Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM PƆZƲƲ 6

Ye man-taabalaa ɩñɩkɩɣ mɔ-yɔɔ se mala mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ?

Ye man-taabalaa ɩñɩkɩɣ mɔ-yɔɔ se mala mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Ye ŋtɩŋɩɣ ña-taabalaa yem yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ŋyebini-wɛ ñe-wezuu se peɖiyi-kʋ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza ño-lone taa.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Brian na ɛ-taabalaa naalɛ peɖiɣni-i ñɔtɩnʋʋ lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-ɩ kpaʋ. Kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖeke pɛtɛm ɛ-yɔɔ ñɩɣʋ tam nabʋlɛ se ɛñɔɔ sɩgaa. Lɛɛlɛɛyɔ pɩkɔŋ ɖʋʋ tozo lɛ.

Patalaa lɛ, pa-taa kajalaɣ tʋ yɔɔdɩ se:

“Ɛbɛ ŋlakɩ cɩnɛ ñe-ɖeke? Ma nɛ man-taabalʋ ɖɩwɛnɩ ɖɩɖɔŋ.”

Eɖiɣni yɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, ɛcɩbɩyɩ Brian ɛza nɛ ɛlɩzɩ nabʋyʋ nɛ ɛ-kabʋa taa se ɛcɛlɩɣ-ɩ.

Brian cɔnɩ ɛ-taabalʋ nesi taa nɛ ɛna sɩgaa lɛ, sɔɔndʋ tasɩ-ɩ kpaʋ.

Peeɖe ecosi ɛ-taabalʋ se: “Mɛntɛmɩ-ŋ heyuu se mantɩsɔɔlɩ . . .”

Eɖiɣni cosuu lɛ, abalɩbɩɣa naalɛ ñɩŋga cɛ ɛ-nɔɔ yɔɔ se: “Taapɛɖɩɣ ña-tɩ tataa yem mbʋ!”

Brian ñaɣ pana nɛ ecosini abalɩtʋ se: “Maapɛɖɩɣ man-tɩ!”

Peeɖe lɛ, abalɩbɩɣa naalɛ ñɩŋga kɛzɩ ke-nesi nɛ katɩnɩ Brian hazaɣ yɔɔ nɛ kɛwɛɛtɩ-ɩ se: “Taŋ mʋ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ.”

Abalɩbɩɣa kajalaɣ ñɩŋga ɖaɣnɩ sɩgaa ñɔtɩnʋʋ Brian camɩyɛ nɛ kɛwɛɛtɩ-ɩ se: “Taŋ mʋ, ɖɩɩkaɣ nɔɔyʋ heyuu.”

Ye ŋŋwɛ Brian lone taa, ɛzɩma ŋŋlaba?

 KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Brian taabalaa maɣzɩ camɩyɛ mbʋ palakɩ yɔ pɩ-yɔɔ? Pa-maɣmaɣ pakpaɣnɩ lɩmaɣza se pɔñɔʋ sɩgaa? Pɩnaɣ se pa-taabalaa lalaa lakasɩ pakpaɣaa. Peyeba nɛ pa-taabalaa wɛɛnɩ ɖoŋ pe-wezuu caɣʋ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɔɔlaa se pa-taabalaa taa ɩlabɩ-wɛ nɛ leleŋ.

Ye ŋkatɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-ɖaɣʋ, ɛzɩma ŋlakɩ nɛ ña-taabalaa ɩtaapɩzɩ pañɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ ŋla mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ?

 1. ÑƆƆZƖ ÑA-TƖ

  Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛyʋ lɔŋ tʋ naɣ kɩdɛkɛdɩm nɛ ɛmɛlɩɣ, ɛyaa kɛlɛʋ tɩnaa tɛzɩɣ-pʋ nɛ panɩɣ siziŋ.”​—Aduwa 22:3.

  Alɩwaatʋ sakɩyɛ taa lɛ, ŋpɩzɩɣ ŋna wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩkɔnɩ-ŋ kaɖɛ yɔ poliŋ taa. Kpaɣ se ŋna ño-sukuli taa taabalaa poliŋ taa peɖiɣni sɩgaa ñɔʋ kɔm yɔɔ. Ye ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se ŋla yɔ.

 2. MAƔZƖ ÑA-ÑƲƲ TAA

  Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɩcɔna nɛ ɩwɛɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 3:16.

  Pɔzɩ ña-tɩ se ‘Ye malabɩ man-taabalaa sɔɔlɩm, pʋwayɩ man-taa lakɩ leleŋ na?’ Pɩkɛ toovenim se ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pa-taa lakɩnɩ-ŋ leleŋ alɩwaatʋ pazɩ. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ña-maɣmaɣ ña-taa kaɣ labʋ leleŋ nɛ mbʋ ŋlaba yɔ? Ŋsɔɔlaa se ŋyele ñɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ŋtɩŋ ña-taabalaa na?​—Egipiti Lɩʋ 23:2.

 3. KPAƔ LƖMAƔZA

  Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛyʋ lɔŋ tʋ ñaŋ nɛ eseɣ kɩdɛkɛdɩm.”​—Aduwa 14:16.

  Pɩkaɣ pɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza ɖe-wezuu caɣʋ taa. Ɛlɛ mbʋ ɛyʋ ɖuu yɔ, mbʋ ɛkʋŋ. Bibl yɔɔdɩ Yosɛɛfʋ, Yɔb, Yesu nɛ ɛyaa lalaa tɔm se paakpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Ɛlɛ kɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ Kayɩnɩ, Ezaawuu nɛ Yudaasɩ pɔ-tɔm se pakpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. Ña yɔ,  ɛzɩma ŋkaɣ labʋ?

Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ŋla camɩyɛ.” (Keɣa 36:3) Ye ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ mbʋ pɩkaɣ lɩʋ ña-lakasɩ taa yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ yɔ, pɩwɛɣ-ŋ kɛlɛʋ se ŋɖɔkɩ ñɛ-wɛtʋ kɩbandʋ kpam nɛ pɩwazɩ-ŋ.

Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ; pɩtɩcɛyɩ se ŋyɔɔdɩ tɔm sakɩyɛ. Heyi-wɛ tobi yem se AAYƖ.  Ye ŋñɩnɩɣ se pana se pɩtɩkɛ aleɣya ŋlakɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋheyi-wɛ se:

 • “Ɩtaakpɛndɩnɩ-m pɩ-taa!”

 • “Maalakɩ mɩ-lakasɩ nzɩ!”

 • “Mɔntɔma se maalakɩ!”

Mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ŋcosi-wɛ kpayɩ nɛ abalɩtʋ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩɖɩɣzɩɣ-ŋ se ña-taabalaa ɩɩtaasɩɣ-ŋ tɔm caʋ!

 YE ÑA-TAABALAA IWOŊUU-Ŋ?

Ye ŋha nʋmɔʋ nɛ lalaa wɛɛnɩ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɣ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛyʋ wɛʋnɩ ɖoŋ menziini nakʋyʋ yɔɔ yɔ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋla? Kpaɣ se peheyi-ŋ se “Ŋkɩlɩ sɔɔndʋ kpem!” Peheyi-ŋ mbʋ lɛ, tɩlɩ kpaagbaa se pacaɣ se pañɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ ŋla mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ lɩmaɣza naalɛ:

 • Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtisi ndʋ pɔyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ. (“Ɩwɛnɩ toovenim, sɔɔndʋ kpaɣ-m.” Pʋwayɩ lɛ, ŋlɩzɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ yɔ pɩ-taa.)

 • Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi-wɛ tɔm ndʋ tiyeki nɛ pamaɣzɩ pa-ñʋŋ taa yɔ. Heyi-wɛ mbʋ pʋyɔɔ ŋkiziɣ pa-lakasɩ yɔ. (“Mantɩmaɣzɩ se mɩ ɖɔɖɔ ɩtɛm mɩ-taa kpem nɛ ɩñɔʋ sɩgaa ɖe!”)

Ye pɛtɛm pa-taa kpem nɛ pañɩkɩɣ ñɔ-yɔɔ yɔ, ɖɛɛ pɔ-cɔlɔ! Tɔzɩ se ye ŋtɩɖɛɛ yɔ, pɛtɛzɩɣ ñɔ-yɔɔ ñɩɣʋ. Ye ŋɖɛwa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋtɩha lalaa nʋmɔʋ se pɛlɛɣzɩ ñɛ-wɛtʋ kɩbandʋ.

Toovenim taa lɛ, paa ŋŋlabɩ ɛzɩma yɔ ɛyaa kaɣ ñɔ-yɔɔ ñɩɣʋ se ŋla mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ. Ɛlɛ ña-maɣmaɣ pɩwɛɛ se ŋkpaɣ lɩmaɣza. Ŋkaɣ ɖɔkʋʋ ñɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yaa ŋkaɣ lalaa tɩŋʋʋ nɛ ŋla mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ? Ñɔ-cɔlɔ tɔm wɛɛ.​—Yozuwee 24:15.