Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm pɔzʋʋ 10

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-m?

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-m?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Bibl yɔɔdʋʋ se “takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.” (2 Timootee 3:16) Ye tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim yɔ, Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩwɩlɩ-ŋ nʋmɔʋ ŋgʋ pɩpɔzʋʋ yɔ.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Daviid wɛɛ nɛ ɛɖɔŋ cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa lone nɖɩ ɛsɩm camɩyɛ yɔ ɖɩ-taa. Ɛkɔma ɛtalɩ ɖoli lɛ, ɛna se ɛpaɣzɩ lebu. Ɛbɛ yɔɔ? Ɛzɩma cɩkpɛndʋʋ wɛɛ yɔ, ɛtalɩ ɖoli lɛ picoɖi-i nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ.

Ye ñaawɛnɩ Daviid lone taa, ɛzɩma ŋŋlaba?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ lɩmaɣza ndɩ ndɩ:

  1. Ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ nɔɔyʋ se ɛwɩlɩ-ŋ nʋmɔʋ.

  2. Ŋpɩzɩɣ ŋtʋsɩ torche nɛ ŋna ña-nʋmɔʋ.

  3. Ŋpɩzɩɣ ŋwɛɛ ɖɔm yɔɔ yem se ŋkaɣ talʋʋ.

Pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se ye ŋwɛɛ ɖɔm yɔɔ, pɩlakɩ-ŋ kaɖɛ se ŋtalɩ.

Ye ŋtʋsɩ torche pɩkɩlɩ weewee. Torche pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna ña-nʋmɔʋ nɛ ŋtalɩ ɖenɖe ŋwoki yɔ.

Mbʋ ɖɔɖɔ Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ!

Bibl kɛ takayaɣ kɩbaŋa nɛ:

  • kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ ña-kʋñɔmɩŋ

  • kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ña-tɩ camɩyɛ nɛ ŋwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩbandʋ nɛ pɩkpaɖɩ

  • kɩpɩzɩɣ kɩwɩlɩ-ŋ ɛzɩma ŋcaɣ wezuu nɛ piɖeni-ŋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ

 TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ PA-TƖ YƆ

Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpaɣzɩɣ yɔɔdʋʋ yɔ, ɖɩpaɣzɩɣ ɖɔɖɔ tɔm pɔzʋʋ.

  • Ɛbɛ yɔɔ ɛsɔdaa tɔlɩm wɛ pʋlɔɔ?

  • Ɛbɛ palabɩnɩ tɩɩnzɩ?

Ɛlɛ ɖɩɩsɩɣnɩ peeɖe; ɖɩɩpaɣlɩɣ lɛ ɖɩpɔzʋʋ tɔm lɛɛtʋ.

Nɛ ye pɩlaba se pocosi tɔm tʋnɛ tɩ-tɩŋa tɩ-yɔɔ Bibl taa ɖooo lɔŋ?

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se mʋya nɛ ɖimɖimnaa wɛnɩ Bibl taa, kɩ-tɛ alɩwaatʋ ɖɛwa yaa kɩ-tɔm taa nɩʋ wɛ kaɖɛ. Ɛlɛ ŋmaɣzɩɣ se Bibl cɔlɔ pɩlɩnaa yaa ndʋ ɛyaa maɣzɩɣ Bibl yɔɔ yɔ ndʋ tɩtʋʋzɩna?

Ɛyaa maɣzɩɣ se Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ ɖiyiɣni ɛjaɖɛ. Ɛlɛ ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩla mbʋ? Ðɛ-ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔm caɣ kaɖɛ! Ɛyaa wɛ wɩzasɩ, kʋñɔmɩŋ, kʋdɔmɩŋ, sɩm, kʋñɔndʋtʋ nɛ asɛyɩŋ taa. Ɛzɩma Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ pɩzɩɣ nɛ ɛnazɩɣ ɛyaa mbʋ?

Ŋsɔɔlaa se ŋna tɔm yɔɔ cosuu na? Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ, tɩkaɣ-ŋ ɖɩɣzʋʋ!

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋɖiɣzinaa se lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, pɩlɩnɩ Bibl taa. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩpɩtɩɣ se Bibl kɛ takayaɣ ŋga papɩzɩɣ nɛ pataa liu yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kalɩnɩ ‘Ɛsɔ cɔlɔ nɛ kawazɩɣ tɔm wɩlʋʋ nɛ lɔŋ sɩɣzʋʋ nɛ sɩnzʋʋ yiɣ yiɣ.’ (2 Timootee 3:16, 17) Paa Bibl ɛpɩnaa yɔ, kɩ-taa tɔm tɩkpadɩyɩ; pɩwɛɣ ɖeu se ña-maɣmaɣ ŋtazɩ kɩ-taa nɛ ŋna.