Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Ðɩsɩkɩ lɛ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-ɖʋ? Ɛzɩma Bibl cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔɔ pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ nɛ pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ.