Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 8

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ pɛwɛɛ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ pɛwɛɛ?

1. Ɛbɛ laba nɛ kɩdɛkɛdɩm paɣzɩ?

Ɛsɔ ha nʋmɔʋ ɛyaa se pɔtɔɔ kewiyitu alɩwaatʋ cabɩ nɛ pɩna kaɣlaa se paapɩzɩɣ nɛ peɖezi ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ

Alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ calɩ cɛtʋʋ tɔm yɔ, kɩdɛkɛdɩm paɣzɩ tɛtʋ yɔɔ. Ðooo kiɖe tɛɛ lɛ, Sataŋ kaakɛ tiyiyu kɩbanʋ, ɛlɛ “ɛtɩcaɣ tʋtʋyɛ [toovenim] tɔm taa.” (Yohanɛɛsɩ 8:44) Ɛɛñɩnaɣ se pɛsɛɛ-ɩ, ŋgʋ Ɛsɔ yeke pʋpɔzaa se pɛsɛɛ. Peeɖe ɛcɛtɩ kajalaɣ halʋ, Ɛva nɛ etuzi-i se ɛlɛ ɛñamɩ-ɩ nɛ eyele Ɛsɔ. Aɖam ɖɔɖɔ tɩnɩ Ɛva yɔɔ nɛ pa naalɛ pɔlɔ Ɛsɔ paɣtʋ. Aɖam lakasɩ nzɩ, sɩkɔnɩnɩ kʋñɔŋ nɛ sɩm.​—Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-6, 19.

Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ kaɖɩnʋʋ paɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ heyi Ɛva se ɛmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ. Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ tɩŋɩɣ Sataŋ nɛ patɩsɔɔlɩ se Yehowa ɛkɛnɩ pe-ɖiyiyu. Mbʋ labɩna nɛ Sataŋ pɩsɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ñʋʋdʋ.”​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 14:30; 1 Yohanɛɛsɩ 5:19.

2. Ɛzɩ ɛjandʋ natʋyʋ kaawɛ mbʋ Ɛsɔ lɩzaa yɔ, pɩ-taa?

Mbʋ payɩ Ɛsɔ lakɩ yɔ, pɩtʋʋzaa. Ɛsɔ tiyiyaa nɛ ɛyaa mba Ɛsɔ kaalɩzaa yɔ, paapɩzaɣ se pala mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ camɩyɛ nɛ pitaacoɖi-wɛ kaaʋ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4, 5) Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ lɛ, ɛha-ɖʋ waɖɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩtʋʋzaa yaa mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ. Waɖɛ nɖɩ ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ.​—Kalɩ Yakubu 1:13-15; 1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

3. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ kʋñɔmɩŋ nɛ ɩwɛɛ halɩ nɛ sɔnɔ?

Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se pakaɖɩnɩ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ alɩwaatʋ pazɩ na. Ɛbɛ yɔɔ? Ɛlabɩ mbʋ se ɛwɩlɩ se ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ peɖiyi pa-tɩ nɛ piɖeni-wɛ. (Eklesɩyastɩ 7:29; 8:9) Pɩlabɩ pɩnzɩ 6000 yɔ, ɛyaa wezuu caɣʋ tɔm wɩlɩɣ se  tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim. Ɛyaa kominawaa tɩpɩzɩ nɛ peɖezi you, ɛyaa kʋʋ, siɣsiɣ kɩɩwɛʋ nɛ kʋdɔmɩŋ.​—Kalɩ Yeremiya 10:23; Roma 9:17.

Ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyitu ɖʋzʋʋ ɛyaa, ɛlɛ Ɛsɔ kewiyitu ñawazɩɣ mba petisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ. (Izaayii 48:17, 18) Pɩkazɩ pazɩ, Ɛsɔ kaɣ ɖezuu ɛyaa kominawaa tɩŋa payɩ. Mba petisaa se Ɛsɔ eɖiyi-wɛ yɔ, pe-ɖeke pakaɣnɩ caɣʋ tɛtʋ yɔɔ.​—Izaayii 11:9; Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 2:44.

Cɔnɩ video Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

4. Ɛbɛ Ɛsɔ suuɖu ɖʋʋ haɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla?

Sataŋ kaayɔɔdaa se nɔɔyʋ ɛɛkaɣ sɛʋ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Ŋsɔɔlaa se ŋwɩlɩ se tɔm ndʋ tɩkɛ cɛtɩm na? Ɛɛɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla mbʋ! Ɛsɔ suuɖu ɖʋʋ haɣ-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɛyaa ɖɩsɔɔlaa se peɖiyi-ɖʋ yaa Ɛsɔ ɖɩsɔɔlaa se eɖiyi-ɖʋ. Ða-lakasɩ kaɣnɩ wɩlʋʋ mbʋ ɖɩsɔɔlaa yɔ.​—Kalɩ Yɔb 1:8-12; Aduwa 27:11.

5. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖitisaa se Ɛsɔ eɖiyi-ɖʋ?

Mbʋ ɖɩlakɩ yɔ, mbʋ wɩlɩɣna se ɖɩsɔɔlaa se Ɛsɔ eɖiyi-ɖʋ yaa ɖɩtɩsɔɔlɩ

Ye ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɛ ɖɩlakɩ mbʋ ɖɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖitisaa se Ɛsɔ eɖiyi-ɖʋ. (Yohanɛɛsɩ 4:23) Ye ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔsɩ politiki nɛ you pa-taa ɛzɩ Yesu yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩɩñɩnɩɣ se Sataŋ ɛkɛnɩ ɖe-ɖiyiyu.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:14.

Sataŋ kpakɩɣ e-ɖoŋ nɛ ɛlakɩ se wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ pɔtɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Ye ɖɩlɔʋ lakasɩ nzɩ yɔ, ɖa-taabalaa yaa ɖɔ-hɔʋ taa mba pɩzɩɣ nɛ panazɩ-ɖʋ yaa pohoŋ-ɖʋ. (1 Pɩyɛɛrɩ 4:3, 4) Ye mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm: Ðɩkaɣ ɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ na? Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ ɖʋ paɣtʋ kɩbandʋ ndʋ payɩ yɔ, ɖɩkaɣ ɖɔm tɩ-yɔɔ? Ðɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se Sataŋ kaayɔɔdʋʋ se ye ɖɩwɛ nazɩm taa ɖɩɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ɛcɛtaɣ kɩcɛtʋʋ.​—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 6:9, 10; 15:33.

Ɛsɔ sɔɔlɩm yeki se ɖitisi se ɛkaɣ hɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ toovenim. Mba petisiɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, pakaɣ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ tam.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:16.