Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM PƆZƲƲ 1

Mansɩm man-tɩ camɩyɛ na?

Mansɩm man-tɩ camɩyɛ na?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Ye ŋsɩm ña-tɩ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana alɩwaatʋ ndʋ lalaa seɣtiɣ-ŋ se ŋla mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ.

PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Karen talʋʋ kazandʋ taa yɔ pitileɖi. Pɩkɛdaa lɛ ɛnɩɣ ɛ-taabalʋ nɔɔyʋ yaɣ-ɩ nɛ ɛ-wayɩ kiŋ.

“Karen, ɛbɛ ŋlakɩ cɩnɛ tɛ?”

Karen kisaa lɛ, ɛnaɣ ɛ-taabalʋ Jessica, ɛɖɔkɩ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ kpalɩbanaa naalɛ; pɛtɛm pɔ-yɔɔ kuluu. Jessica kɛzɩ kpalɩba lɛɛkʋ nɛ ɛcɛlɩɣ Karen nɛ eheyiɣ-i se: “Ŋtɩtasɩ kɛʋ pɩɣa, leɣyi pazɩ; yaa ŋcaɣ ŋheyi-m se ŋŋñɔʋ?”

Karen caɣaɣ se ekizi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛɖʋwa se ɛɛñɔʋ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ puwiye. Ɛlɛ Karen tɩsɔɔlɩ se ɛ-taabalʋ Jessica ɛmaɣzɩ se ɛnʋ paa fɛyɩnɩ-ɩ. Pɩtasɩ lɛ, Jessica kɛ ɛyʋ kɩbanʋ; ye ɛñɔʋ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ yɔ pɩwɩlɩɣ se pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Peeɖe Karen paɣzɩ maɣzʋʋ ɛ-ñʋʋ taa se: ‘Sʋlʋm kpalɩba kʋɖʋmʋʋ yem lɛ. Pɩtɩkɛ tabakʋʋyaɣ!’

Ye ñaawɛnɩ Karen lone taa, ɛzɩma ŋŋlaba?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋtɩlɩ ɛyʋ weyi ɖeyi ɖeyi ña-maɣmaɣ ŋkɛnaa yɔ; pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋtɩlɩ mbʋ pɩmʋ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa nɛ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ. Ye ŋsɩm weyi ŋkɛnaa ɖeyi ɖeyi yɔ, pɩhaɣ-ŋ ɖoŋ nɛ ña-maɣmaɣ ŋkpaɣ ña-lɩmaɣza; nɛ ŋŋyeki se lalaa ɩkpaɣnɩ lɩmaɣza ño-lone taa.​—1 Kɔrɛntɩ 9:26, 27.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwɛɛnɩ ɖoŋ nɛ ña-maɣmaɣ ŋkpaɣ ña-lɩmaɣza? Cosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ.

 1 MANSƖM MON-ÐOŊ NA?

Ye ŋsɩm ño-ɖoŋ nɛ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ŋwɛna yɔ, pɩhaɣ-ŋ abalɩtʋ nɛ pɩkpaɖɩ.

BIBL TAA KƖÐAƲ: Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ye maasɩŋ pʋyʋ tɔm yɔɔdʋʋ ɖeɖe yɔ, lɔŋ sɩmtʋ ɖeɖe yɔ, tʋtʋ nɛ ndɩ.” (2 Kɔrɛntɩ 11:6) Apostoloo Pɔɔlɩ kaasɩm masɩ camɩyɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩzaa nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kpam mba pakaɖaɣnɩ-ɩ yɔ pɛ-ɛzɩdaa. Ɛtaaha nʋmɔʋ se tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ lalaa yɔɔdaɣ ɛ-yɔɔ yɔ, tiyele nɛ elesi abalɩtʋ ndʋ ɛɛwɛna yɔ.​—2 Kɔrɛntɩ 10:10; 11:5.

TAZƖ ÑA-TAA NƐ ŊNA: Ma cɩnɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ŋnawa se ŋwɛ ɖoŋ yaa ŋwɛ niye siŋŋ yɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ ma wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ŋwɛna yɔ. (Ŋsɔɔlɩ lalaa sɩnʋʋ na? Ŋsɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ na? Papɩzɩɣ pataŋ liu na? Ŋcakɩ alɩwaatʋ yɔɔ? Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɔɖɔ ŋwɛna?)

2 MANSƖM MƐ-ƐJANDƲ NA?

Ye kuduyuu ɛya pɔɔɖɛ nɛ paacɔŋnɩ ki-ɖeɖe yɔ, pɩkɛdɩɣ lɛ kɩtɔlaa; mbʋ ɖɔɖɔ paa ŋwɛ ɖoŋ ɛzɩma nɛ ŋŋcɔŋnɩ ñɛ-ɛjandʋ ɖeɖe yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋtɔlɩ.

BIBL TAA KƖÐAƲ: Apostoloo Pɔɔlɩ kaanawa se ɛwɛnɩ ɛjandʋ. Ɛmawa se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛ-ɛyʋtʋ taa kiŋ lɛ, mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ. Ɛlɛ manɩɣ paɣtʋ lɛɛtʋ taŋ men-pilinzi taa nɛ tiyou man-taa lɔŋ paɣtʋ, nɛ tɩhɔkʋʋ-m nɛ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ.”​—Roma 7:22, 23.

TAZƖ ÑA-TAA NƐ ŊNA: Ñɛ-ɛjandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ŋlʋbɩna?

 3 KAÐƲSƖ NZƖ MƐWƐNA?

Ŋpɩzɩɣ ŋsʋʋ lɔɔɖɩyɛ taa nɛ eheyi lɔɔɖɩyɛ sayʋ se ɛsaɣ lɔɔɖɩyɛ nɛ ɛcɔʋ ɛtaŋ yem pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ sanzɩ tɛma yɔ? Pɩkɛɣ kɩmɛlɛndʋ nɛ liidiye wɛɛkʋʋ yem falaa!

Ɛbɛ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ye ŋtɩsɔɔlɩ se ŋcɔʋ nɛ ŋtaŋ yem ñe-wezuu caɣʋ taa kɔyɔ, pɩwɛɛ se ŋwɛɛnɩ kaɖʋsɩ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ŋwoki nɛ ɛzɩma ŋlakɩ se ŋtalɩ peeɖe yɔ.

BIBL TAA KƖÐAƲ: Apostoloo Pɔɔlɩ kamawa se: “Ma yɔ, malʋkɩ, ɛlɛ maalʋkɩ se pɔtɔma palʋkɩ.” (1 Kɔrɛntɩ 9:26) Pɔɔlɩ taacaɣ yem se pɩtɛmnɩ we lɛ ndʋ lɛ; ɛlɛ ɛɖʋ ɛ-tɩ kaɖʋsɩ nɛ ɛñaɣ pana se ɛtalɩ-sɩ.​—Filiipu 3:12-14.

TAZƖ ÑA-TAA NƐ ŊNA: Ma kaɖʋsɩ naadozo nzɩ ŋsɔɔlaa se ŋtalɩ nɛ pʋcɔ pɩnaɣ tɛ yɔ cɩnɛ.

4 ƐBƐ NƐ ƐBƐ YƆƆ MENTISIƔ?

Ye ŋtɛm ña-taa nɛ ŋñɔɔnɩ ñe-tisuu kpam yɔ, ŋwɛ ɛzɩ tɩʋ ŋgʋ kɩkam lila camɩyɛ yɔ. Paa helim ɛmabɩ ɛzɩma yɔ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpɛzɩ-kʋ

Ye ŋŋsɩŋ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ, pɩkaɣ-ŋ labʋ kaɖɛ se ŋpɩzɩ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza. Ŋwɛɣ ɛzɩ canzɩ yɔ nɛ ŋlɛɣzɩɣ tɔlɩm paa ɛzɩmtaa se pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ña-ɖaɣʋnaa ñɩmbʋ. Pɩwɩlɩɣ se ña-maɣmaɣ ŋfɛyɩnɩ ɛyʋtʋ.

Ɛlɛ ye ŋsɩm mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ, nɛ ña-lakasɩ lakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ñɛ-ɛyʋtʋ kpam paa ɛbɛ lalaa ɩlakɩ yɔ.

BIBL TAA KƖÐAƲ: Alɩwaatʋ ndʋ Danɩyɛɛlɩ kaakɛ pɩɣa evelaɣ yɔ ‘ɛmaɣzɩ ɛ-laŋɩyɛ taa’ yaa ɛtɛm ɛ-taa se ɛñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ paa eeposini ɛ-hɔʋ taa mba yɔ. (Danɩyɛɛlɩ 1:8) Pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛla mbʋ ɛ-maɣmaɣ ɛɛɖʋwa yɔ. Danɩyɛɛlɩ caɣ wezuu nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ e-tisuu.

TAZƖ ÑA-TAA NƐ ŊNA: Ɛbɛ nɛ ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ? Ŋtisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ? Ye ŋtisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ, ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Ɛbɛ wɩlɩɣ-ŋ kaɣlaa se toovenim lɛ Ɛsɔ wɛɛ?

Ŋtisiɣ se paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ yɔ, ɛɖʋ-tʋ se pɩwazɩ-ŋ? Ye ɛɛɛ, ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ mbʋ?

Tobi lɛ, ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛ ɛzɩ hayʋʋ ŋgʋ helim kpakɩɣ nɛ pɩcɔzʋʋ-kʋ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa yɔ? Yaa ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛ ɛzɩ tɩʋ ŋgʋ kɩkam lila camɩyɛ yɔ, nɛ paa helim sɔsɔm ɛmakɩ yɔ kɩsɩŋ ki-ɖeɖe mbʋ? Ye ŋkpazɩ ñɛ-ɛyʋtʋ ɖoŋ yɔ, ŋwɛɣ ɛzɩ tɩʋ ŋgʋ yɔ. Nɛ pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ ɛyʋ weyi ŋkɛnɩ ɖeyi ɖeyi yɔ.