Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Ðɩsɩkɩ lɛ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-ɖʋ? Ɛzɩma Bibl cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔɔ pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ nɛ pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ.