Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 14

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ wɛnɩ ɛgbɛyɛ tɛtʋ yɔɔ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ wɛnɩ ɛgbɛyɛ tɛtʋ yɔɔ?

1. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ kaañɔɔzɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩkɛnɩ ɛgbɛyɛ?

Yehowa lɩzɩ Abraham cejewiye nɛ ɛñɔɔzɩ-ɖɩ se ɖɩkɛ ɛ-ɛjaɖɛ nɛ ɛha-ɖɩ paɣtʋ. Ɛɛya ɛjaɖɛ nɖɩ se “Izrayɛɛlɩ” nɛ eyele se ɖɩɖɔkɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ kpam nɛ ɖɩkɛ ɛ-tɔm yɔɔ kandɩyʋ. (Keɣa 147:19, 20) Ye mbʋ, Yehowa kaatɩŋaɣnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ se ɛwazɩ ajɛɛ wena asɔɔlaa yɔ, a-kpeekpe.​—Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 22:18.

Yehowa lɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩkɛ ɛ-aseɣɖe tɩnaa. Sɩcaɣ wezuu ŋgʋ yɔ, kɩ-tɔm wɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛwazɩ ɛyaa mba pɔɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 4:6) Ye mbʋ, pɩtɩŋnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ lɛ, ɛyaa lɛlaa pɩzɩɣ nɛ patɩlɩ Ɛsɔ toovenim tʋ.​—Kalɩ Izaayii 43:10, 12.

2. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ sɔɔlaa se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛwɛɛ ɛ-sɛyaa hɛkʋ taa?

Pɩkɔm pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya lesi Ɛsɔ lootiye. Peeɖe Yehowa yeba nɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ lɛɣzɩ Izrayɛɛlɩ piya lone taa. (Maatiyee 21:43; 23:37, 38) Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yehowa aseɣɖe tɩnaa kɛnɩ Krɩstʋ mba toovenim mba, mba pɛlɛɣzɩ Izrayɛɛlɩ piya lone taa yɔ.​—Kalɩ Tʋma 15:14, 17.

Yesu kaañɔɔzɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se posusi tɔm nɛ pala nɛ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa pɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. (Maatiyee 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa palakɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ kpem. Kajalaɣ ɖeɖe yɔ Yehowa kpeɣliɣ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa miiliyɔɔwaa se pala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɛwɛɛ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ. (Natʋ 7:9, 10) Krɩstʋ mba toovenim mba kɛ ɛgbɛyɛ se papɩzɩ nɛ peseɣti nɛ pasɩnɩ ɖama. Tɔm kʋɖʋmtʋ pɛkpɛlɩkɩɣ pe-kediɣzisi taa Kedeŋa kpeekpe yɔɔ.​—Kalɩ Ebree 10:24, 25.

 3. Ɛzɩmtaa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa paɣzɩ tʋmɩyɛ labʋ ɖa-alɩwaatʋ taa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa paɣzɩ tʋmɩyɛ labʋ pɩnaɣ 1870 taa. Pɩnaɣ ŋga ka-taa, Bibl kpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ kaapaɣzɩ kpeɣluu nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ patɩlɩɣ toovenim tɔm ndʋ paahuuzi tɩ-yɔɔ ɖooo pɩnaɣ yɔ. Paanawa se Yesu kaañɔɔzɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ se ɖisusi tɔm na, pɩ-yɔɔ Bibl kpɛlɩkɩyaa mba papaɣzɩ Kewiyaɣ tɔm susuu ajɛɛ sakɩyɛ taa. Pɩkɔm pɩnaɣ 1931 taa lɛ, peyele nɛ payaa-wɛ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.​—Kalɩ Tʋma 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Ɛzɩma pɔñɔɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ?

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa lɛ, nɔɔ ɖɛyaa ɛgbɛyɛ cɔŋaɣnaɣ Krɩstʋ agbaa wena aawɛ ajɛɛ sakɩyɛ taa yɔ a-yɔɔ. Nɔɔ ɖɛyaa ɛgbɛyɛ kaasɩma se Yesu kɛnɩ ɛgbɛyɛ Ñʋʋdʋ. (Tʋma 16:4, 5) Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ Nɔɔ Ðɛyaa Ɛgbɛyɛ taa yɔ, mba cɔŋnɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Pɛɖɛzɩɣ tɔm yaa palɩzɩɣ takayɩsɩ yaa patayɩɣ-sɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 600. Nɛ Nɔɔ Ðɛyaa Ɛgbɛyɛ cɔŋnɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ pilinzi nzɩ sɩ-taa palakɩ tʋma ana yɔ, sɩ-yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, Nɔɔ Ðɛyaa Ɛgbɛyɛ tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɖiseɣtiɣ nɛ ɖɩwɩlɩɣ nʋmɔʋ agbaa wena ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, acɛzɩ 100 000. Paa ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, koobiya abalaa mba pamʋnaa yɔ, palɩzɩɣ se pɛkɛ ɛzʋtʋyaa yaa ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyaa. Ɛyaa mba pɔcɔŋnɩnɩ Ɛsɔ ewiɖe yɔɔ nɛ sɔɔlɩm.​—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 5:2, 3.

Ɛsɔ ñɔɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa se posusi laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ pala nɛ ɛyaa pɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa. Posusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa ɛzɩ apostoloowaa ɖɔɖɔ yɔ. (Tʋma 20:20, ABT) Pɩtasɩ lɛ, ɖiwoki mba pɔsɔɔlaa se patɩlɩ toovenim yɔ pɔ-cɔlɔ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl falaa. Ɛlɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩkɛ ɛgbɛyɛ yem na. Ðɩkɛ hɔʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ Caja kʋsɔɔlʋ ɖɔɖɔ. Ðɩkɛ koobiya nɛ ɖɩcɔŋnɩ ɖama yɔɔ camɩyɛ. (2 Tesalooniki 1:3) Pɔñɔɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ pasɩnɩ lɛlaa ɖɔɖɔ, pɩ-yɔɔ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ lɛ, mba kɛnɩ hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa koboyaɣ wɛɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ.​—Kalɩ Keɣa 32:12; Tʋma 20:35.