Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Ye ŋkalɩɣ Bibl yɔ ŋnaɣ se Yesu sɩm mʋ ñɩm siŋŋ. Ɛzɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ kpem ɛsɩba?