Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ takayaɣ kanɛ kawazɩ-ɖʋ yɔ

Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ takayaɣ kanɛ kawazɩ-ɖʋ yɔ

Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm yaa Bibl maɣmaɣ. Pɛtɛzɩɣ paa tayʋʋ mbʋ nɛ masɩ nzɩ yɔ, sɩwɩlɩɣ-ŋ ɖenɖe ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna ɛzɩma pocosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pamanɩ tɔlɩm mbʋ piyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, pɩ-yɔɔ ña-maɣmaɣ ñe-Bibl taa.

Ŋŋkalɩɣ Bibl hɔɔlɩŋ ɛnɩ lɛ, maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma icosuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ. Pɩkaɣ kɛdɩnʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ paa weyi lɛ se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Masɩ tɔbʋʋ camɩyɛ.​—Kalɩ Luka 24:32, 45.

Tɩlɩ se: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ takayɩsɩ nzɩ pama sɩ-hɩla hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, sɩ-tɩŋa.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl falaa. Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma palakɩ yɔ.