Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Ɛsɔ wɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna sakɩyɛ, a-taa naayɛ lɛ, Ðoŋ Tɩŋa tʋ, Lɩzɩyʋ nɛ Kɩbaɣlʋ. (Yɔɔb 34:12; Eklesɩyastɩ 12:1; Danɩyɛɛlɩ 2:​47) Ɛlɛ ɛzɩ ɛwɛnɩ hɩɖɛ na?