Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 11

Ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ?

Ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ?

1. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se peɖiyi-ɖʋ?

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa-tɩ yɔɔ camɩyɛ nɛ ɖɩtaakɔnɩ asɛyʋʋ ɖɔ-yɔɔ yaa nɔɔyʋ yɔɔ?​—KEƔA 35:10.

Ða-Lɩzɩyʋ wɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɩkɩlɩ-ɖʋ. Ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ camɩyɛ ɛzɩ caja kɩbanʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɛtɩlɩzɩ-ɖʋ se ɖiɖiyi ɖa-tɩ. (Yeremiya 10:23) Pʋpɔzɩ paa pɩɣa ŋga lɛ se ka-lʋlɩyaa eɖiyi-kɛ; mbʋ ɖɔɖɔ pʋpɔzʋʋ se ɖiyele ɖa-tɩ nɛ Ɛsɔ ɖiyi-ɖʋ. (Izaayii 48:17, 18) Ɛsɔ labɩ-ɖʋ kʋjɔʋ nɛ ɛha-ɖʋ paɣtʋ kila se aɖiyi-ɖʋ.​—Kalɩ 2 Timootee 3:16.

Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila pawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ sɔnɔ nɛ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ cee wayɩ yɔ. Yehowa manɩ-ɖʋ, pɩ-yɔɔ pʋmʋnaa se ɛɖʋ-ɖʋ paɣtʋ; ye mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ ɛ-paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila yɔɔ nɛ taa leleŋ.​—Kalɩ Keɣa 18:8, 12; Natʋ 4:11.

2. Ɛbɛ Bibl paɣtʋ kila kɛnaa?

Bibl paɣtʋ kila kɛnɩ toovenim tɔm ndʋ tɩɩlɛɣzɩɣ kaaʋ yɔ. Paɣtʋ lɛ, tʋtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩlɛɣzɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 22:8) Pɩcɛyaa se ɖiyele nɛ ɖa-lɩmaɣza sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ paɣtʋ kiɖe naɖɩyɛ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ. (Aduwa 2:10-12) Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Bibl tɔŋ se wezuu kɛ Ɛsɔ haɖɛ. Paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ tʋmɩyɛ taa, ɖɩɣa taa nɛ nʋmɔʋ ɖɔm taa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa-tɩ yɔɔ camɩyɛ nɛ ɖɩtaakɔnɩ asɛyʋʋ ɖɔ-yɔɔ yaa nɔɔyʋ yɔɔ.​—Kalɩ Tʋma 17:28.

3. Paɣtʋ kila naalɛ wena tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ?

Yesu yɔɔdɩ paɣtʋ kila naalɛ wena akɩlɩ cɛyʋʋ yɔ a-tɔm. Kajalaɣ ñɩnɖɛ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ Ɛsɔ ma ɛyʋ yɔ, pɩ-tɔm: Pama  ɛyʋ se ɛtɩlɩ Ɛsɔ, ɛsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɛsɛɛ-ɩ nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ. Paɣtʋ kiɖe kajalaɣ ñɩnɖɛ ɖɩnɛ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ tɩŋa taa. (Aduwa 3:6) Mba pɔɖɔŋ paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, papɩsɩɣ Ɛsɔ taabalaa nɛ pehiɣ koboyaɣ nɛ wezuu maatɛŋ.​—Kalɩ Maatiyee 22:36-38.

Paɣtʋ kiɖe naalɛ ñɩnɖɛ ñapɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖa nɛ lɛlaa ɖɩɖʋ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ. (1 Kɔrɛntɩ 13:4-7) Ye ɖɩɖɔŋ paɣtʋ kiɖe naalɛ ñɩnɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩlakɩ lɛlaa ɛzɩ Ɛsɔ lakʋʋ-wɛ.​—Kalɩ Maatiyee 7:12; 22:39, 40.

4. Ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ?

Bibl taa paɣtʋ kila wɩlɩɣ hɔŋ ɛzɩma sɔɔlɩm pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ wɛɛ ɩ-taa yɔ. (Koloosi 3:12-14) Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ paɣtʋ kiɖe lɛɛɖɛ nɛ puhuuzuu hɔŋ yɔɔ: Tɩwɩlɩɣ se ɛyʋ ɛɖɔkɩ nesi yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɛpɩsɩnɩ ɛ-wayɩ.​—Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24.

Ye ɖɩɖɔŋ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ tomnaɣ yɔɔ nɛ lɩmaɣza taa. Ðɩkpaɣ ɛzɩ tʋma ñʋndɩnaa mbʋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ sɔɔlɩ tʋmlaɖaa mba pɔɖɔŋ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ pɛwɛɛ toovenim nɛ palakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. (Aduwa 10:4, 26; Ebree 13:18) Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ-ɖʋ se pɩwɛɛ se ɖɩnɩɣ leleŋ mbʋ ɖɩwɛna pazɩ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ taabalɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ñɩm.​—Kalɩ Maatiyee 6:24, 25, 33; 1 Timootee 6:8-10.

Ye ɖɩɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ tɔnʋʋ taa kpeetaɣ. (Aduwa 14:30; 22:24, 25) Ye ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ɖɩtaakɩlɩɣ sʋlʋm ñɔʋ yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ; pɩlɩzɩɣ-ɖʋ kʋdɔmɩŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ kɛgbɛdɩsasɩ nasɩyɩ taa. (Aduwa 23:20) Yehowa ha-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔ sʋlʋm ɖoŋ mbʋ pazɩ. (Keɣa 103:15; 1 Kɔrɛntɩ 6:10) Ɛsɔ paɣtʋ kila sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɔnɩ ɖa-lakasɩ nɛ ɖa-lɩmaɣza yɔɔ camɩyɛ. (Keɣa 118:97-100) Ɛlɛ, Krɩstʋ mba toovenim mba ɩɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ kila a-kɛzɛɣa ɖeke yɔɔ na, pañaŋ-tʋ se paɖʋ Yehowa hɩɖɛ.​—Kalɩ Maatiyee 5:14-16.

 

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

ƐYAA MBA ÐƖKƐNAA?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm ñʋŋ alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ.