Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM PƆZƲƲ 4

Ye mɛwɛɛkɩ nabʋyʋ yaa picoɖi-m?

Ye mɛwɛɛkɩ nabʋyʋ yaa picoɖi-m?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Ye picoɖi-ŋ nɛ ŋtisi se picoɖi-ŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋkɛ ɛyʋ weyi papɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu yɔ.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Tim nɛ ɛ-taabalaa pɛwɛɛ pamakɩ pombo; pɩkɛdaa lɛ ɛma pombo nɛ piwolo pɩyaɣ abalʋ nɔɔyʋ lɔɔɖɩyɛ ɛzɩdaa ñɩnʋʋ nɛ kɩyɔkɩ.

Ye ñaawɛnɩ Tim lone taa, ɛzɩma ŋŋlaba?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

ŊPƖZƖƔ ŊKPAƔ LƖMAƔZA ANƐ A-TAA NAÐƖYƐ:

 1. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋse.

 2. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwaanɩ nɔɔyʋ.

 3. Ŋpɩzɩɣ ŋwolo nɛ ŋtendi abalʋ ɛnʋ se ɛha-ŋ nʋmɔʋ nɛ ŋñɔɔzɩ mbʋ ŋwɛɛkaa yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɛkɩɣ nabʋyʋ yɔ pɩpɩzɩɣ pɩlabɩ-ŋ se ŋse. Ɛlɛ pɩwɛɣ ɖeu se paa ɛbɛ ŋwɛɛkaa yɔ, ŋtisi se picoɖi-ŋ.

 ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ŊTISI SE PICOÐI-Ŋ?

 1. Pɩwɛ ɖeu se ŋla mbʋ.

  Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.”​—Ebree 13:18.

 2. Ɛyaa sɔɔlɩ kpeɣu mba petisiɣ se picoɖi-wɛ yɔ.

  Bibl yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛmɛsɩɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛɛkaɣ nɩʋ leleŋ; ɛlɛ weyi eheyi-pʋ nɛ ɛlɩɩ pɩ-taa yɔ, pakaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ.”​—Aduwa 28:13.

 3. Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋtisi se picoɖi-ŋ.

  Bibl yɔɔdʋʋ se: “[Yehowa] ɛɛnaɣ paa ɛyʋ tɩkpayʋ weyi lɛ nɛ ɛzɩyɛ, piyele nɛ [ɛ-taabalaa] kɛlɛ mba pa-taa fɛyɩ nabʋlɛ yɔ.”​—Aduwa 3:32.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Karina manɩ habɩyɛ yɔɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ sɔɔjanaa kpayɩ se ɛhɛyɩ liidiye. Ɛmɛsɩ tɔm ndʋ ɛ-caa. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩlabɩ pɩnaɣ nɛ man-caa kɔɔ nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ lɛ, pɩkɔnɩ-m kaɖɛ.”

Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩ Karina? Ɛyɔɔdaa se: “Ye picoɖi-ŋ nɛ ŋla nabʋyʋ nɛ ŋtɩyɔɔdɩ yɔ, pʋwayɩ pɩkɔŋ naʋ nɛ pɩkaɣ wɛɛkʋʋ tɔm kɩwɛɛkʋ!”

KPƐLƖKƖ LƆŊ ALƖWAATƲ NDƲ PICOÐI-Ŋ YƆ

Bibl yɔɔdʋʋ se: “Tam sakɩyɛ piyiɣdiɣ-ɖʋ ɖoŋ ɖoŋ.” (Yakubu 3:2) Ye picoɖi-ŋ nɛ ŋla nabʋyʋ nɛ pɩtɩtʋʋzɩ nɛ ŋtisi kpaagbaa se picoɖi-ŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ŋwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ŋwɛɛ ŋpaɣlɩɣ nɛ ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ lɩmaɣza sɔsɔna.

Kpɛlɩkɩ lɔŋ alɩwaatʋ ndʋ picoɖi-ŋ yɔ. Pɛlɛ weyi payaɣ se Vera yɔ ɛkɛdaa se: “Mantɩŋɩɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ picoɖuu-m yɔ tɩ-yɔɔ nɛ mɛnkpɛlɩkɩɣ lɔŋ sakɩyɛ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-m se mantaatasɩ tɔlʋʋ kɩdɛkɛdɩm kʋɖʋmʋm mbʋ pɩ-taa cee wayɩ yɔ. Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla mbʋ yɔ.

Kpaɣ se ŋsʋlʋmɩ ña-caa cɛɛcɛ nɛ kɩwɛɛkɩ. Ɛzɩma ŋkaɣ labʋ?

 • Ŋpɩzɩɣ ŋsu yem se Ɛsɔ yɔ ña-caa ɛtaana.

 • Ŋpɩzɩɣ ŋheyi ña-caa mbʋ pɩlaba ɖeyi ɖeyi yɔ.

 • Ŋpɩzɩɣ ŋheyi ña-caa mbʋ pɩlaba yɔ ɛlɛ ŋwaanɩ nɔɔyʋ.

Kpaɣ se pamaɣzɩ-mɩ sukuli taa ɛlɛ ŋtɔlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtɩkpɛlɩkɩ. Ɛzɩma ŋkaɣ labʋ?

 • Ŋpɩzɩɣ ŋyɔɔdɩ se tɔm ndʋ pɔpɔzɩ-mɩ yɔ tɩkɩlɩ ɖoŋ.

 • Ŋpɩzɩɣ ŋtisi se ñɔ-cɔlɔ pɩlɩna, mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ ŋtɩkpɛlɩkɩ.

 • Ŋpɩzɩɣ ŋyɔɔdɩ se wɩlɩyʋ ɛɛnaɣ-ŋ nɛ ɛzɩyɛ.

Ye ŋwɛɛ ŋkɩlɩɣ maɣzʋʋ hɔɔlɩŋ cikpeŋ weyi ɩ-taa pɩtɛmɩ-ŋ coɖuu nɛ pɩɖɛɛ yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, ŋwɛɣ ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛwɛɛ nɛ ɛsaɣ lɔɔɖɩyɛ ɛlɛ ɛɛcɔŋnɩ ɛzɩdaa camɩyɛ yɔ

 Lɛɛlɛɛyɔ maɣzɩ se kɩɖaʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ taa lɛ ña lɛ caja nɛ naalɛ ñɩŋgʋ taa lɛ ña lɛ wɩlɩyʋ. Suwe ña-caa yaa ña-wɩlɩyʋ kaɣ maɣzʋʋ ñɔ-yɔɔ ye ŋtisaa se ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa? Suwe pakaɣ maɣzʋʋ ñɔ-yɔɔ ye ŋhuuzi ña-kɩwɛɛkɩm yɔɔ?

Lɛɛlɛɛyɔ maɣzɩ ɛzɩma picoɖi-ŋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa pinde pɩnaɣ taa yɔ nɛ ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ.

Ɛbɛ taa picoɖi-ŋ? Nɛ ɛzɩma ŋlaba?

 • Mohuuzi pɩ-yɔɔ.

 • Mawanɩ nɔɔyʋ.

 • Mentisi kɛlɛʋ se mɔn-cɔlɔ pɩlɩnaa.

Ye pɩlaba se ŋtaatisi se ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa, ɛzɩma pɩlabɩ-ŋ pʋwayɩ?

 • Man-taa labɩ leleŋ se patɩkpa-m.

 • Pɩcɛyɩ-m se maanawa maayɔɔdɩ toovenim.

Ɛzɩma pɩɩwɛɛ se ŋla nɛ pɩkɩlɩ ɖeu?

Lɔŋ weyi ŋkpɛlɩkaa?

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Ɛbɛ yɔɔ nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ tisuu se picoɖi-wɛ?

Suwe ɛyaa kaɣ ñɔ-yɔɔ maɣzʋʋ ye paa ɛzɩmtaa ŋñakɩ pana se ŋhuuzi ña-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, ɛlɛ suwe pakaɣ maɣzʋʋ ye ŋtisiɣ se picoɖi-ŋ?​—Luka 16:10.