Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Ye ŋkalɩɣ Bibl yɔ ŋnaɣ se Yesu sɩm mʋ ñɩm siŋŋ. Ɛzɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ kpem ɛsɩba?