Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

Ɛbɛ Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩkɛnaa? Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩsɩɣ nɛ ɖitisi tɩ-yɔɔ? Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kocosuu Bibl tɔm pɔzʋʋ na ɛzɩ tʋnɛ yɔ tɩ-yɔɔ.

Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ takayaɣ kanɛ kawazɩ-ɖʋ yɔ

Takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Ɛsɔ tɔm, Bibl taa. Na ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɩnɩ mayaɣ nakɛyɛ ña-maɣmaɣ ñe-Bibl taa yɔ.

Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɛnaa?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩkɛnaa, Ɛbɛ yɔɔ pɩ-tɔm cɛyaa, nɛ mbʋ pʋpɔzʋʋ se ŋla yɔ.

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Ɛzɩ Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na nɛ ɛzɩ ekeŋni-ɖʋ?

Ɛsɔ cɔlɔ laŋhɛzɩyɛ tɔm lɩnɩ toovenim na?

Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩtɩlɩ se tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩkɛ toovenim?

Anɩ pʋdʋ Yesu Krɩstʋ kɛnaa?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba, ɛbɛ payaɣ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa nɛ ɛbɛ Yesu wɛ nɛ ɛlakɩ lɛɛlɛɛyɔ.

Kaɖʋwa ŋga yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Bibl wɩlɩɣ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ yɔ, ɛzɩmtaa kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ nɛ ɛbɛ kaɣ talʋʋ tɛtʋ nɛ mba pɛ-wɛ tɩ-yɔɔ yɔ cee wayɩ.

Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ mba pasɩba yɔ, pɔ-yɔɔ?

Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-ɖʋ ɖa-sɩm wayɩ? Wiɖiyi ɖɩkaɣ tasʋʋ naʋ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔla mba pasɩba yɔ?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Akɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ wiyaʋ, nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ pɛwɛɛ?

Ɛbɛ laba nɛ kɩdɛkɛdɩm paɣzɩ, nɛ ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se pɩwɛɛ pʋyɔɔ? Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ na?

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa?

Yehowa weyi ɛkɛ koboyaɣ tɛ Ɛsɔ yɔ, ɛsɔɔlaa se hɔŋ ɩwɛɛ koboyaɣ taa. Tazɩ nɛ ŋna Bibl taa lɔŋ tasʋʋ pɩlɩnɩ walaa, halaa, lʋlɩyaa, nɛ piya pɔ-yɔɔ.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ?

Ɛzɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ ɖeke wɛna na? Na wɛtʋ kagbanzɩ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim ɛsɔ sɛtʋ yɔ.

Ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila pɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ?

Yesu lɩzɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se peɖiyi-ɖʋ yɔ pɩ-taa nɛ ɛzɩma Bibl taa paɣtʋ kila naalɛ tɔm cɔyaa yɔ.

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ?

Tazɩ nɛ ŋna ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ adɩma tɩŋa na, ɛzɩma pʋmʋnaa se ɖɩtɩmɩ nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩtasɩ labʋ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ pɩkɩlɩ.

Ɛbɛ kaɣ talʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa?

Wiɖiyi ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ kʋɖʋm toovenim tʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ wɛnɩ ɛgbɛyɛ tɛtʋ yɔɔ?

Bibl heyiɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ nɛ ɛzɩma pɔñɔɔzɩ toovenim Krɩstʋ ñɩma yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋkpɛlɩkɩɣ tam nɛ ŋtɩlɩ Yehowa camɩyɛ?

Ye ŋtɩlɩ Ɛsɔ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ lalaa? Taabalɩyɛ nɖɩ kaɣ wɛʋ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa?