Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 10

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ?

1. Ɛzɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ ɖeke wɛna na?

“Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ nayaa cɛtɩyaa.”—MAATIYEE 7:15.

Yesu kaawɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ tɔm na; nɖɩ lɛ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ. Ðɩwɛ ɛzɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kiwokini wezuu maatɛŋ taa yɔ. Yesu kaayɔɔdaa se: “Mba panaɣ . . . nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, patɩɖɔɔ.” (Maatiyee 7:14) Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩñɩkɩɣ nesi Bibl taa toovenim yɔɔ yɔ, ti-yeke koŋ Ɛsɔ sɔɔlaa. Krɩstʋ mba toovenim mba wɛ patɩŋa tisuu kʋɖʋmʋm taa na.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 4:23, 24; 14:6; Efɛɛzɩ 4:4, 5.

Cɔnɩ video Ɛsɔ sɛtʋ tɩŋa kɛdɩnɩ Ɛsɔ?

2. Suwe Yesu yɔɔdɩ Krɩstʋ mba cɛtɩyaa yɔɔ?

“Petisiɣ se pasɩm Ɛsɔ, ɛlɛ pa-lakasɩ taa lɛ pekiziɣ-i.”​—TIITI 1:16.

Yesu kaayɔɔdaa se nayaa cɛtɩyaa kaɣ pisuu toovenim Ɛsɔ sɛtʋ. Ŋna-wɛ ɛza yɔɔ yem yɔ, ŋtɔŋ se pɛkɛ Ɛsɔ sɛyaa toovenim mba. Po-coocinaa tɔŋ se pɛkɛ Krɩstʋ mba. Ɛlɛ mbʋ palakɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɛyaa mba pɛkɛnaa siŋŋ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ sɩɣnɩ Krɩstʋ mba se pɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndɩ ndɩ nɛ pɩpɩzɩ nɛ pɩsɩnɩ lɛlaa nɛ patɩlɩ-wɛ.​—Kalɩ Maatiyee 7:13-23.

3. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Krɩstʋ mba toovenim mba?

Wɛtʋ kagbanzɩ pɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ-wɛ:

  • Ɛsɔ sɛyaa toovenim mba ñaŋ Bibl se kɩkɛ Ɛsɔtɔm. Pañakɩ pana nɛ pɔɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ. Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ wɛ ndɩ nɛ coocinaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ coocinaa mba pawɩlɩɣ  ɛyaa lɩmaɣza na. (Maatiyee 15:7-9) Ɛsɔ sɛyaa toovenim mba iisusuu tɔm natʋyʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, pala lɛɛtʋ.​—Yohanɛɛsɩ 17:17; 2 Timootee 3:16, 17.

  • Yesu wayɩ tɩŋɩyaa toovenim mba ñaŋ Ɛsɔ hɩɖɛ, Yehowa. Yesu kaañam Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ ɛwɩlɩ-ɖɩ lɛlaa. Ɛɛsɩnɩ ɛyaa se patɩlɩ Ɛsɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ se patɩmɩ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ ñalɩ. (Maatiyee 6:9) Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ŋwɛɛ yɔ, Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ wɩlɩɣ Ɛsɔ hɩɖɛ lɛlaa nɛ ɖiyeki se patɩlɩ-ɖɩ?​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:26; Roma 10:13, 14.

  • Ɛsɔ sɛyaa toovenim mba susuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm. Ɛsɔ kaatiyi Yesu se esusi Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm. Ɛsɔ Kewiyaɣ yeke ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pataa liu. Yesu yɔɔdɩ kɔ-tɔm halɩ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ ɛ-sɩm kɩyakʋ wiye. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ɛɛtɔm se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kaɣ kewiyaɣ tɔm ndʋ susuu. Ye nɔɔyʋ ɛkɔm ñɛ-tɛ se ɛyɔɔdʋʋnɩ-ŋ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm, ŋmaɣzɩɣ se Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ taa ɛwɛɛ?​—Kalɩ Maatiyee 24:14.

  • Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩɩɖʋʋ pɔ-nɔsɩ ɛjaɖɛ tɔm taa. Paaɖʋʋ pɔ-nɔsɩ politiki taa yaa pɛ-ɛjaɖɛ tɔm taa. (Yohanɛɛsɩ 17:16; 18:36) Pɩtasɩ lɛ, paalakɩ lakasɩ nzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mba lakɩ yɔ.​—Kalɩ Yakubu 4:4.

  • Krɩstʋ mba toovenim mba sɔɔlɩ ɖama siŋŋ. Pɛkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm taa se pɩwɛɛ se paña ɛyaa tɩŋa. Cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa tɩnɩɣ mba palakɩ you yɔ pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ Ɛsɔ sɛyaa toovenim mba ñaalakɩ mbʋ. (Mikee 4:1-3) Halɩ Krɩstʋ mba toovenim mba ɖʋʋ sɔɔlɩm nɛ pakpakɩɣ pa-alɩwaatʋ nɛ pe-liidiye nɛ pasɩɣna nɛ pasazɩɣ lɛlaa.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 13:34, 35; 1 Yohanɛɛsɩ 4:20.

4. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ na?

Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ wɩlɩtʋ tɩŋa ñɩkɩɣ niye Bibl yɔɔ? Nɖɩ ñaŋ Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ ɖisusuu se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖeke pɩwɛɛ se ɛyaa ɩtaa liu? Nɖɩ taa ɛyaa sɔɔlɩ ɖama nɛ pekiziɣ you labʋ? Ŋmaɣzɩɣ suwe?​—Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 3:10-12.