Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 3

Ɛsɔ cɔlɔ laŋhɛzɩyɛ tɔm lɩnɩ toovenim na?

Ɛsɔ cɔlɔ laŋhɛzɩyɛ tɔm lɩnɩ toovenim na?

1. A-cɔlɔ Bibl Lɩnaa?

Pama Bibl taa laŋhɛzɩyɛ tɔm natʋyʋ nɛ tɩtɔŋ se ɛyaa kaɣ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ tam. (Keɣa 36:29) Takayɩsɩ 66 wɛnɩ Bibl taa. Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛyaa kɩbama 40 yɔɔ na nɛ pama Bibl. Moyizi manɩ Bibl taa kajalaɣ takayɩsɩ kagbanzɩ. Ɛmaɣ-sɩ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 3 500 mbʋ yɔ. Yohanɛɛsɩ manɩ Bibl kɛdɛzaɣ takayaɣ. Ɛlɛ ñamaɣ-kɛ yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ 1 900 yɔɔ. A-lɩmaɣza pama Bibl taa? Ɛsɔ kaatɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eheyi Bibl mayaa tɔm ndʋ pɩwɛɛ se pama yɔ. (2 Samɩyɛɛlɩ 23:2) Ɛsɔ lɩmaɣza pamawa, pɩtɩkɛ pa-ñɩna. Ye mbʋ, Yehowa cɔlɔ Bibl lɩnaa.​—Kalɩ 2 Timootee 3:16; 2 Pɩyɛɛrɩ 1:20, 21.

Cɔnɩ video A-cɔlɔ Bibl lɩnaa?

2. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩtɩlɩ se tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩkɛ toovenim?

Ðɩnawa se Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩyɔɔdʋʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm payɩ; piicoɖuu-kʋ. Ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ. (Yosue 23:14) Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ ɖeke koŋ pɩzɩɣna nɛ ɛna mbʋ pɩkaɣ talʋʋ ɛyaa cee wayɩ yɔ, nɛ piicoɖuu-i.​—Kalɩ Izaayii 42:9; 46:10.

Takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, pɩwɛɛ se kɛwɛɛ ŋgee, nɛ mbʋ kɛwɛɛ ɖɔɖɔ. Palɩzɩ Bibl kʋnʋmɩŋ mɩnɩŋ sakɩyɛ taa nɛ patayɩ ɛyaa Biblwaa miiliyaarɩwaa sakɩyɛ. Bibl tɔm leɖaa, ɛlɛ kɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ anasaayɩ lɛɣtʋ yɔɔdʋʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ tɔm ndʋ kɩ-mayaa 40 waa mba pɔyɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-hɛkʋ taa. * Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa siŋŋ, halɩ nɛ sɔnɔ maɣmaɣ kɩwɛnɩ ɖoŋ se kɩsɩnɩ ɛyaa nɛ pɔñɔɔzɩ pe-wezuu caɣʋ. Tɔm tʋnɛ tɩ-tɩŋa tɩsɩnɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ nɛ petisi se Bibl kɛ Ɛsɔtɔm toovenim.​—Kalɩ 1 Tesalooniiki 2:13.

Cɔnɩ video Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

 3. Ɛbɛ tɔm Bibl yɔɔdʋʋ?

Bibl ñɩkɩɣ niye laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, ndʋ yɔ: Ɛsɔ wɛnɩ tamaɣ kɩbaŋa ɛyaa yɔɔ. Bibl yɔɔdʋʋ mbʋ pɩɩlabɩ kiɖe tɛɛ nɛ ɛyaa lesi paradisuu yɔ, pɩ-tɔm. Kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩkaɣ labʋ nɛ paradisuu pɩsɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm.​—Kalɩ Natʋ 21:4, 5.

Paɣtʋ, paɣtʋ kila nɛ lɔŋ tasʋʋ sakɩyɛ wɛ Bibl taa. Bibl yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ lakasɩ nzɩ Ɛsɔ lakaɣ ɛyaa nɛ​—lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Ɛsɔ wɛna yɔ sɩ-tɔm. Ye mbʋ, Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ. Kɩyɔɔdʋʋ mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋpɩsɩ Ɛsɔ taabalʋ yɔ, pɩ-tɔm.​—Kalɩ Keɣa 18:8, 12; Yakubu 2:23; 4:8.

4. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla pʋcɔ nɛ ŋnɩɩ Bibl taa?

Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kakaɣ tɩŋnʋʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Yesu kaatɩŋnaa yɔ, nɛ kasɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Bibl taa. Yesu kaayaɣaɣ masɩ ndɩ ndɩ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛlɩzɩɣ “takayaɣ kiɖeɖeɣa taa tɔm tɔbʋʋ.”​—Kalɩ Luka 24:27, 45.

Nabʋyʋ tɔm fɛyɩ leleŋ pɩtalɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Ɛlɛ ɛyaa nabɛyɛ lɛ, pabaa fɛyɩnɩ-tʋ; halɩ lalaa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ tɩlɩ-wɛ sɔŋ yɔ. Pitaatibi-ŋ yɔɔɔ. Pʋcɔ nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ cee wayɩ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ŋtɩlɩ Ɛsɔ.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:3.

 

^ tay. 3 Kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Un livre pour tous .