Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu susaɣ tɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm ɛkɩlɩ yɔɔdʋʋ. Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa? Wazasɩ nzɩ kakaɣ-ŋ kɔnʋʋ?