Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 6

Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ mba pasɩba yɔ, pɔ-yɔɔ?

Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ mba pasɩba yɔ, pɔ-yɔɔ?

1. Tɔm kɩbandʋ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ sɩɖaa yɔɔ?

Yesu taabalʋ Lazaarɩ sɩba nɛ pɩla kɩyakɩŋ naanza pʋcɔ nɛ Yesu talɩ Betaanii tɛtʋ taa; tɛtʋ ndʋ tɩɩñɔtɩnɩ Yerusalɛm. Yesu nɛ sɩɖʋ newaa Maarta nɛ Maarɩɩ powolo pɩlaŋ yɔɔ. Pɩlabɩ pazɩ lɛ, ɛyaa samaɣ nakɛyɛ kɔɔ pɔ-cɔlɔ peeɖe. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Maarta nɛ Maarɩɩ pa-taa kaalabɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ Yesu fezi Lazaarɩ yɔ!​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:21-24, 38-44.

Maarta kaatɛm sɩm tɔm kɩbandʋ ndʋ paayɔɔdɩ sɩɖaa yɔɔ yɔ. Ɛɛnawa se Yehowa kaɣ fezuu sɩɖaa nɛ patasɩ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ.​—Kalɩ Yɔb 14:14, 15.

2. Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Ɛsɔ Heyi Aɖam se: “Ŋkɛ mʋzʋʋ nɛ ŋkaɣ ɖɔɖɔ mʋzʋʋ pɩsʋʋ.”​—KIÐE TƐƐ TƆM 3:19.

Cʋʋ pamanɩ ɛyʋ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:7; 3:19) Kalɩzaɣ yaa nabʋyʋ fɛyɩ ɖa-taa nɛ pɩcakɩ wezuu ɖa-sɩm wayɩ. Ye ɖɩsɩba yɔ, ɖa-fɩtɩyɩm ɖɔɖɔ sɩba; ɖa-lɩmaɣza ɖʋ lɩm. Pɩ-yɔɔ Lazaarɩ fema lɛ, ɛtɩkɛdɩ natʋyʋ ɛ-sɩm yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm.​—Kalɩ Keɣa 145:4; Eklesɩyastɩ 9:5, 6, 10.

Ɛzɩ Ɛsɔ ɖʋʋ sɩɖaa miŋ sɔsɔŋ taa se pɔtɔɔ kʋñɔŋ na? Bibl wɩlɩɣ se sɩɖʋ ɛɛtasɩɣ natʋyʋ sɩm; pɩwɩlɩɣ kpayɩ se wɩlɩtʋ ndʋ tɩtɔŋ se miŋ sɔsɔŋ wɛɛ yɔ, tɩkɛ cɛtɩm wɩlɩtʋ nɛ tipisiɣ Ɛsɔ hɩɖɛ. Halɩ Ɛsɔ tɩtɩɩsɔɔlʋʋ se paɖʋ ɛyaa miŋ taa.​—Kalɩ Yereemii 7:31.

Cɔnɩ video Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

 3. Ɛzɩ sɩɖaa pɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩnɩ ɛzadɩnaa na?

Sɩɖaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ, paapɩzɩɣ nɛ panɩɩ ɖɔɖɔ. (Keɣa 113B:17) Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ pɩsɩ kɩdɛkɛdaa; nabʋyʋ taa pakpakɩɣ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ ɛ-nɔɔ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa. (2 Pɩyɛɛrɩ 2:4) Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩyɔɔdɩnɩ sɩɖaa.​—Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:10, 11.

4. Ɛzɩ mba pakaɣ fezuu?

Ɛyaa mba pasɩba yɔ, pakaɣ fezuu pa-taa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ nɛ pacaɣ tɛtʋ yɔɔ. Halɩ mba paataatɩlɩ Ɛsɔ nɛ pala kɩwɛɛkɩm yɔ, pakaɣ-wɛ fezuu ɖɔɖɔ.​—Kalɩ Tʋma Labʋ 24:15, ABT.

Pakaɣ waɖɛ haʋ mba pefezaa yɔ se pɛkpɛlɩkɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim tɔm nɛ paña Yesu nɛ pɩwɩlɩ se petisi ɛ-yɔɔ. (Natʋ 20:11-13) Pa-taa mba palakɩ kɩbam yɔ, pakaɣ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ tam.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 5:28, 29.

5. Ɛbɛ sɩɖaa fezuu kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?

Ɛsɔ yeba nɛ ɛ-Pɩyalʋ sɩ ɖɔ-yɔɔ se pɩha-ɖʋ lidaʋ se papɩzɩɣ nɛ pefezi sɩɖaa. Sɩɖaa fezuu wɩlɩɣ-ɖʋ Yehowa sɔɔlɩm nɛ e-lootiye. Alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ, pa-taa anɩ ŋsɔɔlaa se ŋkatɩ?​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:16; Roma 6:23.