Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ takayaɣ kanɛ kawazɩ-ɖʋ yɔ

Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ takayaɣ kanɛ kawazɩ-ɖʋ yɔ

Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm yaa Bibl maɣmaɣ. Pɛtɛzɩɣ paa tayʋʋ mbʋ nɛ masɩ nzɩ yɔ, sɩwɩlɩɣ-ŋ ɖenɖe ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna ɛzɩma pocosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pamanɩ tɔlɩm mbʋ piyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, pɩ-yɔɔ ña-maɣmaɣ ñe-Bibl taa.

Ŋŋkalɩɣ Bibl hɔɔlɩŋ ɛnɩ lɛ, maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma icosuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ. Pɩkaɣ kɛdɩnʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ paa weyi lɛ se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Masɩ tɔbʋʋ camɩyɛ.​—Kalɩ Luka 24:32, 45.

Tɩlɩ se: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ takayɩsɩ nzɩ pama sɩ-hɩla hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, sɩ-tɩŋa.