Pocosi tɔm 10 ndʋ piya evelisi pɔzʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ

Kpaɣ lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ pʋnɛ nɛ lɩmaɣza anɛ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa.

TƆM PƆZƲƲ 1

Mansɩm man-tɩ camɩyɛ na?

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ ŋtisiɣ, mbʋ ŋpɩzɩɣ labʋ, ño-ɖoŋ kamaɣ, nɛ ña-kʋɖʋsɩ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana alɩwaatʋ ndʋ lalaa ñɩkɩɣ ñɔ-yɔɔ yɔ

TƆM PƆZƲƲ 2

Ɛbɛ yɔɔ mon-tomnaɣ wɛtʋ ɛɛkɛdɩɣnɩ-m?

Ña-taa fɛyɩ leleŋ nɛ ɛzɩma ŋnaɣ ña-tɩ ñɩnʋʋ taa yɔ? Lɛɣzɩtʋ kɩbandʋ ndʋ ŋpɩzɩɣ ŋla?

TƆM PƆZƲƲ 3

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ ma-lʋlɩyaa?

Lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋyɔɔdʋʋnɩ ña-lʋlɩyaa kɛlɛʋ yem..

TƆM PƲZƲƲ 4

Ye mɛwɛɛkɩ nabʋyʋ yaa picoɖi-m?

Paa pɩlabɩ ɛzɩma wiɖiyi pɩkaɣ coɖuu​—picoɖuu paa anɩ. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla yɔ?

TƆM PƆZƲƲ 5

Ye nɔɔyʋ ɛcaɣ-m tɔm sukuli taa?

Ŋtɩkɛ ɛjam. Ŋpɩzɩɣ ŋkaɖɩnɩ tɔm cayʋ.

TƆM PƲZƲƲ 6

Ye man-taabalaa ɩñɩkɩɣ mɔ-yɔɔ se mala mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ?

Pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ kaɖɛ se ŋlʋ mbʋ ŋna se pɩwɛ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ.

TƆM PƆZƲƲ 7

Ye nɔɔyʋ ɛñɩkɩɣ mɔ-yɔɔ se ma nɛ ɩ ɖɩsʋʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala?

Na kala wena atalɩ pɛla nɛ evebiya mba pakɩlaɣ ɖama cɔlɔ caɣʋ kem yɔ pɔ-yɔɔ.

TƆM PƆZƲƲ 8

Ye nɔɔyʋ ɛɖabɩ-m nɛ ɛsʋʋnɩ-m?

Evebiya nɛ pɛlaa pakɩlɩɣnɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa tɔlʋʋ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlʋbɩnɩ wɛtʋ tʋnɛ?

TƆM PƆZƲƲ 9

Ɛzɩ mentisi se kpɩna lɛɣzɩna nɛ apɩsɩ ɛyaa na?

Tɔm ndʋ taa wɛ nɩʋ nɛ pɩkɩlɩ?

TƆM PƆZƲƲ 10

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-m?

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se mʋya nɛ ɖimɖimnaa wɛnɩ Bibl taa, kɩ-tɛ alɩwaatʋ ɖɛwa yaa kɩ-tɔm taa nɩʋ wɛ kaɖɛ. Pa-lɩmaɣza ana atɩtʋʋzɩ.