Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 2

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

1. Ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzaa se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ?

Ɛsɔ toovenim tʋ lɩzɩnɩ pɩtɩŋa payɩ. Ɛfɛyɩnɩ ɖɩbazɩyɛ nɛ ɛɛkaɣ wɛnʋʋ ɖɩtɛnɖɛ. (Keɣa 89:2) Ɛ-cɔlɔ Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩlɩnaa. (1 Timootee 1:11) Ɛsɔ hanɩ-ɖʋ wezuu, pɩ-yɔɔ lɛ, e-ɖeke koŋ pʋpɔzaa se ɖɩsɛɛ.​—Kalɩ Natʋ 4:11.

2. Ɛzɩma Ɛsɔ wɛɛ?

Nɔɔyʋ tɩna Ɛsɔ wiɖiyi nɛ ɛna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ fezuu; pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖa mba ɖɩwɛnɩ tomnaɣ nɛ calɩm nɛ ɖɩwɛɛ tataa yɔ, ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩfɛyɩ kɩmaŋ. (Yohanɛɛsɩ 1:18; 4:24) Ɛlɛ mbʋ Ɛsɔ lɩzaa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ. Tɩŋ pee nɛ hɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ ɛlɩzaa yɔ, tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se Ɛsɔ wɛnɩ sɔɔlɩm nɛ lɔŋsɩnɖɛ. Kedeŋa paɣlɩka ñawɩlɩɣ-ɖʋ se Ɛsɔ wɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ.​—Kalɩ Roma 1:20.

Ye ɖɩkalɩɣ Bibl yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɩkɩlɩ. Bibl heyiɣ-ɖʋ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa nɛ mbʋ ɛtɩsɔɔlɩ yɔ, pɩ-tɔm; kɩwɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ Ɛsɔ lakɩ ɛyaa yɔ nɛ mbʋ ɛlakɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ taa yɔ.​—Kalɩ Keɣa 102:7-10.

3. Ɛzɩ Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Yesu kaatɔm se: “Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ.” (Maatiyee 6:9) Paa Ɛsɔ ɛwɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna sakɩyɛ yɔ, toovenim taa lɛ, hɩɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yeke ɛwɛna. Ɛzɩma payaɣ-ɖɩ kʋnʋŋ nakʋyʋ taa yɔ, pɩtɩkɛ mbʋ payaɣ-ɖɩ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ taa. Kabɩyɛ taa lɛ, payaɣ-ɖɩ ɖoŋ ɖoŋ se “Yehowa.” Ɛlɛ nabɛyɛ ñayaɣ-ɖɩ se “Yahve.”​—Kalɩ Egipiti Lɩʋ 3:15.

Pahɩzɩ Ɛsɔ hɩɖɛ Biblwaa sakɩyɛ taa nɛ pɛlɛɣzɩ ɖi-lone taa hɩla kɩsɛsɛna ɛzɩ Kɩbaɣlʋ yaa Ɛsɔ. Ɛlɛ paama Bibl lɛ,  Ɛsɔ hɩɖɛ kaawɛ kɩ-taa ɛzɩ tam 7 000 mbʋ yɔ. Yesu kaawɩlaɣ ɛyaa Ɛsɔtɔm lɛ, eeyeba nɛ patɩlɩ Ɛsɔ hɩɖɛ.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:26.

Cɔnɩ video Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

4. Ɛzɩ Ɛsɔ keŋni-ɖʋ?

Ɛzɩ caja kɩbanʋ ɛnɛ yɔ, mbʋ mbʋ Ɛsɔ lakɩ yɔ ɛñɩnɩɣ se piɖeni-ɖʋ tam na

Kʋñɔmɩŋ tɔyʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ paa fɛyɩnɩ-ɖʋ yaa we? Nabɛyɛ yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ yeki nɛ ɖɩtɔkɩ kʋñɔŋ se ɛtakɩ-ɖʋ nɛ ɛna; ɛlɛ pɩtɩkɛ toovenim.​—Kalɩ Yakubu 1:13, ABT.

Ɛsɔ ɖʋ ɛyaa hɩɖɛ nɛ ɛha-wɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ. Pɩɩlakɩ-ɖʋ leleŋ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɖɔ-sɔɔlɩm na? (Yosue 24:15) Ɛlɛ, ɛyaa sakɩyɛ ɖʋʋnɩ pa-ñʋʋ taa nɛ palakɩ kɩdɛkɛdɩm pa-taabalaa, mbʋ yebina nɛ kʋñɔmɩŋ tɔyɩ mbʋ. Yehowa naɣ kañatʋ ndʋ lɛ, pɩɩlakɩ-ɩ leleŋ.​—Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:5, 6.

Yehowa maɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ. Ɛsɔɔlaa se ɖɩnɩɩ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Pɩkazɩ pazɩ, ɛkaɣ hɩzʋʋ kʋñɔmɩŋ nɛ eɖezi ɖɔɖɔ mba peyeki nɛ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩwɛɣ yɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩla mbʋ lɛ, ɛsɩm mbʋ pɩ-yɔɔ eyeba se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ pazɩ yɔ. Ðɩkaɣ naʋ Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 8 taa mbʋ pɩ-yɔɔ Ɛsɔ labɩ mbʋ yɔ.​—Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 2:9; 3:7, 13.

5. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ?

Yehowa heyiɣ-ɖʋ se ɖɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ. Ɛsɔɔlɩ ɖa-taa paa weyi. (Keɣa 64:2; 144:18) Ɛsɔɔlaa se ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Paa nabʋyʋ taa picoɖuu-ɖʋ yɔ, ɛnawa se ɖɩñakɩ pana se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-ɩ. Ye mbʋ paa ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ, taabalɩyɛ kɩbanɖɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa.​—Kalɩ Keɣa 102:12-14; Yakubu 4:8.

Yehowa hanɩ-ɖʋ wezuu, pɩ-yɔɔ lɛ pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa. (Maarkɩ 12:30) Ye ŋñɩnɩɣ se ŋwɩlɩ se ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ŋlakɩ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ pɩkɩlɩ.​—Kalɩ 1 Timootee 2:4; 1 Yohanɛɛsɩ 5:3.