Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 9

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa?

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa?

1. Pʋcɔ nɛ hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa siŋŋ se pɔɖɔkɩ nesi?

Yehowa kɛ Ɛsɔ koboyaɣ tʋ nɛ ɛ-cɔlɔ laŋhɛzɩyɛ tɔm lɩnaa; ɛsɔɔlaa se hɔŋ ɩwɛɛ koboyaɣ taa. (1 Timootee 1:11) Ɛ-cɔlɔ nesi ɖɔkʋʋ lɩnaa. Komina ɛzɩdaa Nesi ɖɔkʋʋ yekina nɛ lʋlɩyaa nɛ pe-piya pehiɣ koboyaɣ hɔʋ taa.

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ Yehowa wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ? Ɛsɔɔlaa se ye halʋ nɛ abalʋ pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pataakizi ɖama wiɖiyi kaaʋ. Pʋmʋnaa se Krɩstʋ mba ɩɖɔkɩ nesi ɛzɩ pɛ-ɛjaɖɛ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ. (Luka 2:1, 4, 5) Yehowa sɔɔlaa se halʋ nɛ ɛ-walʋ peheyi ɖama toovenim. (Ebree 13:14) Ɛtɩtɩɩsɔɔlʋʋ se halʋ nɛ ɛ-walʋ pekizi ɖama komina ɛzɩdaa. (Malakiya 2:16) Ɛlɛ, Ɛsɔ ha nʋmɔʋ Krɩstʋ mba se papɩzɩɣ nɛ pekizi ɖama, ye halʋ yaa abalʋ ɛlabɩ acɛyɛ yɔ.​—Kalɩ Maatiyee 19:3-6, 9.

2. Ɛzɩma pɩwɛɛ se halʋ nɛ ɛ-walʋ pɛ-hɛkʋ taa ɛwɛɛ?

Yehowa ɖʋnɩ halʋ nɛ abalʋ se pasɩnɩ ɖama; pɩ-yɔɔ lɛ, pa-taa paa weyi nɛ ɛ-tʋmɩyɛ hɔʋ taa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:18) Abalʋ kɛnɩ ɛ-hɔʋ ñʋʋdʋ; ɛnʋ pʋmʋnaa se ɛcɔnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ tomnaɣ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-kʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔtɔm. Pʋmʋnaa se abalʋ ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Pʋmʋnaa ɖɔɖɔ se halʋ nɛ ɛ-walʋ pɔsɔɔlɩ ɖama nɛ paña ɖama. Pa-taa nɔɔyʋ tɩtalɩ pilim; pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se pekpeɣ ɖama pa-kɩwɛɛkɩm, mbʋ yekina nɛ koboyaɣ wɛɛ hɔʋ taa.​—Kalɩ Efɛɛzɩ 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:7.

3. Ye koboyaɣ ɛfɛyɩ mɩ-hɔʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ikizi ɖama yaa we?

Ye ɩkatɩɣ kaɖɛ mɩ-hɔʋ taa yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se mɩ-naalɛ ɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ ɩwɩlɩ ɖama sɔɔlɩm yɔ. (1 Kɔrɛntɩ  13:4, 5) Bibl tɩyɔɔdɩ se ɖama kizuu pɩzɩɣna nɛ pɩsɩnɩ halʋ nɛ ɛ-walʋ nɛ pɔcɔnɩ pa-tɩlasɩ ɖeɖe; tɩlasɩ wɛ hɔŋ tɩŋa taa.​—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 7:10-13.

4. Piya, ɛbɛ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɩla?

Yehowa sɔɔlaa se ɩwɛɛ koboyaɣ taa. Pɩ-yɔɔ ɛtasɩɣ-mɩ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-mɩ nɛ ihiɣ taa leleŋ mi-evebiɖe yaa mɩ-pɛlɛtʋ taa yɔ. Ɛsɔɔlaa se mɩ-lʋlɩyaa lɔŋsɩnɖɛ nɛ pa-tɩlɩtʋ ɩwazɩ-mɩ. (Koloosi 3:20) Yehowa ñɩnɩɣ ɖɔɖɔ se ɩla mbʋ mɩ-Lɩzɩyʋ nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɔsɔɔlaa yɔ nɛ ihiɣ taa leleŋ.​—Kalɩ Eklesɩyastɩ 11:9-12:1; Maatiyee 19:13-15; 21:15, 16.

5. Lʋlɩyaa, ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sihiɣ koboyaɣ?

Pʋmʋnaa se ɩñaɣ pana nɛ ɩha mi-piya kʋtɔɔm, ɖʋzɩyɛ nɛ kususum. (1 Timootee 5:8) Ɛlɛ, pʋcɔ nɛ sihiɣ koboyaɣ lɛ, pʋmʋnaa ɖɔɖɔ se ɩwɩlɩ-sɩ nɛ sɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɩkpɛlɩkɩ-sɩ ɛ-tɔm. (Efɛɛzɩ 6:4) Ye lʋlɩyaa ɩsɔɔlɩ Yehowa siŋŋ yɔ, pa-kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kitukuni pe-piya laŋa. Ye ɩkpakɩɣ Bibl nɛ ɩsɩzɩɣ-sɩ lɔŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana.​—Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:4-7; Aduwa 22:6.

Ye ɩsaŋ mi-piya nɛ ɩsazɩɣ-sɩ yɔ, pɩsɩɣnɩ-sɩ siŋŋ. Pʋmʋnaa ɖɔɖɔ se ɩtasɩ-sɩ lɔŋ nɛ ɩhɔ sɩ-nɩŋgbaaŋ. Mbʋ pɩzɩɣna nɛ pɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩtaala lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɔnɩ-sɩ laŋwɛɛkɩyɛ yɔ. (Aduwa 22:15) Ɛlɛ ɩɩhɔŋ sɩ-nɩŋgbaaŋ lɛ, ɩtaaɖɛlɩsɩ niye.​—Kalɩ Koloosi 3:21.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩ takayɩsɩ cabɩ nɛ sɩsɩɣnɩ kɔzɩ kɔzɩ lʋlɩyaa nɛ pe-piya. Bibl yɔɔ patɩŋnaa nɛ pama takayɩsɩ nzɩ.​—Kalɩ Keɣa 18:7, 11.