Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM PƆZƲƲ 3

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ ma-lʋlɩyaa?

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ ma-lʋlɩyaa?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Ye ña nɛ ña-lʋlɩyaa ɩnɩɣnɩ ɖama camɩyɛ yɔ, piɖeɣni-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa camɩyɛ ɖɔɖɔ.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ðɩwɛ cɩla ɖanaɣ yɔɔ. Geoff tɛm ɛ-tʋma labʋ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛcaɣ se ɛmʋ helim pazɩ. Pʋyɔɔ ewobi nɛ ɛtʋlɩ teelee nɛ etii ɛcaɣ kpelaɣ taa fɛɛɛ nɛ ɛcɔŋna.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖeyi ɖeyi lɛ, ɛ-caa kɔɔ ɛsɩŋ nɔnɔɔ yɔɔ; nɛ ɛ-ɛzɩdaa wɛtʋ wɩlɩɣ se ɛ-taa fɛyɩ leleŋ.

“Geoff! Ŋkɔm ŋcaɣ nɛ ŋcɔŋnɩ teelee, yaa we? Mbʋ ɛzɩ ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋsɩnɩ ñe-neu nɛ ɛla tʋma wena paɖʋ-ɩ sukuli taa yɔ lɛ, ŋkɔɔ ŋcaɣ nɛ ŋcɔŋnɩ teelee fɛɛɛ? Ŋwɛʋ nɛ ñe-feendu ndʋ yɔ!”

Peeɖe Geoff paɣzɩ e-liu tɛɛ miduu se: “Pɩɖaɣnɩ paɣzʋʋ kɛlɛ.”

Peeɖe lɛ ɛ-caa ɖaɣnɩ ɛ-yɔɔ pɩsɩnʋʋ se: “Ŋkpeziɣ suwe?”

Geoff tisi fezuu, ɛkɛzɩ ɛ-ñʋʋ nɛ hɔɔlʋʋ nɛ ecosi se: “Mantɩyɔɔdɩ!”

Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛ-caa hɔyɛ huu nɛ ɛyɔɔdɩnɩ pana se: “Mɔyɔɔdʋʋ nɛ ŋcosuu yɔ, ña-ɖaɣʋ kɛnɩ-m?”

Ɛbɛ pɩɩwɛɛ se Geoff ɛla nɛ ñaɖʋʋ ɛtaakɔɔ? Ye pɩɩkɛ ña, ɛzɩma ŋŋlaba?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ ña-lʋlɩyaa ɩwɛɛ nɛ ɩyɔɔdʋʋ tɔm natʋyʋ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ lɔɔɖɩyɛ ŋɖiɣni saʋ yɔ. Ye ŋtalɩ ɖoli nɛ paɖɩɣ habɩyɛ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋñɩnɩ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ.

 Kɩɖaʋ:

Halɩbɩɣa ŋga payaɣ se Leeya yɔ kɔyɔɔdaa se: “Pɩwɛ-kaɖɛ se ma nɛ man-caa ɖɩla faawɩyɛ. Nabʋyʋ taa mowoki se meheyiɣ-i tɔm natʋyʋ lɛ eewelisiɣni-m camɩyɛ; mɔyɔɔdʋʋ tɔm camm lɛ, pɩkɛdɩɣ lɛ ɛpɩsɩnɩ-m se: ‘Mentendi-ŋ ŋwɛɛ ŋyɔɔdʋʋnɩ-m kɛ?’”

LEEYA PƖZƖƔ ƐKPAƔ LƖMAƔZA NAADOZO.

 1. Ɛpɩzɩɣ eholini ɛ-caa.

  “Paaba, pɩtɩkɛ aleɣya tɔm mɔyɔɔdʋʋ; pɩwɛɛ se ŋwelisini-m!”

 2. Ɛpɩzɩɣ nɛ eyele ɛ-caa yɔɔdɩnʋʋ.

  Leeya suŋ yem ɛzɩ natʋyʋ fɛyɩ yɔ nɛ ɛɛtasɩɣ ɛ-caa heyuu tɩlasɩ nzɩ ɛkatɩɣ yɔ sɩ-tɔm.

 3. Ɛpɩzɩɣ ɛñɩnɩ alɩwaatʋ lɛɛtʋ.

  Leeya yeki nɛ pʋwayɩ lɛ ɛɖaɣnɩ ɛ-caa cɔlɔ pɩsʋʋ yaa ɛma-ɩ takayaɣ nɛ ɛtʋʋzɩ-ɩ tɩlasɩ nzɩ ɛkatɩɣ yɔ.

Ye ñaawɛnɩ Leeya lone taa, ɛbɛ ŋŋlaba?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Leeya caa lɩmaɣza fɛyɩ ɖoli kʋɖʋm nɛ ɛtɩna ɖɔɖɔ se Leeya mʋ pana. Pɩwɩlɩɣ se ye Leeya ɛkpaɣ hɔɔlʋʋ A taa lɩmaɣza nɛ eholini ɛ-caa yɔ, ɛɛkaɣ naʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛ-pɛlɛ paɣzɩ-ɩ holinuu yɔ. Ye Leeya ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩwɛɣ kaɖɛ ɖɔɖɔ se ɛ-caa ewelisini-i. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, pɩkɛɣnɩ kaañamtʋ nɛ pɩɩɖʋʋ ɛ-caa hɩɖɛ. (Efɛɛzɩ 6:2) Ye mbʋ, pɩɩwɛɣ ɖeu kpa se ɛla mbʋ.

Ye ŋwoki ɖoli nɛ ŋna paɖɩɣ nʋmɔʋ yɔ, ŋñɩnɩɣ kɩfalʋʋ; mbʋ ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ ŋñɩnɩ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ nɛ ña nɛ ña-lʋlɩyaa ɩnɩɩnɩ ɖama

Paa hɔɔlʋʋ B taa lɩmaɣza kpaɣʋ ɛwɛ kɛlɛʋ yɔ, pɩtɩkɛ lɔŋsɩnɖɛ lakasɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɔzʋʋ se Leeya eheyi ɛ-caa tɩlasɩ nzɩ ɛkatɩɣ yɔ, sɩ-tɔm pʋcɔ nɛ ɛ-caa pɩzɩ ɛsɩnɩ-ɩ. Ye esum tamɩyɛ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ɩ.

Ye Leeya ɛkpaɣ hɔɔlʋʋ C taa lɩmaɣza yɔ, pɩwɩlɩɣ se paa paɖɩɣ nʋmɔʋ yɔ, ɛñɩnɩ lɛɛkʋ se ɛtalɩ ɖenɖe ewokaɣ yɔ. Pʋyɔɔ ɛñɩnɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ se ɛɖaɣnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pɩsʋʋ. Halɩ ye ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛmaɣ ɛ-caa takayaɣ yɔ, ɛ-pana pɩzɩɣ nɛ ahɛɛ kpaagbaa.

Ye ɛma ɛ-caa takayaɣ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛlɩzɩ ndʋ tɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa ɖeyi ɖeyi yɔ nɛ eheyi-i. Leeya caa kalɩɣ takayaɣ lɛ, ɛkaɣ naʋ tɔm ndʋ ɛ-pɛlɛ ñɩnaɣ se eheyi-i yɔ nɛ ɛnɩɩ tɩlasɩ nzɩ ɛkatɩɣ yɔ, sɩ-taa camɩyɛ. Ye Leeya ɛkpaɣ hɔɔlʋʋ C lɩmaɣza yɔ, pɩwazɩɣ ɛ-maɣmaɣ pɩwazɩ ɛ-caa ɖɔɖɔ. Paa Leeya ɛñɩnɩ alɩwaatʋ nɛ pʋwayɩ ɛpɩsɩ ɛ-caa cɔlɔ yaa ɛma-ɩ takayaɣ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛɖɔm Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩtɔŋ se “ɖɩñɩnɩ mbʋ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ” yɔ pɩ-yɔɔ.​—Roma 14:19.

Lɩmaɣza lɛɛna wena Leeya pɩzaɣ se ɛkpaɣ?

Maɣzɩ nɛ ŋma lɩmaɣza ana a-taa naɖɩyɛ pɩ-tɛɛ cɩnɛ. Pʋwayɩ lɛ ŋma ɖɔɖɔ mbʋ pɩlɩɣ pɩ-taa yɔ.

 ÑƆ-TƆM TAA ƐTƲ KPAYƖ KPAYƖ

Taasɔɔ se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ ɛlɛ ña-lʋlɩyaa ñanɩɩ lɛɛtʋ.

ÐƖKPAƔ KƖÐAƲ:

Ña-lʋlɩyaa pɩzɩɣ pɔpɔzɩ-ŋ se ɛbɛ yɔɔ ñɛ-ɛzɩdaa ñɩŋaa? Nɛ ŋcosi-wɛ se “pɩfɛyɩ-m yɔɔdʋʋ.”

Ɛlɛ ña-lʋlɩyaa ñanɩɩ pɩ-taa se ŋcaɣ ŋyɔɔdɩ se “maataɣ-mɩ liu, maapɩzɩɣ meheyi-mɩ ndʋ tɩwɛ man-taa yɔ. Man-taabalaa wɛɛ, papɩzɩɣ pasɩnɩ-m.”

Kpaɣ se ŋwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ña-caa yaa ño-ɖoo ñɩnɩɣ se ɛsɩnɩ-ŋ. Ɛlɛ ŋcosi-i se: “Taanɩɣzɩ mɔ-yɔɔ; mansɩm mbʋ pɩwɛɛ se mala yɔ.”

 • Ña-lʋlɩyaa pɩzɩɣ panɩɩ pɩ-taa se ŋyɔɔdaa se:

 • Ndʋ pɩɩwɛɛ se ŋcosi nɛ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ: