Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 5

Kaɖʋwa ŋga yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Kaɖʋwa ŋga yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

1. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Yehowa lɩzɩ tɛtʋ nɛ ɛha ɛyaa. Tɛtʋ kɛ ɖa-ɖɩɣa. Ye mbʋ, pataala Aɖam nɛ Ɛva se pacaɣ ɛsɔdaa na; Ɛsɔ kaatɛm labʋ Ɛsɔ tiyiyaa se paba ɩcaɣ ɛsɔdaa. (Yɔb 38:4, 7) Ɛsɔ kaalabɩ kajalaɣ abalʋ nɛ ɛsɩɩ-ɩ paradisuu kɩbaŋʋ nakʋyʋ taa; ŋgʋ payaɣ se Edɛɛnɩ kaɖaɣ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:15-17) Yehowa kaaɖʋwa se Aɖam nɛ ɛ-sɛyɩnaa pacaɣ tɛtʋ yɔɔ tam.​—Kalɩ Keɣsi 36:29; 113B:16.

Kajalaɣ taa lɛ, Edɛɛnɩ kaɖaɣ ɖeke kaakɛnɩ paradisuu. Ɛlɛ pɩɩwɛɛ se kajalaɣ halʋ nɛ abalʋ palʋlɩ piya nɛ posu tɛtʋ. Pɩɩwɛɛ ɖɔɖɔ se pɔñɔɔzɩ tɛtʋ tɩŋa nɛ tɩpɩsɩ paradisuu. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28) Paakaɣ tɛtʋ yɔkʋʋ wiɖiyi kpa. Tɩkaɣ kɛʋ ɛyaa ɖɩɣa tam.​—Kalɩ Keɣa 103:5.

Cɔnɩ video Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

2. Ɛbɛ yɔɔ tɛtʋ tɩkɛ paradisuu sɔnɔ?

Aɖam nɛ Ɛva patɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ, pɩ-yɔɔ Yehowa ɖɔɔnɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Peeɖe pelesi paradisuu nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛñɔɔzɩ-kʋ pʋwayɩ. Bibl tɔŋ se: “Paɖʋzɩ tɛtʋ kañatʋ tʋ nesi tɛɛ.”—Yɔb 9:24.​—Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:23, 24.

Ɛzɩ Yehowa sɔ tamaɣ ŋga ɛɛwɛnɩ ɛyaa yɔɔ kiɖe tɛɛ yɔ, kɔ-yɔɔ? Aayɩ! Ɛkɛ ɖoŋ tɩŋa tʋ. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkaɣ labʋ mbʋ ɛɖʋ ɛ-taa yɔ. (Izaayii 45:18) Ɛkaɣ labʋ nɛ ɛyaa wɛɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛsɔɔlaa se pɛwɛɛ yɔ.​—Kalɩ Keɣa 36:11, 34.

3. Ɛzɩma pakaɣ labʋ nɛ paradisuu pɩsɩ tɛtʋ yɔɔ?

Yesu kewiyitu tɔɔʋ alɩwaatʋ taa lɛ, paradisuu ɖaɣnɩɣ pɩsʋʋ tɛtʋ yɔɔ. Yesu kaɣ ɖiyuu Ɛsɔ tiyiyaa nɛ pɔyɔkɩ mba pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ you ŋgʋ payaɣ se Armaagedɔɔ yɔ, kɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, Yesu kaɣ kpaʋ Sataŋ nɛ ɛɖɩɣ-ɩ salaka pɩnzɩ 1000. Ɛsɔ sɛyaa kaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ  Yesu kaɣ-wɛ ɖiyuu nɛ ehuuzi pɔ-yɔɔ. Nɛ pakaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ.​—Kalɩ Natʋ 20:1-3; 21:3, 4.

4. Ɛzɩmtaa kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ?

Ɛzɩmtaa Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ kañatʋ ndʋ tɩlakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩsɩɩ tɩnaɣ? Yesu kaayɔɔdɩ ‘yʋsaɣ’ nakɛyɛ tɔm nɛ ɛtɔ se ŋga kaɣnɩ wɩlʋʋ se ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa. Sɔnɔ lakasɩ nzɩ sɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, siyeki nɛ ɛyaa tɔkɩ kʋñɔŋ, ɛlɛ sɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛ “ɛjaɖɛ tɛm” alɩwaatʋ taa na.​—Kalɩ Maatiyee 24:3, 7-14, 21, 22.

Yesu kaatɔkɩ kewiyitu tɛtʋ yɔɔ pɩnzɩ 1000 taa lɛ, ɛlakɩ nɛ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ. (Izaayii 9:6, 7; 11:9) Yesu kaɣ tɔɔʋ kewiyitu, ɛlɛ ɛkaɣ kɛʋ ɖɔɖɔ Cɔjɔ Sɔsɔ nɛ ɛhɛzɩ mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pa-kɩdɛkɛdɩm. Ye mbʋ, Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ kʋdɔŋ, akpadɩyɩtʋ nɛ sɩm.​—Kalɩ Izaayii 25:8; 33:24.

5. Mba kaɣ caɣʋ paradisuu taa cee wayɩ?

Ŋwobi Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kpaaŋ taa yɔ, ŋkaɣ katʋʋ ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pañɩnɩɣ se pɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma papɩzɩɣ pala nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ.

Ɛyaa mba pañaŋ Ɛsɔ yɔ, mba kaɣnɩ caɣʋ paradisuu taa. (1 Yohanɛɛsɩ 2:17) Yesu tiyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se powolo nɛ pañɩnɩ ɛyaa kɩbama nɛ pawɩlɩ-wɛ ɛzɩma pala nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, Yehowa ɖiɣni ñɔɔzʋʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ se papɩzɩ nɛ pacaɣ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ cee wayɩ. (Sofoniya 2:3) Ɛyaa sakɩyɛ woki Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpaamɩŋ taa nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pɛkɛ walaa nɛ cajanaa kɩbama yaa halaa nɛ ɖoyonaa kɩbama yɔ. Piya nɛ sɩ-lʋlɩyaa pɛsɛɣ Ɛsɔ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma papɩzɩɣ pala nɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm wazɩ-wɛ yɔ.​—Kalɩ Mikee 4:1-4.