Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

Ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ se ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ nɛ kɩdɛkɛdɩm tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ. Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa.