Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Kɩkpɛlɩkɩtʋ 12

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ?

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ?

1. Ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ adɩma tɩŋa na?

Ɛsɔ heyiɣ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa se patɩŋnɩ “adɩma” yɔɔ nɛ pɔñɔtɩnɩ-ɩ. (Keɣa 65:2, NW) Ɛlɛ, Ɛsɔ eewelisiɣ yaa eecosuu adɩma tɩŋa. Yehowa eewelisiɣ abalʋ weyi ɛlakɩ ɛ-halʋ kañatʋ yɔ, ɛ-adɩma. (1 Pɩyɛɛrɩ 3:7) Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya lakaɣ kɩdɛkɛdɩm kpem yɔ, Yehowa taawelisiɣ adɩma wena sɩlakaɣ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, waɖɛ sɔsɔɖɛ adɩma kɛnaa. Ɛlɛ mba palakɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nɛ pekpiɖiɣ pʋwayɩ yɔ, Ɛsɔ welisiɣ pa-adɩma.​—Kalɩ Izaayii 1:15; 55:7.

Cɔnɩ video Ɛsɔ welisiɣ adɩma tɩŋa na?

2. Ɛzɩma pʋmʋnaa se ɖɩtɩmɩ?

Adɩma kɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ; pɩ-yɔɔ lɛ, ɖa-Lɩzɩyʋ Yehowa yeke koŋ pɩwɛɛ se ɖɩtɩmna. (Maatiyee 4:10; 6:9) Pɩtasɩ lɛ ɖɩtɩtalɩ pilim, pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩmnɩ Yesu hɩɖɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɩbɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ na. (Yohanɛɛsɩ 14:6) Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩɖɔkɩ adɩma ɖa-ñʋʋ taa nɛ ɖɩpʋlʋtʋʋ yaa ɖɩpʋlʋtɩ adɩma wena pɛtɛm maʋ nɛ pasɩɩ yɔ. Yehowa sɔɔlaa se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣ yɔ, ɖɩyɔɔdɩ ndʋ tɩwɛ ɖa-laŋa taa yɔ na.​—Kalɩ Maatiyee 6:7; Filiipu 4:6, 7.

Halɩ Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ adɩma wena ɖɩlakɩ ɖa-laŋa taa yɔ. (1 Samɩyɛɛlɩ 1:12, 13) Ɛsɔɔlaa se ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ paa ɛzɩmtaa, pɩtɩɩkɛ tanaŋ tɛɛ yaa ɖanaɣ yɔɔ yaa pʋcɔ nɛ ɖɩtɔɔ tɔɔnaɣ yaa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ tɩlasɩ nasɩyɩ yɔ.​—Kalɩ Keɣa 54:23; Maatiyee 15:36.

3. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba iwoki kediɣzisi?

Pɩfɛyɩ yɔɔɔ yɔɔɔ se ɛyʋ ɛñɔtɩnɩ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ, pɛfɛyɩnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ nɛ peniŋ ɛ-tamaɣ ŋga ɛɖʋwa se laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ tɛtʋ kpeekpe  yɔɔ yɔ. (2 Timootee 3:1, 4; 2 Pɩyɛɛrɩ 3:3, 13) Pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwoki kediɣzisi nɛ ɖiseɣtiɣ ɖama.​—Kalɩ Ebree 10:24, 25.

Ye ɖa nɛ mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ ɖikpeɣliɣ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ. Waɖɛ sɔsɔɖɛ pɩkɛnaa se ɖiwoki Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi nɛ lɛlaa tisuu wazɩ-ɖʋ.​—Kalɩ Roma 1:11, 12.

4. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ?

Ye ŋmaɣzɩɣ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa. Ye ɖɩtɩmɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ mbʋ Ɛsɔ laba, ɛ-lɔŋ tasʋʋ nɛ ɛ-tamaɣ yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ ɛ-lɔŋ pɔ-yɔɔ.​—Kalɩ Yosue 1:8; Keɣa 1:1-3.

Ye ŋtaɣ Yehowa liu nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ. Ɛlɛ, tisuu wɛ ɛzɩ tɩʋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ pɩwɛɛ se pamɩzɩɣ lɩm yɔ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋmɩzɩ ñe-tisuu lɩm yɔ, pʋmʋnaa se ŋmaɣzɩɣ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ, pɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ.​—Kalɩ Maatiyee 4:4; Ebree 11:1, 6.

5. Ye ŋñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ, wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu?

Yehowa cɔŋnɩ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ, pɔ-yɔɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ehuuzi pɔ-yɔɔ se nabʋyʋ ɛtaakɔnɩ pe-tisuu kaɖɛ nɛ pelesi lidaʋ ŋgʋ pɛwɛna se pakaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ cee wayɩ yɔ. (Keɣa 90:1, 2, 7-10) Ɛpakɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtaatɔlɩ lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɔnɩ ɖo-tomnaɣ kaɖɛ nɛ ɖilesi ɖo-koboyaɣ yɔ. Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ ŋgʋ pɩkɩlɩ ɖeu se ɖɩtɩŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.​—Kalɩ Keɣa 72:27, 28; Yakubu 4:4, 8.