Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Kaɖʋwa ŋga Ɛsɔ wɛnɩ tɛtʋ yɔɔ? tɩkaɣ pɩsʋʋ paradisuu wiɖiyi?