Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm pɔzʋʋ 9

Ɛzɩ mentisi se kpɩna lɛɣzɩna nɛ apɩsɩ ɛyaa na?

Ɛzɩ mentisi se kpɩna lɛɣzɩna nɛ apɩsɩ ɛyaa na?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Ye mbʋ yɔ, ɛyʋ wezuu fɛyɩnɩ kaɖʋwa nakɛyɛ. Ɛlɛ ye Ɛsɔ ɛlɩzɩnɩ ɛyaa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩna tɔm ndʋ ɖɩpɔzʋʋ cee yɔɔ nɛ ɖe-wezuu yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ cosuu.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Alex lɩmaɣza taa sidaa. Ɛ-taa kaatɛma se Ɛsɔ wɛɛ, nɛ ɛnʋ lɩzɩnɩ kedeŋa. Ɛlɛ sɔnɔ powobi sukuli taa lɛ, wɩlɩyʋ yɔɔdɩ nɛ ɛñɩɣ niye se lɛɣtʋ ñɩnɩyaa tazɩ tɔm taa nɛ pana kpayɩ kpayɩ se kpɩna lɛɣzɩna nɛ apɩsɩ ɛyaa. Alex taatisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ piyeba nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-tɩ pɔzʋʋ se ‘ye lɛɣtʋ ñɩnɩyaa maɣmaɣ ɩtɔŋ se pɩkɛ toovenim, ma yɔ anɩ nɛ mɛnkpɛzɩɣnɩ-wɛ?’

Ye ñaawɛnɩ Alex lone taa, ŋŋtisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ se mbʋ takayɩsɩ yɔɔdaa?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se kpɩna lɛɣzɩna nɛ apɩsɩ ɛyaa, lalaa se pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ; ɛlɛ ɛyaa tindima ana a-naalɛ aasɩŋ mbʋ pʋyɔɔ atisiɣ yaa akiziɣ tɔm ndʋ yɔ.

  • Nabɛyɛ tisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ kedeŋa nɛ ɛyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ndʋ pawɩlɩ-wɛ cooci taa.

  • Lalaa ñetisiɣ se kedeŋa lɩ ka-tɩ yɔɔ, nɛ kpɩna lɛɣzɩna nɛ apɩsɩ ɛyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ndʋ pawɩlɩ-wɛ sukuli taa.

 TƆM PƆZƲƲ LOÐO

Bibl yɔɔdʋʋ se: “Paa ɖɩɣa ŋga lɛ, nɔɔyʋ manɩ-kɛ, nɛ weyi ɛma pɩtɩŋa payɩ yɔ, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ.” (Ebree 3:4) Ŋmaɣzɩɣ se tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ tisuu wɛ kaɖɛ na?

Mba pɔyɔɔdʋʋ se kedeŋa lɩ ka-tɩ yɔɔ yem yɔ, pɩwɛ ɛzɩ pɔtɔŋ ɖɔɖɔ se ɖɩɣa kanɛ pɩtɩkɛ nɔɔyʋ manɩ-kɛ yɔ

NDƲ ƐYAA YƆƆDƲƲ YƆ: Nabʋyʋ yanɩ kpooo nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ kedeŋa yɔɔ yɔ pɩlɩɩ.

1. Anɩ, yaa ɛbɛ kaayeba nɛ nabʋyʋ ya?

2. Tɔm ndʋ taa wɛ nɩʋ nɛ pɩkɩlɩ: wondu tɩŋa lɩ tɩ-tɩ yɔɔ yem yaa nɔɔyʋ lɩzɩnɩ-tʋ?

NDƲ ƐYAA YƆƆDƲƲ YƆ: Kpɩna taa ɛyaa lɩnaa.

3. Ye ɖɩkpaɣ se tɩkpayʋ taa ɛyʋ lɩnaa, ɛbɛ yɔɔ paapɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ɛyʋ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pamaɣzɩnɩ tɩkpayʋ ñɩnɖɛ?

4. Ɛbɛ yɔɔ wondu ndʋ tɩwɛ wezuu yɔ, halɩ tɩ-taa ŋgʋ kɩkɩlɩ ññɩɩ yɔ, kɩ-wɛtʋ taa nɩʋ wɛ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa kaɖɛ kpem?

NDƲ ƐYAA YƆƆDƲƲ YƆ: Patazɩ tɔm taa nɛ pana se kpɩna taa ɛyaa lɩnaa.

5. Mba pɔyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, pa-maɣmaɣ patazɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-taa nɛ pana?

6. Ɛyaa mba petisiɣ tɔm ndʋ yem se ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa lalaa tisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ, ŋsɩm pa-ñʋʋ na?

“Ye ŋwɛɛ nɛ ŋɖɔŋ laʋ nakʋyʋ tɛɛ nɛ ŋna ɖɩɣa kɩbaŋa nakɛyɛ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋyɔɔdɩ se ‘tɩʋ pilinzi tɔlɩnɩ ɖama yɔɔ yem nɛ pɩla ɖɩɣa kɩbaŋa ŋga’ yaa we? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋŋyɔɔdʋʋ mbʋ. Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se kedeŋa nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ kɔ-yɔɔ yɔ pɩlɩ pɩ-tɩ yɔɔ yem?”​—Julia.

“Kpaɣ se nɔɔyʋ heyi-ŋ se nabʋyʋ yanɩ kpooo takayɩsɩ ɖɩlaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ tɔlɩm mɩzɩ kolonzi yɔɔ nɛ pɩkɛdaa lɛ pɩpɩsɩ tɔm kpou. Ŋtisiɣ tɔm ndʋ?”​—Gwen.

 ƐBƐ YƆƆ ŊTISIƔ ƐSƆ YƆƆ?

Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ “lɛɣtʋ nɛ lɔŋ.” (Aduwa 3:21) Pɩwɩlɩɣ se pɩfɛyɩ se ŋtisi Ɛsɔ yɔɔ yem se:

  • PƆTƆMA PETISI (Mamaɣzɩɣ se ɖoŋ nɩɩyɩ wɛɣ ɖoli nɛ ɛkpaɖɩ ɛyʋ)

  • LALAA TISIƔ (Ðenɖe mɛwɛɛ yɔ, paa anɩ ɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa)

  • PAKPA-Ŋ NƐ ÐOŊ SE ŊTISI: (Ma-lʋlɩyaa tisiɣ Ɛsɔ yɔɔ, malakɩ ɛzɩma?)

Ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋtɩlɩ lɩmaɣza kɩbana wena a-yɔɔ ŋtisiɣ tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ.

“Alɩwaatʋ ndʋ pawɩlaɣ-ɖʋ sukuli taa ɛzɩma ɛyʋ tomnaɣ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ lɛ, man-taa tɛzɩ tɛm se toovenim lɛ Ɛsɔ wɛɛ. Paa ɛyʋ tomnaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ, kɩ nɛ kɩ-tʋmɩyɛ, halɩ nabʋyʋ taa ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩnaɣnɩ ɖɛ-ɛza tʋmɩyɛ nɖɩ ɛyʋ tomnaɣ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ lakɩ yɔ. Ɛzɩma ɛyʋ tomnaɣ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ pɩwɛ piti kpem.”​—Teresa.

“Alɩwaatʋ ndʋ manaɣ ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ, mɛlɛ yaa lɔɔɖɩyɛ naɖɩyɛ lɛ, mɔnpɔzʋʋ man-tɩ se ‘Alɩzɩ wondu ndʋ?’ Pɩpɔzɩ lɔŋsɩnɖɛ pʋcɔ nɛ papɩzɩ pala lɔɔɖɩyɛ. Wondu cikpetu sakɩyɛ pɛkpɛndaa nɛ pasɩɩ-tʋ ti-lona taa nɛ pɩla lɔɔɖɩyɛ. Ye mbʋ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩlɩɩ ɖɩ-tɩ yɔɔ, ɛyʋ lɩzɩnɩ-ɖɩ. Lɔɔɖɩyɛ kɩɖaʋ wɩlɩɣ se nɔɔyʋ lɩzɩna ɛyaa.”​—Richard.

“Mɛwɛɛ nɛ mɛnkpɛlɩkɩɣ tɔm sakɩyɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ taa lɛ, mana kpayɩ kpayɩ se mba pɔtɔŋ se kedeŋa lɩ ka-tɩ yɔɔ yaa kpɩnɛ pɩsɩnɩ ɛyʋ yɔ, pɛfɛyɩnɩ toovenim. . . . Ma-naʋ taa yɔ pɩfɛyɩ kaɖɛ se ɛyʋ itisi se Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ.”​—Anthony.

MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛzɩma pɩlaba nɛ kedeŋa lɩɩ ka-tɩ yɔɔ yaa kpɩnɛ pɩsɩ ɛyʋ? Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa kpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ pañɩnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ cosuu, ɛlɛ halɩ nɛ sɔnɔ pa-tɩŋa paanɩɣnɩ ɖama tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, lɛɣtʋ ñɩnɩyaa mba petisiɣ wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pakpakɩɣ-wɛ se pɛkɛ lɔŋsɩnɖaa sɔsaa. Ye lɔŋsɩnɖaa mba pa-maɣmaɣ paanɩɣnɩ ɖama, pɩwɛɛ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ se ŋyɔɔdɩ se tɩtɩtʋʋzɩ?