Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM PƆZƲƲ 7

Ye nɔɔyʋ ɛñɩkɩɣ mɔ-yɔɔ se ma nɛ ɩ ɖɩsʋʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala?

Ye nɔɔyʋ ɛñɩkɩɣ mɔ-yɔɔ se ma nɛ ɩ ɖɩsʋʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Lɩmaɣza wena ŋkpakɩɣ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, akaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ ñe-wezuu caɣʋ kpeekpe yɔɔ.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Heather nɛ Mike pasɩmʋʋ ɖama yɔ pitileɖi, ɛlɛ pɩlakɩ Heather ɛzɩ ɛ nɛ Mike paasɩm ɖama pɩtɩkɛ sɔnɔ yɔ. Pamaɣ ɖama message waa pɔrtaabɩlɩ yɔɔ paa ɛzɩmtaa; payaɣ ɖama ɖɔɖɔ pɔrtaabɩlɩ yɔɔ nɛ pɔyɔɔdʋʋ pɩɖaɣlɩɣ kpem nɛ halɩ nabʋyʋ taa paayɔɔdʋʋ lɛ, pɩwɛ ɛzɩ pasɩm ɖama lɩmaɣza yɔ. Ɛlɛ pɩtasɩnɩ kɛdaɣ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ Mike caɣ se ɛ nɛ Heather pasʋʋ.

Fenasɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, Mike nɛ Heather pɔɖɔkaɣ ɖama nesi nɛ pekpiikiɣni ɖama pazɩ. Heather taasɔɔlɩ se pɩɖɛɛ poliŋ. Ɛlɛ ɛtaasɔɔlɩ ɖɔɖɔ se pa-taabalɩyɛ ɛcɛ. Mike heyiɣ-i se eɖewa nɛ ɛwɛɛ ndɩ kpem. Halɩ, Heather maɣzaɣ se ɛ nɛ Mike pɔsɔɔlɩ ɖama . . .

Maɣzɩ se ñaawɛnɩ Heather lone taa nɛ ŋtalɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖɔɖɔ; ɛzɩma ŋŋlaba?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pe-ɖeke Ɛsɔ labɩ kʋzʋʋ kʋjɔʋ. Ye ña nɛ nɔɔyʋ ɩsʋnɩ ɖama ɛlɛ ɩtɩɖɔkɩ nesi yɔ, ŋwɛɛkɩ kʋjɔʋ ŋgʋ. Pɩwɛɛ ɛzɩ ɛyʋ nɔɔyʋ haʋ-ŋ toko kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ ŋkpaɣ-kʋ nɛ ŋhɩzɩɣnɩ azuluma yɔ

Ye ŋkpa tɩʋ kɩɖaɣlʋʋ nakʋyʋ ñʋʋ taa nɛ ŋkʋyɩ se ŋmaɣ yɔ, ŋɖʋzʋʋ ña-tɩ kaɖɛ sɔsɔyɛ taa. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ hɔɔlʋʋ taa. Ye ŋmanɩ paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se “ise hayitu lakasɩ” yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩkaɣ-ŋ kɔnʋʋ kaɖɛ.​—1 Tesalooniki 4:3.

Ye ŋmanɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ, ɛbɛ kaɣ-ŋ talʋʋ? Bibl yɔɔdʋʋ se ‘weyi ɛlakɩ hayitu yɔ, ɛwɛɛkɩɣ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ.’ (1 Kɔrɛntɩ 6:18) Tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim siŋŋ. Ɛbɛ yɔɔ?

 Ñɩnɩyaa tazɩ tɔm taa lɛ, pana se piya evelisi nzɩ sɩlakɩ hayitu yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ mbʋ pɩtalɩɣ-sɩ yɔ mbʋ yɔ:

  • AGBIÐA. Piya evelisi nzɩ sɩsʋnɩ ɖama ɛlɛ sɩtɩɖɔkɩ nesi yɔ, sɩyɔɔdɩ pʋwayɩ se ye sɩɩnawa yɔ sɩtaala mbʋ.

  • NƖƔZƐ. Piya evelisi nzɩ sɩsʋʋnɩ ɖama yɔ sɩtɛŋ lɛ, sɩ-taa paa ŋga kapaɣzɩ nɩɣzʋʋ nɛ kɔpɔzʋʋ ka-tɩ se ‘Ɛzɩ ɛ nɛ anɩ paatɛm ɖama sʋnʋʋ pʋcɔ nɛ ma nɛ ɩ ɖɩsʋʋ?’

  • LAŊWƐƐKƖYƐ. Toovenim taa lɛ, pɛlaa sakɩyɛ sɔɔlɩ evebu weyi ɛkaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ yɔ, pɩtɩkɛ weyi ɛñɩnɩɣ ɛ-kɛzɛɣa yɔ. Evebiya sakɩyɛ yɔɔdaa se pɛlaa mba peyebi pa-tɩ nɛ pasʋʋnɩ-wɛ yɔ, pɔ-tɔm tɩtasɩ mba kɛdɩnʋʋ.

  • Tobi lɛ: Ye ŋtɩɖɔkɩ nesi, ɛlɛ ŋyele nɛ ña nɛ nɔɔyʋ ɩsʋʋnɩ ɖama yɔ, ŋɖʋzɩ ña-tɩ nɛ ŋlesi ñɩm sɔsɔm. (Roma 1:24) Ño-tomnaɣ mʋ ñɩm nɛ pɩfɛyɩ se ŋleɣyini-kɛ ɛzɩ mbʋ pɩfɛyɩ wazaɣ yɔ.

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ ɖoŋ weyi pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ‘ŋse hayitu lakasɩ.’ (1 Tesalooniki 4:3) Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, alɩwaatʋ talɩɣ nɛ ŋɖɔkɩ nesi lɛ, ña nɛ ñɛ-tɛŋga ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsʋʋnɩ ɖama faaa yem nɛ ŋnɩɩ leleŋ, sɔɔndʋ ɛɛkaɣ-ŋ kpaʋ nɛ nabʋyʋ, ŋŋkaɣ nɩɣzʋʋ yaa ŋŋkaɣ kpiɖuu. Pɩtasɩ lɛ, laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ hayitu lakasɩ kɔŋna yɔ, ɖɩɩkaɣ-ŋ talʋʋ ɖɔɖɔ.​—Aduwa 7:22, 23; 1 Kɔrɛntɩ 7:3.

 Ŋmaɣzɩɣ Suwe?

  • Ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ-ŋ toovenim taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ ñe-wezuu kaɖɛ taa?

  • Ɛyʋ weyi ɛmaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ toovenim taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ ña nɛ Ɛsɔ mɩ-taabalɩyɛ kaɖɛ taa?​—Ebree 13:4.