Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Bibl yɔɔdaa se kɩ-taa tɔm kɛ “Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm” nɛ Ɛsɔ ɛnʋ “ɛɛcɛtɩɣ.” (1 Tesalooniiki 2:​13; Tiiti 1:2) Pɩkɛ toovenim na? Yaa mʋya nɛ ɖimɖimnaa wɛnɩ Bibl taa?