-22) Halɩ kɩɩyɔɔdɩ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pakaɣ-tʋ yɔkʋʋ nɛ kɩyaa ɖɔɖɔ weyi ɛkaɣ-tʋ yɔkʋʋ yɔ ɛ-hɩɖɛ. —Izaayii 45: 1-3.

Bibl natʋ tɔm sakɩyɛ kɔm pɩ-taa ɖeyi ɖeyi ɛzɩ paamaʋ-tʋ yɔ. Pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ kɔyɔɔdɩ toovenim.—2 Pɩyɛɛrɩ 1:21.

MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛzɩma Ɛsɔ tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ IZAAYII 48:17, 18 nɛ 2 TIMOOTEE 3:16, 17 taa.

 

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛsɔ cɔlɔ laŋhɛzɩyɛ tɔm lɩnɩ toovenim na?

Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩtɩlɩ se tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩkɛ toovenim?