Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

A-cɔlɔ Bibl lɩnaa?

A-cɔlɔ Bibl lɩnaa?

Ye ɛyaa ɩmanɩ Bibl taa tɔm, ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se kɩkɛ “Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm”? (1 Tesalooniiki 2:13) Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ eyele nɛ ɛyaa tɩlɩ ɛ-lɩmaɣza?