Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 11

Ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ?

Ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ?

1. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se peɖiyi-ɖʋ?

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa-tɩ yɔɔ camɩyɛ nɛ ɖɩtaakɔnɩ asɛyʋʋ ɖɔ-yɔɔ yaa nɔɔyʋ yɔɔ?​—KEƔA 35:10.

Ða-Lɩzɩyʋ wɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɩkɩlɩ-ɖʋ. Ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ camɩyɛ ɛzɩ caja kɩbanʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɛtɩlɩzɩ-ɖʋ se ɖiɖiyi ɖa-tɩ. (Yeremiya 10:23) Pʋpɔzɩ paa pɩɣa ŋga lɛ se ka-lʋlɩyaa eɖiyi-kɛ; mbʋ ɖɔɖɔ pʋpɔzʋʋ se ɖiyele ɖa-tɩ nɛ Ɛsɔ ɖiyi-ɖʋ. (Izaayii 48:17, 18) Ɛsɔ labɩ-ɖʋ kʋjɔʋ nɛ ɛha-ɖʋ paɣtʋ kila se aɖiyi-ɖʋ.​—Kalɩ 2 Timootee 3:16.

Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila pawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ sɔnɔ nɛ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ cee wayɩ yɔ. Yehowa manɩ-ɖʋ, pɩ-yɔɔ pʋmʋnaa se ɛɖʋ-ɖʋ paɣtʋ; ye mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ ɛ-paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila yɔɔ nɛ taa leleŋ.​—Kalɩ Keɣa 18:8, 12; Natʋ 4:11.

2. Ɛbɛ Bibl paɣtʋ kila kɛnaa?

Bibl paɣtʋ kila kɛnɩ toovenim tɔm ndʋ tɩɩlɛɣzɩɣ kaaʋ yɔ. Paɣtʋ lɛ, tʋtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩlɛɣzɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 22:8) Pɩcɛyaa se ɖiyele nɛ ɖa-lɩmaɣza sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ paɣtʋ kiɖe naɖɩyɛ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ. (Aduwa 2:10-12) Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Bibl tɔŋ se wezuu kɛ Ɛsɔ haɖɛ. Paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ tʋmɩyɛ taa, ɖɩɣa taa nɛ nʋmɔʋ ɖɔm taa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa-tɩ yɔɔ camɩyɛ nɛ ɖɩtaakɔnɩ asɛyʋʋ ɖɔ-yɔɔ yaa nɔɔyʋ yɔɔ.​—Kalɩ Tʋma 17:28.

3. Paɣtʋ kila naalɛ wena tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ?

Yesu yɔɔdɩ paɣtʋ kila naalɛ wena akɩlɩ cɛyʋʋ yɔ a-tɔm. Kajalaɣ ñɩnɖɛ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ Ɛsɔ ma ɛyʋ yɔ, pɩ-tɔm: Pama  ɛyʋ se ɛtɩlɩ Ɛsɔ, ɛsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɛsɛɛ-ɩ nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ. Paɣtʋ kiɖe kajalaɣ ñɩnɖɛ ɖɩnɛ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ tɩŋa taa. (Aduwa 3:6) Mba pɔɖɔŋ paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, papɩsɩɣ Ɛsɔ taabalaa nɛ pehiɣ koboyaɣ nɛ wezuu maatɛŋ.​—Kalɩ Maatiyee 22:36-38.

Paɣtʋ kiɖe naalɛ ñɩnɖɛ ñapɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖa nɛ lɛlaa ɖɩɖʋ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ. (1 Kɔrɛntɩ 13:4-7) Ye ɖɩɖɔŋ paɣtʋ kiɖe naalɛ ñɩnɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩlakɩ lɛlaa ɛzɩ Ɛsɔ lakʋʋ-wɛ.​—Kalɩ Maatiyee 7:12; 22:39, 40.

4. Ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ?

Bibl taa paɣtʋ kila wɩlɩɣ hɔŋ ɛzɩma sɔɔlɩm pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ wɛɛ ɩ-taa yɔ. (Koloosi 3:12-14) Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ paɣtʋ kiɖe lɛɛɖɛ nɛ puhuuzuu hɔŋ yɔɔ: Tɩwɩlɩɣ se ɛyʋ ɛɖɔkɩ nesi yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɛpɩsɩnɩ ɛ-wayɩ.​—Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24.

Ye ɖɩɖɔŋ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ tomnaɣ yɔɔ nɛ lɩmaɣza taa. Ðɩkpaɣ ɛzɩ tʋma ñʋndɩnaa mbʋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ sɔɔlɩ tʋmlaɖaa mba pɔɖɔŋ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ pɛwɛɛ toovenim nɛ palakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. (Aduwa 10:4, 26; Ebree 13:18) Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ-ɖʋ se pɩwɛɛ se ɖɩnɩɣ leleŋ mbʋ ɖɩwɛna pazɩ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ taabalɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ñɩm.​—Kalɩ Maatiyee 6:24, 25, 33; 1 Timootee 6:8-10.

Ye ɖɩɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ tɔnʋʋ taa kpeetaɣ. (Aduwa 14:30; 22:24, 25) Ye ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ɖɩtaakɩlɩɣ sʋlʋm ñɔʋ yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ; pɩlɩzɩɣ-ɖʋ kʋdɔmɩŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ kɛgbɛdɩsasɩ nasɩyɩ taa. (Aduwa 23:20) Yehowa ha-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔ sʋlʋm ɖoŋ mbʋ pazɩ. (Keɣa 103:15; 1 Kɔrɛntɩ 6:10) Ɛsɔ paɣtʋ kila sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɔnɩ ɖa-lakasɩ nɛ ɖa-lɩmaɣza yɔɔ camɩyɛ. (Keɣa 118:97-100) Ɛlɛ, Krɩstʋ mba toovenim mba ɩɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ kila a-kɛzɛɣa ɖeke yɔɔ na, pañaŋ-tʋ se paɖʋ Yehowa hɩɖɛ.​—Kalɩ Maatiyee 5:14-16.