Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 4

Anɩ pʋdʋ Yesu Krɩstʋ kɛnaa?

Anɩ pʋdʋ Yesu Krɩstʋ kɛnaa?

1. Le Yesu lɩnaa?

Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ yekaɣ nɛ pɩwɛɛ ɛyaa kɛlɛʋ se pɔñɔtɩnɩ Yesu?​—KALƖ MAATIYEE 11:29; MAARKƖ 10:13-16

Yesu wɛ ndɩ nɛ ɛyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ Ɛsɔ tiyiyu ɛsɔdaa pʋcɔ nɛ palʋlɩ-ɩ tataa. (Yohanɛɛsɩ 8:23) Yesu Ɛsɔ kaacalɩ lɩzʋʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛsɩnɩ Ɛsɔ nɛ palɩzɩ wondu lɛɛtʋ tɩŋa payɩ. E-ɖeke koŋ Ɛsɔ lɩzaa nɛ nɔɔyʋ tɩsɩnɩ-ɩ; pɩ-yɔɔ payaɣ-ɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ “ɛgbamɩyɛ.” (Yohanɛɛsɩ 1:14) Payaɣ-ɩ ɖɔɖɔ se “Tɔm” mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ Tɔm Ðɔkɩyʋ.​—Kalɩ Aduwa 8:22, 23, 30; Koloosi 1:15, 16.

2. Ɛbɛ yɔɔ Yesu kaakɔm tɛtʋ yɔɔ?

Ɛsɔ kpaɣ ɛ-Pɩyalʋ wezuu ɖooo ɛsɔdaa nɛ ɛɖʋ Yuda halɩbɩɣa nakɛyɛ lotu taa. Halɩbɩɣa ŋga kataatɩlɩ abalʋ; payaɣ-kɛ se Maarɩɩ. Ye mbʋ, Yesu caa tɩkɛ ɛyʋ na. (Luka 1:30-35) Yesu kaakɔm tɛtʋ yɔɔ se (1) ɛkpɛlɩkɩ ɛyaa toovenim Ɛsɔ yɔɔ, (2) ɛla Ɛsɔ sɔɔlɩm kaɖɛ alɩwaatʋ taa nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ, (3) ɛkpaɣ e-wezuu nɛ ɛlaa kɩlaʋ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖihiɣ ‘ñʋʋ yabʋ.’​—Kalɩ Maatiyee 20:28.

3. Ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzɩ-ɖʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa?

Mbʋ pɛhɛyɩɣ se palɩzɩ ɛyʋ sɩm nesi tɛɛ yɔ, mbʋ payaɣ se kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa. (Egipiti Lɩʋ 21:29, 30) Ɛsɔ taaɖʋ ɛ-taa se ɛyaa ɩsɩ yaa pakpadɩyɩ. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩtɩlɩ tɔm ndʋ? Ɛsɔ kaaheyi kajalaɣ ɛyʋ, Aɖam, se ye ɛlabɩ mbʋ Bibl yaɣ se “kɩwɛɛkɩm” yɔ, ɛsɩkɩ. Ye mbʋ, ye Aɖam ɛɛtaala kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛɛtaasɩ wiɖiyi kpa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:16, 17; 5:5) Bibl wɩlɩɣ se Aɖam kɩwɛɛkɩm yɔɔ sɩm “sʋ” ɛjaɖɛ yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, Aɖam ɖɛzɩ e-piya kɩwɛɛkɩm nɛ pʋlʋlɩ-sɩ  sɩm. Pɩ-yɔɔ pʋpɔzʋʋ-ɖʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩya ɖa-ñʋʋ sɩm mbʋ Aɖam ɖɛzɩ-ɖʋ yɔ, pi-nesi tɛɛ.​—Kalɩ Roma 5:12; 6:23.

Apɩzɩɣ nɛ ɛhɛyɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa nɛ pɩya ɖa-ñʋʋ sɩm nesi tɛɛ? Ɛyʋ sɩkɩ lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm ñʋʋ taa ɛhɛyɩɣ. Ɛyʋ weyi ɛtɩtalɩ pilim yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛhɛyɩ lalaa kɩwɛɛkɩm ñʋʋ taa.​—Kalɩ Keɣa 48:8-10.

4. Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Yesu wɛ pilim, ɛfɛyɩ ɛzɩ ɖa yɔ. Ye mbʋ, pɩfɛyɩ se ɛsɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Ɛlɛ lalaa kɩwɛɛkɩm yɔɔ Yesu sɩba. Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa kamaɣ fɛyɩ, mbʋ yebina nɛ etiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ. Yesu ɖɔɖɔ sɔɔlɩ-ɖʋ pɩ-yɔɔ ɛñam ɛ-Caa nɛ etisi se palaa-ɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:16; Roma 5:18, 19.

Cɔnɩ video Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

5. Ɛbɛ Yesu ɖiɣni labʋ lɛɛlɛɛyɔ?

Yesu kaawɛ tataa lɛ, ɛwa kʋdɔndɩnaa, efezi sɩɖaa nɛ ɛya ɛyaa ñʋʋ. Mbʋ ɛlaba yɔ, pɩwɩlɩɣ mbʋ ɛkaɣ labʋ siɣsiɣ tɩnaa cee wayɩ yɔ. (Maatiyee 15:30, 31; Yohanɛɛsɩ 5:28) Yesu sɩba lɛ, Ɛsɔ fezi-i pʋwayɩ nɛ ɛpɩsɩ fezuu taa ɛyʋ. (1 Pɩyɛɛrɩ 3:18) Pʋwayɩ lɛ, Yesu caɣ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ nɛ ɛɖaŋ se Yehowa ɛha-ɩ ɖoŋ nɛ ɛpɩsɩ Wiyaʋ nɛ eɖiyi tɛtʋ kpeekpe. (Ebree 10:12, 13) Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu pɩsɩ Wiyaʋ ɛsɔdaa nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ñeɖiɣni susuu laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.​—Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 7:13, 14; Maatiyee 24:14.

Pɩkazɩ pazɩ, Yesu kaɣ tɩŋnʋʋ e-kewiyitu ɖoŋ yɔɔ nɛ ɛla nɛ kʋñɔmɩŋ nɛ mba pɔkɔŋnɩ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ yɔ, pasɩɩ tɩnaɣ. Mba pɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ nɛ pañaŋɩ-ɩ yɔ, pa-tɩŋa pakaɣ caɣʋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ.​—Kalɩ Keɣa 36:9-11.