Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM PƆZƲƲ 2

Ɛbɛ yɔɔ mon-tomnaɣ wɛtʋ ɛɛkɛdɩɣnɩ-m?

Ɛbɛ yɔɔ mon-tomnaɣ wɛtʋ ɛɛkɛdɩɣnɩ-m?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Nabʋyʋ tɔm cɛyaa nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ ŋnaɣ ñɩnʋʋ taa yɔ.

YE PƖƖKƐ ÑA, ƐZƖMA ŊŊLABA?

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Julia cɔŋnɩ ñɩnʋʋ taa lɛ, ɛmaɣzɩɣ se ɛkɩlɩ paɣlʋʋ. Ɛ-lʋlɩyaa nɛ ɛ-taabalaa heyiɣ-i se ɛwɛɛ laʋ laʋ ɛzɩ ɖaʋ yɔ, ɛlɛ ɛnʋ ñamaɣzɩɣ se pɩwɛɛ se ɛtasɩ wɩlʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ.

Pitileɖi yɔ, Julia kpaɣ lɩmaɣza naayɛ se pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛtasɩ wɩlʋʋ. Ɛɖʋwa se ɛcakɩ ñɔɔsɩ kɩyakɩŋ cabɩ . . .

Ye ña ɖɔɖɔ ŋwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla?

KPAƔ ALƖWAATƲ NƐ ŊMAƔZƖ!

Lɩmaɣza wena ŋwɛnɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-yɔɔ yɔ, apɩzɩɣ awɛɛ ɛzɩ kɩlɛmʋʋ ŋgʋ ŋnaɣ ñɩnʋʋ ŋgʋ kɩfɛyɩ ɖeu yɔ kɩ-taa yɔ

Ye ŋmaɣzɩɣ ño-tomnaɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ nabʋyʋ. Halɩ Bibl maɣmaɣ yɔɔdɩ ɛyaa nabɛyɛ tɔm se paaɖewa pɩdɩɩfɛyɩ. Pa-taa nabɛyɛ lɛ Saara, Rasɛɛlɩ, Abigayɛɛlɩ, Yosɛɛfʋ nɛ Daviid. Bibl yɔɔdaa se pɛlɛ weyi payaɣ se Abisaagɩ yɔ, ‘eeɖewa pɩdɩɩfɛyɩ.’​—1 Awiya 1:4.

Paa mbʋ yɔ, sɔnɔ piya evelisi sakɩyɛ ñɩnɩɣ ɛzɩdaa keɖeɣa nɛ sɩɖɛlɛsɩɣ niye nɛ pɩkɔŋnɩ-sɩ kaɖɛ alɩwaatʋ natʋyʋ. Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ:

  • Patazaɣ tɔm taa nɛ pɔpɔzɩ tɔm halɩbiya nasɩyɩ. Ye pakpaɣ halɩbiya 100 yɔ, sɩ-taa 58 maɣzaɣ se sɩkɩlɩ paɣlʋʋ, ɛlɛ toovenim taa lɛ, sɩ-taa 17 ɖeke kaakɩlɩnɩ paɣlʋʋ.

  • Patasɩ tɔm taa tazʋʋ nɛ pɔpɔzɩ tɔm halaa. Ye pakpaɣ halaa 100 yɔ, pa-taa 45 maɣzaɣ se pakɩlɩ paɣlʋʋ, ɛlɛ toovenim taa lɛ paatɛm ɖanzɩ. 

  • Piya evelisi nasɩyɩ maɣzaɣ se sɩkɩlɩ paɣlʋʋ nɛ sɩlʋkɩ se sɩwɩlɩ pazɩ lɛ, siyebi tɔɔnaɣ tɔɔʋ camɩyɛ nɛ sɩkʋ sɩ-tɩ ñɔɔsɩ; mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ lɛ se sɩkɔm nɛ sɩhɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ.

 Pɩtɩla pɩwɩɣ-ŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋyebi tɔɔnaɣ tɔɔʋ camɩyɛ, ye mbʋ yɔ pɔzɩ nɛ pasɩnɩ-ŋ.  Ŋpɩzɩɣ ŋheyi-tʋ ña-lʋlɩyʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ weyi ɛkɩlɩ-ŋ nɛ papɩzɩɣ pataa-ɩ liu yɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Ɛsɔɔlʋʋ paa ɖooye, weyi ɛkɛ ɛgbaɣdʋ yɔ, nɛ kʋñɔŋ taa lɛ, ɛpɩsɩɣ koobu.”​—Aduwa 17:17.

MBƲ PƖWƐƐ SE PƖ-TƆM ƐKƖLƖ CƐYƲƲ ÑƐ-ƐZƖDAA YƆ!

Toovenim taa lɛ, mbʋ ɛyʋ kɛnɩ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ, mbʋ yekina nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ ɛyaa yaa pɩɩkɛdɩɣnɩ-wɛ. Maɣzɩ Wiyaʋ Daviid pɩyalʋ Absalɔm yɔɔ nɛ ŋna. Bibl yɔɔdaa se:

“Ɛyʋ nɔɔyʋ ɛzɩdaa taaɖe ɛzɩ Absalɔm yɔ, . . . pɩkpaɣʋ nɛ ɛ-naataŋ nɛ pɩkpa pɩtʋlɩ ɛ-ñʋʋ taa yɔ, azuluma naayɛ taafɛyɩ.”​—2 Samɩyɛɛlɩ 14:25.

Paa mbʋ yɔ, Absalɔm kaawɛnɩ tɩ kpazʋʋ nɛ cajayɛ lɩmaɣza, ɛkɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ɛyʋ! Bibl tɩyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ ɛ-yɔɔ, ɛlɛ kɩkɛdɩ ɛ-tɔm se ɛkɛ ɛyaa kʋyʋ nɛ ɛfɛyɩ siɣsiɣ ɛ-lakasɩ taa.

Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ ɛnɛ:

“Ɩkpaɣ ɛyʋ kɩfalʋ lakasɩ.”​—Koloosi 3:10.

“[Mɩ-tɩ sandʋʋ] ɛɛtaakɛnɩ pɩ-yɔɔ pʋyʋ yem . . . , ɛlɛ ɩsandɩ mɩ-tɩ nɛ mɩ-laŋɩyɛ taa kiŋ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 3:3, 4.

Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ ɛzɩdaa keɖeɣa yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Ɛlɛ ɛyʋ weyi ɖɩkɛnɩ ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ, ɛ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ. Paa ɛzɩdaa keɖeɣa ɛkɛdɩɣnɩ ɛyaa yɔ, toovenim taa lɛ ɖɛ-ɛyʋtʋ yaa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩwɛna yɔ ndʋ yekina nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ ɛyaa nɛ pɩkpaɖɩ. Halɩbɩɣa ŋga payaɣ se Phylicia yɔ kɔyɔɔdaa se: “Ɛyʋ ɛzɩdaa keɖeɣa pɩzɩɣ nɛ pɩhɔ lalaa lɩmaɣza nɛ piwoni ɛ-yɔɔ, ɛlɛ mbʋ pɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa nɛ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛwɛna yɔ, tɩ-yɔɔ ɛyaa kaɣ tɔzʋʋ nɛ pɩkɩlɩ.”

LƖMAƔZA WENA ŊWƐNƖ ÑƐ-WƐTƲ YƆƆ?

Nabʋyʋ taa ñɛ-ɛzɩdaa wɛtʋ ɛɛkɛdɩɣnɩ-ŋ yaa we?

Wiɖiyi ŋtɛm ña-taa ɖʋʋ se ŋkpɛzɩɣ ñɛ-ɛzɩdaa nɛ ŋtasɩ sɛʋ nɛ pɩkɩlɩ yaa ŋkpaɣ lɩmaɣza naayɛ se ŋcɔnɩ ɛjandʋ natʋyʋ ɖeɖe ño-tomnaɣ yɔɔ?

Ye ŋwɛnɩ ɖoŋ, ñɛ-wɛtʋ ndʋ ŋlɛɣzɩɣ? (Keeti wɛtʋ ndʋ ŋsɔɔlaa se ŋlɛɣzɩ yɔ.)

  • ÐAƔLƖKƖŊ

  • KIKIŊ

  • ÑƆSƖ

  • TOMNAƔ WƐTƲ

  • ƐZƖDAA WƐTƲ

  • TOMNAƔ TƆLƖM

Ye kajalaɣ tɔm naalɛ ndʋ pɔpɔzaa yɔ ŋcosi tɩ-yɔɔ se ɛɛɛ nɛ ŋkeeti wɛtʋ ɛzɩ naadozo mbʋ yɔ yɔ, tɩlɩ se: Alɩwaatʋ sakɩyɛ taa lɛ, pɩtɩkɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana ɛyaa lalaa wɛnɩ ñɔ-yɔɔ. Pɩwɛ kɛlɛʋ yem se ɛyʋ ɛnɩɣzɩ ɛ-wɛtʋ ndʋ ɛyaa naɣ ɛzɩdaa yem yɔ tɩ-yɔɔ nɛ halɩ ɛɖɛlɛsɩ niye.​—1 Samɩyɛɛlɩ 16:7.