Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu susaɣ tɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm ɛkɩlɩ yɔɔdʋʋ. Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa? Wazasɩ nzɩ kakaɣ-ŋ kɔnʋʋ?