Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 7

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

1. Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu pʋmʋnaa se ɛkɛ Wiyaʋ?​—MAARKƖ 1:40-42.

Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnɩ ɛsɔdaa komina. Kɩkaɣ lɛɣzʋʋ kominawaa tɩŋa tɛtʋ yɔɔ. Kɩkaɣ yebu nɛ pala Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ yɔɔ. Pɩtɩkɛ tɔm kɩbandʋ lɛ mbʋ yɔ? Pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ nɛ liu ŋgʋ ɛyaa kaawɛnɩ se pɛwɛɛnɩ kewiyaɣ kɩbaŋa yɔ, kɩsɩ. Kɩkaɣ labʋ ɖɔɖɔ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɛyaa hɛkʋ taa tɛtʋ yɔɔ.​—Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 2:44; Maatiyee 6:9, 10; 24:14.

Paa Kewiyaɣ ŋga lɛ, ka nɛ ke-wiyaʋ. Pɩ-yɔɔ Yehowa lɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ se ɛkɛnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga ke-wiyaʋ.​—Kalɩ Natʋ 11:15.

2. Ɛbɛ yɔɔ Yesu pʋmʋnaa se ɛkɛ Wiyaʋ?

Yesu pʋmʋnaa se ɛkɛnɩ wiyaʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ, ɛsɔɔlɩ mbʋ pʋtʋʋzaa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 1:14) Pɩtasɩ lɛ, ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛsɩnɩ ɛyaa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkaɣ caɣʋ ɛsɔdaa nɛ eɖiyi tɛtʋ kpeekpe. Ɛɛsɩba nɛ pefezi-i lɛ, ɛkpa ɛsɔdaa nɛ ɛcaɣ Yehowa nɩwaŋ yɔɔ nɛ ɛɖaŋ kpam se pasɩɩ-ɩ Wiyaʋ. (Ebree 10:12, 13) Nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalaa lɛ, Ɛsɔ ha-ɩ waɖɛ se ɛpaɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ.​—Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 7:13, 14.

3. Yesu nɛ mba pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ?

Mba payaɣ se “ɛyaa kiɖeɖema” yɔ, pa nɛ Yesu pakaɣnɩ tɔɔʋ kewiyitu ɛsɔdaa. (Danɩyɛɛlɩ 7:27) Yesu apostoloowaa siɣsiɣ mba paacalɩ lɩzʋʋ se pɛkɛ ɛyaa kiɖeɖema kɔɔnɔɔ mba. Halɩ nɛ sɔnɔ Yehowa ɖiɣni lɩzʋʋ halaa nɛ abalaa kɩbama se pɛkɛ ɛyaa kiɖeɖema. Ɛzɩ Yesu yɔ, pefeziɣ-wɛ lɛ,  pahaɣ-wɛ fezuu taa tomnaɣ.​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 14:1-3; 1 Kɔrɛntɩ 15:42-44.

Ɛzɩ ɛyaa ɛzɩma kaɣ kpaʋ ɛsɔdaa? Yesu ya-wɛ se “ewiɖe cikpeɖe.” (Luka 12:32, NW) Pakaɣ kpɛndʋʋ ɛyaa 144 000. Pakaɣ sɩnʋʋ Yesu nɛ peɖiyi tɛtʋ kpeekpe.​—Kalɩ Natʋ 14:1.

4. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ yɔ, ɛbɛ laba?

Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩ ka-tʋmɩyɛ pɩnaɣ 1914. * Yesu pɩsɩ wiyaʋ lɛ, Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa ɛcalɩ ɖɔnʋʋ nɛ ɛpɛɖɩ tataa. Pɩ-yɔɔ Sataŋ pana kpawa nɛ ɛkɔŋnɩ kʋñɔmɩŋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ mbʋ. (Natʋ 12:7-10, 12) Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛyaa paɣzɩ kʋñɔmɩŋ sɔsɔŋ taa sʋʋ. Yoŋ, kʋdɔmɩŋ, ñɔɔsɩ nɛ tɛtʋ ñamsʋʋ pɛwɛ ‘yʋsaɣ’ ŋga kawɩlɩɣ se pɩkazɩ pazɩ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ cɔnʋʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ, ka-taa.​—Kalɩ Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiɣni labʋ?

Ɛsɔ Kewiyaɣ tɛm paɣzʋʋ tɩŋnʋʋ tɔm susuu yɔɔ nɛ keyeki nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɣ samaɣ sɔsɔɔ ŋga kalɩnɩ ajɛɛ kpeekpe taa yɔ, kɛ-hɛkʋ taa. Ɛyaa miiliyɔɔwaa ɖiɣni Yesu wayɩ tɩŋʋʋ se ɛkɛ pe-wiyaʋ. Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ alɩwaatʋ ndʋ keɖeziɣ ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ye mbʋ, mba pɔsɔɔlaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛwazɩ-wɛ yɔ, pʋmʋnaa se pañaɣ pana nɛ pɔɖɔ Yesu paɣtʋ yɔɔ.​—Kalɩ Natʋ 7:9, 14, 16, 17.

Yesu kewiyitu tɔɔʋ alɩwaatʋ taa lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kpaɣʋ pɩnzɩ 1 000 nɛ keyele nɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ kaawɛnɩ kiɖe tɛɛ ɛyaa yɔɔ yɔ, kala. Tɛtʋ kpeekpe kaɣ pɩsʋʋ paradisuu. Nɛ pʋwayɩ lɛ, Yesu kaɣ pɩsɩnʋʋ Kewiyaɣ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-Caa. (1 Kɔrɛntɩ 15:24-26) Pɩɩkɛdɩnɩ-ŋ se ŋheyi nɔɔyʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm na?​—Kalɩ Keɣa 36:10, 11, 29.

 

^ tay. 6 Bibl yɔɔdɩ natʋ tɔm ndʋ pɩnaɣ 1914 yɔɔ yɔ, tɩɖɔwa; ŋñɩnɩɣ se ŋnɩɩ tɩ-taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yɔ, kɔ-hɔɔlɩŋ 215-218.