Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 15

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋkpɛlɩkɩɣ tam nɛ ŋtɩlɩ Yehowa camɩyɛ?

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋkpɛlɩkɩɣ tam nɛ ŋtɩlɩ Yehowa camɩyɛ?

1. Ye ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl tam yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ?

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Bibl taa tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩ hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, tɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ñɔ-sɔɔlɩm mbʋ pɩpaɣlɩɣ tam. (1 Pɩyɛɛrɩ 2:2) Pʋcɔ nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ lɛ, pʋmʋnaa se ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ŋñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ tam.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:3; Yuudi 21.

Ye ŋñakɩ pana se ŋtɩlɩ Ɛsɔ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ñe-tisuu ɖɔɖɔ kaɣ ɖoŋ kpaʋ nɛ mbʋ kaɣnɩ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ. (Ebree 11:1, 6) Pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ŋkpiɖi ñe-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ ŋlɛɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ nɛ pɩwazɩ-ŋ.​—Kalɩ Tʋma 3:19.

2. Ye ŋtɩlɩ Ɛsɔ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ lalaa?

Ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ

Pɩtʋʋ fɛyɩ, pɩkaɣ-ŋ kɛdɩnʋʋ se ŋheyi lɛlaa tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ​—paa weyi ɛnɩ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ yɔ, ɛsɔɔlaa se eheyi-tʋ lɛlaa. Ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ piwokini ɛzɩdaa lɛ, ŋkaɣ tɩlʋʋ ɛzɩma ŋlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ nɛ ŋwɩlɩ lɛlaa mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisi Yehowa nɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔɔ yɔ.​—Kalɩ Roma 10:13-15.

Ɛyaa sakɩyɛ calɩɣnɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm heyuu pa-taabalaa nɛ pa-ñɩma na. Ɛlɛ pʋmʋnaa se ɖɩtɩlɩ yɔɔdʋʋ. Pɩfɛyɩ ɖeu se ɖiheyiɣ ɛyaa se po-cooci tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ ɖiheyi-wɛ mbʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ yɔ pɩ-tɔm na. Tɔzɩ ɖɔɖɔ se ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ña-lakasɩ kɩbanzɩ tukuuni ɛyaa nɛ pɩkɩlɩ tɔm ndʋ ŋheyiɣ-wɛ yɔ.​—Kalɩ 2 Timootee 2:24, 25.

3. Taabalɩyɛ nɖɩ kaɣ wɛʋ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa?

Bibl kpɛlɩkʋʋ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋpɩɩ fezuu taa. Pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ña nɛ Yehowa lɛ, mɩ-taabalɩyɛ wɛɛ ŋgee. Piyeki nɛ ŋpɩsɩ ɛ-hɔʋ taa tʋ.​—Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 6:18.

 4. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋñakɩ pana nɛ ŋpɩɣ fezuu taa?

Ye ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, ŋkaɣ pɩʋ fezuu taa. (Ebree 5:13, 14) Heyi Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl pɩtɩŋnɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yɔ, kɔ-yɔɔ. Ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ piwokini ɛzɩdaa lɛ, ñe-wezuu caɣʋ kaɣ ɖɔɖɔ ñɔɔzʋʋ nɛ pɩkɩlɩ.​—Kalɩ Keɣsi 1:1-3; 72:27, 28.

Yehowa, Ɛsɔ koboyaɣ tʋ, cɔlɔ laŋhɛzɩyɛ tɔm lɩnaa. Ye ŋñɔtʋʋnɩ ña-tɩ nɛ Yehowa samaɣ nɛ pɩkɩlɩɣ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ kpam ɖɔɖɔ. (Ebree 10:24, 25) Ŋñakɩ pana se ñɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-ɩ yɔ, ŋkaɣ hiɣu wezuu siŋŋ yaa wezuu maatɛŋ. Toovenim taa lɛ, ye ɛyʋ ɛñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ, mbʋ kɩlɩnɩ ɖeu wezuu caɣʋ kpeekpe taa.​—Kalɩ 1 Timootee 1:11; 6:19.