Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM PƆZƲƲ 5

Ye nɔɔyʋ ɛcaɣ-m tɔm sukuli taa?

Ye nɔɔyʋ ɛcaɣ-m tɔm sukuli taa?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Ɛzɩma ŋlakɩ alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ-ŋ tɔm yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩñɔɔzɩ tɔm yaa pɩtɛzɩ tɔm wɛɛkʋʋ.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Tomaa kizaa se ɛɛtasɩɣ sukuli wobu. Ɛzɩ ɛbɛ laba? Pɩlakɩ fenasɩ naadozo yɔ, sukulibiya lɛɛsɩ wɛɛ nɛ sɩtʋʋ-ɩ nɛ sɩcɛtɩɣnɩ ɛ-taa nɛ halɩ sɩkʋmɩ-ɩ hɩɖɛ. Nabʋyʋ taa Tomaa taabalʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛkɔɔ faɖaɖa nɛ ɛma takayaɣ ŋga kɛwɛ e-nesi tɛɛ nɛ kɔtɔlɩ, ɛlɛ ɛla ɛzɩ ɛtɩna nɛ pʋcɔ ɛla mbʋ yɔ. Nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛkɔɔ nɛ etuzi Tomaa nɛ ɛ-wayɩ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ekisiɣ lɛ, ɛɛnaɣ se pʋdʋ kpawa yaa etiba. Mbʋ pɩtɛzɩ tɔm wɛɛkʋʋ yɔ lɛ se ɖeɖe nɔɔyʋ ma-ɩ message nakʋyʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ ɛɖʋ-ɩ sɔɔndʋ . . .

Ye ŋŋwɛ Tomaa lone taa, ɛzɩma ŋŋlaba?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Toovenim taa lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ! Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkaɖɩnɩ weyi ɛcaɣ-ŋ tɔm yɔ, ɛlɛ ña nɛ ɩ iiyou. Ɛzɩma tɩyɛ?

  •   ÐƆKƖ ÑA-TƖ. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Kɩmɛlɛŋ wɩlɩɣ kɩ-pana kpeekpe; lɔŋsɩnɖʋ ñɩkɩɣ a-yɔɔ nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ.” (Aduwa 29:11) Ye ŋñaɣ pana nɛ ŋkpa ña-tɩ nɛ ŋticosi yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋwa weyi ɛcaɣ-ŋ tɔm yɔ.

  • TAAKPA KƖMƖYƐ. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɩtaahɛyɩ nɔɔyʋ kɩdɛkɛdɩm, kɩdɛkɛdɩm yɔɔ.” (Roma 12:17) Ye ŋsɔɔlaa se ŋkpa kɩmɩyɛ yɔ, pɩtɛzɩɣ tɔm wɛɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ.

  • TAAWOLO ÐENÐE PAPƖZƖƔ PACA-Ŋ TƆM YƆ. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛyʋ lɔŋ tʋ naɣ kɩdɛkɛdɩm nɛ ɛmɛlɩɣ.” (Aduwa 22:3) Pɩwɛɣ ɖeu se ña nɛ ɛyaa mba pacaɣ tɔm yɔ ɩtaaɖɔ nɛ ŋñaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ ŋtaawoki lona wena a-taa papɩzɩɣ paca-ŋ tɔm yɔ.

  • COSINI NƆƆ KƖBAŊA. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Tɔm cosuu nɛ nɔɔ kɩbaŋa ɖeziɣ pana.” (Aduwa 15:1) Halɩ ŋpɩzɩɣ ŋyɔɔdɩ tanaʋ tɔm natʋyʋ. Ðɩkpaɣ se tɔm cayʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ehoŋuu-ŋ nɛ ɛtɔŋ se ŋpaɣlɩ yem hɛmmm. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkʋndɩ nɛ ŋkpazɩ siɣye nɛ ŋyɔɔdɩ se: “Ɛlɛ manawa se wiɖiyi mankaɣ wɩlʋʋ pazɩ.”

  • SU TAMƖYƐ NƐ ŊÐƐƐ. Nora wɛnɩ pɩnzɩ 19; ɛyɔɔdaa se: “Ye ɛyʋ ɛca-ŋ tɔm nɛ ŋsu tamɩyɛ nɛ ŋɖɛɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋkpaɖɩ-ɩ. Pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ŋwɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ, ŋgʋ tɔm cayaa fɛyɩnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ.”​—2 Timootee 2:24.

  • ÑAƔ PANA NƐ ŊWƐƐ ABALƖTƲ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, tɔm cayaa sɩm ɛyaa mba pakɩlɩɣ pa-tɩ nim yɔ, nɛ mba pacaɣ tɔm mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩfɛyɩnɩ ɖoŋ se palʋ pa-tɩ yɔɔ. Ɛlɛ tɔm cayaa kaɣ seu nɛ peyebi-ŋ ye panawa se ŋwɛ abalɩtʋ nɛ ŋŋhaɣ-wɛ waɖɛ se pala mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ.

  • HEYI NƆƆYƲ. Halʋ nɔɔyʋ, ɛɛkɛ wɩlɩyʋ; ɛyɔɔdaa se: “Menseɣtiɣ mba payɩ nɔɔyʋ caɣ tɔm yɔ se peheyi nɔɔyʋ. Pɩkɩlɩɣ ɖeu se pala mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩɖɩɣ tɔm cayʋ nʋmɔʋ nɛ ɛtaatasɩ nɔɔyʋ tɔm caʋ pʋwayɩ.”

Ye ŋwɛ abalɩtʋ nɛ ŋŋkɩlɩɣ ña-tɩ pɛɖʋʋ tataa yɔ, pɩhaɣ-ŋ ɖoŋ nɛ ŋwa tɔm cayʋ