Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 13

Ɛbɛ kaɣ talʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa?

Ɛbɛ kaɣ talʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa?

1. Ɛzɩ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa tɩŋa wɛ ɖeu na?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ toovenim yɔ coocinaa tɩŋa taa. Pɩwɛ ɖeu se ɖɩtɩlɩ se Ɛsɔ naɣ ɛyaa mba pa-tɩŋa nɛ ɛmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa lakɩ kɩdɛkɛdɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ hɩɖɛ taa. (2 Kɔrɛntɩ 4:3, 4; 11:13-15) Tɔm susuu takayɩsɩ yɔɔdʋʋ se halɩ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa naayɛ sɩɣna nɛ pɔyɔkʋʋ ajɛɛ, pakʋʋ ɛyaa, palakɩ yoŋ yaa a-taa ɛyaa nabɛyɛ sʋʋnɩ piya. Tɔm tʋnɛ tɩwɩzɩɣ mba pañɩnɩɣ se pɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ pa-laŋa pilim yɔ pɩdɩɩfɛyɩ!​—Kalɩ Maatiyee 24:3-5, 11, 12.

Alɩwaatʋ ndʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ, cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ñapisiɣ-i kipisuu. Cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ tɔm ndʋ Ɛsɔ nɛ sɩɖaa pɔ-yɔɔ yɔ, tɩfɛyɩ Bibl taa. Ɛlɛ, Yehowa ñɔsɔɔlaa se ɖɩtɩlɩ toovenim tɔm ɛ-yɔɔ.​—Kalɩ Eklesɩyastɩ 9:5, 10; 1 Timootee 2:3-5.

2. Ɛbɛ kaɣ talʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa?

Pɩlabɩ ɖeu se Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wena asɔɔlɩ Sataŋ ɛjaɖɛ nɛ atɔŋ se Ɛsɔ asɔɔlaa yɔ. (Yakubu 4:4) Bibl yaɣ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa tɩŋa se “Babilooni Sɔsɔʋ.” Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ kaapaɣzaa yɔ, ndʋ payaɣaɣ se Babilooni. Pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ kaɣ ɖezuu Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wena acɛtɩɣ nɛ anazɩɣ ɛyaa yɔ.​—Kalɩ Natʋ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Tɔm kɩbandʋ natʋyʋ wɛɛ ɖɔɖɔ. Yehowa ɛɛsɔʋ ɛyaa mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana nɛ pɛwɛɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ. Ɛwɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ toovenim tɔm se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ wɛɛ pɛ-hɛkʋ taa.​—Kalɩ Mikee 4:2, 5.

 3. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛyaa kɩbama ɩla?

Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ lakɩ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɣ ɛyaa hɛkʋ taa

Mba pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ toovenim nɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, Yehowa cɔŋnɩ pɔ-yɔɔ. Ɛpakɩ-wɛ se palɩɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ taa kpɛdɛyɛ. Ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pañɩnɩɣ se pɛlɛɣzɩ pe-wezuu caɣʋ nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ.​—Kalɩ Natʋ 18:4.

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa apostoloowaa heyi ɛyaa mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ, pa-taa nabɛyɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm lɛ, petisi tɩ-yɔɔ nɛ taa leleŋ. Yehowa kpɛlɩkɩ-wɛ wezuu caɣʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋnɩ taa leleŋ nɛ kɩhaɣ-wɛ lidaʋ yɔ. Pɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ sɔnɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paatisi laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔɔ nɛ pasɩɩ Yehowa kajalaɣ lone taa pe-wezuu caɣʋ taa.​—Kalɩ 1 Tesalooniiki 1:8, 9; 2:13.

Yehowa mʋʋ ɛyaa mba paha siɣye cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ yɔ, ɛ-hɔʋ taa. Yehowa yaɣ-ŋ nɛ nɔɔ leleŋ; ye ŋtisaa yɔ, ŋkaɣ sʋʋ ɛ-hɔʋ taa nɛ ŋkɛ ɛ-taabalʋ nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ nɛ ña nɛ Yehowa sɛyaa lɛlaa ɩɖʋ taabalɩyɛ.​—Kalɩ Maarkɩ 10:29, 30; 2 Kɔrɛntɩ 6:17, 18.

4. Ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ koboyaɣ wɛɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ?

Pɩkɛnɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm se pakaɣ hʋnʋʋ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ tɔm. Pɩkaɣ yebu nɛ ɛyaa hɛzɩnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ ɛyaa cɛtʋʋ nɛ ɖɩtayɩ ɛyaa hɛkʋ taa. Ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛʋ nɔɔ kʋyʋmaɣ taa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ toovenim tʋ ɖeke na.​—Kalɩ Natʋ 18:20, 21; 21:3, 4.