Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 1

Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɛnaa?

Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɛnaa?

1. Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩkɛnaa?

Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛyaa ɩcaɣ wezuu koboyaɣ taa tɛtʋ yɔɔ. Ɛsɔɔlɩ ɛyaa pɩ-yɔɔ ɛlɩzɩ tɛtʋ nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ tɩ-yɔɔ yɔ. Pɩkazɩ pazɩ, ɛkaɣ labʋ nɛ piɖeni ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa. Ɛkaɣ hɩzʋʋ mbʋ payɩ pɩlakɩ nɛ ɛyaa tɔkɩ kʋñɔŋ yɔ.​—Kalɩ Yereemii 29:11.

Komina nakʋyʋ tɩpɩzɩ nɛ kɩhɩzɩ ñam ñam lakasɩ, kʋdɔmɩŋ yaa sɩm. Ɛlɛ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ wɛɛ. Pɩkazɩ pazɩ, Ɛsɔ komina maɣmaɣ kaɣ ɖezuu ɛyaa kominawaa tɩŋa payɩ. Ɛyaa mba kɩkaɣ pɔ-yɔɔ cɔnʋʋ yɔ, pakaɣ hiɣu laŋhɛzɩyɛ nɛ tɔnʋʋ taa alaafɩya kiya.​—Kalɩ Izaayii 25:8; 33:24; Danɩyɛɛlɩ 2:44.

2. Ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzaa se ɛyaa ɩnɩɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm sɔnɔ?

Alɩwaatʋ ndʋ taa Ɛsɔ kaɣ ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɖezuu yɔ, kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ. (Sofoniya 2:3) Ɛzɩmtaa Ɛsɔ kaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa? Ɛsɔtɔm kaatɛm lakasɩ nzɩ siyeki nɛ ɛyaa tɔkɩ kʋñɔŋ sɔnɔ yɔ, sɩ-tɔm yɔɔdʋʋ. Sɔnɔ mbʋ pɩlakɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ kaɣ nabʋyʋ labʋ.​—Kalɩ 2 Timootee 3:1-5.

3. Ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se ɖɩla?

Pʋpɔzʋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ camɩyɛ. Kɩwɛ ɛzɩ takayaɣ ŋga ɖa-caa kɩbanʋ ma-ɖʋ yɔ. Kɩwɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ sɔnɔ nɛ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ cee wayɩ yɔ. Toovenim taa lɛ, ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl se ŋnɩɩ kɩ-taa lɛ, pɩɩkaɣ ɛyaa tɩŋa kɛdɩnʋʋ. Ɛlɛ, taayele nɛ nɔɔyʋ ɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ nɛ ŋlesi mbʋ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛhaɣ-ŋ cee wayɩ yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ pɩtɩpɔzɩ se ɛyʋ elesi yɔ.​—Kalɩ Aduwa 29:25; Natʋ 14:6, 7.